Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (608) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 18 (570) z dnia 20.09.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Konsekwencje niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wskazuje na fakt przyjęcia do wiadomości przez organ zatwierdzający zamieszczonych w nim informacji o stanie majątkowym, finansowym i wyniku działalności jednostki (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Rozliczenie zobowiązań i należności w formie rzeczowej
Jedną z form uregulowania zobowiązań i rozliczenia należności może być przekazanie wierzycielowi/otrzymanie od dłużnika (przeniesienie prawa własności) danego rzeczowego składnika majątku (np. towaru czy środka (...)
str. 5
1.
Udokumentowanie zapłaty za towar w formie rzeczowej w świetle przepisów o VAT
Rozliczanie rozrachunków w formie rzeczowej może być dokumentowane fakturami lub innymi dokumentami, np. notami księgowymi. Uzależnione jest to od tego, czy dla celów VAT dana (...)
str. 6
2.
Uregulowanie rozrachunków w dobrach lub usługach według stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
Zasady ujmowania, wyceny, prezentacji oraz inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami w jednostkach, które sporządzają sprawozdania finansowe na podstawie załącznika nr 1, 4, 5 lub 6 do (...)
str. 6
3.
Przekazanie środka trwałego w celu uregulowania zobowiązania
W przypadku gdy dochodzi do uregulowania zobowiązania w formie przekazania wierzycielowi środka trwałego, dłużnik zaprzestaje dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych od tego środka trwałego i wyksięgowuje (...)
str. 9
4.
Przyjęcie środka trwałego do używania w księgach rachunkowych wierzyciela
Jeżeli dłużnik dokona zapłaty zobowiązania w formie przekazania wierzycielowi środka trwałego, to wierzyciel ujmie w swoich księgach rachunkowych zakup środka trwałego na zasadach ogólnych. Wierzyciel, (...)
str. 11
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Skutki otrzymania od udziałowca pożyczki w walucie obcej
Udziałowiec spółki z o.o., będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, udzielił tej spółce pożyczki w dolarach amerykańskich. Spółka spłaca tę pożyczkę z kont walutowych w (...)
str. 12
1.
Wycena wpływu pożyczki w walucie obcej na rachunek bankowy
Jeżeli pożyczkę otrzymano w walucie obcej, to należy ją przeliczyć na złotówki. Księgi rachunkowe prowadzi się bowiem w języku polskim i walucie polskiej (por. art. (...)
str. 12
2.
Ujęcie w księgach odsetek od pożyczki w zależności od celu, na jaki została przeznaczona
Sposób ewidencji odsetek od pożyczki uzależniony jest od celu, na jaki przeznaczono tę pożyczkę. W sytuacji gdy środki finansowe pozyskane w ramach pożyczki przeznaczone zostały (...)
str. 13
3.
Pobór zryczałtowanego podatku przy wypłacie odsetek od pożyczki
Generalnie u osoby fizycznej odsetki od pożyczek są przychodem z kapitałów pieniężnych, na co wskazuje art. 17 ust. 1 pkt 1 updof. Wyjątkiem od tej (...)
str. 13
4.
Zaliczenie odsetek od otrzymanej pożyczki do kosztów podatkowych
W świetle przepisów podatkowych, nie uważa się za koszty podatkowe naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (por. art. (...)
str. 14
5.
Spłata pożyczki wraz z odsetkami i rozliczenie różnic kursowych powstałych na rozrachunkach
Spłatę zobowiązania z tytułu pożyczki, pożyczkobiorca przelicza na walutę polską na dzień jej ujęcia w księgach rachunkowych - odpowiednio po kursie: a) po którym waluta (...)
str. 15
6.
Pożyczka zaciągnięta w walucie obcej i jej zwrot w złotówkach
Ustawa o rachunkowości nie definiuje wprost pojęcia różnicy kursowej. Przepisy art. 30 ust. 4 tej ustawy stanowią jedynie, że różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów (...)
str. 16
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Spłata należności objętej odpisem aktualizującym oraz ulgą na złe długi
W naszych księgach rachunkowych figuruje należność objęta ugodą. W ubiegłych latach wartość tej należności (kwotę brutto) objęliśmy odpisem aktualizującym oraz skorzystaliśmy z ulgi na złe (...)
str. 18
1.
Utworzenie oraz rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności w świetle prawa bilansowego
W odniesieniu do należności, z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna, (...)
str. 18
2.
Ulga na złe długi w księgach rachunkowych wierzyciela
Na mocy art. 89a ust. 1 i 1a ustawy o VAT, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia (...)
str. 19
3.
Rozwiązanie odpisu aktualizującego i korekta VAT z tytułu ulgi na złe długi na przykładach liczbowych
Przykład I. Założenia: Spółka z o.o. sprzedała firmie "X" towar handlowy i wystawiła fakturę na kwotę brutto: 246.000 zł (w tym VAT: 46.000 zł). Firma (...)
str. 20
1.
Otrzymana kaucja z tytułu wydania opakowań w księgach sprzedawcy
Jednostka posiada w magazynie opakowań palety. Otrzymała od kontrahenta kaucję za opakowania zwrotne i wydała towar na paletach. Jak zaksięgować otrzymaną kaucję? Czy w przypadku (...)
str. 21
2.
Zapłacona kaucja na poczet opakowań zwrotnych w księgach nabywcy
Zakupiliśmy towary w opakowaniach zwrotnych. Zapłaciliśmy sprzedawcy kaucję za te opakowania. Zgodnie z umową, mamy zwrócić opakowania w terminie do 30 września 2022 r. Jak (...)
str. 23
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Wymiana uszkodzonej części w środku trwałym - remont czy ulepszenie?
Spółka posiada w ewidencji środek trwały o nazwie "system telewizji dozorowanej", w którego skład wchodzą kamery, kodery, mikrofony, stacje robocze, monitory, obiektywy oraz serwer. Środek (...)
str. 26
2.
Klasyfikacja do właściwego rodzaju środków trwałych parkingu obsługującego dwa budynki
Na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym wykonaliśmy parking. W tym celu dokonaliśmy utwardzenia terenu oraz przeprowadziliśmy roboty brukarskie. Teren ten obsługuje dwa środki trwałe, tj. (...)
str. 29
3.
Przekwalifikowanie towarów do środków trwałych
W lipcu 2022 r. nasza spółka zakupiła maszynę produkcyjną w celu jej dalszej odsprzedaży i ujęła ją w księgach rachunkowych na koncie 33 "Towary". Nie (...)
str. 29
4.
Fundament i hala namiotowa jako jeden obiekt inwentarzowy w ewidencji środków trwałych
Wybudowaliśmy halę namiotową o funkcji magazynowej (ponad 300 m 2 ) o prefabrykowanej konstrukcji słupowej zakotwiczonej w fundamentach, obudowanej blachą trapezową. Urząd statystyczny dokonał jej (...)
str. 31
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Pierwsze zdarzenie wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym
Działalność gospodarczą w Polsce można prowadzić w różnej formie, w tym m.in. jako spółka handlowa (kapitałowa lub osobowa), spółka cywilna, czy jako przedsiębiorstwo osoby fizycznej (...)
str. 32
2.
Moment otwarcia ksiąg w spółce z o.o. i ewidencja kosztów jej utworzenia
Otwarcie ksiąg rachunkowych Pierwszym zdarzeniem wpływającym na stan aktywów i pasywów w nowo powstałej spółce z o.o. (tj. w spółce z o.o. w organizacji) może (...)
str. 33
3.
Moment otwarcia ksiąg rachunkowych w firmie osoby fizycznej
Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek nie jest zobowiązana do rejestracji w rejestrze sądowym i nie musi dysponować określonym (...)
str. 36
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Ujęcie w księgach organu podatkowego opłaty prolongacyjnej wpłaconej przez podatnika
Organ podatkowy wydał podatnikowi decyzję o odroczeniu terminu płatności pierwszej raty podatku od środków transportowych. W związku z tym podatnik wpłacił na konto urzędu należność (...)
str. 37
2.
Klasyfikacja budżetowa wydatków poniesionych na odnowienie oznakowania poziomego na drogach
Zakupiliśmy usługę odnowienia oznakowania poziomego na drogach lokalnych (odmalowania pasów drogowych). Do jakiego paragrafu wydatków zaklasyfikować taką usługę? Usługa odnowienia oznakowania poziomego na drogach (odmalowania (...)
str. 38
3.
Uznanie należności zakładu budżetowego za nieściągalną w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Od 2007 r. w księgach rachunkowych posiadamy należność (wraz z odsetkami) za pobraną wodę, objętą odpisem aktualizującym. W 2022 r. otrzymaliśmy (...)
str. 39
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Warunki ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr
Zgodnie z definicją określoną w art. 3 pkt 30 ustawy o rachunkowości, przychody i zyski to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie (...)
str. 41
2.
Analiza umowy sprzedaży zawartej między dostawcą i nabywcą dóbr i treść ekonomiczna transakcji
Pierwszym warunkiem ujęcia przychodów z tytułu sprzedaży dóbr jest zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy dostawcą i nabywcą. KSR nr 15 nie narzuca żadnej określonej formy umowy. (...)
str. 42
3.
Wynagrodzenie należne dostawcy z tytułu umowy sprzedaży dóbr zawartej z nabywcą
Kolejnym warunkiem ustalenia i ujęcia przychodów z tytułu sprzedaży dóbr, wymaganym przez KSR nr 15, jest ustalenie wynagrodzenia należnego dostawcy z tytułu wykonania umowy. Według (...)
str. 43
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kiedy jednostka ma obowiązek przekwalifikowania uprzednio zawartych umów na umowy leasingu finansowego?
Spółka z o.o. umowy leasingu klasyfikuje według kryteriów określonych przepisami prawa podatkowego. Sprawozdanie finansowe spółki za 2022 r. podlega obowiązkowi badania. Czy w związku z (...)
str. 47
2.
Czy koszty urządzenia terenów zielonych wokół budynku stanowią jego ulepszenie?
Posiadamy w ewidencji środków trwałych budynek przeznaczony na potrzeby działalności operacyjnej naszej jednostki. Obecnie otrzymaliśmy fakturę za urządzenie terenów zielonych wokół tego budynku. Czy koszty (...)
str. 48
3.
Czy sprawozdanie z dobrowolnego badania sprawozdania finansowego przekazuje się do KRS?
Spółka z o.o. poddała badaniu roczne sprawozdanie finansowe za 2021 r. z własnej inicjatywy. Czy sprawozdanie z badania otrzymane od firmy audytorskiej należy złożyć razem (...)
str. 48
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Wydatki poniesione na zakup zestawu do podpisu kwalifikowanego i koszty odnowienia podpisu
Zakupiliśmy dla naszej spółki zestaw do podpisu kwalifikowanego, a także odnowiliśmy jeden z podpisów elektronicznych na dwa lata, tj. od lipca 2022 r. do czerwca (...)
str. 49
1.1.
Zestaw do podpisu kwalifikowanego jako niskocenny środek trwały
Zakupiony zestaw do podpisu kwalifikowanego, spełniający warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, co do zasady powinien zostać zakwalifikowany do (...)
str. 49
1.2.
Koszty odnowienia podpisu elektronicznego, dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych
Jeżeli koszty odnowienia podpisu elektronicznego dotyczą więcej niż jednego okresu sprawozdawczego, to powinny być, co do zasady, rozliczane w czasie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe. W (...)
str. 51
2.
Ujęcie w księgach faktury za prognozowane zużycie gazu
W lipcu 2022 r. otrzymaliśmy fakturę dotyczącą prognozowanego zużycia gazu w budynku stanowiącym własność naszej jednostki. Faktura została wystawiona w lipcu 2022 r. i dotyczy (...)
str. 53
3.
Stan początkowy środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Stan środków pieniężnych korygowany jest w działalności operacyjnej o wycenę bilansową środków pieniężnych. Tym samym zmiana bilansowa środków (...)
str. 54
4.
Koszty gwarancji bankowej udzielonej w walucie obcej i związanej z prowadzoną inwestycją
Bank udzielił spółce gwarancji bankowej w związku z zakupami zagranicznymi, dotyczącymi inwestycji. Gwarancja jest udzielona w euro. Jak ująć tę gwarancję w księgach rachunkowych? Czy (...)
str. 55
5.
Rezerwa na naprawy gwarancyjne w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Jednostka jest zobowiązana utworzyć rezerwę na naprawy gwarancyjne. Koszty działalności podstawowej księguje na kontach zespołu 4 i 5, a rachunek zysków i strat sporządza w (...)
str. 57
5.1.
Ewidencja księgowa rezerwy na naprawy gwarancyjne
Z art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, że jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, (...)
str. 57
5.2.
Prezentacja rezerwy na naprawy gwarancyjne w bilansie oraz rachunku zysków i strat
Rezerwy na naprawy gwarancyjne prezentuje się w pasywach bilansu w pozycji B.I.3. "Pozostałe rezerwy". KSR nr 6 w dziale V wskazuje bowiem, iż zgodnie z (...)
str. 58
6.
Publikacja w MSiG sprawozdania finansowego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego
Sprawozdanie finansowe wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego po zatwierdzeniu przez zarząd województwa jest publikowane na stronie BIP urzędu marszałkowskiego. Czy jest obowiązek publikacji takiego sprawozdania także (...)
str. 59
7.
Otrzymanie aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej, którego sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu, zostanie wniesione aportem do spółki komandytowej. Sprawozdania finansowe spółki komandytowej dotychczas nie podlegały badaniu. Aport ma (...)
str. 60
8.
Udział w zysku spółki komandytowej w księgach rachunkowych komplementariusza
Spółka z o.o. jest komplementariuszem spółki komandytowej. Należny zysk za 2021 r. nie został jeszcze wypłacony. Zaliczki na poczet zysku nie były wypłacane w trakcie (...)
str. 61
9.
Wyroby gotowe sprzedawane przez sklep internetowy osobom fizycznym
Jesteśmy podmiotem produkcyjno-handlowym. W ofercie produktowej posiadamy na sprzedaż zarówno produkty wyprodukowane we własnym zakładzie produkcyjnym, jak i zakupione od dostawców, opatrzone naszym logo. Dużą (...)
str. 63
10.
Rozliczenie wydatków poniesionych na powypadkową naprawę samochodu osobowego
Posiadamy w firmie samochód osobowy wykorzystywany zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. Od wydatków eksploatacyjnych dotyczących tego samochodu odliczamy 50% VAT. (...)
str. 64
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.