Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 10 (610) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 12 (564) z dnia 20.06.2022
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Do 30 czerwca należy sporządzić sprawozdania za 2021 r.
W myśl art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Ogólne zasady rozliczania kosztów w układzie rodzajowo-kalkulacyjnym
Koszty podstawowej działalności operacyjnej mogą być ewidencjonowane: 1) tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie", 2) tylko na kontach zespołu 5 (...)
str. 4
2.
Minimalny podział kosztów w układzie rodzajowym
Koszty proste, za które uznaje się wszelkie poniesione w danym okresie sprawozdawczym koszty niedające się rozłożyć na elementy składowe, niezależnie od tego czy zostaną one (...)
str. 5
3.
Podział kosztów według typów działalności i miejsc powstawania
Układ kalkulacyjny kosztów dzieli koszty według typów działalności i miejsc ich powstawania. Budowa układu kalkulacyjnego kosztów umożliwia obliczenie pozycji rachunku zysków i strat w wersji (...)
str. 6
4.
Ewidencja i rozliczanie kosztów na kontach zespołu 4 i 5 w ciągu roku
Wybór pełnej metody ewidencji kosztów, w której stosuje się zasadę pierwszeństwa ewidencji w układzie rodzajowym, a następnie w układzie funkcjonalnym, pozwala na uzyskanie największej ilości (...)
str. 7
5.
Zamknięcie kont wynikowych i ustalenie wyniku ze sprzedaży w zależności od wariantu rachunku zysków i strat
Zasady ustalania wyniku finansowego w księgach rachunkowych W świetle art. 42 ustawy o rachunkowości, na wynik finansowy składa się wynik działalności operacyjnej oraz wynik operacji (...)
str. 8
6.
Alternatywny sposób rozliczania kosztów zarządu i kosztów sprzedaży
Koszty zarządu i koszty sprzedaży mogą być również rozliczane w trakcie roku obrotowego jako składnik kosztu własnego sprzedaży. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów to wartość sprzedanych (...)
str. 14
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
ESTOŃSKI CIT - dochód z tytułu ukrytych zysków oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
Spółka z o.o. od 2022 r. przeszła na estoński CIT. Na których kontach księgowych powinna ująć wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą oraz ukryte zyski, w (...)
str. 14
1.
Ogólne zasady opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek
Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, czyli tzw. estońskim CIT, stanowi alternatywny w stosunku do klasycznego sposób określania zobowiązania w podatku dochodowym. Wybierając tę formę opodatkowania (...)
str. 14
2.
Wyjaśnienie pojęcia ukrytych zysków i wskazanie kont księgowych, na których mogą figurować
Przez ukryte zyski rozumie się - zgodnie z art. 28m ust. 3 updop - świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku (...)
str. 15
3.
Rodzaje wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i ujęcie ich na właściwym koncie księgowym
Opodatkowaniu estońskim CIT podlegają także wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą). Resort finansów w objaśnieniach podatkowych z 23 (...)
str. 17
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Wycena na dzień bilansowy kwoty udzielonej pożyczki
W księgach naszej spółki z o.o. figuruje pożyczka udzielona innej jednostce na 5 lat, której spłata wraz z odsetkami nastąpi na koniec okresu umowy. Jak (...)
str. 18
1.
Zasady wyceny udzielonych pożyczek według ustawy o rachunkowości
W przypadku gdy jednostka nie podlega wymaganiom rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych do wyceny należności z tytułu pożyczek powinna zastosować wymagania art. 28 ust. 1 (...)
str. 19
2.
Zasady wyceny udzielonych pożyczek według rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych
W świetle § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych, do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), (...)
str. 19
3.
Kurs stosowany do wyceny na dzień bilansowy pożyczki udzielonej w walucie obcej
Udzielone pożyczki płatne w walucie obcej (kapitał i odsetki) wycenia się - na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości - po obowiązującym na (...)
str. 20
4.
Ujęcie w księgach skutków wyceny udzielonej pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty
Przykład I. Założenia: Spółka z o.o. 31 października 2021 r. udzieliła pożyczki długoterminowej w wysokości: 150.000 zł. Odsetki od tej pożyczki w skali roku zostały (...)
str. 20
5.
Ujęcie w księgach skutków wyceny udzielonej pożyczki według skorygowanej ceny nabycia
Przykład Wycena pożyczki według skorygowanej ceny nabycia, w sytuacji gdy odsetki spłacane są wraz z kwotą pożyczki na koniec okresu I. Założenia: Spółka z o.o. (...)
str. 21
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Ustalenie wartości początkowej zakupionego gruntu, zakwalifikowanego do środków trwałych
Zakupiliśmy grunt, który uznaliśmy za środek trwały. W związku z tym zakupem ponieśliśmy koszty opłat notarialnych, PCC oraz opłaty za wpis do księgi wieczystej. W (...)
str. 23
2.
Wydatki poniesione na ubezpieczenie środka trwałego w budowie
Nasza spółka z o.o. poniosła wydatki na ubezpieczenie środka trwałego w budowie. Jak ująć w księgach rachunkowych takie wydatki? Koszty ubezpieczenia środka trwałego w budowie (...)
str. 24
3.
Skutki sprzedaży nieruchomości będącej w trakcie budowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Sprzedaliśmy nieruchomość, której budowa nie została dokończona. Nakłady dotyczące tej nieruchomości ujmowaliśmy w księgach rachunkowych na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Jak zaksięgować sprzedaż (...)
str. 25
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Zasady działania kont rozrachunkowych oraz ich rodzaje
W praktyce gospodarczej każda jednostka jest zainteresowana stanem swoich należności i zobowiązań, potrzebuje informacji o wielkości obrotów ze swoimi odbiorcami, o tym jak wywiązują się (...)
str. 27
2.
Wycena rozrachunków na dzień ich powstania i na dzień bilansowy
Na dzień powstania należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek, wycenia się według wartości nominalnej (por. art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy (...)
str. 28
3.
Funkcjonowanie kont rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami obejmują należności i zobowiązania z tytułu dostaw materiałów, towarów, wyrobów i usług. W momencie ich powstania wykazuje się je na (...)
str. 28
4.
Funkcjonowanie konta rozrachunków publicznoprawnych
Konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" służy przede wszystkim do ewidencji rozrachunków z tytułu: VAT, podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, (...)
str. 30
5.
Funkcjonowanie konta rozrachunków z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników
Do ewidencji należności i zobowiązań z pracownikami służy konto 23 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników". Na tym koncie ujmuje się (...)
str. 32
6.
Funkcjonowanie konta pozostałych rozrachunków
Konto 24 "Pozostałe rozrachunki" przeznaczone jest do ewidencji rozrachunków krajowych i zagranicznych nieujętych na kontach 20, 21, 22 i 23. Na koncie tym ujmuje się (...)
str. 33
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Ujęcie w księgach SP ZOZ wpłat gotówkowych za usługi medyczne świadczone na rzecz osób fizycznych
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej świadczącym usługi medyczne, także odpłatnie. Osoby fizyczne, które dokonują wpłaty gotówkowej za usługę medyczną, otrzymują paragon fiskalny. Czy możemy (...)
str. 35
2.
Środki pieniężne w drodze w sprawozdaniu Rb-27S
Czy sporządzając sprawozdanie Rb-27S za poszczególne miesiące 2022 r. w kolumnie "Dochody wykonane" wykazywać należy także środki pieniężne w drodze, tzn. wpłaty z tytułu dochodów (...)
str. 37
3.
Kwartalna wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w księgach jednostki budżetowej
W księgach państwowej jednostki budżetowej figurują zobowiązania i środki pieniężne w walutach obcych. Czy trzeba wycenić je na koniec każdego kwartału? Jak ująć różnice kursowe (...)
str. 38
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Praktyczne zastosowanie KSR nr 11 - ustalenie okresu i stawki amortyzacji oraz ich zmiany
Jednostka posiada w ewidencji środków trwałych maszynę produkcyjną, którą użytkuje od 1 stycznia 2018 r. Jej okres ekonomicznej użyteczności określono pierwotnie na 10 lat. Obecnie (...)
str. 40
2.
Praktyczne zastosowanie MSSF 16 - skutki zawarcia długoterminowej umowy dzierżawy gruntu
Jednostka stosująca Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zawarła długoterminową umowę dzierżawy gruntu pod budowę elektrowni fotowoltaicznej. Umowa nie przewidywała możliwości wykupu gruntu. Została ona wyceniona kosztowo (tzn. (...)
str. 46
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
V.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Z jaką szczegółowością należy wypełniać notę podatkową?
Nasza spółka z o.o. jest zobowiązana do sporządzenia noty podatkowej. Jakie elementy noty powinniśmy obowiązkowo wypełnić? Czy do każdej pozycji o wartości większej bądź równej (...)
str. 49
2.
Czy można podnieść ceny ewidencyjne wyrobów gotowych w trakcie roku obrotowego?
Jesteśmy jednostką produkcyjną. W księgach ujmujemy wyroby gotowe w stałych cenach ewidencyjnych. Obecnie okazało się, że ceny te znacznie odbiegają od cen rzeczywistych. Chcielibyśmy je (...)
str. 50
3.
Jak wycenić i zaksięgować produkt uboczny przeznaczony do sprzedaży?
Prowadzimy działy specjalne produkcji rolnej (produkcja drobiu). W procesie produkcji powstaje obornik, który przeznaczamy do sprzedaży. Jak ustalić wartość tego obornika oraz jak ją zaksięgować? (...)
str. 51
4.
Na jakim koncie ująć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
Jesteśmy jednostką zajmującą się sprzedażą artykułów biurowych. W lutym 2022 r. rozwiązaliśmy umowę o pracę z jednym z pracowników i wypłaciliśmy mu ekwiwalent za urlop. (...)
str. 52
VI.
Z listów Czytelników
1.
Złożenie do KRS sprawozdania finansowego za rok obrotowy inny niż kalendarzowy
Rok obrotowy spółki z o.o. rozpoczyna się 1 listopada danego roku, a kończy 31 października roku kolejnego. Dniem bilansowym spółki jest 31 października. Do kiedy (...)
str. 53
2.
Wycena i ewidencja walut wirtualnych w świetle prawa bilansowego
Spółka z o.o. w 2021 r. zakupiła kryptowaluty. W trakcie roku dokonywała wymiany części zakupionych aktywów na inne kryptowaluty. Następnie część z nich wymieniła na (...)
str. 54
3.
Ustalenie okresu przechowywania faktur zakupu i sprzedaży, dotyczących lat ubiegłych
Zamierzamy zrobić porządki w dokumentacji i zniszczyć część faktur zakupu i sprzedaży za lata ubiegłe. Czy w świetle przepisów o przechowywaniu dokumentów faktury za 2015 (...)
str. 55
4.
Wynagrodzenie za terminową zapłatę podatku i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
Jesteśmy spółką z o.o., zatrudniającą 150 osób. Jak rozliczyć w księgach wynagrodzenie za terminową zapłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłatę świadczeń (...)
str. 57
5.
Udokumentowanie i ewidencja umorzenia należności i zobowiązań w związku z likwidacją spółki
Spółka z o.o. znajduje się na końcowym etapie procesu likwidacyjnego. W księgach pozostały pewne należności i zobowiązania. Prezes zarządu spółki przesłał do księgowości informację, aby (...)
str. 58
6.
Uzyskanie rabatu po zakupie towarów i ujęcie jego skutków w księgach rachunkowych
W czerwcu 2021 r. jednostka otrzymała fakturę korygującą, dokumentującą rabat uzyskany na zakupione w lutym 2021 r. towary. Część towarów objęta rabatem została sprzedana. Kwota (...)
str. 59
7.
Objęcie udziałów w spółce komandytowej w zamian za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Wspólnik spółki komandytowej przekazał aportem do spółki zorganizowaną część własnej działalności gospodarczej. Operacje przekazania poszczególnych składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa ujęto w księgach w wartości księgowej (...)
str. 60
8.
Rozliczenie list płac za okres, w którym nastąpiło przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.
Spółka komandytowa przekształciła się w spółkę z o.o. od 21 marca 2022 r. Jak ująć w księgach rachunkowych listy płac w okresach od 1 do (...)
str. 61
9.
Błąd polegający na nieujęciu w księgach kosztów zakupu usług wykonanych w latach poprzednich
W maju 2022 r. otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty z tytułu nieuregulowanych faktur za usługi kurierskie wykonane w 2020 r. i 2021 r. Okazało się, że (...)
str. 63
10.
Rozliczenie kosztów poniesionych na zakup usługi informatycznej
Działamy jako samodzielny zakład opieki zdrowotnej, w skład którego wchodzi kilka ośrodków zdrowia na terenie gminy. Planujemy zakupić usługę informatyczną polegającą na scaleniu istniejących w (...)
str. 64
11.
Przychody i koszty z zysków kapitałowych, uwzględniane przy ustalaniu limitu do badania sprawozdania finansowego
Nasza spółka z o.o. podpisała z bankiem zagranicznym umowę o prowadzenie rachunków w PLN, USD i EUR. Przelaliśmy na rachunek w PLN część swoich nadwyżek (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.