Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 4 (556) z dnia 20.02.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Mechanizm poboru zaliczki
8 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych (...)
str. 4
1.2.
Pobieranie zaliczki od przychodu z pracy - w praktyce
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej (www.podatki.gov.pl/polski-lad/) zamieściło komunikat zawierający instrukcję dla płatnika PIT dotyczącą pobierania i przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w (...)
str. 6
1.3.
Ustalenie kwoty nadwyżki - przychody z umowy zlecenia
Zaliczka według Polskiego Ładu Przychód minus KUP minus Składki ZUS = Podstawa zaliczki Podstawa zaliczki x 17% = Zaliczka według Polskiego Ładu gdzie: Przychód - (...)
str. 10
1.4.
Styczniowa zaliczka na podatek
Przepisy rozporządzenia weszły w życie 8 stycznia 2022 r., lecz przedłużenie terminów w zakresie poboru i przekazania na rachunek urzędu skarbowego zaliczki w części stanowiącej (...)
str. 12
1.5.
Objaśnienia Ministerstwa Finansów
Do omawianego rozporządzenia Ministerstwo Finansów wydało wspomniane wcześniej objaśnienia podatkowe pt. "Pobór i przekazanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez niektórych płatników w (...)
str. 12
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Mechanizm poboru przez płatnika nadwyżki zaliczki przeniesiony do ustawy o PIT
Na dzień oddania niniejszego numeru czasopisma do druku do Senatu została przekazana ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji (...)
str. 13
2.
Należności kierowcy wykonującego transport międzynarodowy wolne od podatku dochodowego
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 209 opublikowano ustawę z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o (...)
str. 13
3.
Umorzone zobowiązania przedsiębiorstw górniczych nie są przychodem
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 241 opublikowano ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. (...)
str. 14
4.
Przychody ze sprzedaży produktów rolnych zwolnione od podatku do kwoty 100.000 zł rocznie
Przychody uzyskane ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem: przetworzonych produktów uzyskanych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej (...)
str. 14
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Kwalifikacja różnic kursowych do właściwego źródła przychodów
Podatnik CIT dokonuje zapłaty za zagraniczne akcje w walucie obcej, płacąc z rachunku walutowego. Różnice kursowe rozlicza metodą podatkową. Czy różnice kursowe od własnych środków (...)
str. 15
1.1.
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
Zgodnie z art. 15a ust. 1 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w (...)
str. 15
1.2.
Zaliczanie różnic kursowych do źródła przychodów
W ustawie o CIT wyodrębnione jest źródło przychodów, jakim są przychody z zysków kapitałowych. Katalog tych przychodów zawiera art. 7b ust. 1 updop. Znajdują się (...)
str. 16
2.
Łączenie spółek przez przejęcie majątku jednej z nich
W 2021 r. spółka z o.o. przejęła przez połączenie majątek spółki komandytowej, której komplementariuszem była spółka z o.o. W wyniku przejęcia w spółce z o.o. (...)
str. 17
2.1.
Uregulowania Kodeksu spółek handlowych i Ordynacji podatkowej
Tryb i zasady łączenia się spółek kapitałowych ze spółkami osobowymi zostały uregulowane w art. 491-497 oraz art. 517-527 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tymi przepisami (...)
str. 17
2.2.
Skutki w spółce przejmującej
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r., ustalona na dzień łączenia wartość majątku spółki przejmowanej (...)
str. 18
2.3.
Przychód po stronie wspólników spółki przejmowanej
W stosunku do wspólnika, który jest osobą fizyczną, skutki podatkowe połączenia spółek w rozpatrywanej sytuacji ma zastosowanie art. 24 ust. 8 updof, w brzmieniu obowiązującym (...)
str. 19
2.4.
Sukcesja obowiązków płatnika
Na mocy art. 93 § 2 pkt 2 w związku z § 1 Ordynacji podatkowej, w sytuacji przedstawionej w pytaniu, obowiązki płatnika nałożone przepisami art. (...)
str. 19
3.
Opodatkowanie dochodów w spółce jawnej osób fizycznych
Wspólnicy spółki jawnej (osoby fizyczne) opodatkowują dochody uzyskane w tej spółce podatkiem liniowym. W najbliższym czasie zamierzają dokonać wypłaty zysku wypracowanego przez spółkę. Czy zysk (...)
str. 20
4.
Strata w środku trwałym
Podatnik PIT nabył w grudniu 2020 r. samochód osobowy za kwotę 80.000 zł, zaliczył go do środków trwałych i od stycznia 2021 r. rozpoczął jego (...)
str. 21
5.
Koszty transakcji zawieranych pomiędzy firmami małżonków
Małżonkowie objęci wspólnością majątkową prowadzą odrębne działalności gospodarcze, lecz ich firmy współpracują ze sobą. Czy jeśli firma żony wystawi firmie męża fakturę za sprzedany towar, (...)
str. 22
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Ulga dla klasy średniej
1.1.
W jakich okolicznościach składać wniosek o niestosowanie przez płatnika ulgi dla pracownika?
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu nie uprawnia płatnika do stosowania temu pracownikowi ulgi dla klasy średniej. Jednak w styczniu 2022 r. pracownik (...)
str. 24
1.2.
Wynagrodzenie z umowy o pracę i z tytułu powołania
Pracownik, którego zatrudniamy na podstawie umowy o pracę, jednocześnie na mocy powołania jest członkiem zarządu naszej firmy. W związku z tym otrzymuje wynagrodzenie z umowy (...)
str. 25
2.
Zaliczka na podatek u pracownika-emeryta
Zatrudniamy emerytów na podstawie umowy o pracę. Kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek (w 2022 r. w wysokości 425 zł miesięcznie) stosuje im organ rentowy. Czy (...)
str. 27
3.
Ulga dla seniora a ryczałt za jazdy lokalne
Spółka z o.o. zatrudnia pracownika, który ukończył 65 lat i złożył oświadczenie o stosowaniu ulgi dla seniora. Poza wynagrodzeniem za pracę (które jest oskładkowane) otrzymuje (...)
str. 29
4.
Nadwyżka zaliczki na podatek u zleceniobiorcy
Firma podpisała umowę zlecenia z osobą fizyczną niebędącą jej pracownikiem. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zleceniobiorcy wynosi 1.800 zł. Od wynagrodzenia firma pobiera jedynie składkę na ubezpieczenie (...)
str. 30
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Ulepszenie środka trwałego do kwoty 10.000 zł w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. posiada w ewidencji środek trwały o wartości 3.000 zł całkowicie zamortyzowany. W grudniu 2021 r. nastąpiło zwiększenie jego wartości o koszty poniesione (...)
str. 32
2.
Ustalanie wartości początkowej wytworzonego składnika majątku
Spółka z o.o. otrzymała dotację na wytworzenie środka trwałego. Pokrywała ona 70% wartości inwestycji, a pozostałe 30% wydatków było sfinansowane środkami własnymi pochodzącymi z pożyczek (...)
str. 33
3.
Klasyfikacja do odpowiedniego rodzaju KŚT środków trwałych tworzących farmę fotowoltaiczną
Spółka z o.o. buduje farmę fotowoltaiczną. Wykonawca oprócz budowy i instalacji paneli wykonał ogrodzenie farmy. Przy czym bramę do tego ogrodzenia spółka wykonała we własnym (...)
str. 34
4.
Koszty sprzedaży nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych w części sfinansowanych dotacją - interpretacja organu podatkowego
W momencie sprzedaży nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych, których zakup częściowo został sfinansowany dotacją, kosztem uzyskania przychodu będzie cała niezamortyzowana wartość środków trwałych bez (...)
str. 36
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.1.
Obliczenie miesięcznej zaliczki w uproszczonej formie
Podatnik jest wspólnikiem spółki komandytowej, która w maju 2021 r. utraciła transparentność podatkową. Nadal uzyskuje on jednak dochody z działalności gospodarczej, gdyż utworzył spółkę jawną. (...)
str. 38
1.2.
Rozliczenie straty z działalności gospodarczej
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, która w 2020 r. przyniosła stratę w wysokości ok. 500.000 zł. Czy faktycznie jest możliwe jednorazowe odliczenie tej straty od dochodu (...)
str. 39
1.3.
Przychód u pracownika z tytułu nieodpłatnego używania firmowego auta w celach prywatnych a koszt pracodawcy
Pracownicy mają ustalany przychód z tytułu nieodpłatnego używania w celach prywatnych powierzonych im samochodów firmowych. Czy wartość tego przychodu jest u pracodawcy kosztem uzyskania przychodu? (...)
str. 39
1.4.
Amortyzacja odziedziczonego składnika majątku
Podatnik odziedziczył urządzenia, które zamierza wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Spadkodawca nie prowadził działalności gospodarczej i składniki te nie były (...)
str. 40
1.5.
Odpisy amortyzacyjne od wynajmowanych lokali mieszkalnych
Podatnik w 2022 r. w ramach działalności gospodarczej osiąga przychody z wynajmu lokali mieszkalnych. Czy nadal może amortyzować te środki trwałe i ujmować do kosztów (...)
str. 41
1.6.
Lekarz na ryczałcie ewidencjonowanym i etacie
Czy lekarz zatrudniony na etacie, który jednocześnie świadczy usługi ambulatoryjne w ramach działalności gospodarczej, może na 2022 r. wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? W (...)
str. 41
2.
Wpływ Polskiego Ładu na obliczanie przez przedsiębiorcę zaliczek na podatek dochodowy
Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej (przedsiębiorcy), opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o PIT, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki (...)
str. 42
2.1.
Wybór sposobu opłacania zaliczek i terminy wpłat
W 2022 r. przedsiębiorcy, niezależne od tego czy stosują opodatkowanie według skali podatkowej czy podatkiem liniowym, tak jak w latach poprzednich mogą wybrać sposób opłacania (...)
str. 42
2.2.
Podstawa opodatkowania
W przypadku zaliczek na podatek dochodowy obliczanych od bieżącego dochodu (miesięcznych i kwartalnych), oblicza się je od dochodu ustalanego zgodnie z przepisami ustawy o PIT, (...)
str. 43
2.3.
Obliczanie zaliczek według skali podatkowej
Zmiany w ustawie o PIT wprowadzone przez Polski Ład wpływają na obliczanie miesięcznych i kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy (od bieżącego dochodu). Sposób obliczania tych (...)
str. 43
2.4.
Zaliczka przy opodatkowaniu podatkiem liniowym
Dla przedsiębiorców, którzy na 2022 r. wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym, zmiany wprowadzone przez Polski Ład będą odczuwalne przy obliczaniu miesięcznej oraz kwartalnej zaliczki na podatek (...)
str. 44
2.5.
Miesięczne zaliczki w uproszczonej formie
W 2022 r. nadal istnienie możliwość opłacania zaliczek na podatek dochodowy w uproszczonej formie, tj. na zasadach określonych w art. 44 ust. 6b-6h updof. Ten (...)
str. 45
2.6.
Brak obowiązku wpłaty zaliczki do urzędu skarbowego
W 2022 r. nadal obowiązują rozwiązania określone w art. 44 ust. 15 updof. Zwalnia on z obowiązku wpłaty miesięcznej/kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy, obliczonej od (...)
str. 45
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Obowiązek poboru podatku u źródła od zaliczek
Spółka mająca siedzibę w Polsce reguluje zobowiązania na rzecz zagranicznego kontrahenta (osoby prawnej), od którego kupuje tzw. usługi niematerialne. Wypłata należności za te usługi wymaga (...)
str. 46
2.
Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania do Polski
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy, które przewidują preferencyjne opodatkowanie osób przenoszących miejsce zamieszkania do Polski. Takie osoby mogą wybrać ryczałtowy sposób opodatkowania (...)
str. 47
2.1.
Osoby uprawnione do ryczałtu
Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski (zwanym dalej ryczałtem) może podlegać podatnik, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) do (...)
str. 47
2.2.
Przymus poniesienia wydatków na cele określone przez ustawodawcę
Podatnik chcący skorzystać z opodatkowania ryczałtem swoich zagranicznych przychodów, jest obowiązany do poniesienia wydatków na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub (...)
str. 48
2.3.
Zasady opodatkowania ryczałtem i wysokość tego podatku
Jakie wymogi należy spełnić? Aby skorzystać z ryczałtu od przychodów zagranicznych, trzeba spełnić cztery przesłanki (patrz tabela). Warunki uprawniające do wyboru ryczałtu od przychodów zagranicznych (...)
str. 49
3.
Brak podatku u źródła od umowy dystrybucji programu komputerowego - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przedsiębiorca, który pośredniczy w sprzedaży dostępu lub licencji na oprogramowanie komputerowe pomiędzy jego zagranicznym twórcą a odbiorcami z Polski, przy czym nie nabywa on ani (...)
str. 50
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia zasady stosowania preferencji dla rodzin wielodzietnych
Wśród beneficjentów zmian wprowadzonych przez Polski Ład w zakresie podatku dochodowego, znaleźli się podatnicy wychowujący co najmniej czworo dzieci. Do tej grupy podatników skierowana została (...)
str. 52
1.1.
Adresaci ulgi
Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia. Chociaż nowa preferencja nazywana jest ulgą dla rodzin wielodzietnych (...)
str. 52
1.2.
Ulga w trakcie i po zakończeniu roku podatkowego
Ulga może być zastosowana już w trakcie roku, gdy: 1) podatnik zobowiązany jest do samodzielnego obliczania zaliczki lub podatku w związku z osiąganiem: zagranicznych przychodów (...)
str. 53
2.
Ulga dla pracujących seniorów - przewodnik resortu finansów
W ramach Polskiego Ładu wprowadzono przepisy dla osób, które pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nadal pozostają aktywne zawodowo i nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych. Osoby te (...)
str. 55
2.1.
Osoby uprawnione
Z ulgi mogą korzystać osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia, pod warunkiem że pomimo (...)
str. 55
2.2.
Zakres przychodów objętych zwolnieniem
Zwolnienie od podatku w ramach ulgi dla pracujących seniorów nie obejmuje swoim zakresem wszelkich przychodów osiąganych przez osoby uprawnione. Aby skorzystać z ulgi, pracujący seniorzy (...)
str. 56
2.3.
Odliczanie ulgi
Wysokość przychodów objętych zwolnieniem od podatku w ramach ulgi dla pracującego seniora jest ograniczona. Roczny limit wynosi 85.528 zł. Jeżeli zatem przychody pracującego seniora, do (...)
str. 56
3.
Ulga konsolidacyjna - nowa preferencja dla podatników CIT
Na podstawie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...)
str. 57
3.1.
Warunki nabycia prawa
Z ulgi konsolidacyjnej mogą korzystać podatnicy będący przedsiębiorcami, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, którzy w roku podatkowym poniosą wydatki na nabycie udziałów/akcji (...)
str. 57
3.2.
Zasady stosowania
Uprawniony podatnik w ramach ulgi konsolidacyjnej odlicza - w zeznaniu podatkowym - wydatki poniesione w danym roku podatkowym na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej (...)
str. 58
3.3.
Zwrot odliczenia
Przepisy dotyczące ulgi konsolidacyjnej określają również katalog okoliczności, gdy podatnik lub jego następca prawny, musi zwrócić odliczoną kwotę wydatków (art. 18ec ust. 5 i 6 (...)
str. 58
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Połączenie przez przejęcie nie pozbawia spółki przejmującej 9% stawki CIT
W styczniu 2022 r. nastąpiło połączenie spółek. Spółka z o.o. przejęła całość majątku dwóch spółek komandytowych. Czy spółka przejmująca ma prawo korzystać w 2022 r. (...)
str. 59
2.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla zawartej umowy pożyczki
Spółka jawna zawarła w 2017 r. umowę pożyczki ze swoim wspólnikiem na kwotę poniżej 1.000.000 zł, z terminem spłaty w 2024 r. Co roku spółka (...)
str. 61
2.1.
Aktualizacja dokumentacji cen transferowych do końca 2018 r.
Z pytania wynika, że na podstawie art. 25a updof (w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r.) wspólnicy spółki byli zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej za (...)
str. 61
2.2.
Unormowania obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. regulacje zawarte w art. 25a updof utraciły moc obowiązującą - na skutek wejścia w życie ustawy nowelizującej z dnia (...)
str. 61
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Obowiązek wpłaty zaliczki na podatek dochodowy
Spółka z o.o. wpłaca zaliczki miesięczne na podatek dochodowy. W styczniu osiągnęła niewielki dochód. Zaliczka za ten miesiąc nie przekroczyła 1.000 zł, została jednak wpłacona (...)
str. 63
2.
Niedobory i nadwyżki towarów ujawnione podczas spisu z natury
Przeprowadzony w grudniu 2021 r. spis z natury towarów magazynowych ujawnił niedobory i nadwyżki towarów. Jak takie różnice powinny zostać zakwalifikowane na gruncie ustawy o (...)
str. 64
3.
Minimalny podatek dochodowy (CIT) będzie obliczany po zakończeniu roku podatkowego
Od 1 stycznia 2022 r. do ustawy o CIT wprowadzony został minimalny podatek dochodowy. Czy podatnik ma obowiązek płacić ten podatek w trakcie roku podatkowego? (...)
str. 64
4.
Wspólnicy spółki jawnej a ulga dla klasy średniej
Czy wspólnicy spółki jawnej osób fizycznych mogą korzystać z ulgi dla klasy średniej, skoro przedsiębiorcą jest spółka? Fakt, że przedsiębiorcą jest spółka jawna, a nie (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - MARZEC 2022 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.03.2022 r. (poniedziałek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za luty 2022 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.