Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 3 (555) z dnia 01.02.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 3 (555) z dnia 01.02.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia resortu finansów udzielone naszemu Wydawnictwu w 2021 r.
W 2021 r. nasze Wydawnictwo wielokrotnie występowało do Ministerstwa Finansów o udzielenie odpowiedzi na pytania z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego. W niniejszym opracowaniu prezentujemy (...)
str. 4
1.1.
Zagadnienia dotyczące działalności gospodarczej
Zwolnienie dla odszkodowań za szkody wyrządzone w środku trwałym Przepisy art. 21 ust. 1 pkt 29b updof oraz art. 17 ust. 1 pkt 54a updop (...)
str. 4
1.2.
Pobór podatku dochodowego przez płatników
Pracownik uzyskujący w 2022 r. dochody z najmu prywatnego bez prawa do złożenia PIT-2 Z dniem 1 stycznia 2022 r. w art. 44 ust. 1 (...)
str. 7
1.3.
Spółka komandytowa i spółka jawna objęte ustawą o CIT
Spółka komandytowa jako mały podatnik W piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu 27 stycznia 2021 r. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że nadanie spółce komandytowej statusu podatnika nie jest (...)
str. 8
1.4.
Ulga termomodernizacyjna
Odliczenie nakładów na instalację fotowoltaiczną obsługującą nie tylko budynek mieszkalny Regulacje dotyczące ulgi termomodernizacyjnej zawiera art. 26h updof. Wynika z niego, że podatnik będący właścicielem (...)
str. 9
2.
Interpretacje ogólne Ministra Finansów
2.1.
Pojęcie transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym
W Dz. Urz. Min. Fin. z 2021 r. pod poz. 10 opublikowano interpretację ogólną nr DCT2.8203.2.2021 Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2021 r. w (...)
str. 10
2.2.
Definicja transakcji kontrolowanej
W Dz. Urz. Min. Fin. z 2021 r. pod poz. 16 opublikowano interpretację ogólną nr DCT1.8203.4.2020 Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w (...)
str. 13
3.
Stosowanie ulgi dla klasy średniej - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa preferencji podatkowa zwana ulgą dla klasy średniej, którą w odniesieniu do pracowników regulują przepisy art. 26 ust. 4a-4c (...)
str. 15
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Świadczenie kompensacyjne wolne od podatku dochodowego
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 64 opublikowano ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń (...)
str. 17
2.
Kwalifikacja przychodów uzyskanych z wyrobu napojów winiarskich
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 24 opublikowano ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich . Reguluje ona zasady: 1) (...)
str. 17
3.
Bazowa stopa procentowa i marża dla potrzeb cen transferowych
W Mon. Pol. z 2021 r. pod poz. 1192 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy (...)
str. 18
4.
Rodzaj wydatków uprawniających do opodatkowania ryczałtem przychodów osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium RP
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2443 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie rodzajów wydatków uprawniających do (...)
str. 18
5.
Sposób przesyłania niektórych oświadczeń i wniosków
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2504 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i (...)
str. 19
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Rabat nie rodzi przychodu podatkowego
Podatnik CIT otrzymał od kontrahenta zamówiony towar. Na jego część kontrahent udzielił rabatu w wysokości 99%, co uwidocznił na fakturze. Czy z tego tytułu u (...)
str. 20
2.
Koszty poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego
Spółka z o.o. zajmuje się sprzedażą urządzeń i ich uruchamianiem u kontrahentów. Część prac wykonują jej podwykonawcy. Prace te są rozliczane etapami, np. po dostawie (...)
str. 21
3.
Najem i podnajem pomieszczeń - skutki podatkowe u najemcy
Spółka z o.o. zawarła umowę najmu pomieszczeń biurowych i hali magazynowo-produkcyjnej na 10 lat (2016-2026). Z tego tytułu opłaca czynsz najmu oraz ponosi koszty eksploatacyjne. (...)
str. 23
3.1.
Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony
Umowa najmu została uregulowana w art. 659-692 Kodeksu cywilnego. W wyniku zawarcia takiej umowy wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony (...)
str. 23
3.2.
Wydatki na przedmiot najmu niewykorzystywany w firmie
Na podstawie art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo (...)
str. 24
3.3.
Podnajem wynajmowanych pomieszczeń
Inaczej kwestia rozpatrywanych kosztów najmu pomieszczeń przedstawia się w obliczu podnajmu tych pomieszczeń. Jak wynika z treści pytania, spółka rozważa podnajęcie wynajmowanych pomieszczeń, lecz za (...)
str. 24
4.
Sfinansowanie serwisantowi i przedstawicielowi handlowemu kosztów podróży do klientów spółki
Spółka komandytowa zawarła umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi, które w ramach prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej będą świadczyć na rzecz tej spółki usługi serwisowe oraz usługi (...)
str. 25
4.1.
Kwalifikacja wydatków do kosztów podatkowych spółki
Stosownie do ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów, zawartej w art. 15 ust. 1 updop, o możliwości uwzględnienia określonych wydatków w kosztach podatkowych przesądza łączne spełnienie (...)
str. 26
4.2.
Powstanie u usługodawców przychodu z działalności gospodarczej
W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 updof, wartość otrzymanych przez przedsiębiorcę świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, co do zasady, stanowi przychód (...)
str. 27
5.
Kara umowna wykluczona z kosztów podatkowych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, stanowi wadę wykonanych robót lub usług w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 22 updop. W (...)
str. 28
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Ministerstwo Finansów opublikowało przewodnik poświęcony zasadom składania oświadczenia PIT-2
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej (www.podatki.gov.pl) zamieściło opracowanie pt. "Przewodnik dla podatnika PIT-2", zwany dalej Przewodnikiem, w którym wyjaśniło istotne kwestie związane ze składaniem płatnikowi (...)
str. 29
2.
Właściwość organu podatkowego do złożenia PIT-11
Firma zamierza zatrudnić osobę na podstawie umowy o pracę. Okazuje się, że osoba ta nie jest zameldowana. Mieszka w wynajmowanym mieszkaniu. Jak wobec tego firma (...)
str. 30
3.
Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek, gdy dochód pracowniczy przekroczy pierwszy próg podatkowy
Czy w 2022 r. kwotę zmniejszającą podatek stosuje się u pracownika, którego dochód przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego progu podatkowego (któremu płatnik oblicza zaliczkę (...)
str. 31
4.
Dojazd taksówką na lotnisko w delegacji zagranicznej
Firma wysyła pracowników w delegacje zagraniczne. W tym celu pracownicy muszą dojechać na lotnisko z miejsc zamieszkania, które znajdują się w innych miejscowościach niż zakład (...)
str. 32
4.1.
Kwestia powstania przychodu w rozumieniu ustawy o PIT
Stosownie do art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń (...)
str. 32
4.2.
Zakres przedmiotowy zwolnienia od podatku dochodowego
W myśl art. 77 5 § 1 Kodeksu pracy, podróżą służbową jest każdy wyjazd pracownika poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza (...)
str. 33
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Jednorazowa amortyzacja w ramach limitu 100.000 zł na przełomie lat podatkowych
1.1.
Zaliczka na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego
Podatnik wpłacił w grudniu 2021 r. zaliczkę na fabrycznie nową maszynę budowlaną (grupa 5 KŚT). Przedmiotowa zaliczka opiewała na kwotę 30.000 zł plus VAT (VAT (...)
str. 35
1.2.
Amortyzowanie składnika majątku częściowo zamortyzowanego w ubiegłym roku podatkowym
W 2021 r. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą kupiła fabrycznie nowy środek trwały i dokonała jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Jednak odpis w ramach limitu 100.000 zł (...)
str. 36
1.3.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny możliwy w roku podatkowym oddania środka trwałego do używania
W grudniu 2021 r. spółka z o.o. kupiła dwie fabrycznie nowe maszyny (grupa 5 KŚT). W tym samym miesiącu zostały ujęte w ewidencji środków trwałych (...)
str. 37
2.
Inwestycja w obcym środku trwałym po zakończeniu umowy leasingu
Spółka z o.o. dokonała ulepszenia środka trwałego używanego na podstawie umowy leasingu. Poniesione nakłady zakwalifikowała do inwestycji w obcym środku trwałym, która podlega amortyzacji. W (...)
str. 37
3.
Samochód osobowy nabyty do majątku prywatnego, następnie wprowadzony do środków trwałych
Podatnik w 2022 r. zamierza wprowadzić samochód, zakupiony w 2017 r. do celów prywatnych, do środków trwałych nowo powstającej działalności gospodarczej. Dysponuje fakturą zakupu tego (...)
str. 38
4.
Wartość początkowa składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymanego w darowiźnie
Podatnik otrzyma w drodze umowy darowizny przedsiębiorstwo prowadzone przez ojca. W skład przedsiębiorstwa wchodzą m.in. budynki oraz maszyny produkcyjne, które były amortyzowane przez darczyńcę. Podatnik (...)
str. 39
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Przechodząc na ryczałt, przedsiębiorca może stracić możliwość korzystania z preferencji podatkowych
Podatnik (osoba fizyczna) w 2021 r. otrzymał decyzję o wsparciu w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Nabył więc prawo do korzystania (...)
str. 41
2.
Różne formy opodatkowania działalności prowadzonej samodzielnie i w formie spółki niebędącej osobą prawną
Małżonkowie prowadzą osobno indywidualne praktyki lekarskie oraz pozostają wspólnikami w dwóch różnych spółkach niebędących osobą prawną (tj. spółce cywilnej i spółce jawnej osób fizycznych). Dotychczas (...)
str. 42
3.
Lokale nabyte w celach odsprzedaży
W ramach działalności gospodarczej nabywam lokale wymagające remontu bądź w stanie deweloperskim. Sprzedaję te lokale po przeprowadzeniu w nich prac remontowo-wykończeniowych. Czy przy tej działalności (...)
str. 44
4.
Spis z natury obejmujący nieopłacone towary
W spisie z natury na koniec 2021 r. podatnik uwzględnił towary handlowe, za które nie zapłacił kontrahentowi. Nie zostały one opłacone w terminie 90 dni (...)
str. 46
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Certyfikat rezydencji otrzymany przez płatnika po terminie odprowadzenia podatku
W 2022 r. spółka z o.o. co miesiąc wypłaca kontrahentowi zagranicznemu należności, od których ma obowiązek pobrać podatek u źródła. Wystąpiła do niego o udokumentowanie (...)
str. 47
2.
Najnowsze regulacje podatkowe dotyczące oświadczenia o niepobraniu podatku u źródła
Na podstawie art. 41 ust. 15 updof i art. 26 ust. 7a updop, płatnik może złożyć oświadczenie potwierdzające zasadność zastosowania preferencyjnej stawki podatku albo zwolnienia (...)
str. 48
3.
Zmiana metody opodatkowania dochodów z pracy za granicą w umowach zawartych z niektórymi państwami
W zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania występują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania, tj.: metoda wyłączenia z progresją, metoda proporcjonalnego odliczenia. Metoda wyłączenia (...)
str. 49
4.
Dochód uzyskany z tytułu najmu nieruchomości położonej za granicą a roczne rozliczenie podatku
Podatnik pochodzi z Ukrainy. Wraz z rodziną, tj. żoną i dziećmi, mieszka od kilku lat na terytorium Polski z zamiarem stałego zamieszkania. Jest rezydentem podatkowym (...)
str. 50
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Ulga na zwiększenie sprzedaży produktów
W ramach Polskiego Ładu do katalogu ulg podatkowych dodana została ulga wspierająca działania służące zwiększeniu sprzedaży produktów. Zasady i warunki jej stosowania określają przepisy art. (...)
str. 52
1.1.
Adresaci ulgi
Ulga na zwiększenie sprzedaży produktów jest adresowana do podatników, którzy sprzedają produkty, czyli rzeczy przez siebie wytworzone. W jej ramach można odliczać koszty uzyskania przychodów (...)
str. 52
1.2.
Warunek zachowania prawa do ulgi
Poniesienie kosztów w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów oraz osiąganie dochodów ze źródeł przychodów, które mogą być pomniejszane o te koszty, nie jest wystarczające (...)
str. 53
1.3.
Koszty podlegające odliczeniu
Wprowadzając preferencję podatkową służącą wsparciu działań podejmowanych przez podatników w celu sprzedaży swoich produktów, ustawodawca określił, jakiego rodzaju koszty uzyskania przychodów będą podlegać odliczeniu. Do (...)
str. 53
1.4.
Ustalenie kwoty odliczenia i sposób dokonywania odliczeń
W ramach omawianej ulgi można odliczyć koszty poniesione w roku podatkowym w kwocie nieprzekraczającej 1.000.000 zł. Przy czym z odliczanej kwoty należy wyłączyć koszty, które (...)
str. 53
2.
Resort finansów wyjaśnia zasady stosowania ulgi dla klasy średniej
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl zamieściło informacje dotyczące niektórych rozwiązań wprowadzonych do przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy założenia ulgi dla (...)
str. 54
2.1.
Podstawowe zagadnienia
Resort finansów wyjaśnia w Przewodniku, że ulga polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów. Może z (...)
str. 54
2.2.
Co powinien wiedzieć pracodawca?
Pracodawca stosuje ulgę dla klasy średniej z mocy ustawy przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Przy czym uwzględnia ją wyłącznie za te miesiące, w których (...)
str. 54
2.3.
Ważne dla podatnika i pracodawcy
Z Przewodnika dowiadujemy się, że: w trakcie roku podatkowego pracownik może w każdym czasie zarówno złożyć wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, jak też (...)
str. 56
2.4.
Co powinien wiedzieć podatnik-przedsiębiorca?
Przedsiębiorca ma prawo do ulgi dla klasy średniej, jeżeli z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłaca podatek dochodowy według skali podatkowej. Ulga ta nie przysługuje przedsiębiorcom, (...)
str. 57
2.5.
Ulga w zeznaniu wspólnym małżonków
W przypadku złożenia przez małżonków wspólnego zeznania podatkowego każdy z nich może ustalić indywidualnie prawo do ulgi dla klasy średniej i obliczyć jej wysokość na (...)
str. 58
3.
Sukcesja prawa do ulgi uczniowskiej - interpretacja organu podatkowego
Prawo do odliczania kwoty ulgi uczniowskiej niewykorzystanej przez uprawnionego podatnika do dnia jego śmierci, na zasadzie sukcesji praw podatkowych, przechodzi na przedsiębiorstwo w spadku, a (...)
str. 58
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej
Oddział zagranicznego przedsiębiorcy wykazał w zeznaniu za ostatni rok podatkowy przychody podatkowe niższe niż 50 mln euro. Tym samym nie przekroczył limitu przychodów podatkowych uzyskanych (...)
str. 60
2.
Zasady składania informacji CIT-15J od 1 stycznia 2022 r.
Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. rozszerzono zakres podmiotowy ustawy o CIT o spółkę jawną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium RP, której wspólnikami (...)
str. 61
3.
Zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2020 r.
Podatnik posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jednak nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Realizuje bowiem inwestycję na terenie (...)
str. 62
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Płatności na rachunek spoza białej listy dokonywane na rzecz podatników zwolnionych z VAT
Spółka z o.o. ponosi koszty wstępnych, kontrolnych i okresowych badań lekarskich pracowników na rzecz spółki z o.o. (niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, który korzysta ze zwolnienia (...)
str. 64
2.
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej a ulga dla klasy średniej
Osoba fizyczna pracuje na etacie. Poza tym w innej firmie otrzymuje wynagrodzenie z tytułu powołania na członka rady nadzorczej. Czy dla zastosowania ulgi dla klasy (...)
str. 65
3.
Opłacanie polisy OC księgowych
Czy spółka z o.o., która ubezpieczyła pracowników księgowości od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ich błędów, będzie mogła ten wydatek ująć w kosztach podatkowych? Wydatki (...)
str. 65
4.
Czy nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o. rodzi przychód po stronie spółki?
Funkcję prezesa zarządu w spółce z o.o. pełni nieodpłatnie dyrektor zarządzający niemiecką spółką GmbH, która posiada większość udziałów w spółce z o.o. Czy uwzględniając fakt, (...)
str. 66
5.
Pobieranie renty rodzinnej wyklucza stosowanie kwoty zmniejszającej przez pracodawcę
Czy osoba pobierająca rentę rodzinną z ZUS powinna w miejscu zatrudnienia wycofać oświadczenie PIT-2? Czy ZUS stosuje kwotę zmniejszającą? Osoba pobierająca rentę rodzinną z ZUS (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.