Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 20 marca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 159.023 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
REDAKCJA PRZEGLĄDU INFORMUJE
pokaż fragmenty artykułów
Wybrane problemy podatników na estońskim CIT w wyjaśnieniach resortowych | 08.03.2023
Ryczałt od dochodów spółek (zwany dalej także estońskim CIT lub ryczałtem) jako alternatywna forma opodatkowania w stosunku do klasycznego CIT funkcjonuje w obrocie prawnym od (...)  »
Wartość odzysków z likwidacji środków trwałych nie jest przychodem - wyrok NSA | 08.03.2023
Wartość odzyskanych części pochodzących z likwidacji w pełni umorzonych środków trwałych, które następnie zostaną wykorzystane do budowy nowego środka trwałego, nie stanowi przychodu z nieodpłatnych (...)  »
Rozliczenie roczne przedsiębiorcy korzystającego z ulgi dla seniorów | 08.03.2023
W 2022 r. po spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 154 updof podatnicy mogli nabyć prawo do zwolnienia od podatku nazywanego ulgą (...)  »
Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności - wyrok WSA | 08.03.2023
Postanowienie o nieściągalności wierzytelności, która ma zostać uznana za koszt podatkowy, musi dotyczyć tej wierzytelności, a nie wierzytelności innego podmiotu. Tak wynika z wyroku WSA (...)  »
Ujmowanie kosztów uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - interpretacja ogólna Ministra Finansów | 03.03.2023
W Dz. Urz. MF pod poz. 21 opublikowana została interpretacja ogólna nr DD2.8202.3.2022 Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ujmowania w (...)  »
Rodziny nadal mogą korzystać z możliwości wsparcia z tytułu ulgi na dzieci - komunikat resortu finansów | 01.03.2023
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowany został komunikat dotyczący korzystania z ulgi na dzieci uregulowanej w art. 27f updof. Oto jego treść: Od 15 (...)  »
Obowiązki informacyjne spółek nieruchomościowych i podatników posiadających udziały w tych spółkach - interpretacja ogólna Ministra Finansów | 01.03.2023
W Dz. Urz. MF pod poz. 17 opublikowana została interpretacja ogólna nr DD5.8203.7.2022 Ministra Finansów w sprawie obowiązków informacyjnych spółek nieruchomościowych i podatników posiadających udziały (...)  »
Przedłużenie niektórych terminów dla podatników CIT | 21.02.2023
Niedawno Ministerstwo Finansów na stronie internetowej (www.gov.pl/web/finanse) poinformowało, że prowadzi prace w kierunku wydania rozporządzenia przesuwającego o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2023 r., (...)  »
Odliczanie strat z lat ubiegłych przez podatników CIT | 20.02.2023
Podatnik CIT, którego rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, od dochodu osiągniętego w 2022 r. może odliczyć straty poniesione w latach 2017-2021. Zasady rozliczania (...)  »
Z końcem lutego 2023 r. upływa termin wpłaty ryczałtu za ostatni okres rozliczeniowy 2022 r. | 20.02.2023
Przypominamy, że na koniec lutego 2023 r. przypada termin zapłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za ostatni okres rozliczeniowy 2022 r., czyli za grudzień lub IV (...)  »
Preferencje podatkowe dla pomagających obywatelom Ukrainy wydłużone na 2023 r. | 20.02.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 185 opublikowano ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w (...)  »
Zapewnienie przez pracodawcę narzędzi w pracy zdalnej nie będzie przychodem pracownika | 20.02.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 240 opublikowano ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych (...)  »
Fundacja rodzinna - nowy podatnik i płatnik | 20.02.2023
Na publikację oczekuje popisana przez Prezydenta ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (druk sejmowy nr 2798), która będzie regulować organizację i (...)  »
Informacje/deklaracje podatkowe PIT za 2022 r. przekazywane do końca lutego 2023 r. | 17.02.2023
Płatnik PIT obowiązany był sporządzić za 2022 r. m.in. informacje: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40A i PIT-11A i przekazać je do urzędu skarbowego do 31 stycznia (...)  »
Składając PIT-36, zmienisz formę opodatkowania na skalę za 2022 rok - komunikat Ministerstwa Finansów | 17.02.2023
Resort finansów na stronie www.gov.pl opublikował komunikat, w którym przypomina o możliwości zmiany formy opodatkowania za 2022 r. Czytamy w nim: "Niskie Podatki umożliwiły podatnikom, (...)  »
Praca zdalna nie pozbawia zwolnienia z tytułu działalności na terenie SSE | 17.02.2023
Wykonywanie pracy w formie zdalnej lub hybrydowej przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę prowadzącego działalność w specjalnej strefie ekonomicznej spełnia warunek prowadzenia działalności na terenie strefy, (...)  »
Przeniesienie składników majątku między firmami małżonków | 17.02.2023
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26 stycznia 2023 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.857.2022.2.MGR, stwierdził, że jeśli przedsiębiorstwo stanowi przedmiot należący do majątku wspólnego małżonków, (...)  »
Składki na ubezpieczenia społeczne w kosztach uzyskania przychodów - odpowiedź na interpelację poselską | 17.02.2023
Od 1 stycznia 2023 r. na podstawie art. 22 ust. 6bb updof oraz art. 15 ust. 4h updop, składki z tytułu należności pracowniczych określone w (...)  »
Wsteczna korekta stawek amortyzacyjnych jest możliwa - wyrok WSA | 17.02.2023
Podatnik jest uprawniony do obniżenia do dowolnej wysokości stawek amortyzacyjnych ze skutkiem wstecznym. Możliwość dokonania takiego obniżenia ograniczona jest jedynie momentem przedawnienia zobowiązania podatkowego. Tak (...)  »
Obowiązki informacyjne wspólników spółek nieruchomościowych - odpowiedź na interpelację poselską | 03.02.2023
Zgodnie z art. 27 ust. 1e updop, spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw (...)  »
9% stawka CIT w 2023 r. | 23.01.2023
Dla podatników CIT rozliczających się na zasadach ogólnych (niekorzystających z estońskiego CIT) podstawowa stawka podatku dochodowego wynosi 19% podstawy opodatkowania. Niektórzy podatnicy mogą jednak stosować (...)  »
Odpłatne zbycie wierzytelności na gruncie ryczałtu od dochodów spółek - interpretacja indywidualna organu podatkowego | 23.01.2023
Dokonując oceny spełnienia warunków do opodatkowania estońskim CIT, należy uwzględniać także przychody ze sprzedaży wierzytelności w ramach umowy faktoringu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)  »
Objaśnienia Ministra Finansów w sprawie oświadczeń i wniosków mających wpływ na zaliczkę PIT - wybrane zagadnienia | 23.01.2023
Minister Finansów na stronie www.gov.pl opublikował objaśnienia podatkowe z 30 grudnia 2022 r. pt. "Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy (...)  »
Działalność gospodarcza w 2023 r. - wybór/zmiana formy opodatkowania | 23.01.2023
Osoby fizyczne (podatnicy) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej w przypadku jej prowadzenia samodzielnie lub w formie spółki niebędącej osobą prawną. Od dochodów (przychodów) (...)  »
Rozliczanie składek ZUS od wynagrodzeń za 2022 r. wypłaconych w 2023 r. - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie Wydawnictwa | 10.01.2023
Ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265 ze (...)  »
Ministerstwo Finansów poinformowało, że urząd skarbowy zastosuje najkorzystniejsze rozliczenie PIT za 2022 r. | 10.01.2023
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl w artykule pt. "Niskie Podatki – urząd skarbowy wyliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT dla podatnika" poinformowało, że podobnie jak w latach (...)  »
Ograniczono stosowanie ulgi na robotyzację | 10.01.2023
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2745 opublikowano ustawę z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji (...)  »
Kwota zwrotu opłat za gaz w części przypadającej na VAT - wolna od podatku dochodowego | 10.01.2023
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2687 opublikowano ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w (...)  »
Ułatwienia podatkowe dla niektórych przedsiębiorców | 10.01.2023
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2754 opublikowano ustawę z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Ustawa (...)  »
Zmiany w zwolnieniach CIT | 10.01.2023
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2640 opublikowano ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty (...)  »
Zaniechanie poboru podatku dochodowego | 10.01.2023
1. Publiczny zakład opieki zdrowotnej przekształcony w spółkę kapitałową W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2660 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 (...)  »
Odliczenie składki zdrowotnej w 2023 r. | 10.01.2023
W Mon. Pol. z 2022 r. pod poz. 1238 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty składki na (...)  »
Podwyższono stawki za 1 km przebiegu pojazdu | 10.01.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 5 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania (...)  »
Rodzaj bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych na 2023 r. | 10.01.2023
W Mon. Pol. z 2022 r. pod poz. 1260 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy (...)  »
Naczelnik właściwy do przekazywania 1,5% podatku na rzecz OPP | 10.01.2023
Na podstawie art. 45c ust. 1 updof, naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku (...)  »
Wyłączenie stosowania mechanizmu pay & refund - nowe rozporządzenia | 10.01.2023
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2834 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2022 r. (...)  »
Oświadczenia i wnioski składane za pomocą nowego PIT-2 | 20.12.2022
W 2023 r. oświadczenia i wnioski przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mające wpływ na ustalanie zaliczki na podatek przez płatnika PIT (...)  »
Zaniechanie poboru PIT od środków otrzymanych z funduszu leśnego | 20.12.2022
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2565 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)  »
Ogólna kwota odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe  w 2023 r. | 20.12.2022
W Mon. Pol. z 2022 r. pod poz. 1217 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń (...)  »
Ogłoszono jednolite teksty ustaw o podatku dochodowym | 20.12.2022
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2647, 2587 i 2540 opublikowano obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu: ustawy (...)  »
Wyburzenie środka trwałego w związku z nową inwestycją - wyrok NSA | 20.12.2022
Nie ma prawnego uzasadnienia do rozliczania niezamortyzowanej wartości likwidowanego środka trwałego poprzez amortyzację nowego środka trwałego (zaliczenia jej do wartości początkowej tego środka trwałego). Strata (...)  »
Zwolnienie podatkowe dla działalności rolniczej | 12.12.2022
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2433 opublikowano ustawę z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (...)  »
Stawki karty podatkowej w 2023 r. | 12.12.2022
W Mon. Pol. z 2022 r. pod poz. 1127 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie stawek karty podatkowej i (...)  »
Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2023 r. | 12.12.2022
Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2478 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów (...)  »
Z końcem 2022 r. przestają obowiązywać niektóre preferencje podatkowe łagodzące skutki COVID-19 | 12.12.2022
Odwołanie z dniem 16 maja 2022 r. stanu epidemii na obszarze RP spowodowało zniesienie wprowadzonych do przepisów ustaw o podatku dochodowym preferencji podatkowych mających na (...)  »
Wsteczne przejście w 2022 r. z ryczałtu na skalę w prywatnym najmie u małżonków - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów | 12.12.2022
Małżonkowie, którzy wynajmują składniki majątku objętego wspólnością majątkową i uzyskują z tego tytułu dochody (przychody) z tzw. prywatnego najmu, mogą zdecydować, że całość dochodu (przychodu) (...)  »
Opodatkowanie umów zlecenia w 2023 r. | 12.12.2022
Począwszy od 1 stycznia 2023 r. pewnym zmianom ulegną zasady ustalania zaliczki na podatek w przypadku przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście oraz praw majątkowych. (...)  »
Stypendia fundowane przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego są wolne od PIT | 01.12.2022
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2463 opublikowana została ustawa z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego (...)  »
Podwyższono diety i ryczałty za nocleg z tytułu podróży służbowej | 18.11.2022
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2302 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Grudniowe obowiązki niektórych podatników | 18.11.2022
1. Sporządzenie CIT-15J przez spółkę jawną Spółka jawna mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i jeśli (...)  »
Moment powstania przychodu w handlu przez internet | 18.11.2022
W przypadku otrzymania płatności za sprzedane towary gotówką, kartą płatniczą lub blikiem bądź w ramach systemu płatniczego online za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznej, momentem uzyskania (...)  »
Zapłata podatku dochodowego za ostatni okres rozliczeniowy 2022 r. | 18.11.2022
Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, w trakcie roku podatkowego są obowiązani, bez wezwania, wpłacać z tego tytułu podatek dochodowy na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Wymóg (...)  »
Kto zbył nieruchomość w 2019 r., ma czas na realizację celów mieszkaniowych do końca 2022 r. | 18.11.2022
Przypominamy, że podatnicy, którzy w 2019 r. dokonali odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. (...)  »
Obowiązki związane z zamknięciem podatkowej księgi | 18.11.2022
U podatników PIT rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Wobec tego podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o (...)  »
Koszty leasingu instalacji fotowoltaicznej nie mogą być odliczane od dochodu - wyrok WSA | 18.11.2022
Opłaty za leasing instalacji fotowoltaicznej służącej do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w energię elektryczną nie mieszczą się w kategorii wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (...)  »
Wysokość wpłat na IKZE w 2023 r. | 07.11.2022
Osoby, które gromadzą oszczędności na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), w 2023 r. będą mogły dokonywać wpłat na to konto do wysokości 8.322 zł. Więcej, (...)  »
Rozszerzeniu uległa lista krajów i terytoriów niechętnych współpracy do celów podatkowych | 07.11.2022
W Mon. Pol. z 2022 r. pod poz. 992 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i (...)  »
Rekompensaty dla przedsiębiorstw handlujących węglem kamiennym - skutki podatkowe | 07.11.2022
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2236 opublikowano ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. (...)  »
Odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w podatkowych kosztach | 07.11.2022
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2243 opublikowano ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości (...)  »
Wierzytelności/zobowiązania związane z ulgą na złe długi nie będą wykazywane w zeznaniu - pismo Ministerstwa Finansów | 07.11.2022
Na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. (...)  »
Wydatki na zapewnienie komfortowych warunków pracy mają związek z firmowymi przychodami | 07.11.2022
Koszty nabycia artykułów spożywczych, higienicznych i medycznych udostępnianych pracownikom mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)  »
Oświadczenia i wnioski składane w 2023 r. za pomocą PIT-2 | 07.11.2022
Od przyszłego roku będzie obowiązywać nowa wersja formularza PIT-2 oznaczona jako PIT-2(9). Znajdzie on zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Nowy (...)  »
Nowelizacja przepisów dotyczących e-PIT | 07.11.2022
Na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. (...)  »
Resort finansów informuje o zasadach rozliczania przez podatników PIT dochodów za 2022 r. | 27.10.2022
Zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby fizyczne w 2022 r. zostały zmienione w trakcie roku podatkowego. W związku z tym pojawiały się zapowiedzi o możliwości (...)  »
Dodatek elektryczny wolny od podatku dochodowego | 21.10.2022
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2127 opublikowano ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej (...)  »
Skrócenie umowy leasingu nie skutkuje korektą kosztów | 21.10.2022
Jeśli umowa leasingu operacyjnego w chwili jej zawarcia spełniała warunki określone w art. 17b updop, to w przypadku wcześniejszego rozwiązania takiej umowy podatnik (leasingobiorca) nie (...)  »
Składki OC opłacone na rzecz kluczowych pracowników poza kosztami podatkowymi - wyrok WSA | 21.10.2022
Koszty składek z tytułu odpowiedzialności cywilnej księgowych oraz członków władz spółki, poniesione przez spółkę, nie są kosztami uzyskania przychodów. Tak wynika z wyroku WSA w (...)  »
Nieściągalność każdej wierzytelności przysługującej od jednego dłużnika powinna być udokumentowana | 21.10.2022
Postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności wierzytelności wydane wobec jednej wierzytelności nie wystarczy, aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów inne należności nieuregulowane (...)  »
Formularze dla podatników PIT korzystających z ulg i zwolnień wprowadzonych przez Polski Ład | 21.10.2022
Podatnicy PIT w 2022 r. mają możliwość korzystania z ulg i zwolnień podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład. Ministerstwo Finansów na stronie internetowej (www.podatki.gov.pl) udostępniło wzory (...)  »
Przychód z udziału w konkursie organizowanym przez pracodawcę | 21.10.2022
Wartość nagrody wydanej pracownikowi w ramach konkursu dla pracowników jest u niego przychodem ze stosunku pracy bez względu na to, czy przedmiot rywalizacji konkursowej ma (...)  »
Limity na 2023 r. obowiązujące podatników podatku dochodowego | 11.10.2022
Jak co roku, w październikowym numerze Przeglądu Podatku Dochodowego informujemy o nowych kwotach limitów wyrażonych w euro i przeliczanych na złote według średniego kursu euro (...)  »
Nie każda akcja promocyjna to reprezentacja - wyrok NSA | 11.10.2022
Akcje promocyjne, których celem jest dostarczenie potencjalnym nabywcom informacji o sprzedawanych towarach, ich zaletach, stanowiące zachętę do nabywania towarów nie mają znamion reprezentacji. W związku (...)  »
Koszty z tytułu sporu przegranego w sądzie mogą być kosztem podatkowym | 11.10.2022
Odsetki i koszty sądowe opłacone z tytułu przegranej sprawy sądowej, a także koszty obsługi prawnej poniesione w związku z obroną własnego interesu prawnego podatnik ma (...)  »
Nowe wersje formularzy składanych płatnikom   obowiązujące od 2023 r. | 11.10.2022
Na stronie Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) ukazały się nowe wersje formularzy PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. i mieć zastosowanie (...)  »
Kwota jednorazowego świadczenia otrzymanego w związku z sytuacją ekologiczną rzece Odrze – wolna od podatku | 30.09.2022
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2014 opublikowana została ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku (...)  »
Zaniechanie poboru podatku od naród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków | 26.09.2022
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 1986 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)  »
Kradzież towaru a przychód podatkowy | 21.09.2022
Fakt, że podatnik padł ofiarą oszustwa, nie przesądza o nieuzyskaniu przez niego przychodu należnego, podlegającego opodatkowaniu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)  »
Opublikowano rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT i CIT | 20.09.2022
W Dz. U. z 2022 r. pod: poz. 1923 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych (...)  »
Kolejne wsparcie finansowe łagodzące skutki wzrostu kosztów ogrzewania wolne od podatku | 20.09.2022
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 1967 opublikowano ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (...)  »
Szkolenie jako koszt uzyskania przychodów | 08.09.2022
Koszty szkoleń odbytych przez przedsiębiorcę, które przyczyniły się do zwiększenia jego umiejętności i pozwoliły na rozszerzenie działalności i osiąganie z niej przychodów, podlegają zaliczeniu do (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.