Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 18 (570) z dnia 20.09.2022
Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów. Krajowy Standard Rachunkowości nr 15. Stan prawny na 1 września 2022 r.
Dodatek nr 13
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18
z dnia 20.09.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI NR 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów"
I.
Cel standardu
1.1. Celem niniejszego Krajowego Standardu Rachunkowości ("KSR"), zwanego dalej "Standardem", jest określenie zasad rachunkowości stosowanych w odniesieniu do ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawnień dotyczących przychodów (...)
str. 3
II.
Zakres standardu
2.1. Przedmiotem Standardu są zasady ustalania i ujmowania oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym przychodów ze sprzedaży dóbr, tj. w rozumieniu tego standardu: - wyrobów gotowych (...)
str. 3
III.
Definicje
Stosowane w Standardzie pojęcia oznaczają: 3.1. Dobra - wyroby gotowe zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty, towary oraz materiały. 3.2. Jednostkowa cena sprzedaży (...)
str. 6
IV.1.
Ogólne zasady ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr
4.1.1. W świetle definicji zawartej w punkcie 3.3 oraz zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów (art. 6 ust. 2 Ustawy) przychody ze sprzedaży dóbr (...)
str. 7
IV.2.
Analiza umowy sprzedaży zawartej między dostawcą i nabywcą dóbr oraz treść ekonomiczna transakcji
4.2.1. Pierwszym warunkiem ujęcia przychodów z tytułu sprzedaży dóbr jest zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy dostawcą i nabywcą. 4.2.2. Zgodnie z obowiązującym prawem, do zawarcia umowy (...)
str. 8
IV.3.
Wynagrodzenie należne dostawcy z tytułu umowy sprzedaży dóbr zawartej z nabywcą
4.3.1. Kolejnym warunkiem ustalenia i ujęcia przychodów z tytułu sprzedaży dóbr jest ustalenie wynagrodzenia należnego dostawcy z tytułu wykonania umowy. Wynagrodzeniem jest łączna wartość świadczeń (...)
str. 9
IV.4.
Wycena i ujmowanie przychodów wyrażonych w walutach obcych
4.4.1. Zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy jednostka ujmuje w księgach rachunkowych operacje gospodarcze dotyczące przychodów wyrażonych w walutach obcych na dzień ich przeprowadzenia (...)
str. 14
IV.5.
Przekazanie nabywcy znaczących korzyści i ryzyka związanych ze sprzedawanym dobrem
4.5.1. Dostawca ujmuje przychody ze sprzedaży dóbr w momencie przeniesienia znaczących korzyści i ryzyka związanych z tymi dobrami. Przeniesienie znaczących korzyści i ryzyka związanych z (...)
str. 14
IV.6.
Wiarygodne ustalenie kosztów realizacji umowy
4.6.1. Piątym warunkiem ujęcia przychodów ze sprzedaży dóbr jest możliwość wiarygodnego ustalenia kosztów realizacji umowy. 4.6.2. Zgodnie z zasadą współmierności, jednostka ujmuje w rachunku zysków (...)
str. 17
IV.7.
Uprawdopodobnienie uzyskania korzyści ekonomicznych z tytułu sprzedaży dóbr
4.7.1. Szóstym warunkiem ujęcia przychodów ze sprzedaży dóbr jest uprawdopodobnienie, że jednostka otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w zamian za przekazane nabywcy dobra. Otrzymanie (...)
str. 18
IV.8.
Uwzględnianie ryzyka związanego z przychodami, w tym ryzyka kredytowego
4.8.1. Gdy jednostka ujęła przychody uznając transakcję za posiadającą treść ekonomiczną, a następnie powstały uzasadnione wątpliwości odnośnie do ściągalności należnej kwoty, jednostka dokonuje odpisu aktualizującego (...)
str. 20
IV.9.
Umowy wieloelementowe - zidentyfikowanie poszczególnych elementów umowy
4.9.1. Z punktu widzenia rachunkowości istotne jest ustalenie, czy dostawca zawarł z nabywcą tylko jedną umowę, czy wiele umów powiązanych ze sobą. Może bowiem występować (...)
str. 21
IV.10.
Umowy wieloelementowe - przypisanie wynagrodzenia za wykonanie umowy sprzedaży do poszczególnych jej elementów
4.10.1. Po ustaleniu poszczególnych elementów umowy sprzedaży zgodnie z podrozdziałem IV.9 Standardu, do każdego z wyodrębnionych elementów jednostka przypisuje odnoszące się do niego wynagrodzenie. 4.10.2. (...)
str. 23
IV.11.
Umowy wieloelementowe - ujęcie przychodów związanych z poszczególnymi elementami umowy sprzedaży
4.11.1. Przychody z wieloelementowych umów sprzedaży ujmuje się odrębnie dla każdego elementu, gdy spełnione są warunki ujęcia przychodu, o których mowa w punkcie 4.1.1 Standardu, (...)
str. 24
IV.12.
Odraczanie ujęcia przychodów niespełniających warunków ich ujęcia
4.12.1. Jednostka może otrzymywać od nabywców środki pieniężne (lub ich ekwiwalenty) związane z transakcjami, które nie spełniły jeszcze kryteriów ujęcia jako przychody (przedpłaty). Jednostka ujmuje (...)
str. 24
V.1.
Problem pośrednik (agent) / główny wykonawca (zleceniodawca)
5.2.1. Kanały sprzedaży mogą obejmować kilka etapów i być zorganizowane na wiele sposobów. Korzyści i ryzyko związane ze sprzedażą są różnie kształtowane w ramach umów (...)
str. 25
V.2.
Sprzedaż komisowa
5.2.1. Gdy jednostka dostarcza dobra do innego podmiotu - pośrednika (dealer, dystrybutor), który ma doprowadzić do ich sprzedaży kolejnym lub końcowym nabywcom, przy czym ten (...)
str. 26
V.3.
Sprzedaż warunkowa
5.3.1. Sprzedaż warunkowa ma miejsce wtedy, gdy umowa sprzedaży pomiędzy dostawcą a nabywcą przewiduje, że przeniesienie własności dobra stanowiącego przedmiot dostawy nastąpi dopiero po spełnieniu (...)
str. 26
V.4.
Sprzedaż ze wstrzymaną dostawą
5.4.1. Niekiedy, na życzenie nabywcy dostawa dóbr następuje z opóźnieniem, jednak zgodnie z wolą stron umowy transakcja sprzedaży doszła już do skutku. Dla określenia sprzedaży (...)
str. 27
V.5.
Programy lojalnościowe
5.5.1. Aby przyciągnąć nabywców dóbr sprzedawanych przez jednostkę często oferowany jest im udział w różnego rodzaju programach lojalnościowych. Przewidują one określone korzyści przyznawane za dokonanie (...)
str. 28
V.6.
Sprzedaż promocyjna
5.6.1. Jednostka dokonując transakcji sprzedaży identyfikuje wszystkie swoje zobowiązania do dostarczenia dóbr i usług i przypisuje do nich odpowiadającą im część wynagrodzenia zgodnie z zasadami (...)
str. 29
V.7.
Transakcje barterowe
5.7.1. Jednostki najczęściej dokonują sprzedaży dóbr za środki pieniężne. Jednakże mogą się zdarzyć sytuacje, gdy w zamian za dostarczone dobra jednostka otrzymuje inne składniki aktywów (...)
str. 30
V.8.
Przychody z tytułu ponadstandardowej gwarancji
5.8.1. Jednostka może w ramach transakcji sprzedaży dóbr udzielać nabywcy gwarancji ich sprawnego działania przez pewien okres od dnia sprzedaży na warunkach standardowo przyjętych na (...)
str. 30
V.9.
Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
5.9.1. Umowa z udzielonym przyrzeczeniem odkupu jest umową, na podstawie której jednostka sprzedaje dobro i (w ramach tej samej lub innej umowy) przyrzeka odkupić dobro (...)
str. 32
VI.1.
Pomniejszenie przychodów o zwroty
6.1.1. Sprzedaż dóbr może wiązać się z dokonywaniem przez nabywców zwrotów części lub całości dostawy. Może to być spowodowane uszkodzeniem, dostarczeniem niewłaściwej ilości lub jakości (...)
str. 35
VI.2.
Sprzedaż wysyłkowa
6.2.1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), dotycząca sprzedaży wysyłkowej, przewiduje w (...)
str. 36
VI.3.
Rabaty i opusty
6.3.1. Rabaty i opusty, które nabywca może otrzymać na podstawie umowy lub wiążącej oferty sprzedaży, wymagają uwzględnienia przy ustalaniu wynagrodzenia z tytułu umowy, a tym (...)
str. 36
VI.4.
Dodatkowe ustalenia umów sprzedaży - pomniejszenia przychodów, czy zwiększenie kosztów
6.4.1. Umowy z nabywcami mogą obejmować wiele elementów; między innymi mogą dotyczyć dostaw dóbr lub usług, które strony umowy świadczą sobie nawzajem. Świadczenia takie mogą (...)
str. 37
VI.5.
Dopłaty do cen i dotacje przedmiotowe
6.5.1. Przychody z dotacji rządowych i samorządowych są szczególnym rodzajem przychodów. Dotacje rządowe i samorządowe są formą pomocy państwa i samorządów udzielanej podmiotom gospodarczym, aby (...)
str. 38
VII.
Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy
7.1. Przed podpisaniem umowy oraz tuż po jej podpisaniu, lecz przed rozpoczęciem realizacji, jednostki mogą ponosić koszty doprowadzenia do zawarcia umowy (na przykład koszty prowizji (...)
str. 39
VIII.
Prezentacja i ujawnianie informacji o przychodach ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów w sprawozdaniu finansowym
8.1. Przychody z tytułu sprzedaży dóbr są prezentowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy w rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym w pozycjach (...)
str. 39
Załącznik
Przykłady ilustrujące wybrane zagadnienia standardu
str. 40
Przykład 1 Przykład alokacji wynagrodzenia na podstawie relatywnych wartości jednostkowych cen sprzedaży
Do pkt 4.10.2 standardu Przykład alokacji wynagrodzenia na podstawie relatywnych wartości jednostkowych cen sprzedaży Jednostka zajmuje się działalnością telekomunikacyjną w zakresie telefonii mobilnej. Jednostka w (...)
str. 40
Przykład 2 Przykład alokacji wynagrodzenia na podstawie relatywnych wartości jednostkowych cen sprzedaży
Do pkt 4.10.2 standardu Przykład alokacji wynagrodzenia na podstawie relatywnych wartości jednostkowych cen sprzedaży Jednostka zajmuje się działalnością w zakresie ochrony mienia. Jednostka w ramach (...)
str. 42
Przykład 3 Przykłady schematów księgowania korekt przychodów
Przykłady schematów księgowania korekt przychodów (a) Do pkt 6.1.5 standardu Korekta wynikająca z dokonania zwrotu dóbr przez odbiorcę do magazynu dostawcy (1a) Sprzedaż dóbr nabywcy (...)
str. 44
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.