Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (608) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 16 (568) z dnia 20.08.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opublikowano Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów"
NOWY KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 29 lipca 2022 r. pod poz. 81 opublikowano uchwałę nr 9/2022 Komitetu Standardów Rachunkowości z (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Terminy dotyczące obowiązków sprawozdawczych za 2021 r.
Co do zasady jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym powinny sporządzić sprawozdanie finansowe nie później niż do końca marca następnego roku, oraz (...)
str. 6
2.
Przekazanie sprawozdania finansowego do Szefa KAS
W świetle art. 45 ust. 5 updof, podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS (...)
str. 7
3.
Poddanie badaniu sprawozdania finansowego
Badaniu za 2021 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania (...)
str. 9
4.
Udostępnienie sprawozdania finansowego osobom uprawnionym
Spółki z o.o., towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego (...)
str. 10
5.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający
Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości). (...)
str. 11
6.
Złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów do KRS
Do KRS składają swoje sprawozdania finansowe wraz z innymi wymaganymi dokumentami podmioty wpisane do tego rejestru. Należą do nich m.in. spółki z o.o., jawne, partnerskie, (...)
str. 12
7.
Złożenie sprawozdania finansowego do ogłoszenia w MSiG
Kierownik jednostki, która nie podlega wpisowi do rejestru sądowego i której roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości, jest zobowiązany (...)
str. 13
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Podatkowe i bilansowe rozliczenie eksportu towarów
Podpisaliśmy z kontrahentem spoza Unii Europejskiej umowę na dostawę naszych towarów, którą będziemy zlecać firmie transportowej. Umowa przewiduje również możliwość odbioru towaru z naszego magazynu (...)
str. 14
1.
Eksport towarów w świetle przepisów ustawy o VAT
Definicja eksportu Przez eksport towarów, w świetle art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza (...)
str. 14
2.
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu eksportu
Do ustalenia przychodu podatkowego z tytułu eksportu towarów stosuje się zasady ogólne, zawarte w art. 12 ust. 3a updop oraz art. 14 ust. 1c updof. (...)
str. 17
3.
Ujęcie eksportu towarów w księgach rachunkowych
W ustawie o rachunkowości nie uregulowano wprost momentu powstania przychodu ze sprzedaży towarów, w tym na rzecz podmiotów zagranicznych w ramach eksportu. W praktyce, w (...)
str. 17
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Formy wypoczynku, które mogą zostać dofinansowane ze środków ZFŚS
Podstawowe zasady na jakich tworzy się zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz wydatkuje jego zasoby zawiera ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym (...)
str. 20
2.
Opodatkowanie i oskładkowanie dofinansowania do wypoczynku
U pracownika otrzymującego dofinansowanie do wypoczynku własnego lub członków jego rodziny powstaje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Dofinansowanie to może jednak korzystać ze (...)
str. 21
3.
Ogólne zasady ewidencji księgowej dofinansowania do wypoczynku ze środków ZFŚS
Do ewidencji księgowej tworzenia oraz zwiększeń i zmniejszeń ZFŚS służy konto 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych". Jest to konto bilansowe, pasywne i może wykazywać wyłącznie (...)
str. 21
4.
Ewidencja dofinansowania do wczasów pod gruszą
Dopłaty do wypoczynku indywidualnie zorganizowanego przez pracownika, tzw. wczasy pod gruszą, są świadczeniem mieszczącym się w definicji działalności socjalnej, zawartej w art. 2 pkt 1 (...)
str. 22
5.
Ewidencja dofinansowania do kolonii i obozów dzieci pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 sfinansowane ze środków ZFŚS jest w całości zwolnione z opodatkowania pod warunkiem, że wypoczynek ten ma (...)
str. 24
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Termin rozpoczęcia i zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych
W którym momencie należy rozpocząć i zakończyć amortyzację środków trwałych dla celów bilansowych? Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych może nastąpić w miesiącu oddania środka trwałego do (...)
str. 25
2.
Zakup drzwi do budynku podlegającego przebudowie
W budynku zaliczonym do naszych środków trwałych przeprowadzamy prace mające charakter przebudowy. Po ich zakończeniu budynek będzie użytkowany jako magazyn. Jak powinniśmy zaksięgować fakturę za (...)
str. 26
3.
Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego w związku z likwidacją jednego ze sklepów
Środki trwałe będące na wyposażeniu sklepu, który likwidujemy, zamierzamy przekazać do innego naszego sklepu. Czy możemy zmienić miejsce użytkowania środka trwałego? Jeśli tak, to jak (...)
str. 28
4.
Środki trwałe i wyposażenie otrzymane w formie aportu
W styczniu 2022 r. przekazano aportem z jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki komandytowej środki trwałe i wyposażenie (całkowicie zamortyzowane). Jak ująć to zdarzenie w księgach (...)
str. 29
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Odpisywanie materiałów i towarów w koszty na dzień ich zakupu oraz obowiązki z tym związane
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki może podjąć decyzję o odpisywaniu w koszty wartości materiałów i towarów na (...)
str. 31
2.
Ustalenie stanu zapasów i jego wycena na koniec okresu sprawozdawczego
Co do zasady ustalenie stanu zapasu materiałów lub towarów przebiega w ramach ich inwentaryzacji, która powinna być przeprowadzona drogą spisu z natury. Jeśli jednostka prowadzi (...)
str. 32
3.
Korekta kosztów w księgach rachunkowych o wartość stanu zapasu
Korekta kosztów o wartość ustalonego w drodze spisu z natury stanu zapasu materiałów lub towarów, które nie zostały zużyte lub sprzedane, polega na ujęciu w (...)
str. 33
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Wydatki poniesione na wymianę podłogi w bursie szkolnej - remont czy ulepszenie?
Prowadzimy bursę szkolną. Dokonaliśmy wymiany zniszczonej podłogi w pokojach uczniów na nową antypoślizgową, której łączny koszt wynosił około 180 tys. zł. Przywróciliśmy co prawda podłogę (...)
str. 36
2.
Wypłata nagrody pieniężnej przyznanej w konkursie organizowanym przez instytucję kultury
Instytucja kultury zorganizowała konkurs, w którym zwycięscy przyznano nagrodę pieniężną. Na jakim koncie kosztów ująć taką nagrodę? Nagrodę pieniężną wypłaconą przez instytucję kultury wskazane jest (...)
str. 37
3.
Wymiana piasku w piaskownicy znajdującej się na terenie przedszkola, zlecona firmie zewnętrznej
Zleciliśmy firmie zewnętrznej wymianę piasku w piaskownicy znajdującej się na terenie naszego przedszkola. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatki związane z nabyciem tej usługi? (...)
str. 37
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
V.
Klasyfikacja i sposób ujęcia w księgach rezerw na zobowiązania według KSR nr 6
Z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o rachunkowości wynika, że rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Obowiązek ich (...)
str. 39
1.
Rezerwy tworzone na podstawie art. 35d ustawy o rachunkowości
Obowiązek tworzenia rezerw, ujmowanych na koncie 83-1 "Pozostałe rezerwy", wynika z przepisów art. 35d ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu rezerwy tworzy się na: (...)
str. 40
2.
Rezerwy tworzone w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Ustawa o rachunkowości wymienia dwie kategorie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Na mocy art. 39 ust. 2 tej ustawy, jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w (...)
str. 40
3.
Zasady tworzenia i rozwiązania rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Ujęcie rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych Według KSR nr 6 warunkiem ujęcia (utworzenia) rezerwy lub ujęcia (dokonania) biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów w księgach rachunkowych jest (...)
str. 41
4.
Lista kontrolna (checklista) pomocna przy klasyfikacji rezerw na zobowiązania
Klasyfikację rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów przedstawiono w formie listy kontrolnej (checklisty). Lp. Czynność podlegająca sprawdzeniu/wykonaniu TAK NIE UWAGI 1. Czy w jednostce występują (...)
str. 42
5.
Przykłady zdarzeń gospodarczych, na które tworzy się rezerwy na zobowiązania
Przykłady zdarzeń, na które tworzy się rezerwy na zobowiązania na podstawie art. 35d ustawy o rachunkowości na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy (...)
str. 43
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Na jakich kontach ująć karę umowną naliczoną jednostce, wynikającą z otrzymanej noty księgowej?
Otrzymaliśmy od kontrahenta notę księgową, na podstawie której obciążył nas karą umowną z tytułu niedotrzymania terminu wykonania usługi. Jak ująć w księgach taką notę? Czy (...)
str. 47
2.
W jaki sposób zaksięgować materiały obce otrzymane w depozycie?
Kontrahent naszej spółki przekazuje nam materiały w depozycie. Dopiero w momencie ich zużycia wystawia nam fakturę sprzedaży. Jak zaksięgować wartość materiałów, które nie stanowią naszej (...)
str. 48
3.
Czy do KRS załącza się oświadczenie o spełnieniu przez sprawozdanie finansowe wymagań ustawowych?
Jesteśmy spółką z o.o. zobowiązaną do złożenia rocznego sprawozdania finansowego do KRS. Czy przy składaniu sprawozdania do KRS powinniśmy dołączyć oświadczenie, że spełnia ono wymagania (...)
str. 48
4.
Jak wykazać w bilansie jednostki gwarancję udzieloną przez bank?
W 2021 r. nasza spółka zawarła z bankiem umowę gwarancji bankowej na 5 lat. Bank udzielający gwarancji dokonał blokady środków pieniężnych w kwocie udzielonej gwarancji. (...)
str. 49
VII.
Z listów Czytelników
1.
Składka zdrowotna w księgach rachunkowych przedsiębiorcy opodatkowanego podatkiem liniowym
Prowadzę księgi rachunkowe przedsiębiorcy opodatkowanego podatkiem liniowym. Jak powinnam ująć w księgach składkę zdrowotną, którą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Składkę zdrowotną zapłaconą z (...)
str. 50
1.1.
Zasady odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne w podatku liniowym od 1 lipca 2022 r.
Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym od 2022 r. płacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% swojego dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, jeżeli nie zostały zaliczone (...)
str. 50
1.2.
Bilansowe rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorcy opodatkowanego podatkiem liniowym
Właściciel przedsiębiorstwa może uregulować swoje zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne z firmowego rachunku tego przedsiębiorstwa. W takim przypadku ich kwotę ujmuje się na (...)
str. 52
2.
Rozliczenie wyniku finansowego za okres poprzedzający przejście na estoński CIT
Spółka od 1 czerwca 2022 r. przeszła na estoński CIT. W sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. (...)
str. 53
3.
Rozliczenie w czasie kosztów aktualizacji oprogramowania antywirusowego
Jednostka prowadząca księgi rachunkowe (podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych) zakupiła kontynuację oprogramowania antywirusowego na rok. Ważność licencji to okres od 26 listopada 2021 r. (...)
str. 54
4.
Jak długo należy przechowywać potwierdzenia sald?
Przeglądając dokumenty dotyczące inwentaryzacji przeprowadzonej w latach ubiegłych znalazłam potwierdzenia sald za lata 2015-2017. Czy takie potwierdzenia sald można już zniszczyć? Potwierdzenia sald przechowuje się (...)
str. 56
5.
Moment ujęcia w księgach rachunkowych noty odsetkowej
Wystawiliśmy naszemu kontrahentowi notę odsetkową za opóźnienie w zapłacie zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Kiedy ująć notę w księgach rachunkowych - w miesiącu wysyłki (...)
str. 57
6.
Sprzedaż materiałów pozyskanych nieodpłatnie podczas świadczenia usługi budowlanej
Prowadzimy działalność polegającą na świadczeniu usług budowlanych. Przed rozpoczęciem budowy byliśmy zobowiązani do oczyszczenia terenu ze starych zabudowań. Odzyskana w wyniku rozbiórki cegła stała się, (...)
str. 58
7.
Pobór podatku u źródła od usług reklamowych i jego ujęcie w księgach
Spółka z o.o. zakupiła od kontrahenta zagranicznego usługę reklamy. Przy wypłacie wynagrodzenia potrąciła podatek u źródła. Jak ująć w księgach rachunkowych ten podatek? Kwotę podatku (...)
str. 59
8.
Ujęcie w księgach i bilansie dywidendy należnej, ale niewypłaconej do dnia bilansowego
Wspólnikami spółki z o.o. są dwie osoby fizyczne. Zgromadzenie wspólników tej spółki podjęło uchwałę o wypłacie wspólnikom dywidendy. Jakich księgowań powinna dokonać spółka? W której (...)
str. 60
9.
Nieodpłatne otrzymanie bonów różnego przeznaczenia i ich wykorzystanie
Spółka z o.o. w ramach akcji promocyjnej kontrahenta otrzymała bony różnego przeznaczenia, uprawniające do ich wymiany na towary w innej jednostce niż kontrahent. Część otrzymanych (...)
str. 61
10.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osobę posiadającą status ryczałtowca
Prowadzę działy produkcji rolnej (chów indyków). Podatek dochodowy ustalam przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu w oparciu o składany PIT-6. Korzystam ze zwolnienia, o którym mowa (...)
str. 62
11.
Środki finansowe otrzymane na cele związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej
Dom pomocy społecznej prowadzony przez zgromadzenie sióstr otrzymuje sporadycznie od tego zgromadzenia środki finansowe na cele związane z prowadzeniem domu (np. na remonty lub zakup (...)
str. 64
12.
Skutki bilansowe zapłaty przez dłużnika należności odpisanej jako przedawniona
W 2020 r. odpisaliśmy przedawnioną należność w pozostałe koszty operacyjne. W lipcu 2022 r. należność ta została zapłacona. Jak ująć tę wpłatę w księgach rachunkowych? (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.