Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 18 (570) z dnia 20.09.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Weksel w obrocie gospodarczym - wybrane zagadnienia w zakresie podatku dochodowego
Weksle stanowią dogodny sposób zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umów zawartych w ramach działalności gospodarczej, ale mogą być też przedmiotem obrotu. Przy operacjach gospodarczych z udziałem (...)
str. 4
1.1.
Przychód z wykupu weksla
Kontrahent spółki z o.o. znacznie spóźniał się z płatnością za zakupiony towar, w związku z czym wystawił weksel na kwotę obejmującą należność plus odsetki. Po (...)
str. 4
1.2.
Zapłata wekslem a ograniczenia dotyczące transakcji gotówkowych
Spółka z o.o. zamierza regulować część swoich zobowiązań za pomocą wystawiania weksli własnych. Czy wykup weksla własnego w formie gotówkowej będzie mieć wpływ na obowiązek (...)
str. 5
1.3.
Oprocentowanie weksla - źródło przychodów w CIT
Czy odsetki od sumy wekslowej należy zaliczyć do przychodów z zysków kapitałowych w rozumieniu przepisów ustawy o CIT? Na gruncie ustawy o CIT odsetki od (...)
str. 7
1.4.
Kwalifikacja przychodów z odsetek od weksli do odpowiedniego źródła przychodów w PIT
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów elektrycznych różnego zastosowania zawarł transakcję sprzedaży dużej partii towarów. Kontrahent nie ma możliwości finansowych (...)
str. 8
1.5.
Skutki podatkowe obrotu wekslami
Spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na obrocie wekslami obejmuje w posiadanie weksle zupełne (wypełnione w chwili ich objęcia), które są indosowane (...)
str. 9
2.
Rządowy projekt ustawy o zmianie PIT i CIT trafił pod obrady Sejmu
PROJEKT USTAWY Pod obrady Sejmu RP trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr (...)
str. 10
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Przedłużenie niektórych terminów w zakresie podatku u źródła
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 1829 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania (...)
str. 13
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Rozliczanie w kosztach podatkowych nieodliczonych kosztów usług niematerialnych z lat ubiegłych
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r. w ustawie o CIT funkcjonował art. 15e, na mocy którego koszty niektórych usług niematerialnych mogły być zaliczane (...)
str. 14
2.
Protokół odbioru prac budowlanych czy faktura - wyznacza datę powstania przychodu?
Spółka z o.o. świadczy usługi budowlane. W lipcu 2022 r. zrealizowała jedną z takich usług. Jej wykonanie potwierdza protokół odbioru prac podpisany 5 sierpnia 2022 (...)
str. 15
3.
Koszty amortyzacji u przedsiębiorców zajmujących się profesjonalnym wynajmem samochodów osobowych
Przedmiotem działalności spółki z o.o. jest wynajem aut osobowych. Nie są to pojazdy elektryczne ani napędzane wodorem. Niektóre z nich przekraczają wartość 150.000 zł. Czy (...)
str. 17
4.
Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy to koszt niepodatkowy
Spółka jawna realizowała roboty budowlane polegające na postawieniu wiaty oraz montażu ogrodzenia. Zostały one ukończone z opóźnieniem, gdyż wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych prac, tj. rozbiórki (...)
str. 18
5.
Zaliczenie odpisu aktualizującego do kosztów uzyskania przychodów
Nasza firma zwróciła dostawcy zakupiony towar, za który wcześniej zapłaciła. Dostawca wystawił fakturę korygującą za zwrócony towar, jednak nie zwrócił nam pieniędzy. Sprawę skierowaliśmy do (...)
str. 20
6.
Jak ustalić dochód ze sprzedaży samochodu osobowego?
Przedsiębiorca (podatnik PIT) w lutym 2021 r. wprowadził do ewidencji środków trwałych samochód osobowy o wartości nieprzekraczającej 150.000 zł. Amortyzował go 20% stawką amortyzacyjną przez (...)
str. 21
7.
Nieodpłatne przekazanie dokumentacji projektowej
Spółka z o.o., której 100% udziałowcem jest gmina, poniosła nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy odcinka sieci wodociągowej. Ponieważ inwestycję dalej prowadzić będzie gmina, (...)
str. 22
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów poświęcone oświadczeniom i wnioskom składanym od 2023 r. płatnikom PIT
W wyniku nowelizacji ustawy o PIT dokonanej ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych (...)
str. 24
2.
Upominek dla pracownika - obowiązki płatnika
Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę pracodawca kupił ze środków obrotowych upominek (sztućce). Przy czym nie jest on obowiązany do tego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników. Czy (...)
str. 27
3.
Przekwalifikowanie umowy o dzieło w umowę zlecenia po kontroli ZUS a korekta deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 za lata ubiegłe
Spółka z o.o., dla potrzeb prowadzonej działalności, zatrudniała osoby fizyczne na podstawie umowy o dzieło. W wyniku kontroli ZUS zakwestionował te umowy i nakazał potraktować (...)
str. 28
4.
Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy jest opodatkowane - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Zasądzone na rzecz pracownika wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy, w związku z jego przywróceniem do pracy, nie jest odszkodowaniem ani zadośćuczynieniem, a tym samym (...)
str. 30
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Wykup samochodu z leasingu na prywatne potrzeby
Przedsiębiorca prowadzący indywidualnie działalność gospodarczą wykorzystywał w niej samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Przedmiotem tej umowy był nowy samochód. W 2021 r. po (...)
str. 32
1.1.
Wprowadzenie na stan firmy
W praktyce zdarzają się sytuacje, w których samochód osobowy wykorzystywany dotychczas na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej - na podstawie umowy leasingu operacyjnego - przedsiębiorca prowadzący (...)
str. 32
1.2.
Ustalenie wartości początkowej składnika majątku
W przypadku środków trwałych, które zostały nabyte odpłatnie, ich wartość początkową należy ustalić na podstawie ceny ich nabycia (art. 22g ust. 1 pkt 1 updof). (...)
str. 32
1.3.
Amortyzacja
Metoda amortyzacji Ustalając metodę amortyzacji, należy pamiętać, że w przypadku amortyzacji samochodów osobowych stosuje się metodę liniową. Podstawowa stawka amortyzacyjna dla samochodów osobowych wynosi, zgodnie (...)
str. 34
2.
Zakup dodatkowej gwarancji na sprzęt a wartość początkowa środka trwałego
Prowadzę indywidualnie działalność gospodarczą. Rozliczam się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na potrzeby tej działalności kupiłem telewizor za kwotę 9.600 zł netto. Wykupiłem (...)
str. 35
3.
Ustalenie wartości początkowej budynku kupionego z gruntem - wyrok NSA
Jeśli podatnik dokonywał odpisów amortyzacyjnych od łącznej wartości budynku i prawa wieczystego użytkowania gruntu, to prawidłowym jest wyłączenie z kategorii kosztów całości dokonywanych odpisów. Tak (...)
str. 36
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Po zmianie skali podatkowej zaliczka może być zerowa
Od początku 2022 r. podatnik z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza podatek według skali podatkowej. Za kwiecień i maj br. podatnik wpłacił należne zaliczki, obliczone (...)
str. 38
2.
Podatkowe skutki świadczenia "dla samego siebie"
Podatnik jest wspólnikiem spółki cywilnej. Rozpoczął również prowadzenie działalności na własne nazwisko i zamierza podjąć współpracę biznesową ze spółką, w której jest wspólnikiem. Czy wartość (...)
str. 39
3.1.
Usługi podwykonawców
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i spedycyjnych korzysta z usług podwykonawców. W której kolumnie księgi (10 czy 13) powinny być wpisywane koszty (...)
str. 40
3.2.
Zakup składników majątku z przeznaczeniem na wynajem
Zamierzam w ramach działalności gospodarczej wynajmować narzędzia i odzież roboczą. Będą one kupowane pod konkretne zlecenie usługobiorcy. Po wygaśnięciu umowy najmu narzędzia i odzież będą (...)
str. 41
4.
Różnice kursowe od własnych środków walutowych
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, z tytułu której opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Czy powinien ustalać różnice kursowe od własnych środków pieniężnych w związku ze zdarzeniami (...)
str. 42
5.
Weryfikacja kosztów podatkowych uwzględnianych przez przedsiębiorców - interpretacje organu podatkowego
5.1.
Wydatki na zakup odzieży i obuwia
Wydatek na zakup garnituru, obuwia i innych elementów odzieży, bez względu na stopień ich wykorzystania w działalności gospodarczej, nie może być uznany za koszt uzyskania (...)
str. 44
5.2.
Szkolenie jako koszt uzyskania przychodów
Koszty szkoleń odbytych przez przedsiębiorcę, które przyczyniły się do zwiększenia jego umiejętności i pozwoliły na rozszerzenie działalności i osiąganie z niej przychodów, podlegają zaliczeniu do (...)
str. 45
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Emerytury i renty w świetle międzynarodowych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
W kwestii ustalenia zasad rozliczenia w Polsce zagranicznej emerytury lub renty należy kierować się zarówno polskimi przepisami podatkowymi, jak i treścią właściwej umowy międzynarodowej.
str. 46
1.1.
Ustalenie obowiązku podatkowego
Stosownie do obowiązujących przepisów ustawy o PIT, osoby fizyczne mogą mieć w Polsce nieograniczony lub ograniczony obowiązek podatkowy. Uzależnione jest to od tego, czy dana (...)
str. 46
1.2.
Opodatkowanie emerytur i rent z zagranicy - pytania i odpowiedzi
1) Po wielu latach pracy w USA podatnik nabył prawo do emerytury z tamtejszego systemu emerytalnego. Teraz na stałe będzie mieszkał w Polsce. Amerykański organ (...)
str. 48
2.
Należności za użytkowanie urządzenia przemysłowego wyłączone z mechanizmu pay & refund - interpretacja organu podatkowego
W przypadku wypłat należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, nie stosuje się (...)
str. 50
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Zwrot nienależnie otrzymanego świadczenia w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych
Zostałem wezwany przez byłego zleceniodawcę do zwrotu części wynagrodzenia otrzymanego w latach poprzednich. Okazało się, że świadczenie to było nienależne, a jego zwrot powinien nastąpić (...)
str. 53
1.1.
Podstawa działania płatnika
W sytuacji gdy podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości podatku (zaliczek) płatnicy odejmują od dochodu kwotę (...)
str. 54
1.2.
Odliczenie kwoty zwrotów w zeznaniu podatkowym
Potrącenie przez płatnika w trakcie roku podatkowego zwróconych przez podatnika kwot nienależnych świadczeń nie zawsze jest możliwe, w szczególności ze względu na ustanie stosunku prawnego (...)
str. 55
1.3.
Zwrot świadczeń a stwierdzenie nadpłaty
Organy podatkowe są zgodne, że jeżeli zachodzi konieczność zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, od którego pobrano podatek/zaliczkę, nie ma możliwości złożenia korekty deklaracji podatkowej ( PIT-11 (...)
str. 55
2.
Z interpretacji indywidualnych organu podatkowego
2.1.
PIT-0 dla seniorów
Przychód z tytułu sprawowania urzędu sędziego sądu uzyskany przez sędziego, który pomimo ukończenia 65 roku życia nie przeszedł w stan spoczynku, nie jest wolny od (...)
str. 56
2.2.
Opłacenie "z góry" składki zdrowotnej za 2022 r. dało ulgę w rozliczeniu PIT za 2021 r.
Składki na własne ubezpieczenie zdrowotne za cały rok 2022 opłacone "z góry" w grudniu 2021 r., podatnik mógł odliczyć w zeznaniu za 2021 r. - (...)
str. 57
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Strata podatkowa może być rozliczana miesięcznie
Spółka z o.o. poniosła za 2021 r. stratę podatkową z innych źródeł, którą chce odliczyć od dochodu uzyskanego za 2022 r. Chciałaby ją rozliczać już (...)
str. 59
2.
Obowiązki informacyjne związane z posiadaniem udziałów w spółce nieruchomościowej
Spółka komunalna (spółka z o.o.) ze 100% udziałem gminy ma status spółki nieruchomościowej. W związku z tym jest obowiązana do przesyłania właściwemu organowi podatkowemu informacji (...)
str. 60
3.
Rozliczanie dochodów małoletnich dzieci
Małoletnie dzieci mogą osiągać dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a ich wiek nie jest przesłanką wyłączającą obowiązek rozliczenia podatku. Niemniej rodzaj osiąganych dochodów może wpływać (...)
str. 61
3.1.
Ogólne zasady
Na gruncie ustawy o podatku dochodowym obowiązuje zasada, że dochody małoletnich dzieci podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców. Ten sposób (...)
str. 61
3.2.
Praktyczne problemy
Przy określaniu sposobu rozliczenia dochodów małoletniego dziecka kwestią sprawiającą trudność podatnikom jest ocena źródła dochodów dziecka, w szczególności ich uznanie za dochody z pracy. W (...)
str. 61
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Czy umorzenie udziałów bez wynagrodzenia skutkuje w spółce powstaniem przychodu podatkowego?
Spółka z o.o. będąca wspólnikiem innej spółki z o.o., nie chce uczestniczyć w dalszym jej funkcjonowaniu. Postanowiła więc wystąpić ze spółki poprzez umorzenie wszystkich jej (...)
str. 63
2.
Wydatki związane z udziałem członków rady nadzorczej w szkoleniach a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. ponosi wydatki związane z udziałem członków rady nadzorczej w szkoleniach (koszty uczestnictwa, zakwaterowania i transportu). Ze względu na korzystny wpływ szkolenia na (...)
str. 63
3.
Uregulowanie należności czy wykonanie usługi decyduje o momencie powstania przychodu?
Podatnik PIT w ramach działalności gospodarczej prowadzi pracownię, w której odbywają się warsztaty ceramiczne. Świadczenie tych usług kończy się z momentem przekazania prac (wyrobów ceramicznych) (...)
str. 64
4.
Podatnik opłacający podatek liniowy od uproszczonej zaliczki na podatek odlicza 19% składki zdrowotnej
Podatnik (przedsiębiorca) opłaca podatek liniowy, wpłacając zaliczki na podatek w uproszczonej formie. W jakiej wysokości ma prawo odliczać składkę zdrowotną? Podatnik opodatkowany podatkiem liniowym, opłacający (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - PAŹDZIERNIK 2022 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.10.2022 r. (piątek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za wrzesień 2022 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.