Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 11 (563) z dnia 01.06.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 11 (563) z dnia 01.06.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Termin złożenia w KRS sprawozdania zatwierdzonego przed 1 czerwca 2022 r. wraz z oświadczeniami członków zarządu
Niektórzy członkowie zarządu spółki z o.o. skorzystali z uproszczenia w podpisywaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. i złożyli oświadczenia, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w (...)
str. 4
2.
Wyznaczono organ do wykonywania zadań Szefa KAS w zakresie obsługi sprawozdań finansowych
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl w zakładce e-Sprawozdania Finansowe/Zmiany w prawie przypomina, że: "(...) utworzenie sprawozdania finansowego i jego wysyłka do Szefa KAS są (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Sytuacje, w których należy zachować odpowiednią kolejność przy podpisywaniu sprawozdania
W naszej spółce jest czteroosobowy zarząd. W jakiej kolejności należy podpisywać sprawozdanie finansowe - czy pierwsza powinna podpisać się księgowa, czy może członkowie zarządu? Jak (...)
str. 6
2.
Niedobory i nadwyżki wyrobów w jednostce sporządzającej porównawczy rachunek zysków i strat
Jesteśmy firmą produkcyjną. Do ewidencji kosztów działalności operacyjnej stosujemy konta zespołu 4 i 5 oraz sporządzamy porównawczy rachunek zysków i strat. Jak powinniśmy zaksięgować nadwyżki (...)
str. 9
3.
Korekta rachunku przepływów pieniężnych z tytułu różnic kursowych od środków na rachunku bankowym
Sporządzamy rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. W której pozycji powinniśmy wykazać różnice kursowe od własnych środków pieniężnych naliczone na dzień bilansowy? Różnice kursowe od własnych (...)
str. 12
4.
Zniszczenie zakładu jednostki na skutek pożaru w pierwszych miesiącach nowego roku obrotowego
Na skutek pożaru, który miał miejsce w marcu 2022 r., uległa poważnemu zniszczeniu hala produkcyjna naszej jednostki, w wyniku czego produkcja musiała zostać wstrzymana. Jest (...)
str. 13
5.
Przychody i koszty związane ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rachunku zysków i strat
Sprzedaliśmy zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której wchodziły m.in. środki trwałe. Jak powinniśmy ująć tę sprzedaż w księgach rachunkowych oraz w rachunku zysków i strat (...)
str. 14
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Koszty montażu i uruchomienia przedmiotu leasingu po przejściu na estoński CIT
Spółka z o.o. w 2021 r. podpisała umowę leasingu podatkowo - operacyjnego, a bilansowo - finansowego. Przedmiotem leasingu jest maszyna do szlifowania i foliowania blach. (...)
str. 16
1.
Ujęcie w księgach rachunkowych oraz ustalenie wartości początkowej przedmiotu umowy leasingu finansowego
Jeżeli umowa leasingu spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków wymienionych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, to klasyfikowana jest jako umowa leasingu (...)
str. 16
2.
Rozliczenie wydatków dotyczących leasingu w kosztach podatkowych
W przypadku umów leasingu operacyjnego, przedmiot leasingu jest środkiem trwałym leasingodawcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Natomiast użytkownik (leasingobiorca) zalicza do kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 18
3.
Korekta wstępna w związku z przejściem na estoński CIT
Należy pamiętać, że w przypadku podatnika, który rozlicza umowę leasingu dla celów podatkowych jako leasing operacyjny, a dla celów rachunkowych jako leasing finansowy, i który (...)
str. 19
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Wypłata dywidendy w walucie obcej i rozliczenie różnic kursowych
W uchwale walnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. podjęto decyzję o wypłacie dywidendy udziałowcom będącym osobami fizycznymi i polskimi rezydentami. Kwota dywidendy określona w uchwale (...)
str. 20
1.
Zasady przeliczania dywidend wyrażonych w złotówkach na walutę obcą
Wynik finansowy netto jednostek określa się w polskich złotych i w takiej też walucie ustala się przysługującą udziałowcom dywidendę. Wynika to z art. 9 ustawy (...)
str. 20
2.
Różnice kursowe powstałe w związku z wypłatą dywidendy w rozliczeniu podatkowym
Kwestię ustalania różnic kursowych tzw. metodą podatkową reguluje art. 15a updop. Z przepisu tego wynika, że dodatnie różnice kursowe powstają m.in., gdy wartość poniesionego kosztu (...)
str. 21
3.
Skutki przeliczenia dywidendy na walutę obcą na dzień podjęcia uchwały wspólników o jej wypłacie
Jeżeli do przeliczenia dywidendy z polskich złotych na walutę obcą jednostka zastosuje kurs średni NBP z dnia powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy lub inny kurs (...)
str. 22
4.
Skutki przeliczenia dywidendy na walutę obcą na dzień jej wypłaty
Jeżeli przeliczenia dywidendy z polskich złotych na walutę obcą jednostka dokona w dniu jej wypłaty po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego ten dzień, to (...)
str. 24
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Wymiana w ramach gwarancji wadliwego środka trwałego, całkowicie zamortyzowanego
Spółka posiada w ewidencji środków trwałych laptopa o niskiej wartości początkowej, który po przyjęciu do używania został jednorazowo zamortyzowany. W trakcie użytkowania okazało się, że (...)
str. 25
2.
Wycena środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji oraz rozliczenie nadwyżki w księgach
W wyniku spisu z natury środków trwałych okazało się, że posiadamy i użytkujemy środek trwały niewprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych (...)
str. 26
3.
Niskocenne środki trwałe otrzymane w formie aportu
Do spółki wniesiono aportem, w zamian za udziały, m.in. niskocenne środki trwałe, takie jak np. drukarki, telefony, drony. Jak ująć w księgach rachunkowych otrzymane niskocenne (...)
str. 28
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
IV.
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe - zakres definicji w świetle prawa bilansowego
W sprawozdaniach finansowych pojawiają się pozycje aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Co oznaczają te pojęcia? Czy należności i zobowiązania z tytułu podatków, rozrachunków z pracownikami, (...)
str. 30
1.
Instrumenty finansowe według prawa bilansowego
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe mieszczą się w pojęciu instrumentów finansowych. Ustawa o rachunkowości przez instrumenty finansowe rozumie bowiem wszelkiego rodzaju kontrakty, na podstawie których (...)
str. 30
2.
Aktywa finansowe według ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych
Ustawa o rachunkowości zalicza aktywa finansowe do inwestycji, gdyż nie są użytkowane przez jednostkę, lecz posiadane przez nią w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Ustawa o (...)
str. 32
3.
Zakres pojęcia zobowiązań finansowych w świetle ustawy i rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych
W myśl art. 3 ust. 1 pkt 27 ustawy o rachunkowości, zobowiązania finansowe to wszelkiego rodzaju zobowiązania jednostki do wydania aktywów finansowych albo do wymiany (...)
str. 36
4.
Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w kwestii uznania rozrachunków za aktywa i zobowiązania finansowe
Dla potrzeb krajowych regulacji rachunkowości przyjęto, iż pojęcia instrumentu finansowego, składnika aktywów finansowych i zobowiązania finansowego powinno się rozważać w kontekście działalności inwestycyjnej i finansowej (...)
str. 37
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Klasyfikacja środków wpłacanych na konto gminy tytułem darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy
Jaką klasyfikację budżetową stosować do środków wpłacanych przez mieszkańców na konto gminy tytułem darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy? Środki pieniężne wpłacane przez mieszkańców na konto (...)
str. 38
2.
Rozliczenie faktur korygujących dotyczących usług wykonanych w latach poprzednich
Miejski ośrodek sportu i rekreacji (jednostka budżetowa) otrzymał w kwietniu faktury korygujące (zmniejszające) za usługi wywozu śmieci, dotyczące 2020 r. i 2021 r. Jak ująć (...)
str. 39
3.
Drobne upominki przekazywane przez SP ZOZ pracownikom z okazji dnia pielęgniarki i położnej
Jesteśmy samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej. Z okazji dnia pielęgniarki i położnej zakupiliśmy dla naszych pracowników ze środków bieżących drobne upominki (tzw. bombonierki). W ciężar jakiego (...)
str. 41
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Kryteria odróżniające nakłady ponoszone na ulepszenie od nakładów na bieżące użytkowanie środka trwałego
Podstawowym aktem prawnym regulującym sposoby ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych jest ustawa o rachunkowości. Stosownie do art. 10 ust. 3 tej ustawy, w sprawach (...)
str. 42
2.
Rodzaje ulepszeń oraz zasady ujęcia w księgach rachunkowych ponoszonych nakładów
Z definicji zawartej w art. 31 ustawy o rachunkowości wynika, że z ulepszeniem mamy do czynienia zawsze wtedy, gdy poniesione nakłady dotyczą przebudowy, rozbudowy, modernizacji (...)
str. 44
3.
Weryfikacja stawek amortyzacyjnych w wyniku ulepszenia środka trwałego
Po dokonaniu ulepszenia środka trwałego jednostka powinna dokonać analizy czy dotychczas stosowana stawka amortyzacyjna jest odpowiednia, czy też powinna ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu. Stosownie do (...)
str. 47
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W jaki sposób zaksięgować zapłaconą kaucję i wykazać ją w bilansie najemcy?
Przy podpisywaniu umowy najmu lokalu na potrzeby prowadzonej działalności zapłaciliśmy kaucję, która jest zabezpieczeniem na poczet czynszu, zniszczenia lokalu itp. Zapłacona kaucja nie jest kosztem. (...)
str. 49
2.
Do kosztów którego roku zaliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska?
Opłatę za korzystanie ze środowiska należną za 2021 r. jednostka zapłaciła w marcu 2022 r. W księgach którego roku należy ująć tę opłatę? Opłata za (...)
str. 50
3.
W której pozycji bilansu należy wykazać środki znajdujące się na rachunku VAT?
Na dzień bilansowy posiadamy środki na rachunku VAT. Jak zaprezentować saldo tego rachunku w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - (...)
str. 50
VII.
Z listów Czytelników
1.
Zaliczka na poczet dywidendy za 2021 r. wypłacona w 2022 r., przed sporządzeniem sprawozdania za rok ubiegły
Spółka z o.o. w 2022 r. na podstawie decyzji zarządu z kwietnia 2022 r. wypłaciła zaliczkę na poczet zysku za 2021 r. Sprawozdanie spółki za (...)
str. 51
2.
Możliwość stosowania uproszczeń w odniesieniu do sprawozdań sporządzanych przez spółkę w likwidacji
Wspólnicy spółki kapitałowej w marcu 2021 r. podjęli uchwałę o stosowaniu uproszczeń w sprawozdawczości (w tym o niesporządzaniu sprawozdania z działalności) począwszy od sprawozdań za (...)
str. 53
3.
Przychody i koszty związane ze sprzedażą przedłużonej gwarancji
Jako dealer samochodów sprzedajemy także samochody używane z dodatkową gwarancją na określony czas lub przebieg samochodu. Od ryzyka napraw gwarancyjnych konkretnego samochodu ubezpieczamy się. Sprzedana (...)
str. 54
3.1.
Rozliczenie przychodów ze sprzedaży dodatkowej gwarancji
Jeżeli dostawca udziela nabywcy gwarancji na warunkach wykraczających poza warunki standardowo przyjęte na danym rynku w przypadku takich samych lub podobnych dóbr (np. udzielenie gwarancji (...)
str. 54
3.2.
Rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane do ujęcia w tych księgach wszystkich osiągniętych, przypadających na ich rzecz przychodów i obciążających je kosztów związanych z tymi (...)
str. 55
3.3.
Odszkodowanie uzyskane od firmy ubezpieczeniowej
W celu zmniejszenia ryzyka napraw gwarancyjnych związanego z udzieleniem dodatkowej gwarancji dostawca może wykupić ubezpieczenie. Biorąc pod uwagę prawo bilansowe, jeżeli koszty dotyczą przyszłych okresów, (...)
str. 56
4.
Koszty audytu inwestycyjnego, od którego zależy zakup licencji na program komputerowy
Spółka z o.o. zamówiła usługę audytu działu inwestycji, w wyniku którego powstanie polityka zakupowa i rekomendacje do zakupu programu IT do obsługi aktywności z tego (...)
str. 57
5.
Skutki bilansowe zwolnienia lokalu z obciążenia hipotecznego
Jak ująć w księgach rachunkowych zwolnienie lokalu z obciążenia hipotecznego? Ewidencja zobowiązań zabezpieczonych aktywami jednostki lub zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki przebiega pozabilansowo. Zwolnienie (...)
str. 58
6.
Przeksięgowanie przychodów niepodatkowych na podatkowe, z zastosowaniem zapisu technicznego
Kontrahent zapłacił nam odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności. Odsetki te figurują w naszych księgach rachunkowych jako przychód niepodatkowy, ujęty na podstawie wystawionej kontrahentowi noty (...)
str. 59
7.
Ustalenie składnika kosztu wytworzenia wyrobów gotowych w jednostce prowadzącej dwa rodzaje działalności
Nasza firma kupuje, przyjmuje do magazynu i sprzedaje części zamienne do sprzętów gastronomicznych. W kwietniu 2022 r. wzięliśmy w leasing drukarkę 3D i drukujemy w (...)
str. 60
8.
Wyksięgowanie dotychczasowych odpisów dokonanych od nieruchomości inwestycyjnej w związku z jej sprzedażą
Posiadamy nieruchomość, którą zaliczyliśmy do inwestycji wycenianych według zasad stosowanych do środków trwałych. Obecnie zamierzamy sprzedać tę nieruchomość. Jest ona częściowo umorzona oraz dokonaliśmy od (...)
str. 63
9.
Niekorzystna dla jednostki decyzja o zwrocie dotacji i jej skutki w księgach rachunkowych
Nasza spółka z o.o. otrzymała dotację na unowocześnienie produkcji (nowy wyrób), którą wykorzystała i rozliczyła w księgach. Po pewnym czasie okazało się, że według instytucji (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.