Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (608) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 22 (574) z dnia 20.11.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Szanowni Państwo! Zbliża się koniec roku wydawniczego. W związku z tym pragnę Państwu podziękować za okazane nam zaufanie oraz zachęcam do pozostania z nami w (...)
str. 4
A.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r.
Zbliża się koniec roku kalendarzowego, a wraz z nim - dla większości jednostek - koniec roku obrotowego. Czas więc rozpocząć przygotowania do sporządzenia rocznego sprawozdania (...)
str. 5
1.
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika bowiem, że kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego (...)
str. 5
2.
Postać i forma sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (por. art. 45 ust. 1f ustawy o (...)
str. 6
3.
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Data sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego na dzień kończący rok obrotowy powinna przypadać w ciągu trzymiesięcznego przedziału czasowego licząc od dnia bilansowego, co powinno zostać zapewnione (...)
str. 7
4.
Druki sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej dostępne w Programie DRUKI Gofin
W zależności od formy prowadzonej działalności sprawozdanie finansowe należy złożyć do KRS lub do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szefa KAS). Właściwy organ Jednostki składające sprawozdania (...)
str. 8
5.
Ustrukturyzowane sprawozdania finansowe wybranych jednostek
Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej Spółdzielnie mieszkaniowe, jako jednostki posiadające osobowość prawną, prowadzą księgi rachunkowe i sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem (...)
str. 10
B.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Leasing operacyjny samochodu ciężarowego, uznany za finansowy dla celów bilansowych
Nasza spółka komandytowa zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego z opcją wykupu. Okres leasingu to 48 m-cy. W księgach rachunkowych umowę rozliczamy jako leasing finansowy. (...)
str. 15
1.
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 4 wskazuje, że jednostka wykorzystująca w swojej działalności obce środki trwałe na podstawie umowy, zgodnie z którą jedna (...)
str. 15
2.
Podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową
W przypadku leasingu finansowego opłata podstawowa obejmuje część kapitałową i odsetkową, przy czym część kapitałowa zmniejsza zobowiązanie wobec finansującego z tytułu przekazania mu przedmiotu leasingu, (...)
str. 16
3.
Ewidencja skutków zawarcia umowy leasingu bilansowo - finansowego, a podatkowo - operacyjnego
W celu prawidłowego rozliczenia leasingu finansowego dla celów bilansowych, a operacyjnego dla celów podatkowych, korzystający może ewidencjonować rozrachunki z tytułu takiej umowy na koncie wydzielonym (...)
str. 17
4.
Wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Kwestię przeniesienia na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy wyjaśnia pkt 7.8 KSR nr 5. Standard wskazuje, iż w przypadku nabycia przedmiotu leasingu (...)
str. 19
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Płatności bezgotówkowe dokonywane za pomocą instrumentu płatniczego
Od 1 stycznia 2022 r. - na podstawie art. 19a ust. 1 i 2 dodanych do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (...)
str. 21
2.
Rozwiązania ewidencyjne możliwe do zastosowania przy rozliczaniu transakcji dokonywanych kartą płatniczą
W prowadzonej działalności gospodarczej karty płatnicze służą do regulowania zobowiązań, np. za nabywane towary, materiały, usługi, a także do dokonywania wypłat gotówki z bankomatu. Z (...)
str. 22
3.
Koszty dotyczące opłat związanych z użytkowaniem karty płatniczej
Korzystanie z firmowych kart płatniczych wiąże się z ponoszeniem przez jednostkę różnych opłat, np. za wydanie karty płatniczej, za użytkowanie karty, czy za wznowienie karty (...)
str. 25
IV.
Niedoszacowanie rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych
Budujemy i sprzedajemy lokale mieszkalne, na które udzielamy 5-letniej gwarancji. Ponosimy z tego tytułu koszty napraw gwarancyjnych, na które tworzymy rezerwy w postaci biernych rozliczeń (...)
str. 26
1.
Zasady tworzenia rezerw na koszty podstawowej działalności operacyjnej
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających (...)
str. 26
2.
Wykorzystanie rezerw w związku z powstaniem zobowiązania
Wykorzystanie rezerw w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje w związku z powstaniem zobowiązań, na które zostały utworzone. Zamiana biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów w zobowiązanie, (...)
str. 26
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Koszty i przychody związane z uszkodzeniem środka trwałego na skutek zdarzenia losowego
Środek trwały naszej jednostki został uszkodzony na skutek gradobicia. W związku z tym, że był on ubezpieczony otrzymaliśmy odszkodowanie. Czy wydatki poniesione przez nas na (...)
str. 29
2.
Otrzymanie w drodze darowizny środka trwałego niepodlegającego amortyzacji
Otrzymaliśmy w drodze darowizny grunt, który będzie wykorzystywany w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Grunt ten nie podlega amortyzacji. Jakim zapisem oraz w jakiej wartości (...)
str. 30
3.
Przekazanie aportem gruntu z przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej
Przenosimy grunt aportem z przedsiębiorstwa osoby fizycznej, prowadzącego księgi rachunkowe, do spółki z o.o. Zgodnie z umową VAT należny pokrywa wnoszący aport. Właściciel przedsiębiorstwa za (...)
str. 31
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Zasady wyceny wyrobów gotowych w trakcie roku obrotowego
Ustawa o rachunkowości zalicza wyroby gotowe do rzeczowych aktywów obrotowych. Według art. 3 ust. 1 pkt 19 tej ustawy, rzeczowe aktywa obrotowe to materiały nabyte (...)
str. 32
2.
Doprowadzenie wartości stanu wyrobów na dzień bilansowy do poziomu rzeczywistego kosztu wytworzenia
Stosowanie przez jednostkę stałych cen ewidencyjnych stanowi uproszczenie ewidencji księgowej, możliwe do stosowania w trakcie roku. Jednak na dzień bilansowy wartość wyrobów gotowych wyrażoną w (...)
str. 35
3.
Wycena bilansowa wyrobów, których koszt wytworzenia przewyższa cenę sprzedaży netto
Jeśli koszt wytworzenia wyrobów przewyższa ich cenę sprzedaży netto na dzień bilansowy, to w księgach rachunkowych należy dokonać odpisu aktualizującego wartość wyrobów w wysokości różnicy (...)
str. 37
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Ujawnienie pozostałego środka trwałego podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w jednostce budżetowej
W wyniku przeprowadzonej w jednostce budżetowej inwentaryzacji (spisu z natury) ujawniono pozostały środek trwały. Ustalono, iż otrzymano go nieodpłatnie. Jak wycenić ujawniony składnik majątku i (...)
str. 40
2.
Skutki zajęcia przez komornika wynagrodzenia pracownika jednostki pomocy społecznej
Jednostka pomocy społecznej (jednostka budżetowa) otrzymała od komornika zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia jednego z pracowników. Czy dokument ten podlega księgowaniu? Pracodawcy mogą dokonywać potrąceń z (...)
str. 41
3.
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności w księgach samorządowego zakładu budżetowego
W księgach samorządowego zakładu budżetowego utworzono w grudniu 2021 r. odpis aktualizujący wartość należności wraz z odsetkami. W październiku 2022 r. odzyskano większą część długu, (...)
str. 42
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Utrata wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego według KSR nr 2
Spółka z o.o. w 2019 r. poniosła stratę, na którą utworzyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Część tej straty została rozliczona w latach 2020-2022. (...)
str. 43
1.
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego dotyczy wyłącznie jednostek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, tj. spółek kapitałowych, spółek komandytowych, spółek komandyto-akcyjnych oraz spółek jawnych, (...)
str. 44
2.
Analiza czynników wpływających na utratę wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Szczególnym tytułem zmniejszenia dochodu podatkowego mogą być straty podatkowe poniesione w przeszłości (por. ww. art. 37 ust. 1 i 4 ustawy o rachunkowości), wykazane w (...)
str. 45
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jakie dokumenty inwentaryzacyjne należy posiadać, przygotowując się do spisu z natury zapasów?
Przygotowujemy się do rozpoczęcia inwentaryzacji towarów i materiałów metodą spisu z natury. Jakie dokumenty powinniśmy w związku z tym posiadać? Zasady dokumentowania spisu z natury (...)
str. 47
2.
W którym miesiącu ująć w księgach koszt wynikający z duplikatu faktury?
W sierpniu 2022 r. pracownik naszej jednostki zakupił niewielką ilość materiałów biurowych. Nie dostarczył jednak nam faktury zakupu. W październiku 2022 r. otrzymaliśmy duplikat faktury (...)
str. 48
3.
Na jakich kontach ująć korektę kosztów o wartość stanu produktów na koniec miesiąca?
Jesteśmy firmą produkcyjną. Wartość produktów gotowych w momencie wytworzenia odnosimy bezpośrednio w koszty sprzedanych produktów. Jak zaksięgować korektę kosztów o wartość stanu na koniec okresu (...)
str. 49
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Odpisanie z ksiąg rachunkowych nieuregulowanych należności
W 2020 r. otrzymaliśmy faktury korygujące na zmniejszenie kosztów zakupu energii. Pomniejszyliśmy koszty, ale nie otrzymaliśmy zwrotu nadpłaty. W związku z tym w naszych księgach (...)
str. 50
1.1.
Należności obejmowane odpisem aktualizującym i jego wysokość
Należności, w odniesieniu do których tworzy się odpisy aktualizujące oraz górne ich granice, wymienia art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Stosownie do tego przepisu (...)
str. 50
1.2.
Spisanie należności umorzonych, przedawnionych i nieściągalnych
Należności umorzonych, przedawnionych i uznanych za nieściągalne nie można pozostawić w księgach rachunkowych oraz wykazywać w bilansie. Są to należności, które nie zostaną już uregulowane, (...)
str. 51
2.
Koszty używania samochodu firmowego lub prywatnego w trakcie podróży służbowej
Pracownicy naszej jednostki w podróżach służbowych korzystają ze swoich prywatnych samochodów osobowych lub wykorzystują do tego celu samochody służbowe. Koszty używania prywatnych samochodów podczas podróży (...)
str. 52
3.
Wartość nieodpłatnych świadczeń a korekta wstępna przy przejściu spółki na estoński CIT
Spółka z o.o. planuje przejść na estoński CIT od 1 stycznia 2023 r. Od 2021 r. wykorzystuje maszynę na podstawie umowy użyczenia. W związku z (...)
str. 54
4.
Wynagrodzenie otrzymane w zamian za przekazanie praw do umowy leasingu w drodze cesji
Nasza spółka w drodze cesji przekazała prawa do umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Nowy leasingobiorca zobowiązał się do zapłaty na naszą rzecz odstępnego. Jak powinniśmy (...)
str. 56
5.
Metoda wyceny zapasu niesprzedanych towarów odpisanych bezpośrednio w koszty w dniu ich zakupu
Kierownik naszej jednostki podjął decyzję o odpisywaniu w koszty wartości towarów na dzień ich zakupu. Korektę kosztów o wartość stanu zapasu przeprowadzamy co miesiąc. Według (...)
str. 57
6.
Konsekwencje bilansowe przekształcenia spółki osobowej w kapitałową na przełomie miesiąca
Spółka cywilna przekształciła się w spółkę z o.o. w trakcie miesiąca. Spółka świadczy oraz kupuje usługi ciągłe, wypłaca wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i (...)
str. 58
7.
Obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów w celu pokrycia straty spółki z o.o.
W 2022 r. nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego w drodze umorzenia udziałów bez wynagrodzenia w celu pokrycia straty. Kwota obniżenia zgłoszona do KRS to 29.500 zł. (...)
str. 61
8.
Potrącenie należnego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na PIT
Nasza spółka wypłaca wynagrodzenie należne pracownikom ze stosunku pracy i działając jako płatnik oblicza, potrąca i wpłaca na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek (...)
str. 62
9.
Ujęcie w księgach transakcji zakupu i sprzedaży towarów w jednostce nieposiadającej magazynu
Jesteśmy deweloperem. Rozszerzyliśmy naszą działalności o sprzedaż towarów handlowych. Sprzedaż tych towarów prowadzimy z pominięciem magazynu. Kupowane przez nas towary wysyłane są bezpośrednio od dostawcy (...)
str. 63
10.
Wydanie pracownikom bonów towarowych do wykorzystania na zakupy we wskazanym sklepie
Spółka zamierza zakupić ze środków obrotowych bony towarowe dla swoich pracowników. Bon będzie przeznaczony do wykorzystania na zakupy we wskazanym sklepie (sieci sklepów) i będzie (...)
str. 64
11.
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez rolnika ryczałtowego
Jestem rolnikiem ryczałtowym, prowadzę działy specjalne produkcji rolnej. Podatek dochodowy ustalam na podstawie norm szacunkowych. Sprzedaż produktów rolnych dokumentowana jest fakturami VAT RR, wystawianymi przez (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.