Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 10 (610) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 6 (558) z dnia 20.03.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Wycena bilansowa nieruchomości zaliczanych do inwestycji
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według zasad stosowanych dla środków trwałych Podstawową działalnością naszej jednostki jest sprzedaż materiałów elektrycznych i budowlanych. W sierpniu 2021 r. zakupiliśmy dwa (...)
str. 4
2.
Ustalenie na dzień bilansowy wartości udziałów posiadanych w podmiotach zagranicznych
Spółka posiada udziały w innych podmiotach zagranicznych w walutach obcych (inwestycje długoterminowe). Czy na dzień bilansowy spółka powinna wycenić wartość tych udziałów, stosując średni NBP (...)
str. 9
3.
Zasadność tworzenia rezerw na zakup sprzętu komputerowego
W 2022 r. planujemy zakup nowego sprzętu komputerowego ze względu na ekonomiczne i fizyczne zużycie dotychczas używanego. Jest to dość duży jednorazowy koszt dla spółki. (...)
str. 10
II.
Obowiązki sprawozdawcze związane z przekształcaniem jednostek
1.
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa dotyczące przekształcania jednostek
Badanie sprawozdań finansowych spółki przekształcanej i spółki powstałej z przekształcenia W kwestii badania sprawozdań finansowych spółki przekształcanej i spółki powstałej z przekształcenia zwróciliśmy się do (...)
str. 10
2.
Obowiązki sprawozdawcze na poszczególnych etapach przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę komandytową
W 2022 r. planowane jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o., a następnie spółka z o.o. zostanie przekształcona w spółkę komandytową. Przekształcenia (...)
str. 14
3.
Rozrachunki w bilansie otwarcia spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego PKPiR
Na ile szczegółowy powinien być bilans zamknięcia, a tym samym otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.? Co z (...)
str. 16
4.
Kapitały własne w bilansie otwarcia spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podjęła w listopadzie 2020 r. uchwałę o przekształceniu w spółkę z o.o. W ramach tworzenia planu przekształcenia przygotowano sprawozdanie finansowe. (...)
str. 17
5.
Rok obrotowy i obowiązek badania sprawozdania po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o.
Spółka komandytowa została przekształcona w spółkę z o.o. w drugiej połowie 2021 r. Czy jest możliwe wydłużenie roku obrotowego spółki z o.o. powstałej z przekształcenia (...)
str. 20
B.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
III.
Przeznaczenie części zysku netto na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Spółka z o.o. uchwałą wspólników przeznaczyła część zysku netto za 2021 r. na zwiększenie ZFŚS. Jak zaksięgować to zdarzenie? Czy wpłata na ZFŚS pochodząca z (...)
str. 22
1.
Ogólne zasady tworzenia ZFŚS i gospodarowania środkami tego funduszu
Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz zasady gospodarowania środkami tego funduszu określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń (...)
str. 22
2.
Wpłata części zysku netto na ZFŚS w ujęciu podatkowym
Na podstawie art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo (...)
str. 23
3.
Bilansowe rozliczenie zwiększenia ZFŚS o wpłaty z zysku netto
W świetle ustawy o rachunkowości, decyzja w sprawie podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto jednostki może zostać podjęta po spełnieniu wymogów określonych w art. 53 (...)
str. 24
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
IV.
Instrumenty finansowe - utrata wartości - część 2
Utrata wartości aktywów finansowych wymaga od jednostki gospodarczej oceny, czy wystąpiła trwała utrata wartości oraz przeprowadzenia określonych procedur. W poprzednim artykule z tej serii omówiliśmy (...)
str. 25
1.
Aktywa finansowe wyceniane w skorygowanej cenie nabycia
Przypominamy, że wycena w skorygowanej cenie nabycia dotyczy - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, (...)
str. 26
2.
Aktywa finansowe wyceniane w cenie nabycia
W pewnych sytuacjach jednostka sprawozdawcza może posiadać aktywa finansowe podlegające rozporządzeniu w sprawie instrumentów finansowych, które wycenia w cenie nabycia. Pozycje takie obejmują przede wszystkim (...)
str. 30
V.
Zapłata zobowiązania w walucie obcej kartą płatniczą
Spółka z o.o. posiada rachunek walutowy. W wyciągach bankowych w walucie obcej występują różne daty, tj. data wyciągu, data transakcji oraz data płatności kartą. Wyciąg (...)
str. 31
1.
Ustalenie właściwego kursu waluty do wyceny rozchodu środków z konta walutowego
Za pomocą kart płatniczych mogą być regulowane zarówno krajowe, jak i zagraniczne zobowiązania pieniężne. W sytuacji gdy zapłaty zobowiązania jednostka dokonała za pomocą firmowej karty (...)
str. 32
2.
Zapłata zobowiązania bez rozliczania płatności poprzez konto dostawcy
Transakcje (zakupu towarów, materiałów czy usług), za które następuje zapłata za pomocą kart płatniczych, ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach ogólnych, czyli takich, jakie (...)
str. 32
3.
Rozliczenie zapłaty zobowiązania z wykorzystaniem konta dostawcy
Przykład I. Założenia: Na podstawie danych liczbowych z poprzedniego przykładu, przy założeniu, że według polityki rachunkowości firmy "X", płatności za zobowiązania kartą płatniczą rozlicza się (...)
str. 33
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Elementy składowe kosztu wytworzenia środka trwałego
Budujemy na własne potrzeby środek trwały (budynek biurowy). Zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości wszystkie koszty składające się na koszt jego wytworzenia gromadzimy na koncie (...)
str. 34
2.
Zasady kwalifikacji poniesionych wydatków do kosztów remontu lub ulepszenia budynku
W ramach przystosowania hali sportowej (będącej środkiem trwałym jednostki) do mających się odbyć Mistrzostw Świata w piłce ręcznej zostanie wykonany demontaż płytek, przebudowa instalacji sanitarnej, (...)
str. 36
3.
Utrata wartości środka trwałego czasowo wycofanego z używania
W związku z mniejszym zapotrzebowaniem na rynku na jeden z naszych wyrobów wycofaliśmy z używania środek trwały. Nie planujemy przeprowadzać jego fizycznej likwidacji. Jeśli w (...)
str. 39
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Rozliczenie transakcji zakupu materiałów i towarów
W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym (...)
str. 40
2.
Dostawy w drodze na przykładach liczbowych
Materiały lub towary w drodze powstają wtedy, gdy nabywca otrzymał fakturę wystawioną przez sprzedawcę, natomiast materiały lub towary wykazane w tej fakturze nie zostały jeszcze (...)
str. 41
3.
Dostawy niefakturowane na przykładach liczbowych
Dostawy towarów i materiałów do momentu otrzymania faktury potwierdzającej ich nabycie figurują po stronie Ma na koncie 30 "Rozliczenie zakupu", jako dostawy niefakturowane. Ujęcie dostawy (...)
str. 43
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Plan wydatków ponoszonych z wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki oświatowej
Jako samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność oświatową posiadamy wydzielony rachunek dochodów. Czy istnieje obowiązek księgowania na koncie pozabilansowym planu wydatków ponoszonych z tego rachunku, analogicznie (...)
str. 45
2.
Nieruchomości otrzymane w trwały zarząd od jednostki samorządu terytorialnego
Ośrodek pomocy społecznej, na podstawie decyzji wójta, otrzymał nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony. Czy powinny one zostać ujęte w księgach rachunkowych tego ośrodka (...)
str. 46
3.
Nieumorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego w zestawieniu zmian w funduszu jednostki budżetowej
W której pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej należy zaprezentować nieumorzoną wartość zlikwidowanego środka trwałego? Wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych - zaewidencjonowana w księgach (...)
str. 47
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VII.
Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych według KSR nr 1
Sprawozdanie finansowe naszej jednostki za 2021 r. podlega badaniu przez biegłego rewidenta. W związku z tym jesteśmy zobowiązani do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych. Tę część (...)
str. 48
1.
Ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
W świetle przepisów art. 45 ust. 3 oraz art. 48b ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości, do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są zobowiązane jednostki, (...)
str. 48
2.
Wybór metody prezentacji przepływów pieniężnych
Na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości (załącznik nr 1 tej ustawy) przepływy pieniężne można prezentować metodą pośrednią lub bezpośrednią. Przyjęta do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych (...)
str. 49
3.
Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią według KSR nr 1
Należy zauważyć, iż ustawa o rachunkowości zawiera w minimalnym zakresie wskazówki dotyczące sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Dlatego jednostki mogą - na podstawie art. 10 ust. (...)
str. 49
4.
Przykład korekty rachunku przepływów pieniężnych o zmianę stanu zapasów
Przykład I. Założenia: Na pierwszy dzień roku obrotowego jednostka posiadała towary o wartości: 150.000 zł. W trakcie roku obrotowego w jednostce miały miejsce następujące operacje: (...)
str. 50
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy należy potwierdzać salda zerowe należności?
Od roku prowadzimy księgi rachunkowe. Czy na koniec roku powinniśmy wysłać potwierdzenia sald również do tych kontrahentów, u których wystąpiły salda zerowe? Wskazane jest uzgadnianie (...)
str. 52
2.
W którym momencie należy przetłumaczyć na język polski faktury sporządzone w języku obcym?
Kupujemy towary od kontrahenta zagranicznego. Czy chcąc zaksięgować fakturę otrzymaną od tego kontrahenta, sporządzoną w języku obcym, musimy przetłumaczyć ją na język polski? Nie ma (...)
str. 53
3.
Czy w informacji dodatkowej sporządzanej przez jednostkę małą ujawnia się aktywa podlegające amortyzacji?
Spełniamy warunki uprawniające nas do sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego dla jednostki małej. Czy w informacji dodatkowej sporządzanej według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (...)
str. 53
IX.
Z listów Czytelników
1.
Zmiana metody wyceny materiałów z ceny zakupu na cenę nabycia
Posiadamy kilka magazynów materiałów, w których materiały wyceniane są według cen zakupu. Od tego roku chcielibyśmy, aby materiały w jednym z magazynów były wyceniane według (...)
str. 54
1.1.
Zasady wyceny zapasów materiałów według ceny nabycia i ceny zakupu
W świetle art. 28 ust. 11 ustawy o rachunkowości, zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych, w tym m.in. materiałów, ujmuje się w księgach rachunkowych według cen (...)
str. 54
1.2.
Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
Zmiana metod wyceny materiałów jest zmianą zasad (polityki) rachunkowości jednostki. Z art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, że w celu rzetelnego i jasnego (...)
str. 56
2.
Udokumentowanie kompensaty rozrachunków, która nie jest uregulowana w umowie
Posiadamy należności i zobowiązania wobec tego samego kontrahenta. W umowie handlowej brak jest zapisów dotyczących kompensaty wzajemnych rozrachunków. Czy w takiej sytuacji można dokonać kompensaty? (...)
str. 58
3.
Wskazanie na dokumencie WZ daty wystawienia i daty wydania towaru
Na dokumencie "WZ - Wydanie na zewnątrz" umieszczamy zarówno datę wystawienia, jak i datę wydania towaru. Z przyczyn organizacyjnych zdarza się, że dokument WZ jest (...)
str. 58
4.
Wycena na dzień bilansowy zaliczki wpłaconej w walucie obcej na poczet zakupu towarów
Posiadamy rachunek walutowy. W grudniu 2021 r. wpłaciliśmy zagranicznemu kontrahentowi zaliczkę w wysokości 30% zamówienia na towary. Zaliczka została uregulowana w walucie obcej z naszego (...)
str. 59
5.
Budowa domów na sprzedaż - granice możliwego uproszczenia w obszarze ewidencji kosztów
Niewielka firma budowlana, zajmująca się budową domów jednorodzinnych, ewidencjonuje koszty na kontach zespołu 4 i 5. Wszelkie koszty, jakie ponosi w związku z budową i (...)
str. 60
6.
Rozliczenie opłat w leasingu uznawanym za operacyjny dla celów bilansowych i podatkowych
Użytkujemy samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego (podatkowo i bilansowo). Na fakturze nie ma wyszczególnienia części kapitałowej i części odsetkowej, jest tylko pozycja: "usługa (...)
str. 62
7.
Wartość bilansowa należności od dłużnika objętego postępowaniem sanacyjnym
Spółka posiada na dzień bilansowy nieuregulowaną należność od kontrahenta, który został objęty postępowaniem sanacyjnym. Jak taką należność wykazać w sprawozdaniu finansowym? W odniesieniu do należności (...)
str. 63
8.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości jako pomoc de minimis
Spółka akcyjna korzysta z pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w uchwale rady miejskiej. Dotyczy to nowej inwestycji (budynku) realizowanej (...)
str. 64
9.
Kaucje pobrane od najemców lokali i zdeponowane na lokacie bankowej
Spółka z o.o. pobrała kaucje od najemców lokali gminy, będących w jej zasobach. Kaucje te zdeponowano na lokacie prowadzonej przez bank. Z tego tytułu spółka (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.