Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 17 (569) z dnia 01.09.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 17 (569) z dnia 01.09.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Konsekwencje naruszenia mechanizmu podzielonej płatności
Jeżeli odbiorca faktury nie zastosuje się do mechanizmu podzielonej płatności, inaczej MPP, (ang. split payment) i dokona zapłaty z pominięciem tej procedury, to może być (...)
str. 4
1.2.
Płatność bez mechanizmu podzielonej płatności - jak naprawić błąd?
Jeśli w wyniku pomyłki podatnik dokona płatności z pominięciem MPP, ale kontrahent zwróci należność na jego firmowe konto bankowe, a podatnik ureguluje płatność ponownie - (...)
str. 5
1.3.
Podzielona płatność a koszty uzyskania przychodu - pytania i odpowiedzi
Zamieszczenie na fakturze adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" lub jej brak 1) Czy podatnik, który nie dokona zapłaty przy użyciu MPP, poniesie negatywne konsekwencje na gruncie (...)
str. 7
2.
Ministerstwo Finansów wydało przewodniki poświęcone oświadczeniom i wnioskom składanym od 2023 r. płatnikom PIT
Nowelizacja ustawy o PIT dokonana ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (...)
str. 12
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Dodatek węglowy wolny od PIT
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 1692 opublikowano ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Dodatek węglowy przysługuje osobie w (...)
str. 14
2.
Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości w obszarze lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego - bez podatku
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru Przeglądu Podatku Dochodowego na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu (...)
str. 14
3.
Zwolnienie od CIT niektórych dochodów przedsiębiorstw społecznych
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru Przeglądu Podatku Dochodowego na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii (...)
str. 15
4.
Przesunięcie daty obowiązywania przepisów o przychodach otrzymanych od konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 1719 opublikowano ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o (...)
str. 15
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Rozliczanie kosztów nabycia samochodów osobowych
Spółka z o.o. handluje samochodami osobowymi. Kilka z nich okresowo wykorzystuje jako samochody demonstracyjne lub zastępcze, nie dłużej jednak niż przez 11 m-cy. Po tym (...)
str. 16
1.1.
Samochód będący towarem handlowym wykorzystywany okresowo do celów demonstracyjnych
Ograniczanie wydatków na nabycie samochodu osobowego w zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodów dotyczy aut, które są w firmie środkami trwałymi. Tak wynika z art. (...)
str. 16
1.2.
Auto nabyte na potrzeby firmy na okres nieprzekraczający roku
Powołany wcześniej przepis art. 16 ust. 5i updop dotyczy odpłatnego zbycia samochodu osobowego będącego środkiem trwałym i wyklucza z kosztów uzyskania przychodów wydatki na jego (...)
str. 17
2.
Spłata pożyczki wykonaniem świadczenia niepieniężnego skutkuje powstaniem przychodu u pożyczkobiorcy
Spółka komandytowa zaciągnęła pożyczkę u osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Ponieważ nie ma środków na jej spłatę, zaproponowała, że zaspokoi należność wierzyciela (kwota pożyczki plus (...)
str. 18
3.
Wątpliwości wokół estońskiego CIT - odpowiedź na interpelację poselską
Wzrost zainteresowania obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. nową formą opodatkowania CIT, w postaci ryczałtu od dochodów spółek skutkuje szeregiem pytań dotyczących regulacji wprowadzonych w (...)
str. 19
4.
Różnice kursowe - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1409424] Otrzymano fakturę WNT w euro, faktura została przeliczona na złotówki według kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, płatności za fakturę dokonano z konta (...)
str. 21
5.
Kwalifikacja przychodu ze zbycia lokalu
Spółka z o.o. na początku 2022 r. nabyła lokal użytkowy. Po wykonaniu w nim odpowiednich prac budowlanych stał się on lokalem mieszkalnym, następnie został sprzedany. (...)
str. 23
6.
Wynagrodzenie rekompensujące wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu może być kosztem - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wynagrodzenie wypłacone wynajmującemu rekompensujące wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeśli taki koszt jest racjonalny i gospodarczo uzasadniony. Tak wynika (...)
str. 23
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Używanie przez pracowników prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych
Spółka nie posiada samochodów służbowych. Wobec tego jej pracownicy używają prywatnych samochodów do celów służbowych. Z tytułu delegacji krajowych spółka wypłaca pracownikom tzw. kilometrówkę, której (...)
str. 25
1.1.
Zasady zwrotu kosztów używania samochodu
Często w praktyce życia gospodarczego pracownicy używają prywatnych samochodów do celów służbowych i z tego tytułu otrzymują od pracodawcy zwrot kosztów. W przypadku jazd lokalnych (...)
str. 25
1.2.
Powstanie przychodu ze stosunku pracy
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w (...)
str. 26
1.3.
Zwolnienie od podatku dochodowego
Na zasadzie wyjątku wolne od podatku są dochody (przychody) wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c updof oraz dochody, od których na podstawie przepisów (...)
str. 27
2.
Ważność po ustaniu zatrudnienia oświadczenia PIT-2 złożonego w trakcie trwania stosunku pracy
Przy obliczaniu zaliczek na podatek stosowaliśmy pracownikowi kwotę zmniejszającą podatek. Z osobą tą umowa o pracę została rozwiązana w poprzednim miesiącu, ale w tym miesiącu (...)
str. 27
3.
Zwrot członkom rady nadzorczej kosztów przejazdów na posiedzenia rady
Członkowie rady nadzorczej powołani są uchwałą zgromadzenia wspólników (nie łączy ich ze spółką umowa o pracę ani umowa cywilnoprawna). Spółka zwraca im koszty przejazdów na (...)
str. 30
4.
Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek zleceniobiorcy - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Po otrzymaniu od zleceniobiorcy wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek, płatnik nie pobiera zaliczek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym go otrzymał, do (...)
str. 31
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.1.
Czym jest ulepszenie środka trwałego?
Stosownie do art. 22g ust. 17 updof i art. 16g ust. 13 updop, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu, ich wartość początkową powiększa się o sumę (...)
str. 33
1.2.
Amortyzacja ulepszonego składnika majątku
Ulepszenie środka trwałego nie powoduje ponownego rozpoczęcia jego amortyzacji. Ulepszony składnik majątku amortyzowany jest tą samą metodą, którą amortyzowany był przed ulepszeniem, tyle że od (...)
str. 34
1.3.
Jednorazowa amortyzacja a ulepszenie
W myśl art. 22k ust. 7 updof i art. 16k ust. 7 updop, mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą dokonywać jednorazowo odpisów (...)
str. 36
2.
Wytworzenie środka trwałego sfinansowane dotacją
Spółka jawna, której wspólnicy (osoby fizyczne) rozliczają się z podatku dochodowego według skali podatkowej, otrzymała z jednostki samorządu terytorialnego dotację celową na wykonanie zadania inwestycyjnego (...)
str. 38
2.1.
Budowla wybudowana na cudzym gruncie
Zgodnie z art. 22a ust. 1 updof, amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku (...)
str. 38
2.2.
Wartość początkowa
Stosownie do art. 22f ust. 1 updof, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od (...)
str. 38
2.3.
Skutki otrzymania dotacji na wytworzenie składnika majątku
Na mocy art. 14 ust. 2 pkt 2 updof, dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, generalnie (...)
str. 39
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Rozliczenie roczne dochodów ze spółki cywilnej po zmianie proporcji udziałów
W dwuosobowej spółce cywilnej każdy ze wspólników (osoby fizyczne) posiada po 50% udziałów w zysku. Z dniem 1 września 2022 r. wspólnicy planują zmienić proporcję (...)
str. 40
2.
Zasądzone świadczenie może być kosztem podatkowym pomimo zaskarżenia prawomocnego wyroku
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą został pozwany przez byłego współpracownika (zleceniobiorcę). Prawomocnym wyrokiem sądu został zobowiązany do wypłaty na rzecz powoda określonego świadczenia wraz z odsetkami. (...)
str. 42
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Przychód z usług rozliczanych okresowo
Podatnik świadczy usługi rozliczane zgodnie z umową co miesiąc. Faktura za dany miesiąc wystawiana jest na ostatni dzień miesiąca (okresu rozliczeniowego). W lipcu br. ostatni (...)
str. 43
3.2.
Wydatki sfinansowane ze środków wolnych od podatku
Podatnik otrzymał dofinansowanie wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129a updof. Środki przeznaczył na sfinansowanie kosztów związanych z umową leasingu operacyjnego. (...)
str. 44
3.3.
Koszty dopłat do posiłków pracowników
Pracodawca zdecydował o wdrożeniu programu dopłat dla pracowników do posiłków innych niż posiłki profilaktyczne. Częściową odpłatność będą ponosić pracownicy, którzy przystąpią do programu. Czy ponoszone (...)
str. 44
3.4.
Opłata dodatkowa w leasingu operacyjnym
Biorąc w leasing operacyjny samochód osobowy o wartości powyżej 150.000 zł, podatnik nie skorzystał z opcji ubezpieczenia oferowanej przez leasingodawcę. Za zweryfikowanie umowy ubezpieczenia samochodu, (...)
str. 45
3.5.
Dotacja przeznaczona na pokrycie podlegającego odliczeniu VAT
Podatnik otrzymał dotację na zakup środka trwałego. Czy pełna kwota dotacji nie będzie stanowić przychodu, w sytuacji gdy zostaną nią sfinansowanie koszty zakupu brutto, a (...)
str. 46
3.6.
Zmiana formy opodatkowania
1) Do końca 2022 r. podatnik z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej będzie płacił podatek liniowy. W zeznaniu podatkowym rozliczy jednak uzyskane dochody według skali podatkowej. (...)
str. 46
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Usługi niematerialne świadczone przez nierezydentów a podatek u źródła
Pojęciem "podatek u źródła" (ang. withholding tax - WHT) określa się zryczałtowany podatek dochodowy (od osób fizycznych i od osób prawnych), pobierany przez płatników w (...)
str. 48
1.1.
Opodatkowanie przychodów osiąganych przez nierezydentów z tytułu świadczenia usług
Podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, a w przypadku osób fizycznych miejsca zamieszkania (tzw. nierezydenci), podlegają w naszym kraju ograniczonemu obowiązkowi (...)
str. 48
1.2.
Świadczenia o podobnym charakterze do świadczeń wymienionych w ustawie
Ogólna charakterystyka świadczeń o podobnym charakterze do świadczeń wymienionych wprost w ustawie podatkowej (co prawda na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, ale (...)
str. 49
1.3.
Pobór podatku
Obowiązek poboru podatku u źródła ciąży na polskim podmiocie (osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), który wypłaca należność (...)
str. 50
1.4.
Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Zdecydowana większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie wymienia bezpośrednio jako źródła dochodu świadczenia usług niematerialnych. Jeżeli świadczenia te wykonują zagraniczne przedsiębiorstwa, to wypłacane przez (...)
str. 51
1.5.
Obowiązki informacyjne
Jeżeli płatnik, spełniając omówione wcześniej warunki, nie pobierze podatku u źródła, to nie będzie składał deklaracji podatkowej o pobranym podatku PIT-8AR i odpowiednio CIT-10Z . (...)
str. 51
1.6.
Niestosowanie mechanizmu pay and refund
Od 1 stycznia 2022 r. w stosunku do płatności wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 updof i art. 21 ust. 1 pkt 2a (...)
str. 52
2.
Odstąpienie od poboru zaliczek od dochodów uzyskanych przez pracownika wykonującego pracę za granicą
Polska spółka z o.o. zatrudnia pracowników, których w 2022 r. delegowała do pracy w Niemczech. Nie posiada tam zakładu. Z każdym z nich zawarte zostały (...)
str. 52
2.1.
Zaliczki na podatek dochodowy
Pracodawca, jako płatnik, generalnie ma obowiązek w ciągu roku obliczać, pobierać i terminowo przekazywać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w Polsce miesięczne zaliczki na podatek (...)
str. 52
2.2.
Kiedy dochody polskiego pracownika podlegają opodatkowaniu w Niemczech?
Zakładamy, że w rozpatrywanym stanie faktycznym pracownicy wysłani przez polskiego pracodawcę do pracy w Niemczech mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski (tu znajduje się ośrodek (...)
str. 53
2.3.
Jak liczyć dni przebywania w innym państwie?
Należy zauważyć, że powszechnie przyjmuje się, że obliczanie długości pobytu w danym państwie jest dokonywane poprzez stosowanie metody opartej na "dniach fizycznej obecności". Stosownie do (...)
str. 54
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Możliwość korzystania z ulgi B+R
Koszty działalności badawczo-rozwojowej ponoszone przez podatników PIT i CIT zalicza się do kosztów podatkowych, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o PIT i ustawie o (...)
str. 55
1.1.
Identyfikowanie działalności jako badawczo-rozwojowej
Podstawowym warunkiem, od którego spełnienia zależy nabycie prawa do ulgi B+R, jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej zdefiniowanej w art. 5a pkt 38 updof i art. 4a (...)
str. 55
1.2.
Wybrane kategorie kosztów kwalifikowanych
Wynagrodzenia i składki ZUS Gdy prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej opiera się na pracy specjalistów zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz umów zlecenia lub o dzieło, których (...)
str. 56
2.
Ulga z tytułu składek na rzecz związków zawodowych potrącanych przez pracodawcę
Jestem członkiem związku zawodowego, na rzecz którego opłacam składkę członkowską. Jest ona potrącana z mojego wynagrodzenia przez pracodawcę. Czy nie mając dowodu wpłaty, będę mógł (...)
str. 60
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Podatek od przychodów z budynków w przypadku objęcia nim jednego budynku
W przypadku ustalania przychodów z tytułu podatku od przychodów z budynków podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10.000.000 zł. Czy (...)
str. 61
2.
Ustalenie udziału dochodu w przychodzie na potrzeby minimalnego podatku dochodowego
Spółka z o.o. podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Potencjalnie jest zobowiązana do uiszczenia za 2022 r. minimalnego podatku dochodowego. Czy w celu ustalenia udziału (...)
str. 62
3.
Wypłata zysków wypracowanych przez spółkę komandytową przed i po utracie transparentności - interpretacja organu podatkowego
Wypłata w 2022 r. zysków wspólnikom spółki komandytowej wypracowanych w okresie jej transparentności podatkowej jest obojętna podatkowo. Natomiast wypłata wspólnikom zysków wypracowanych przez spółkę komandytową (...)
str. 63
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Zapłata w innej walucie obcej niż wystawiono fakturę
Spółka z o.o. wystawiła fakturę w euro z tytułu sprzedaży usługi na rzecz kontrahenta krajowego. Kontrahent wyraził wolę zapłaty w USD, a spółka zgodziła się (...)
str. 65
2.
Upadłość dłużnika a koszty podatkowe wierzyciela
Spółka komandytowa jest producentem papierowych opakowań. Jeden z kontrahentów nie zapłacił za dostarczone mu opakowania. W związku z tą sprzedażą spółka wykazała przychód należny w (...)
str. 65
3.
Przejście na skalę podatkową w trakcie 2022 r.
Podatnik kontynuujący w 2022 r. prowadzenie działalności gospodarczej wybrał na ten rok podatkowy stosowanie opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Od przychodów uzyskanych w pierwszej połowie (...)
str. 66
4.
Opłaty dodatkowe w podatkowej księdze
Podatnik otrzymuje faktury dokumentujące zakup towarów handlowych, na których kontrahenci wyszczególniają niekiedy dodatkowe opłaty, jak np. surowcowa, za małe zamówienie czy handlowa. W której kolumnie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.