Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 10:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 6 (558) z dnia 20.03.2022
Podatek u źródła - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 6
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6
z dnia 20.03.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
POBÓR ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU W 2022 R.
1.
Ogólne zasady poboru podatku u źródła
Zgodnie z zapisami ustaw o PIT i CIT podatek u źródła, czyli zryczałtowany podatek jest pobierany od: wypłat (świadczeń) lub postawionych do dyspozycji podatnika pieniędzy (...)
str. 3
2.
Uwzględnianie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Obowiązek poboru podatku u źródła ciąży na polskim podmiocie dokonującym wypłaty należności (osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). (...)
str. 4
3.
Zwolnienie od podatku wynikające z ustawy o CIT
W przypadku gdy wypłata należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 updop dokonywana jest na rzecz (...)
str. 5
4.
Obowiązek poboru podatku, gdy suma należności wypłaconych podatnikowi przekroczyła 2.000.000 zł
Stosownie do art. 41 ust. 12 updof i art. 26 ust. 2e updop, jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 29 ust. (...)
str. 6
5.
Oświadczenie potwierdzające zasadność stosowania preferencji
Po przekroczeniu kwoty 2.000.000 zł wypłat w roku podatkowym w stosunku do jednego podatnika, płatnik może jednak stosować stawki podatku albo zwolnienia lub nie pobrać (...)
str. 8
6.
Opinia o stosowaniu preferencji
Na wniosek podatnika, płatnika lub podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze właściwy organ podatkowy wyda opinię o (...)
str. 9
7.
Zwrot pobranego podatku przez organ podatkowy
Stosownie do art. 44f ust. 1 updof i art. 28b ust. 1 updop, organ podatkowy zwraca, na wniosek, podatek pobrany zgodnie z art. 41 ust. (...)
str. 10
8.
Ważność certyfikatu rezydencji podatkowej
Certyfikat rezydencji to dokument urzędowy potwierdzający miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca odpowiednio zamieszkania (...)
str. 12
II.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
1.
Otrzymanie przez płatnika certyfikatu rezydencji po terminie odprowadzenia podatku
W 2022 r. spółka z o.o. co miesiąc wypłaca kontrahentowi zagranicznemu należności, od których ma obowiązek pobrać podatek u źródła. Wystąpiła do niego o udokumentowanie (...)
str. 14
2.
Pobór podatku u źródła od zaliczek zapłaconych kontrahentowi
Spółka mająca siedzibę w Polsce reguluje zobowiązania na rzecz zagranicznego kontrahenta (osoby prawnej), od którego kupuje tzw. usługi niematerialne. Wypłata należności za te usługi wymaga (...)
str. 15
3.
Zapłata honorarium za usługi świadczone przez zagranicznego artystę
Spółka z o.o. planuje zawrzeć z brytyjskim muzykiem prowadzącym własną działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii (nieposiadającym zakładu na terenie Polski w rozumieniu umowy o unikaniu (...)
str. 16
3.1.
Zryczałtowany podatek dochodowy
Jeżeli osoba fizyczna nie ma na terytorium Polski miejsca zamieszkania, to podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski. Wówczas taka osoba (...)
str. 16
3.2.
Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
W omawianym przypadku opodatkowanie dochodów uzyskanych przez brytyjskiego przedsiębiorcę (tu: muzyka) w Polsce należy rozpatrywać na gruncie postanowień konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem (...)
str. 17
4.
Nabycie od zagranicznego kontrahenta usługi pozycjonowania strony sklepu internetowego
Polska firma prowadząca działalność handlową kupiła u zagranicznego kontrahenta (osoby prawnej) usługi pozycjonowania strony sklepu internetowego oraz wdrożenia systemu opinii o sklepie. Czy wypłacając wynagrodzenie (...)
str. 18
4.1.
Opodatkowanie u źródła
Na gruncie ustawy o CIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem u źródła) podlegają dochody nierezydentów (tj. podatników niemających na terytorium RP siedziby ani zarządu), uzyskane (...)
str. 18
4.2.
Obowiązek poboru podatku u źródła
Obowiązek poboru podatku u źródła ciąży na polskim podmiocie (osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), który wypłaca należność (...)
str. 20
4.3.
Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Regulacje dotyczące podatku u źródła stosuje się z uwzględnieniem zawartych umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska (art. 21 ust. 2 updop). (...)
str. 20
5.
Odliczenie od CIT podatku u źródła zapłaconego za granicą
Spółka z o.o. zawarła umowę z kontrahentem z Chińskiej Republiki Ludowej. Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji. Kontrahent poinformował spółkę, że będzie zobowiązany pobrać podatek u (...)
str. 21
6.
Szkolenia organizowane przez zagraniczne podmioty
Spółka z o.o. prowadzi międzynarodową działalność. W związku z tym jej pracownicy uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez zagraniczne podmioty (osoby prawne). Szkolenia przybierają formę wykładów, (...)
str. 22
7.
Dzierżawa terminala płatniczego od zagranicznej firmy mającej w Polsce oddział
Spółka z o.o. dzierżawi terminal płatniczy od zagranicznej firmy prowadzącej działalność w Polsce za pośrednictwem swojego oddziału. W związku z tym ponosi opłatę za dzierżawę (...)
str. 23
8.
Nabycie przez internet od kontrahenta z zagranicy licencji do używania zdjęć
Spółka z o.o. kupiła przez internet licencję do używania zdjęć od kontrahenta z USA. Nie ma certyfikatu rezydencji. Czy spółka powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy (...)
str. 25
8.1.
Obowiązek poboru podatku u źródła
Zakres obowiązku podatkowego W myśl art. 3 ust. 2 updop, podatkiem u źródła mogą zostać objęte tylko te dochody uzyskane przez podmiot zagraniczny, które podlegają (...)
str. 25
8.2.
Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Przepisy dotyczące podatku u źródła należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 21 ust. 2 updop). (...)
str. 26
9.
Ubruttowienie wypłacanej należności
Spółka nie ma możliwości potrącenia podatku u źródła od kwoty należnej zagranicznemu kontrahentowi, wobec czego z własnych środków zapłaci podatek u źródła. W jaki sposób (...)
str. 28
10.
Zakup praw autorskich do oprogramowania komputerowego
Zakupiliśmy z Wielkiej Brytanii prawa autorskie do oprogramowania komputerowego, do którego będziemy udzielać licencji na rzecz innych podmiotów. Czy od wynagrodzenia wypłacanego za prawa autorskie (...)
str. 29
10.1.
Podatek u źródła
W art. 21 ust. 1 updop i art. 29 ust. 1 updof ustawodawca nałożył na polskie podmioty obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u (...)
str. 30
10.2.
Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Zasadniczo należności płacone za licencje do programów komputerowych wydają się być w świetle poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania tzw. należnością licencyjną. Należności licencyjne z (...)
str. 30
10.3.
Obowiązek informacyjny
Brak obowiązku poboru podatku od wypłacanej podmiotowi brytyjskiemu należności nie zwalnia jednak krajowego podmiotu z obowiązku sporządzenia informacji IFT-2R (gdy odbiorcą należności nie jest osoba (...)
str. 31
10.4.
Program komputerowy na własny użytek
Dodajmy, że inaczej sytuacja wygląda, jeżeli na podstawie umowy zawartej z zagranicznym kontrahentem, podmiot krajowy nabywa egzemplarze programów komputerowych jako ich końcowy użytkownik, albo nabywa (...)
str. 31
11.
Należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego
Kiedy podatnik może jednoznacznie stwierdzić, że na potrzeby poboru podatku u źródła ma do czynienia z urządzeniem przemysłowym? Kwestia poruszona w pytaniu nadal budzi szereg (...)
str. 32
11.1.
Należności wypłacane z Polski
W stosunku do niektórych dochodów osiąganych na terytorium Polski przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (niemających w Polsce rezydencji podatkowej) ustawodawca wprowadził obowiązek poboru podatku (...)
str. 32
11.2.
Wyjaśnienie pojęcia "urządzenie przemysłowe" wciąż problematyczne
Prawidłowe rozliczenie podatku u źródła od należności wypłacanej za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego utrudnia brak definicji urządzenia przemysłowego. W praktyce często występują (...)
str. 32
11.3.
Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Aby zastosować postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, trzeba w pierwszej kolejności właściwie zakwalifikować wypłacane należności do odpowiedniej kategorii dochodów, o których mowa w stosownej (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.