Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 22 (574) z dnia 20.11.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Szanowni Państwo! PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO to czasopismo z wieloletnią tradycją. Dziękuję Państwu za te wszystkie lata spędzone z nami oraz za okazane zaufanie przejawiające się (...)
str. 4
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych
Od 1 stycznia 2022 r. w ramach programu Polski Ład wprowadzonego ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od (...)
str. 5
1.2.
Klasyfikacja budynków i lokali jako mieszkalnych
Zagadnienie właściwej klasyfikacji danego środka trwałego reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz. U. (...)
str. 6
1.3.
Amortyzacja w 2022 r.
Z art. 71 ust. 2 ustawy nowelizującej wynika, że dopuszczalne jest, nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r., zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów (...)
str. 7
1.4.
Koszty remontu i nakłady na ulepszenie
Remont Ustawy o podatku dochodowym nie definiują pojęcia remontu środka trwałego. W celu właściwej kwalifikacji, podatnicy mogą posiłkować się definicją określoną w art. 3 pkt (...)
str. 8
1.5.
Z interpretacji organu podatkowego
Klasyfikacja budynków jako niemieszkalne Podziału budynków na mieszkalne i niemieszkalne należy dokonać w oparciu o zasady unormowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października (...)
str. 9
2.
Wierzytelności/zobowiązania związane z ulgą na złe długi nie będą wykazywane w zeznaniu - pismo Ministerstwa Finansów
Na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. (...)
str. 11
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Opublikowano zmiany w PIT i CIT
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2180 opublikowano ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 12
2.
Wysokość wpłat na IKZE w 2023 r.
Osoby, które gromadzą oszczędności na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), w 2023 r. będą mogły dokonywać wpłat na to konto do wysokości 8.322 zł . (...)
str. 12
3.
Rozszerzeniu uległa lista krajów i terytoriów niechętnych współpracy do celów podatkowych
W Mon. Pol. z 2022 r. pod poz. 992 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i (...)
str. 12
4.
Rekompensaty dla przedsiębiorstw handlujących węglem kamiennym - skutki podatkowe
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2236 opublikowano ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. (...)
str. 13
5.
Odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w podatkowych kosztach
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2243 opublikowano ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości (...)
str. 13
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Umorzenie zobowiązania - jakie źródło przychodów?
Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę, którą za jej zgodą pożyczkodawca umorzył. Środki pochodzące z pożyczki spółka pierwotnie przeznaczyła na udzielenie pożyczki innej spółce. Czy przychód (...)
str. 14
1.1.
Umorzenie pożyczki
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 updop, przychodem z działalności gospodarczej jest m.in. wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), (...)
str. 14
1.2.
Umorzenie odsetek
Zagadnieniem wymagającym osobnego omówienia są odsetki od pożyczki, które również zostały spółce umorzone. Spółka wspomniała, że organy podatkowe nie wypracowały jednolitego stanowiska w tej kwestii, (...)
str. 15
2.
Fundusz na cele inwestycyjne - pytania i odpowiedzi
1) Jednostka utworzyła fundusz na cele inwestycyjne. Kiedy dokonany odpis na ten fundusz ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Na podstawie art. 15 ust. (...)
str. 16
3.
Eksploatacja prywatnego samochodu w firmowych kosztach
W jednoosobowej działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje swój prywatny samochód osobowy. Nie został on zaliczony do środków trwałych ani do wyposażenia. Czy do kosztów eksploatacyjnych zaliczanych (...)
str. 19
4.
Protokół jako wiarygodny dokument podatkowy potwierdzający nieściągalność wierzytelności
Spółka z o.o. wykonała na rzecz klienta usługę i wystawiła mu fakturę. Klient nie uregulował w wymaganym terminie swojego zobowiązania. Wysłała do niego dwa wezwania (...)
str. 20
5.
Ukryte zyski w estońskim CIT
Od 1 lutego 2022 r. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przekształciłem się w spółkę z o.o. i wybrałem estoński CIT. Do majątku spółki nie (...)
str. 22
5.1.
Sposób określania dochodu w estońskim CIT
W przypadku spółek, które zdecydowały się na wybór opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie przepisów o ryczałcie od dochodów spółek, czyli tzw. estońskim CIT, za dochód (...)
str. 22
5.2.
Dochód z tytułu ukrytych zysków
Dochód z tytułu ukrytych zysków ustawa o CIT definiuje w art. 28m ust. 3. Zgodnie z tym przepisem za taki dochód rozumie się świadczenia pieniężne, (...)
str. 23
5.3.
Objaśnienia do ryczałtu od dochodów spółek
Potwierdzenie przedstawionego stanowiska można znaleźć w wydanych przez Ministra Finansów 23 grudnia 2021 r. objaśnieniach do ryczałtu od dochodów spółek pt. "Przewodnik do Ryczałtu od (...)
str. 24
6.
Naprawa towaru - koszt bezpośredni czy pośredni?
Spółka z o.o. handluje nowymi samochodami osobowymi. Podczas transportu z jednego do drugiego magazynu zdarzają się drobne uszkodzenia przewożonych aut. Spółka naprawia je w ramach (...)
str. 25
7.
Wydatki na zapewnienie komfortowych warunków pracy mają związek z firmowymi przychodami - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Koszty nabycia artykułów spożywczych, higienicznych i medycznych udostępnianych pracownikom mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 26
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Oświadczenia i wnioski składane w 2023 r. za pomocą PIT-2
Od przyszłego roku będzie obowiązywać nowa wersja formularza PIT-2 oznaczona jako PIT-2 (9) . Znajdzie on zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 (...)
str. 28
1.1.
Uwagi ogólne
Zasadą, jaką przyjął ustawodawca w art. 31a ust. 1 updof, jest, że oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki PIT podatnik składa płatnikowi na (...)
str. 28
1.2.
Kwota zmniejszająca
Z art. 31b ust. 1 updof wynika, że m.in. płatnik: będący zakładem pracy w rozumieniu art. 32 updof, o którym mowa w art. 41 ust. (...)
str. 29
1.3.
Opodatkowanie preferencyjne
Przepisy art. 6 ust. 2 oraz 4d updof w określonych sytuacjach umożliwiają podatnikom rozliczenie dochodów za dany rok podatkowy na zasadach preferencyjnych, tj. wraz z (...)
str. 30
1.4.
Korzystanie z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 updof, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą (...)
str. 31
1.5.
Zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 152-154 updof
Stosownie do art. 31a ust. 8 updof, jeśli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. (...)
str. 31
1.6.
Niestosowanie ulgi dla młodych/pracowniczych kosztów uzyskania przychodów podstawowych i podwyższonych
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, wolne od podatku są przychody m.in.: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, (...)
str. 32
1.7.
Rezygnacja ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
50% koszty uzyskania przychodów przysługują podatnikowi z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof. Podatnik może złożyć zakładowi pracy, o którym mowa (...)
str. 33
1.8.
Niepobieranie zaliczek na podatek
Na podstawie art. 31c ust. 1 updof, płatnik nie pobiera zaliczek na podatek, o których mowa w art. 32-35 i art. 41 ust. 1 updof, (...)
str. 33
2.
Udostępnienie mieszkania pracownikowi
Zatrudniam na umowę o pracę obcokrajowca, któremu udostępniam lokal mieszkalny. Jego adres zamieszkania jest taki sam, jak mój. Czy jeżeli pracownik nie ponosi kosztów najmu, (...)
str. 34
3.
Skutki w PIT finansowania okolicznościowych prezentów dzieciom pracowników - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Jeśli przekazanie dzieciom pracowników okolicznościowych prezentów nie stanowi dodatkowej gratyfikacji za pracę, to na pracodawcy nie ciążą obowiązki płatnika PIT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)
str. 35
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Nakłady na przystosowanie wynajmowanego lokalu do potrzeb działalności gospodarczej
1.1.
Czynsz najmu oraz opłaty eksploatacyjne
Spółka z o.o. prowadzi inwestycję mającą na celu przystosowanie wynajmowanych lokali użytkowych do potrzeb działalności gospodarczej. Oprócz wydatków bezpośrednio związanych z pracami budowlanymi, co miesiąc (...)
str. 36
1.2.
Wydatki na lampy i żarówki
Spółka z o.o. na potrzeby działalności gospodarczej wynajęła lokal użytkowy, który musi przystosować do potrzeb tej działalności. Wyposażyła go m.in. w nowe oświetlenie. Do tego (...)
str. 37
2.
Podział kosztów wspólnych inwestycji pomiędzy środki trwałe
Kończy się proces budowy farmy fotowoltaicznej. Czy należy dzielić inwestycję na poszczególne elementy składające się na farmę fotowoltaiczną i klasyfikować każdy oddzielnie do różnych grup (...)
str. 38
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Koszty diet przedsiębiorcy za czas realizacji przewozów międzynarodowych
Podatnik prowadzi działalność transportową. Dotychczas świadczył usługi na terenie kraju. Obecnie nawiązał współpracę z firmą, dla której będzie realizować przewozy międzynarodowe. Czy za czas zagranicznej (...)
str. 40
1.1.
Ustalanie diet stanowiących koszty podatkowe
Od 2 lutego 2022 r. uległa zmianie definicja podróży służbowej pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy. W obecnym stanie prawnym kierowcy wykonujący zadania służbowe w ramach (...)
str. 40
1.2.
Przeliczanie diet i ujęcie w podatkowej księdze
Diety za dobę zagranicznej podróży, określone w załączniku do przywołanego wcześniej rozporządzenia w sprawie podróży służbowej, są wyrażone w walucie obcej. Oznacza to, że przed (...)
str. 40
2.
Rozliczanie straty podatkowej za lata ubiegłe po rezygnacji z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, z której w latach 2018-2021 poniósł stratę. Na 2022 r. wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a ustalając podstawę opodatkowania ryczałtem, (...)
str. 41
3.
Poręczenie przez wspólnika spłaty kredytu przez spółkę
Aby uzyskać kredyt bankowy na sfinansowanie bieżącej działalności, spółka jawna (niemająca statusu podatnika CIT) musiała uzyskać poręczenie spłaty kredytu. Poręczenia udzielił jej, za wynagrodzeniem, jeden (...)
str. 43
4.
Rekompensata otrzymana z tytułu rozwiązania umowy o współpracę
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznego programowania opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W ramach tej działalności świadczy usługi na podstawie umów o współpracy zawieranych (...)
str. 45
5.
Możliwość kontynuowania opodatkowania w formie karty podatkowej - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W przypadku gdy z powodu śmierci wspólnika dojdzie do rozwiązania spółki cywilnej, drugi wspólnik może nadal opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej w związku (...)
str. 46
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Usługa ubezpieczeniowa a podatek u źródła
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy. Zgodnie z jej zapisami musiała wykupić ubezpieczenie GAP. Salon samochodowy pośredniczył w zawarciu umowy ubezpieczenia. (...)
str. 47
1.1.
Wątpliwości interpretacyjne
Na gruncie ustawy o CIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem u źródła) podlegają dochody nierezydentów (tj. podatników niemających na terytorium RP siedziby ani zarządu), uzyskane (...)
str. 47
1.2.
Wpłata składki na konto pośrednika
Obowiązek poboru podatku u źródła ciąży na polskim podmiocie (osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), który wypłaca należność (...)
str. 48
2.
Przeliczenie na złote kwoty wypłacanej nierezydentowi - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1416813] Witam, spółka nabyła usługę wynajmu samochodu za granicą 22.08.2022 r. na kwotę 367,59 EUR brutto. Z rachunku złotówkowego dnia 24.08.2022 r. zeszła kwota w (...)
str. 49
3.
Opodatkowanie dochodów nierezydenta wykonującego pracę poza Polską
Polska firma chce zatrudnić na umowę o pracę pracownika, który ma obywatelstwo polskie, ale na stałe mieszka w Bułgarii (posiada kartę stałego pobytu). Pracę będzie (...)
str. 50
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Rozliczenie wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej
Podatnik mieszka w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego jest właścicielem. W budynku przeprowadzone zostały prace związane z modernizacją systemu grzewczego, w tym z wymianą pieca. Wykonawca (...)
str. 52
2.
Organy podatkowe wyjaśniają zasady stosowania ulgi na zwiększenie sprzedaży
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy art. 26gb updof oraz art. 18eb updop, które wprowadziły nową preferencję podatkową, zwaną potocznie ulgą na zwiększenie sprzedaży (...)
str. 54
2.1.
Krąg uprawnionych
Zasadniczo adresatami omawianej ulgi są podatnicy PIT i CIT prowadzący działalność gospodarczą. Jednak trzeba mieć na uwadze, że ulga ta dotyczy wydatków ponoszonych na zwiększenie (...)
str. 55
2.2.
Koszty "kwalifikowane" dające prawo odliczenia
Podatnik w ramach ulgi na ekspansję może odliczać koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, których katalog został określony w art. 26gb ust. (...)
str. 55
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
5.
Nowelizacja przepisów dotyczących e-PIT
Na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. (...)
str. 57
2.
Zwrot czynszu przez wynajmującego
Osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, zawarła w sierpniu 2021 r. umowę najmu lokalu mieszkalnego na 12 miesięcy. Całą należność w kwocie 12.000 zł otrzymała z (...)
str. 58
3.
Sporządzanie lokalnej dokumentacji cen transferowych
W polskiej spółce X 100% udziałów należy do szwedzkiej spółki Y. Na produkowane przez siebie wyroby spółka X ma różnych odbiorców na terenie UE, z (...)
str. 59
3.1.
Obowiązek dokumentacyjny
W przedstawionym stanie faktycznym szwedzka spółka Y posiada 100% udziałów w polskiej spółce X. Wobec tego obie te spółki (X i Y) należy uznać za (...)
str. 59
3.2.
Jednorodny charakter transakcji kontrolowanej
Zgodnie z ustawową definicją, pod pojęciem transakcji kontrolowanej należy rozumieć identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, których warunki zostały ustalone lub (...)
str. 60
4.
Zwolnienie z podatku dochodowego stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą
Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS w 2021 r. Korzysta ze zwolnienia od podatku. Od kwietnia 2022 r. rozpoczęło w ramach działalności gospodarczej prowadzić małą gastronomię (...)
str. 61
4.1.
Wydatki na cele statutowe
Jak można wnosić z pytania, przedmiotem działalności statutowej stowarzyszenia jest realizacja celów wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Zgodnie z tym przepisem (...)
str. 61
4.2.
Finansowanie działalności gospodarczej
Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych oraz interpretacjami organów podatkowych, omawiane zwolnienie dochodów znajduje zastosowanie tylko wówczas, kiedy dochód uzyskany przez podatnika wskazanego w (...)
str. 62
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Zwrot towaru w ramach reklamacji
W lipcu br. spółka z o.o. dokonała zwrotu towarów, które okazały się niezgodne z umową. Reklamacja została uznana. We wrześniu br. spółka otrzymała fakturę korygującą. (...)
str. 63
2.
Moment potrącenia kosztów pośrednich
Spółka z o.o. w 2023 r. będzie wynajmować pomieszczenia biurowe na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa najmu będzie obowiązywać przez 12 miesięcy, począwszy od 1 (...)
str. 63
3.
Opłaty leasingowe stanowiące koszt podatkowy u przedsiębiorcy niebędącego podatnikiem VAT
Podatnik niedawno rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Nie jest podatnikiem VAT. Na podstawie umowy leasingu operacyjnego wykorzystuje w tej działalności samochód osobowy o wartości przekraczającej 150.000 (...)
str. 64
4.
Wydatek na zakup usług szkoleniowych
W ramach działalności gospodarczej prowadzę szkolenia. Wykupiłem dla siebie usługę doszkalającą. Czy wydatek poniesiony z tego tytułu mogę zaliczyć do kosztów podatkowych? Wydatek na szkolenie (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - GRUDZIEŃ 2022 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.12.2022 r. (środa) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za listopad 2022 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.