Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
REDAKCJA PRZEGLĄDU INFORMUJE
pokaż fragmenty artykułów
Stawki karty podatkowej w 2024 r. | 28.11.2023
W Mon. Pol. z 2023 r. pod poz. 1279 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie stawek karty podatkowej i (...)  »
Przedłużono termin do złożenia informacji TPR-C i TPR-P | 28.11.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 2571 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia (...)  »
CIT-15J należy złożyć do 31 grudnia 2023 r. | 28.11.2023
Spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, chcąc uniknąć w 2024 r. opodatkowania podatkiem dochodowym (...)  »
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022 r. | 28.11.2023
Na podstawie art. 27c updop: 1) podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów, 2) podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość (...)  »
Rozliczenie firmowych wydatków ponoszonych na okoliczność świąt | 28.11.2023
Okres świąteczno-noworoczny, to czas szczególny również u przedsiębiorców, którzy chcą zapewnić miłą atmosferę w pracy i w relacjach z pracownikami oraz kontrahentami. Aby uzyskać taki (...)  »
Wyłączenie z kosztów części opłat leasingowych a wartość samochodu osobowego | 28.11.2023
Przy ustalaniu wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu, dla celów ustalenia proporcji, w jakiej opłaty wynikające z umowy leasingu tego samochodu będą wykluczone z kosztów (...)  »
Potrącalność kosztów pracowniczych za grudzień 2023 r. | 22.11.2023
Przyjęte w ustawie o PIT i ustawie o CIT ogólne zasady regulujące moment kwalifikowania kosztów do kosztów uzyskania przychodów w zależności od tego czy są (...)  »
Przekazanie plecaków z logo firmy nie generuje przychodu pracowniczego | 22.11.2023
W przypadku gdy pracodawca przekazuje pracownikom plecaki z logo firmy w celu budowania pozytywnego wizerunku i relacji, to świadczenie to nie stanowi u nich przysporzenia (...)  »
Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym będącym budynkiem mieszkalnym | 22.11.2023
Amortyzacji w obcym środku trwałym dokonuje się na takich samych zasadach, jakie obowiązują właścicieli tego środka trwałego. W konsekwencji inwestycje w obcym środku trwałym będącym (...)  »
Ulga symultaniczna | 22.11.2023
Ustawodawca zmierzając do zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki, sukcesywnie wprowadza różnego rodzaju zachęty podatkowe. W efekcie tych działań podatnicy PIT i CIT, którzy w ramach działalności (...)  »
Skutki podatkowe unieważnienia kredytu frankowego - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów | 14.11.2023
W informacji przekazywanej do mediów na zapytania dziennikarzy (ID informacji 566670), a zamieszczonej 23 października 2023 r. na stronie https://eureka.mf.gov.pl, Ministerstwo Finansów odniosło się do (...)  »
Określono normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2024 r. | 14.11.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 2335 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2023 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z (...)  »
Lista krajów i terytoriów niechętnych współpracy do celów podatkowych | 14.11.2023
W Mon. Pol. z 2023 r. pod poz. 1158 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i (...)  »
Kwalifikacja podatkowa kosztów kredytu zaciągniętego na spłatę wspólnika występującego ze spółki | 14.11.2023
Spłata udziału kapitałowego na rzecz wspólnika występującego ze spółki stanowi przejaw rozliczeń między wspólnikami. Wykonanie tego zobowiązania nie ma związku z działalnością samej spółki i (...)  »
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów - moment opodatkowania nadwyżki wynagrodzenia estońskim CIT | 09.11.2023
Na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 2 updop, opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek podlega wysokość ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków). Przez ukryte (...)  »
Ukazał się projekt rozporządzenia dotyczący przedłużenia terminu złożenia TPR-P i TPR-C | 09.11.2023
Na podstawie art. 23zf updof oraz art. 11t updop określone w tych przepisach podmioty w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego obowiązane (...)  »
Kary umowne na gruncie podatku dochodowego | 23.10.2023
W praktyce gospodarczej niekiedy nie da się uniknąć opłat o charakterze sankcyjnym, np. kar umownych czy odszkodowań. Powodem powstawania zobowiązań z tego tytułu może być (...)  »
Nowe wzory informacji o cenach transferowych | 23.10.2023
Przypominamy, że 30 listopada 2023 r. (w przypadku podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym) upływa termin złożenia informacji TPR-C i odpowiednio TPR-P za (...)  »
Spłata kredytu mieszkaniowego a prawo ulgi | 23.10.2023
W sytuacji gdy kredyt mieszkaniowy nie został zaciągnięty przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, to wydatkowanie przychodu na spłatę tego kredytu nie wyczerpuje przesłanki (...)  »
Limity PIT i CIT na 2024 r. | 11.10.2023
Wzorem lat ubiegłych informujemy o nowych kwotach limitów wyrażonych w euro i przeliczanych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień (...)  »
Zapewnienie noclegu przyszłym współpracownikom firmy a koszty podatkowe | 11.10.2023
Koszty zapewnienia noclegów przyszłym zleceniobiorcom (obcokrajowcom) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 września (...)  »
Ulga podatkowa związana z gromadzeniem oszczędności na IKZE | 11.10.2023
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby (...)  »
Rozpoznanie jako kosztu podatkowego umorzonej pożyczki | 11.10.2023
Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć jedynie pożyczki umorzone przez sąd w toku postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. Tak wynika z wyroku NSA z 6 lipca (...)  »
Zawiadomienie o zakończeniu budowy a ulga termomodernizacyjna | 11.10.2023
Okoliczność dokonania formalnego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie przesądza o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Decydujące dla dopuszczalności skorzystania (...)  »
Zaniechano poboru PIT od przychodów ekspertów oddelegowanych do pracy w instytucjach UE | 03.10.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 2091 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)  »
Wydatki na stworzenie strefy relaksu w firmie | 25.09.2023
Wydatek na zakup konsoli do gier komputerowych, z której korzystać będą pracownicy i współpracownicy w czasie przerwy w pracy, może być zaliczony do kosztów uzyskania (...)  »
Kiedy mamy do czynienia z wydatkami na reprezentację? | 25.09.2023
Wydatkowanie firmowych środków z myślą o integracji personelu, zapewnieniu optymalnych warunków pracy, dobrej współpracy z partnerami biznesowymi, każdorazowo podlega szczegółowej analizie pod kątem podatkowego charakteru (...)  »
Zmiana przeznaczenia budynku mieszkalnego a możliwość jego amortyzacji | 25.09.2023
Podatniczka będzie mogła ująć w koszach podatkowych odpisy amortyzacyjne od budynku, który obecnie jest budynkiem mieszkalnym, a w wyniku rozbudowy i zmiany jego przeznaczenia stanowić (...)  »
Rozbiórka budynku powiększa wartość początkową nowego składnika majątku | 25.09.2023
Jeśli zabudowane nieruchomości zostały zakupione w celu wybudowania na nich budynku hotelowego, po uprzedniej całkowitej rozbiórce nienadających się do użytku budynków, to wartość rozebranych budynków (...)  »
Nowy sposób oszczędzania na przyszłą emeryturę i wsparcie dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - skutki podatkowe | 20.09.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1843 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym, która z pewnymi (...)  »
Wydatek na zakup okularów korekcyjnych dla przedsiębiorcy | 20.09.2023
Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek na nabycie okularów korekcyjnych bhp, jeżeli ich stosowanie przy wykonywaniu czynności wchodzących w zakres prowadzonej przez niego (...)  »
Szczepienia przeciw grypie - świadczenie sfinansowane pracownikom | 20.09.2023
Wartość pieniężna świadczenia polegającego na sfinansowaniu pracownikom dobrowolnego szczepienia przeciw grypie jest przychodem ze stosunku pracy, od którego pracodawca obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek. (...)  »
Termin złożenia informację o cenach transferowych za 2022 r. | 13.09.2023
Przypominamy, że na podstawie art. 11k ust. 1 updop i odpowiednio art. 23w ust. 1 updof podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej (...)  »
Korekta wstępna przy estońskim CIT a rozliczenie faktur korygujących - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa | 13.09.2023
W związku z pytaniami Czytelników nadsyłanymi do naszego Wydawnictwa poruszającymi problematykę rozliczania faktur korygujących otrzymanych po przejściu na estoński CIT do faktur wystawionych w okresie, (...)  »
Krótszy okres amortyzacji dla niektórych budynków i budowli | 13.09.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1787 opublikowano ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)  »
Nowelizacje przepisów ustaw o podatku dochodowym | 13.09.2023
1. Zmiany dostosowujące do nowych rozwiązań w K.s.h. W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1705 opublikowano ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. (...)  »
Składka solidarnościowa - kosztem podatkowym | 13.09.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1785 opublikowano ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie (...)  »
Rekompensaty dla poszkodowanych pacjentów objęto zwolnieniem od podatku | 13.09.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1675 opublikowano ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku (...)  »
Składka na rzecz związków zawodowych - wyższy limit do odliczenia od dochodu | 13.09.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1667 opublikowano ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych (...)  »
Wydłużono termin wpłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków | 13.09.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1611 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu (...)  »
Składka na rzecz związków zawodowych - wyższy limit do odliczenia od dochodu | 13.09.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1667 opublikowano ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych (...)  »
Ryczałt na pokrycie kosztów pracy zdalnej bez skutków w PIT | 08.09.2023
Wypłacany pracownikom wykonującym pracę zdalną ryczałt na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych nie stanowi przychodu podatkowego, wobec czego w związku z wypłatą tych (...)  »
Programy twinningowe a obowiązki płatnika PIT - objaśnienia podatkowe | 08.09.2023
Na stronie Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowane zostały objaśnienia podatkowe z 29 sierpnia 2023 r. pt. "Programy twinningowe a obowiązki płatnika podatkowego od osób fizycznych". Czytamy (...)  »
Opodatkowanie przychodów z prywatnego najmu - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów | 21.08.2023
Stosownie do art. 12 ust. 13 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. (...)  »
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie korekty przychodów i kosztów po przejściu na estoński CIT | 21.08.2023
W związku z pytaniami Czytelników nadsyłanymi do naszego Wydawnictwa zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie następującej kwestii. Zdarza się, że podatnicy po przejściu na (...)  »
Kara umowna za nieterminowe wykonanie usługi - kosztem podatkowym | 21.08.2023
Kara umowna za nieterminowe wykonanie usługi nie jest sankcją za wadliwie wykonaną usługę, wobec tego może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z (...)  »
Udział w wycieczce integracyjnej - bez skutków podatkowych | 21.08.2023
Udział osób uprawnionych (pracowników, emerytów, rencistów, członków ich rodzin) w wycieczkach częściowo sfinansowanych z ZFŚS, których celem jest zintegrowanie pracowników, nie skutkuje u nich powstaniem (...)  »
Kara umowna za odstąpienie od umowy a koszty podatkowe | 21.08.2023
Wydatki z tytułu kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy spełniają kryteria wskazane w art. 22 ust. 1 updof, a co za tym idzie, powinny zostać (...)  »
Zwrot wydatków na dojazd do siedziby firmy | 21.08.2023
Wartość świadczeń w postaci zwrotu pracownikom pozamiejscowym wykonującym pracę zdalną kosztów podróży do siedziby firmy, zakwaterowania i dojazdu do niej, stanowi u pracowników przychód ze (...)  »
Reprezentacja i reklama - kiedy koszt podatkowy | 07.08.2023
Rozróżnienie między wydatkami na reklamę, które zasadniczo mogą być zaliczone do kosztów podatkowych, a wydatkami na reprezentację, które są wyłączone z kosztów podatkowych, bywa bardzo (...)  »
Limity obrotu gotówkowego - bez zmian | 07.08.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1414 opublikowano ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)  »
Dodatkowe roczne świadczenie dla emerytów i rencistów przychodem podatkowym | 07.08.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1407 opublikowano ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów (...)  »
Świadczenie wspierające osoby niepełnosprawne będzie wolne od podatku | 07.08.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1429 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Celem ustanowienia takiego świadczenia jest (...)  »
Kierowcy obsługujący transport międzynarodowy - nowe zwolnienia podatkowe | 07.08.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1523 opublikowano ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, która z (...)  »
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - wyższe limity przychodów | 07.08.2023
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk sejmowy nr 3502). Wśród licznych zmian proponowanych w wielu ustawach, znalazła się również (...)  »
Wydatki na utrzymanie stołówki a koszty podatkowe | 07.08.2023
Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na utrzymanie stołówki w firmie, gdyż celem ich poniesienia jest wzrost motywacji i zaangażowania osób zatrudnionych w (...)  »
Stanowisko Szefa KAS w sprawie opodatkowanie dochodów firmy prowadzonej w Polsce | 21.07.2023
Dochody obywatela Ukrainy, który jest polskim rezydentem podatkowym, osiągnięte z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski podlegają w całości opodatkowaniu w Polsce. Tak wynika (...)  »
Nagrody dla Powstańców Warszawskich objęte zaniechaniem PIT | 21.07.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1227 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zaniechania poboru podatku (...)  »
Sprzedaż wierzytelności - skutki w podatku dochodowym | 21.07.2023
Przedsiębiorcy, którzy mają problemy ze ściąganiem wierzytelności od dłużników, nierzadko decydują się na ich odsprzedaż firmom zajmującym się obrotem długami lub nieprowadzącym w tym zakresie (...)  »
Przepisy narzucające od 2024 r. niższe limity dla płatności gotówkowych nie wejdą w życie | 11.07.2023
W Senacie trwają prace nad ustawą zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz (...)  »
Podwyższenie składek członkowskich odliczanych od dochodu w PIT | 11.07.2023
Trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3321). W zakresie zmian w ustawie o (...)  »
Poszkodowani pacjenci nie zapłacą PIT od otrzymanych rekompensat | 11.07.2023
W Senacie trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3259). Uchwalenie (...)  »
Rekompensaty wypłacane w związku z zawieszeniem ruchu na przejściu granicznym nie są przychodem podatkowym | 11.07.2023
Na podstawie art. 16b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295 ze zm.), dodanego (...)  »
Odszkodowanie za opóźnienie wykonania usługi w podatkowych kosztach | 11.07.2023
Odszkodowanie uiszczone z tytułu nieterminowego wykonania usługi, które pozwoliło uniknąć wykonawcy usługi zapłaty kary umownej oraz zapobiegło odstąpieniu od umowy przez inwestora, może być zaliczone (...)  »
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, które służą działalności pozarolniczej i rolniczej w kosztach uzyskania przychodów | 11.07.2023
Odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych, wykorzystywanych przez spółkę zarówno w działalności rolniczej, jak i w pozarolniczej działalności gospodarczej mogą w całości stanowić koszty uzyskania (...)  »
Obowiązek podatkowy obywateli Ukrainy w Polsce - odpowiedź na interpelację poselską | 11.07.2023
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 13 stycznia 2023 r., nr DD4.054.5.2023.GOJ, będącym odpowiedzią na interpelację poselską nr 41485, odniósł się do niektórych (...)  »
Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce | 27.06.2023
Resort finansów informuje o zmianie terminu złożenia zawiadomienia ZAW-NR w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium RP. W komunikacie czytamy: "Z dniem 1 (...)  »
Nowelizacja przepisów o podatku dochodowym | 21.06.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1059 opublikowano ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i (...)  »
Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego a ceny transferowe i certyfikat rezydencji - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów | 21.06.2023
W informacji Ministerstwa Finansów z 22 maja 2023 r. przekazywanej do mediów na zapytania dziennikarzy (ID informacji 546283 zamieszczonej na stronie eureka.mf.gov.pl) resort odpowiedział na (...)  »
Opublikowano ustawę wdrażającą program "Pierwsze Mieszkanie" | 21.06.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1114 opublikowano ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. (...)  »
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie ulgi na innowacyjnych pracowników | 21.06.2023
W informacji Ministerstwa Finansów z 26 maja 2023 r. przekazywanej do mediów na zapytania dziennikarzy (ID informacji 546366 zamieszczonej na stronie eureka.mf.gov.pl) resort odniósł się (...)  »
Rekompensaty dla producentów rolnych przychodem wolne od podatku | 21.06.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1130 opublikowano ustawę z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Przewiduje ona m.in. przyznawanie (...)  »
Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego udostępnionego kontrahentowi | 21.06.2023
Dokonane odpisy amortyzacyjne od środka trwałego przekazanego do używania kontrahentowi, wykorzystywanego przez niego wyłącznie przy świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorcy udostępniającego środek trwały, stanowią koszty (...)  »
Kształcenie pracowników na gruncie podatku dochodowego | 21.06.2023
Podatnicy, którzy chcą rozwijać swoje firmy oraz utrzymać ich wysoką pozycję rynkową, dążą do pozyskania wyspecjalizowanej kadry pracowniczej. Często decydują się również na finansowanie różnego (...)  »
Ulga z tytułu wpłat na IKZE | 21.06.2023
Wpłaty na IKZE dokonane w ostatnim dniu roku podatkowego można odliczyć od dochodu w zeznaniu składanym za ten rok podatkowy, niezależnie do tego, kiedy instytucja (...)  »
Korekta zeznania a preferencyjne rozliczenie samotnego rodzica | 21.06.2023
Skorzystanie z preferencyjnej formy opodatkowania dochodów przewidzianej dla osób samotnie wychowujących dzieci jest możliwe poprzez złożenie korekty zeznania. Korekta taka może być złożona do czasu (...)  »
Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego a ceny transferowe | 12.06.2023
W informacji Ministerstwa Finansów przekazywanej do mediów na zapytania dziennikarzy z 22 maja 2023 r. (ID informacji 546283 zamieszczonej na stronie eureka.mf.gov.pl) resort odpowiedział na (...)  »
Roczne rozliczenie składek zdrowotnych w PIT - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów | 07.06.2023
Podatnicy na podatku liniowym opłacający składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej mają prawo odliczać je od dochodu lub zaliczać do kosztów uzyskania (...)  »
Rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania niektórych oświadczeń przez płatników PIT i CIT | 07.06.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1016 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przesyłania oświadczenia płatnika w (...)  »
PIT-11 dla wspólnika otrzymującego wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki | 07.06.2023
Wynagrodzenie wypłacone wspólnikowi za prowadzenie spraw spółki stanowi przychód z innych źródeł, który należy wykazać w informacji PIT-11 sporządzonej przez spółkę po zakończeniu roku, w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.