Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 4 (556) z dnia 20.02.2022
Rozliczenie PIT za 2021 r.
Dodatek nr 5
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4
z dnia 20.02.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ZMIANY W ZEZNANIACH ZA 2021 R
1.
Wspólne rozliczenie "młodych" małżonków
Małżonkowie korzystający z preferencyjnego opodatkowania składają wspólne zeznanie podatkowe, w którym podatek ustalają w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów. Jednym z (...)
str. 3
2.
Preferencyjne rozliczenia przy zawieszonej działalności gospodarczej
Przepisy obowiązujące do końca 2021 r. wykluczały możliwość skorzystania z preferencyjnego sposobu opodatkowania przez małżonków oraz osoby samotnie wychowujące dzieci, w sytuacji gdy choćby do (...)
str. 4
3.
Rozszerzony zakres ulgi rehabilitacyjnej
Przepisy ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz (...)
str. 4
4.
Podział ulgi prorodzinnej
Zasady korzystania i wysokość ulgi na dzieci reguluje art. 27f updof. Z jego brzmienia obowiązującego do końca 2021 r. wynikało, że odliczenie dotyczy łącznie obojga (...)
str. 6
5.
Nowa ulga e-TOLL
System e-TOLL to nowy program poboru opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce, który zastąpił dotychczasowy system viaTOLL. To nowoczesne rozwiązanie oparte na (...)
str. 7
6.
Odliczanie darowizn na przeciwdziałanie COVID
Podatnicy PIT od podstawy obliczenia podatku, a ryczałtowcy od przychodu, mogą odliczać tzw. darowizny covidowe przekazane m.in. podmiotom leczniczym. Z art. 52n ust. 1 pkt (...)
str. 8
7.
Ograniczenie odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej
Ulga abolicyjna regulowana jest przez art. 27g updof. Ma ona zastosowanie do dochodów (przychodów), do których stosuje się opodatkowanie według skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz (...)
str. 8
8.
Nowe darowizny podlegające odliczeniu od dochodu
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 1551 opublikowano ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy (...)
str. 9
9.
Właściwość urzędu skarbowego
Do końca 2021 r. urzędem skarbowym właściwym do składania zeznań PIT był urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a (...)
str. 9
II.
ODLICZENIA OD DOCHODU I PODATKU
1.
Ulga termomodernizacyjna gdy wydatki poniósł przyszły właściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Czy w sytuacji gdy w 2021 r. podatnik najpierw poniósł wydatki podlegające rozliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej, a dopiero później stał się właścicielem lub współwłaścicielem (...)
str. 9
2.
Wpływ dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej na prawo do ulgi prorodzinnej
Czy dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej należy uwzględniać w limicie dochodów małżonków ustalanym na potrzeby korzystania z ulgi prorodzinnej w sytuacji wychowywania jednego małoletniego (...)
str. 10
3.
Wysokość ulgi rehabilitacyjnej z tytułu używania samochodu osobowego na potrzeby niepełnosprawnego dziecka
Podatniczka ma na utrzymaniu syna z orzeczoną niepełnosprawnością. W 2021 r. na potrzeby związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych dziecka ponosiła wydatki na używanie samochodu (...)
str. 11
4.
Odliczenie od podatku składki zdrowotnej pobranej przez bank od renty otrzymywanej z zagranicy
Podatniczka mieszka w Polsce i płaci ryczałt ewidencjonowany od przychodów z najmu. Dodatkowo za pośrednictwem banku otrzymuje rentę zagraniczną po zmarłym mężu. Świadczenie to podlega (...)
str. 12
5.
Ulga prorodzinna na małoletnie dziecko dorabiające podczas wakacji na umowę zlecenia
Podczas wakacji małoletnie dziecko (16 lat) świadczyło pracę na podstawie umowy zlecenia. Czy w sytuacji gdy jego dochód przekroczył 3.089 zł, to rodzice nie mogą (...)
str. 13
6.
Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne potwierdzone fakturą wystawioną na oboje małżonków
Małżonkowie, którzy posiadają dom mieszkalny jednorodzinny stanowiący ich współwłasność na zasadach wspólności majątkowej, ponieśli wydatki z tytułu instalacji paneli fotowoltaicznych udokumentowane fakturą wystawioną na oboje (...)
str. 14
7.
Uwzględnienie zagranicznych dochodów rodziców jednego dziecka w limicie dochodów dla ulgi prorodzinnej
Kilka lat temu podatnik wraz z żoną wyjechał do Anglii. W sierpniu 2021 r. wrócił do Polski i od tego czasu osiąga wyłącznie dochody z (...)
str. 15
8.
Zasady korzystania z ulgi e-TOLL przez wspólników spółki osobowej
Spółka jawna osób fizycznych poniosła wydatki na zakup urządzeń pokładowych do samochodów ciężarowych i samochodu osobowego w związku z nowym systemem poboru opłat drogowych e-TOLL. (...)
str. 16
9.
Dofinansowanie w kolejnym roku wydatków poniesionych przez podatnika w ramach ulgi termomodernizacyjnej
Podatnik w roku podatkowym poniósł wydatki na instalację fotowoltaiczną w kwocie przekraczającej limit odliczenia. W kolejnym roku otrzyma zwrot części tych wydatków w ramach dofinansowania (...)
str. 18
10.
W którym zeznaniu odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone z różnych tytułów?
W 2021 r. podatnik podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i opłacał składki na to ubezpieczenie z trzech tytułów, tj. jako przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą (opodatkowaną (...)
str. 20
11.
Rozliczenie straty poniesionej w poprzednich latach na sprzedaży akcji spółki giełdowej
W 2020 r. podatnik poniósł stratę na sprzedaży akcji spółki giełdowej. Czy może ją odliczyć w zeznaniu za 2021 r., jeśli ze sprzedaży kolejnych akcji (...)
str. 22
12.
Odliczenie od dochodu wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
W 2021 r. uzyskałem wyłącznie dochody z umowy o pracę. Czy w zeznaniu rocznym mogę odliczyć od dochodu wpłaty dokonywane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (...)
str. 22
III.
INNE ZAGADNIENIA
1.
Wspólne rozliczenie małżonków, gdy jedno z nich osiąga dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
Czy podatnik korzystający z preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej może rozliczyć się wspólnie z małżonką? Zasadniczo podatnik, który korzysta z preferencyjnego (...)
str. 24
2.
Różne wysokości kwoty zmniejszającej podatek w zeznaniu i w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek przez przedsiębiorcę
Podatnicy, którzy w 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT, muszą we własnym zakresie sporządzić zeznanie podatkowe i złożyć (...)
str. 25
3.
Preferencyjne opodatkowanie z małżonkiem po ogłoszeniu upadłości jego firmy
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w 2021 r. otrzymał decyzję sądu o ogłoszeniu upadłości jego firmy. Czy okoliczność ta wyklucza możliwość wspólnego opodatkowania z małżonką? Ogłoszenie (...)
str. 25
4.
Wpływ na daninę solidarnościową składki na ubezpieczenie społeczne odliczonej w zeznaniu PIT-36L
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą za 2021 r. składa zeznanie PIT-36L. Czy rozliczając dochody w tym zeznaniu, może wykazać do odliczenia składki na ubezpieczenia społeczne? Czy (...)
str. 26
5.
Koszty uzyskania przychodów u pracownika dojeżdżającego do pracy z innej miejscowości
1) W 2021 r. byłem zatrudniony na umowę o pracę u dwóch pracodawców. Jeden zakład pracy znajdował się w tej samej miejscowości, w której mieszkałem, (...)
str. 27
6.
Nieujmowanie w trakcie roku w kosztach nieopłaconych faktur kosztowych a ulga na złe długi w zeznaniu
Podatnik w 2021 r. nie ujmował do kosztów uzyskania przychodów tych zobowiązań, których nie zapłacił na rzecz kontrahentów. Składając zeznanie podatkowe, nie zastosował przepisów o (...)
str. 28
7.
Rozliczenie otrzymanego z ZUS zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Otrzymałem z ZUS zwrot składek na własne ubezpieczenia społeczne, które odliczyłem od dochodu. Czy zwrot powinienem uwzględnić już przy (...)
str. 29
8.
Dochody uwzględniane przy ustalaniu podstawy opodatkowania daniną solidarnościową
Osiągam znaczne dochody z umowy o pracę. Za 2021 r. będę zobowiązany do zapłaty daniny solidarnościowej. Czy do wyliczenia podstawy jej opodatkowania powinienem wziąć pod (...)
str. 31
9.
Roczne rozliczenie dochodu uzyskanego z zagranicy za pracę wykonywaną w Polsce
Obywatel polski w 2021 r. zawarł umowę o pracę z firmą holenderską, która nie posiada w Polsce zakładu, oddziału ani żadnego innego miejsca prowadzenia działalności. (...)
str. 32
10.
Rozliczenie w zeznaniu sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
W 2021 r. podatnik prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT. W tym roku sprzedał także udziały w spółce z o.o. (...)
str. 34
11.
Otrzymanie zwrotu zagranicznego podatku, który w zeszłym roku został odliczony od podatku
W 2020 r. podatnik (osoba fizyczna) mający miejsce zamieszkania w Polsce był zatrudniony na umowę o pracę w zagranicznej firmie. Zagraniczne dochody rozliczył w zeznaniu (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.