Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 10 (610) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 20 (572) z dnia 20.10.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2023 r.
Limit przychodów uzyskanych w 2022 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2023 r., wynosi: 2.000.000 euro × 4,8272 zł/euro = 9.654.400 zł. Katalog podmiotów (...)
str. 4
2.
Projekt zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczący ujawniania informacji o zapłaconym podatku
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/premier w zakładce O Radzie Ministrów/Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono informację o projekcie ustawy o (...)
str. 5
3.
Zatwierdzenie sprawozdań w spółdzielniach mieszkaniowych po uchyleniu art. 90 i 90a ustawy o COVID-19
Z dniem 7 września 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania (...)
str. 6
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Cel badania sprawozdania finansowego
Celem badania sprawozdania finansowego jest weryfikacja czy sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki oraz czy jest zgodne (...)
str. 8
2.
Jednostki zobowiązane do poddania badaniu sprawozdania finansowego
Jednostki, których roczne sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania przez firmę audytorską, wymienione zostały w art. 64 ustawy o rachunkowości. Wśród podmiotów objętych tym obowiązkiem znajdują (...)
str. 8
3.
Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy o badanie
Firmą audytorską jest jednostka, w której badania sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci, wpisana na listę firm audytorskich. Listę tę prowadzi Polska Agencja Nadzoru Audytowego (por. (...)
str. 9
4.
Okres, na jaki może zostać zawarta umowa o badanie sprawozdania
Obowiązek, jaki wynika z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, dotyczący zawierania umów o badanie sprawozdań finansowych na co najmniej dwuletni okres, ma zastosowania (...)
str. 11
5.
Odpowiedzialność karna za niepoddanie sprawozdania finansowego badaniu
Za naruszanie przepisów ustawy o rachunkowości grożą jednostce kary. Z art. 79 tej ustawy wynika bowiem m.in., że podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności ten (...)
str. 11
6.
Badanie sprawozdania finansowego sporządzonego przy braku kontynuowania działalności
Na mocy art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowe jednostek sporządzających sprawozdania przy założeniu braku kontynuowania (...)
str. 12
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Skutki używania składnika majątku trwałego dłużej niż rok
Otrzymaliśmy duże zlecenie produkcyjne od firmy zewnętrznej. W związku z jego realizacją nabyliśmy maszynę produkcyjną o znacznej wartości, która miała być używana krócej niż rok. (...)
str. 12
1.
Obowiązki podatkowe związane z dłuższym niż przewidywano okresem używania składnika majątku
Jeżeli składnik majątku, którego wartość została jednorazowo odniesiona w ciężar kosztów podatkowych, po upływie roku jest nadal używany przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, (...)
str. 12
2.
Księgowe ujęcie wydatków na nabycie składnika majątku trwałego, którego okres użytkowania jest krótszy niż rok
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości i KSR nr 11, składnik majątku uznaje się za środek trwały, jeżeli spełnia on jednocześnie: 1) ogólne warunki uznania (...)
str. 14
3.
Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych składnika majątku używanego dłużej niż rok
Jeżeli składnik majątku ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie został zaliczony do środków trwałych, a faktyczny okres jego używania (...)
str. 17
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Ogólne zasady ujmowania dotacji w księgach według ustawy o rachunkowości i KSR nr 15
Dotacja jest bezzwrotną i nieodpłatną pomocą finansową udzielaną jako wsparcie działalności podmiotów gospodarczych. Dotacja może dotyczyć np. pokrycia kosztów bieżącej działalności, dopłat do cen sprzedaży (...)
str. 20
2.
Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności
Wpływ dotacji w okresie poniesienia kosztów Co do zasady dotacje ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich otrzymania. Nie ujmuje się w księgach dotacji (...)
str. 21
3.
Dotacja o charakterze dopłat do cen sprzedaży towarów
Środków pieniężnych otrzymanych na dopłaty do cen sprzedaży, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) ustawy o rachunkowości, nie zalicza się do (...)
str. 23
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych okresowo niewykorzystywanych w jednostce
Prowadzimy działalność handlową. Od stycznia 2022 r. zlikwidowaliśmy jeden ze swoich sklepów. Środki trwałe będące na wyposażeniu tego sklepu będą wykorzystywane w nowym punkcie handlowym, (...)
str. 25
2.
Likwidacja środka trwałego objętego w latach ubiegłych aktualizacją wyceny
Posiadamy w ewidencji bilansowej środek trwały całkowicie zamortyzowany, który decyzją jednostki został obecnie przekazany do likwidacji. Środek ten był poddany urzędowej aktualizacji wyceny na dzień (...)
str. 26
3.
Naliczone przez bank odsetki z tytułu lokaty środków pozyskanych na zakup środka trwałego
Nasza spółka zaciągnęła pożyczkę na zakup środka trwałego. Część pożyczki wpłaciliśmy dostawcy w formie zaliczki. Ostateczna płatność nastąpi po dostawie środka trwałego. Z uwagi na (...)
str. 27
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Obowiązek stosowania MPP w świetle przepisów podatkowych
Zasady działania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zawierają przepisy art. 108a-108f ustawy o VAT. Do mechanizmu podzielonej płatności i konta rachunku VAT odnoszą się także przepisy (...)
str. 28
2.
Organizacja kont księgowych z uwzględnieniem rachunku VAT
Dla rachunku rozliczeniowego bank prowadzi w walucie polskiej rachunek VAT. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy, a rachunek VAT jest wolny (...)
str. 30
3.
Ujęcie w księgach sprzedawcy otrzymania zapłaty z zastosowaniem MPP
Otrzymanie zapłaty na rachunek rozliczeniowy i przeksięgowanie kwoty VAT na rachunek VAT W świetle art. 62c ust. 5 ustawy Prawo bankowe, po otrzymaniu środków pieniężnych (...)
str. 30
4.
Zapłata zobowiązania z tytułu dostaw i usług z zastosowaniem MPP
Przeksięgowanie kwoty VAT z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy oraz zapłata zobowiązania w kwocie brutto z rachunku rozliczeniowego Jak wynika z art. 62c ust. 1 (...)
str. 31
5.
Zapłata zobowiązania podatkowego środkami na rachunku VAT
Środki zgromadzone na rachunku VAT można wykorzystać nie tylko na zapłatę kwoty odpowiadającej podatkowi VAT z faktur otrzymanych od kontrahentów. Przykładowo na podstawie art. 62b (...)
str. 34
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Klasyfikacja budżetowa dodatku węglowego - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.), osobie w gospodarstwie (...)
str. 35
2.
Nieodpłatne przekazanie organizatorowi środka trwałego sfinansowanego z funduszy unijnych
Instytucja kultury przekazała nieodpłatnie organizatorowi (gminie) częściowo zamortyzowany środek trwały, którego zakup sfinansowano ze środków unijnych. Jak wyksięgować taki środek trwały z ewidencji bilansowej, jeżeli (...)
str. 36
3.
Wydatki związane ze szkoleniem centralnym urzędnika służby cywilnej
Urzędnik służby cywilnej został wysłany na szkolenie centralne. W związku z tym, iż pojechał na nie własnym samochodem, zwróciliśmy mu koszty podróży (iloczyn km x (...)
str. 37
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
V.
Pozycje i transakcje w walucie obcej według MSR - ujęcie różnic kursowych i rozliczenie pozycji
Jednostka stosująca MSSF/MSR, która wykazuje pozycje w walucie obcej, powinna zastosować odpowiednie procedury dotyczące rozliczania takich pozycji. Powstałe różnice kursowe wynikające zarówno z przeliczenia na (...)
str. 38
1.
Rozliczanie pozycji w walucie obcej
W przypadku rozliczania pozycji w walucie obcej jednostka powinna zastosować ogólne zasady ujęcia transakcji walutowych z uwzględnieniem specyfiki rozliczanego składnika oraz rozwiązań przyjętych w polityce (...)
str. 38
2.
Ujęcie różnic kursowych dla pozycji pieniężnych
Ustalone różnice kursowe, które pojawiają się na dzień bilansowy lub na moment rozliczenia poszczególnych pozycji w walucie obcej podlegają odpowiedniemu ujęciu w systemie finansowo księgowym. (...)
str. 45
3.
Różnice kursowe powstałe na pozycjach niepieniężnych
Różnice kursowe powstające na pozycjach niepieniężnych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w sposób analogiczny do sposobu ujęcia przeszacowań do wartości godziwej - jeżeli przeszacowanie (...)
str. 46
4.
Prezentacja różnic kursowych w rachunku zysków i strat
Prezentacja różnic kursowych w rachunku zysków i strat (odpowiednio w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, jeżeli jednostka nie prezentuje odrębnego rachunku zysków i strat) uzależniona jest (...)
str. 47
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy składkę na ubezpieczenie samochodu w leasingu operacyjnym można rozliczać w czasie?
Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego. Leasingodawca obciążył nas składką na ubezpieczenie tego samochodu, wystawiając nam notę obciążeniową. Składka stanowi dla nas istotną kwotę. Czy (...)
str. 48
2.
Czy można nie sporządzać sprawozdania, jeżeli cały rok działalność pozostaje zawieszona?
Jesteśmy spółką z o.o. Przez cały 2022 r. nasza działalności będzie zawieszona. Czy możemy nie sporządzać sprawozdania finansowego za 2022 r.? Jednostka może nie zamykać (...)
str. 49
3.
Na jakie konto kosztów odnieść składkę na Fundusz Solidarnościowy?
Jesteśmy nową spółką z o.o. Zatrudniliśmy pracowników. Opłacamy z tego tytułu składki do ZUS. Jak księgować składki na Fundusz Solidarnościowy? Ewidencję kosztów prowadzimy tylko na (...)
str. 49
4.
Jak zaksięgować różnice kursowe wynikające z przesunięcia waluty obcej między rachunkami bankowymi?
Przelaliśmy walutę obcą z jednego rachunku walutowego na inny rachunek walutowy. Jak powinniśmy ująć w księgach rachunkowych różnice kursowe powstałe z tej transakcji? Przelewając środki (...)
str. 50
VII.
Z listów Czytelników
1.
Korekta błędów wykrytych po sporządzeniu sprawozdania finansowego w zależności od poziomu ich istotności
Sporządziliśmy roczne sprawozdanie finansowe. Wykryliśmy w nim jednak kilka istotnych i nieistotnych błędów. Czy wszystkie błędy wykryte w sprawozdaniu finansowym należy skorygować? Wszystkie błędy wykryte (...)
str. 51
2.
Złożenie rocznego sprawozdania finansowego do ogłoszenia w MSiG
Roczne sprawozdanie finansowe osoby fizycznej poddane badaniu przez biegłego rewidenta należy złożyć do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jakie rodzaje dokumentów podlegają zgłoszeniu? Jak (...)
str. 54
3.
Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji rachunkowej zlikwidowanej spółki - podejście praktyczne
Rozpoczęliśmy proces likwidacji naszej spółki. Po zakończeniu likwidacji nie będziemy już utrzymywali aktywnego systemu księgowego. Jak powinniśmy przygotować dokumenty z ksiąg z systemu księgowego, aby (...)
str. 55
4.
Ujęcie w księgach kwoty VAT w jednostce, która nie obniżyła podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
Jesteśmy podatnikiem VAT. Zdarza się, że nie odliczymy VAT naliczonego z faktury zakupu (dotyczącej np. zakupu materiałów) i nie dokonujemy korekty deklaracji. Nieodliczony VAT nie (...)
str. 57
5.
Sposób korekty błędu w zapisach księgowych dotyczących zakupu paliwa do samochodu osobowego
W poprzednim miesiącu błędnie ujęliśmy w księgach rachunkowych operację dotyczącą zakupu paliwa do samochodu osobowego. Odliczyliśmy bowiem 100% VAT, zamiast 50%. W związku z tym (...)
str. 58
6.
Zasady ewidencji faktoringu pełnego w księgach wierzyciela
Zawarliśmy z bankiem umowę faktoringu pełnego. W jaki sposób powinniśmy ująć w księgach rachunkowych takie zdarzenie? W przypadku faktoringu pełnego (inaczej zwanego właściwym) wartość nominalną (...)
str. 61
7.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółkę jawną, w której wspólnikiem jest inna spółka jawna
Wspólnikami spółki jawnej są osoby fizyczne oraz inna spółka jawna (spółka osób fizycznych). Czy taka spółka jawna może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów? W (...)
str. 62
8.
Środki pieniężne otrzymane w wyniku podziału majątku pozostałego po likwidacji spółki
Na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników spółka komandytowa została rozwiązana. W wyniku podziału majątku pozostałego po likwidacji, spółka z o.o., która miała udziały w zysku (...)
str. 63
9.
Koszty rekompensaty z ustawy o transakcjach handlowych w księgach rachunkowych dłużnika
Wierzyciel obciążył nas kwotą rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwocie 100 euro, wynikającej z ustawy o transakcjach płatniczych. Jak zaksięgować koszty tej rekompensaty? W (...)
str. 64
10.
Jednostki powiązane dla celów bilansowych i sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Spółka z o.o. spółka komandytowa "A" 1 maja 2021 r. wniosła aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) do spółki jawnej "B". Wartość aportu stanowiła 99,9% kapitału (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.