Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 20 (572) z dnia 20.10.2022
Firmowe składniki majątku na gruncie podatku dochodowego - amortyzacja, likwidacja, sprzedaż
Dodatek nr 16
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20
z dnia 20.10.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
AMORTYZACJA ŚRODKA TRWAŁEGO
1.
Przejściowe nieużytkowanie składnika majątku
Zdarza się, że w spółce z o.o. z przyczyn niezależnych od niej następuje przerwa w produkcji. Tak jest np. w razie przedłużającej się procedury dotyczącej (...)
str. 3
2.
Ustalenie wartości początkowej budynku i gruntu
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną kupił na potrzeby firmy nieruchomość zabudowaną (budynek wraz z gruntem). W akcie notarialnym wartość budynku i gruntu określona została w łącznej (...)
str. 4
3.
Prowadzenie ewidencji środków trwałych po zmianie formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany
Od 2022 r. podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zmienił formę opodatkowania ze skali podatkowej na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Czy nadal powinien prowadzić ewidencję środków (...)
str. 5
4.
Przekazanie do działalności gospodarczej składnika majątku nabytego na współwłasność
Córka na potrzeby swojej firmy zamierza przekazać samochód osobowy, który przed kilkoma laty nabyła wspólnie z matką. Z faktury zakupu nie wynika rzeczywisty udział każdej (...)
str. 6
5.
Kwalifikacja składnika majątku otrzymanego w ramach przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
Po przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę z o.o., spółka otrzymała m.in. budynek, który przedsiębiorca wybudował na działce należącej do niego i jego (...)
str. 7
6.
Rozpoczęcie po przerwie nowej działalności gospodarczej
Rok temu zlikwidowałem działalność gospodarczą. Obecnie ją wznawiam. W działalności wykorzystywałem i teraz też będę wykorzystywać lokal użytkowy. Chcę ponownie zaliczyć tę nieruchomość do środków (...)
str. 8
7.
Stosowanie stawki amortyzacyjnej wynoszącej 0%
Podatnik zamierza kupić samochód ciężarowy i wprowadzić go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stawka amortyzacyjna z Wykazu wynosi w tym przypadku (...)
str. 8
8.
Podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych po wyczerpaniu limitu jednorazowej amortyzacji
Podatnik nabył fabrycznie nową maszynę o wartości 130.000 zł. Do kwoty 100.000 zł dokonał jednorazowej amortyzacji w bieżącym roku. Pozostałą część będzie amortyzował w przyszłym (...)
str. 9
9.
Zapłata gotówką za składnik majątku o wartości przekraczającej 15.000 zł
Na podstawie umowy kupna-sprzedaży kupiłem od innego przedsiębiorcy maszynę za kwotę przekraczającą 15.000 zł. Zapłaty dokonałem gotówką. Maszyna ta będzie stanowiła środek trwały mojej firmy. (...)
str. 10
10.
Inwestycja w leasingowanym składniku majątku po jego wykupie przez podatnika
Spółka z o.o. ulepszyła środek trwały używany na podstawie umowy leasingu. Poniesione nakłady zakwalifikowała do inwestycji w obcym środku trwałym i amortyzuje. W momencie wykupu (...)
str. 11
11.
Termin zmiany stosowanej stawki amortyzacyjnej
Spółka amortyzuje środki trwałe metodą liniową z zastosowaniem stawek z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. W celu optymalizacji podatkowej chciałaby jednak obniżyć stawki wstecz. Czy jest (...)
str. 12
12.
Rozliczenie wydatków poniesionych na zakup części składowych
Spółka z o.o. w stanowiących środki trwałe zespołach komputerowych wymieniła płyty główne na nowe. Czy wydatek ten powinien być rozliczony w ramach amortyzacji tych środków (...)
str. 13
13.
Jednorazowa amortyzacja po wykupie składnika majątku z leasingu
Przed zakończeniem umowy leasingu operacyjnego podatnik wykupił samochód ciężarowy używany dotychczas w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na podstawie takiej umowy. Czy jako mały podatnik (...)
str. 14
14.
Moment utraty statusu małego podatnika i prawa do stosowania jednorazowej amortyzacji
W 2022 r. spółka z o.o. posiada status małego podatnika. Możliwe jest, że w listopadzie 2022 r. jej przychody za ten rok przekroczą równowartość 2.000.000 (...)
str. 14
15.
Składniki majątku nabyte w drodze dziedziczenia
Podatnik odziedziczył urządzenia. Zamierza je wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Spadkodawca nie prowadził działalności gospodarczej i składniki te nie były (...)
str. 15
II.
LIKWIDACJA ŚRODKA TRWAŁEGO
1.
Strata z tytułu likwidacji zużytego składnika majątku
W firmie zlikwidowano środek trwały z powodu jego znacznego zużycia, gdyż przywrócenie go do stanu zdatności do użycia okazało się nieopłacalne. Likwidacja została potwierdzona dokumentem (...)
str. 16
2.
Pozostawienie wynajmującemu nakładów poniesionych na obcy środek trwały
Spółka poniosła nakłady na przystosowanie lokalu użytkowego na potrzeby prowadzonej działalności. Uznała je za inwestycję w obcym środku trwałym i amortyzowała. Przed zakończeniem umowy najmu (...)
str. 17
3.
Likwidacja środka trwałego, który utracił dla podatnika przydatność z powodu zmiany rodzaju działalności
Głównym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej i cieplnej. Poboczną działalnością spółki był pobór wody z rzeki oraz dostarczanie jej do jednego (...)
str. 18
4.
Kradzież amortyzowanego środka trwałego
W maju 2022 r. został skradziony samochód osobowy będący środkiem trwałym. Podatnik otrzymał z policji postanowienie o umorzeniu postępowania z powodu niewykrycia sprawcy. Firma ubezpieczeniowa (...)
str. 19
5.
Wpływ kosztów likwidacji środka trwałego na nowo powstały środek trwały
W firmowym budynku znajdowała się kotłownia, która służyła ogrzewaniu hali i biura siedziby spółki. Budynek kotłowni został wyburzony, a w jego miejsce powstanie plac manewrowy. (...)
str. 20
6.
Likwidacja środka trwałego, którego zakup sfinansowano dotacja wolną od podatku dochodowego
Spółka z o.o. dokonała likwidacji i wykreśliła z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zużyty środek trwały. Czy jego nieumorzona wartość (strata) może (...)
str. 21
7.
Odzyski otrzymane przy likwidacji środków trwałych
Spółka z o.o. przy likwidacji środków trwałych odzyskuje części zamienne, złom bądź gruz, które mogą być przydatne w jej dalszej działalności. Odzyskane materiały przyjmuje na (...)
str. 23
8.
Straty w środkach trwałych spowodowane zdarzeniem losowym
W wyniku ulewy zalane zostały i całkowicie zniszczone środki trwałe znajdujące się w siedzibie firmy. Czy stratę z tego tytułu mogę uwzględnić w kosztach uzyskania (...)
str. 23
III.
SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO
1.
Ustalenie dochodu ze sprzedaży samochodu osobowego
Przedsiębiorca będący podatnikiem PIT w maju 2021 r. wprowadził do ewidencji środków trwałych samochód osobowy. Jego wartość nie przekraczała 150.000 zł. Amortyzował go 20% stawką (...)
str. 24
2.
Odpłatne zbycie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego
Podatnik posiada całkowicie zamortyzowaną maszynę produkcyjną, która stanowi środek trwały. Ostatni odpis amortyzacyjny został dokonany ponad 6 lat temu. W październiku 2022 r. maszyna ta (...)
str. 26
3.
Dokonanie ostatniego odpisu amortyzacyjnego
1 października 2022 r. sprzedałem środek trwały, który podlegał amortyzacji. Czy ostatniego odpisu amortyzacyjnego powinienem dokonać w październiku? Tak. Podatnik powinien w październiku dokonać ostatniego (...)
str. 26
4.
Sprzedaż środka trwałego podczas zawieszenia działalności gospodarczej
Podatnik PIT w 2021 r. zawiesił do końca 2022 r. prowadzenie działalności gospodarczej. W październiku 2022 r. sprzedał środek trwały. Kiedy należy rozliczyć tę sprzedaż (...)
str. 27
5.
Odpłatne zbycie niezamortyzowanego środka trwałego, którego zakup sfinansowano dotacją
Spółka z o.o. zamierza sprzedać budynek będący środkiem trwałym. Jego zakup został częściowo sfinansowany dotacją. Budynek jest amortyzowany, ale część odpisów amortyzacyjnych nie stanowi kosztu (...)
str. 27
6.
Składniki majątku pozostałe po likwidacji działalności gospodarczej
Zlikwidowałem prowadzoną przeze mnie indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT. Po jej likwidacji przejąłem do majątku prywatnego składniki majątku firmowego, (...)
str. 28
7.
Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby spółki jawnej
Spółka jawna nabyła budynek użytkowy, który wykorzystywała na potrzeby prowadzonej działalności. Wspólnicy zdecydowali jednak, że nie będą wprowadzać go do ewidencji środków trwałych oraz wartości (...)
str. 29
8.
Stawka ryczałtu dla przychodu osiągniętego ze sprzedaży środka trwałego
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. W przyszłym miesiącu mam zamiar sprzedać środek trwały. Według jakiej stawki ryczałtu powinienem opodatkować przychód osiągnięty z tego tytułu? (...)
str. 30
9.
Odpłatne zbycie środka trwałego po jego ulepszeniu
Spółka z o.o. amortyzowała budynek niemieszkalny z zastosowaniem indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% przewidzianej w ustawie o CIT dla używanych środków trwałych. Kilka lat (...)
str. 31
10.
Odsetki od kredytu zapłacone po sprzedaży środka trwałego
Podatnik zamierza sprzedać środek trwały, którego zakup sfinansował zaciągniętym przez siebie kredytem Czy odsetki od tego kredytu płacone po sprzedaży składnika majątku może nadal zaliczać (...)
str. 32
11.
Czy koszty poniesione w związku ze sprzedażą samochodu są limitowane?
Koszty używania samochodu osobowego podlegają limitowaniu do wysokości 75%, jeżeli samochód taki jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika. Czy koszty związane (...)
str. 33
12.
Sprzedaż ośrodka wypoczynkowego wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności socjalnej
Spółka z o.o. posiada ośrodek wypoczynkowy nad morzem, który jest wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności socjalnej. W 2022 r. po raz ostatni udostępniła go pracownikom (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.