Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 2 (554) z dnia 20.01.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Przedłużenie terminu poboru i przekazania zaliczek na podatek w 2022 r.
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 28 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i (...)
str. 4
2.
Ryczałt od dochodów spółek (nowa wersja estońskiego CIT) - część II
W Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 1 z 2022 r. przedstawiliśmy część I zagadnień dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, zwanym dalej ryczałtem. Pisaliśmy o podmiotach (...)
str. 6
2.1.
Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu ryczałtem podlega sześć kategorii dochodów wymienionych w art. 28m ust. 1 updop. Dochód z podzielonego zysku i zysku przeznaczonego na pokrycie strat Stosownie do (...)
str. 6
2.2.
Podstawa opodatkowania i wysokość ryczałtu
Przepis art. 28n updop ustanawia pięć podstaw opodatkowania, wyodrębnionych w oparciu o rodzaj (kategorię) dochodu podatkowego ustalonego w sposób określony w art. 28m updop (patrz (...)
str. 10
2.3.
Dochód uzyskany poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Stosownie do art. 28n ust. 4 updop, w przypadku gdy podatnik osiągnął w roku podatkowym przychody (dochody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłączone lub wolne od (...)
str. 11
2.4.
Termin zapłaty podatku
W przypadku wyboru opodatkowania ryczałtem trzeba pamiętać o tym, że terminy zapłaty podatku są różne w zależności od osiągniętego dochodu. Zgodnie z art. 28t ust. (...)
str. 13
2.5.
Wybór/rezygnacja z ryczałtu i obowiązki informacyjne
Zawiadomienie ZAW-RD Podatnik spełniający ustawowe warunki do opodatkowania ryczałtem, który zdecyduje się na tę formę płacenia podatku, powinien złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według (...)
str. 14
3.
Interpretacja ogólna w sprawie stosowania zwolnienia z CIT dochodów wspólników spółek jawnych i komandytowych będących podatnikami
W Dz. Urz. Min. Fin. z 2021 r. pod poz. 11 opublikowano interpretację ogólną nr DD5.8203.2.2021 Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2021 r. w (...)
str. 15
4.
Ministerstwo Finansów wydało kolejne objaśnienia podatkowe
4.1.
Zasady rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych środków z funduszu na cele inwestycyjne
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl opublikowało objaśnienia podatkowe z dnia 10 grudnia 2021 r. dotyczące zasad rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych środków (...)
str. 17
4.2.
Stosowanie ryczałtu od dochodów spółek
Na stronie Ministerstwa Finansów www.gov.pl opublikowane zostały objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2021 r. dotyczące ryczałtu od dochodów spółek. Stanowią one przewodnik, który ma ułatwić (...)
str. 17
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Zmiany w PIT, CIT oraz ustawie zwanej Polskim Ładem
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2427 opublikowano ustawę z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych (...)
str. 18
2.
Rozszerzenie zakresu zwolnień przedmiotowych
Świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2430 opublikowano ustawę z dnia 17 grudnia 2021 (...)
str. 19
3.
Określono nowy wzór ewidencji przychodów
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2414 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i (...)
str. 20
4.
Minister Finansów po raz kolejny przedłużył termin wpłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2409 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu (...)
str. 21
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Nowe limity kosztów dla samochodów osobowych
Jak już informowaliśmy na łamach Przeglądu Podatku Dochodowego nr 1 z 2022 r. w artykule pod tytułem "Korzystne zmiany podatkowe dla samochodów napędzanych wodorem" , (...)
str. 22
1.1.
Pojazdy napędzane wodorem
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. a updof i art. 16 ust. 1 pkt 4 lit. a updop, w brzmieniu obowiązującym do (...)
str. 22
1.2.
Pojazdy z silnikiem spalinowym i emisja CO2
Ustawa nowelizująca od 1 stycznia 2026 r. zmodyfikuje również przepisy art. 23 ust.1 pkt 4 lit. b updof i art. 16 ust. 1 pkt 4 (...)
str. 23
1.3.
Prezentacja w formie tabelarycznej nowych limitów
Limit odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów podatkowych rodzaj pojazdu wysokość limitu w stanie prawnym obowiązującym do 23 grudnia 2021 r. pojazdy elektryczne 225.000 zł pozostałe (...)
str. 23
2.
Współpraca ze wspólnikiem nie wyklucza związanych z nią wydatków z kosztów podatkowych
Spółka zajmuje się prowadzeniem kampanii reklamowych dla klientów. Wykonanie niektórych zadań zleca wspólnikowi (będącemu jednocześnie członkiem zarządu spółki w oparciu o akt powołania). Do zadań (...)
str. 24
3.
Wypłata premii rocznej ustalonej w oparciu o szacunkowy wynik finansowy
Spółka akcyjna zamierza wypłacić członkom zarządu oraz pracownikom premię roczną. W ten sposób chce nagrodzić kadrę za osiągnięte w 2021 r. bardzo dobre wyniki finansowe (...)
str. 25
4.
Wysokość składki członkowskiej w kosztach uzyskania przychodów
Opłacamy składki członkowskie do Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia. Zgodnie z informacją zawartą na jego stronie internetowej składki te możemy odliczyć od przychodu przy ustalaniu (...)
str. 26
5.
Koszty wycofania z obrotu wadliwych produktów - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Koszty obsługi administracyjno-logistycznej związane z wycofaniem wadliwych produktów z obrotu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 28
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Ulga dla klasy średniej u pracownika
Czy pracodawca, naliczając wynagrodzenie pracownikowi (emerytowi), który pobiera świadczenie emerytalne, może zastosować mu ulgę dla klasy średniej? Należy zaznaczyć, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia pracownika mieści (...)
str. 30
2.
Zasady uwzględniania przez płatnika kwoty zmniejszającej podatek pracownikowi, który zamierza rozliczyć się wspólnie z małżonkiem
Na początku 2021 r. pracownik złożył pracodawcy oświadczenie dla celów preferencyjnego obliczania miesięcznych zaliczek PIT, gdyż za 2021 r. zamierza rozliczyć się wspólnie z małżonką, (...)
str. 31
3.
Podatkowe rozliczenie wynagrodzenia prezesa zarządu pełniącego swą funkcję na podstawie powołania
Prezes zarządu pełni swą funkcję na podstawie powołania i zawartej ze spółką z o.o. umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem. Umowę tę zawarto na czas pełnienia funkcji (...)
str. 32
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Ograniczenie kosztów z tytułu amortyzacji podatkowej w spółkach nieruchomościowych
Definicja spółki nieruchomościowej Ujednolicone teksty ustawy o PIT i ustawy o CIT dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl Przez spółkę nieruchomościową należy rozumieć podmiot inny niż (...)
str. 34
2.
Skutki zaniechania inwestycji
Spółka z o.o. posiada w ewidencji nakłady inwestycyjne. Obecnie okazało się, że inwestycja nie będzie kontynuowana. Na nakłady inwestycyjne składają się zarówno nakłady materialne, jak (...)
str. 36
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Księgi i ewidencje dla celów podatku dochodowego
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na pierwszy dzień roku podatkowego musieli założyć ewidencję, która posłuży do ustalenia dochodu/przychodu i obliczenia podatku.
str. 39
1.1.
Księgi do ustalenia podatku na zasadach określonych w ustawie o PIT
Osoby fizyczne oraz inne podmioty, o których mowa w art. 24a ust. 1 updof, wykonujące działalność gospodarczą, w celu ustalenia podstawy opodatkowania oraz wysokości podatku (...)
str. 39
1.2.
Ewidencja przychodu prowadzona dla potrzeb rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów. Obowiązek ten (...)
str. 41
1.3.
Obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji w formie elektronicznej odroczony do 2023 r.
Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)
str. 42
2.
Koszty dostawy towaru do nabywcy
W ramach działalności gospodarczej, którą rozliczam w oparciu o podatkową księgę, handluję kserokopiarkami. Zdarza się, że znajduję nabywcę na towar, zanim zamówione kopiarki zostaną dostarczone (...)
str. 43
3.
Zmiana w 2022 r. formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania działalności gospodarczej uregulowana ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych (...)
str. 43
3.1.
Ryczałt od usług notarialnych
Podatniczka prowadzi kancelarię notarialną. Dotychczas opłacała podatek liniowy, ale zamierza na 2022 r. wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Według jakiej stawki (17% czy 15%) (...)
str. 44
3.2.
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej
Posiadam uprawnienia technika elektroradiologii. Na podstawie umowy zawartej w ramach działalności gospodarczej wykonuję na rzecz szpitala usługi związane z obsługą urządzeń do diagnostyki obrazowej (np. (...)
str. 44
3.3.
Sprzedaż towarów po zmianie formy opodatkowania
Prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo (podatkowa księga przychodów i rozchodów), nabyłem grunty z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. Czy w przypadku wyboru w 2022 r. opodatkowania (...)
str. 45
4.
Zakup materiałów wykorzystanych do wytworzenia wyrobów gotowych
Firma kupuje kosze wiklinowe, kartony ozdobne, wełnę drzewną, artykuły dekoracyjne (np. laski cynamonu, anyż, suszone pomarańcze) oraz spożywcze (np. kawę, herbatę), przeznaczone do wykonania zestawów (...)
str. 46
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Nabycie usługi pozycjonowania strony sklepu internetowego i wdrożenia systemu opinii o sklepie
Polska firma prowadząca działalność handlową kupiła u zagranicznego kontrahenta (osoby prawnej) usługi pozycjonowania strony sklepu internetowego oraz wdrożenia systemu opinii o sklepie. Czy wypłacając wynagrodzenie (...)
str. 47
1.1.
Opodatkowanie u źródła
Na gruncie ustawy o CIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem u źródła) podlegają dochody nierezydentów (tj. podatników niemających na terytorium RP siedziby ani zarządu), uzyskane (...)
str. 47
1.2.
Obowiązek poboru podatku u źródła
Obowiązek poboru podatku u źródła ciąży na polskim podmiocie (osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), który wypłaca należność (...)
str. 48
1.3.
Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Regulacje dotyczące podatku u źródła stosuje się z uwzględnieniem zawartych umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska (art. 21 ust. 2 updop). (...)
str. 49
2.
Roczne rozliczenie podatku od dochodów osiągniętych z pracy za granicą
Małżonkowie o polskim obywatelstwie kilkanaście lat temu wyjechali z Polski do Wielkiej Brytanii. Tam oboje przenieśli ośrodek interesów życiowych, pracowali i rozliczali się z podatku (...)
str. 50
2.1.
Zakres obowiązku podatkowego
Zakres obowiązku podatkowego w Polsce zależy od miejsca rezydencji podatkowej danej osoby. Jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, to podlega nieograniczonemu obowiązkowi (...)
str. 50
2.2.
Wspólne rozliczenie małżonków
Zastosowanie wspólnego opodatkowania małżonków jest dopuszczalne, w przypadku gdy jeden z nich lub oboje nie mają miejsca zamieszkania w Polsce i podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (...)
str. 51
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Ulga na prototyp - nowa ulga dla przedsiębiorców
Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)
str. 52
1.1.
Adresaci ulgi
Ulga na prototyp jest adresowana do podatników PIT i CIT, którzy w wyniku prowadzenia prac badawczo-rozwojowych opracowali nowy produkt. Umożliwia odliczenie części kosztów produkcji próbnej (...)
str. 52
1.2.
Koszty podlegające odliczeniu
Na potrzeby ulgi na prototyp zdefiniowane zostały pojęcia produktu oraz produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Prezentuje je tabela. Pojęcie Znaczenie (...)
str. 53
1.3.
Ustalenie kwoty odliczenia
Podatnicy uprawnieni do ulgi mogą obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę odpowiadającą 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, które: (...)
str. 54
2.
Przychody z prokury a ulga dla klasy średniej
Roczne przychody podatnika z tytułu wynagrodzenia za pracę mieszczą się w przedziale pozwalającym na skorzystanie z ulgi dla klasy średniej. Uzyskuje on jednak również wynagrodzenie (...)
str. 55
3.
Zagraniczne dochody rodziców wychowujących jedno dziecko
Podatnik wraz z żoną kilkanaście lat temu wyjechał z Polski do Anglii. W lipcu 2021 r. wrócił do Polski i od tego czasu osiąga wyłącznie (...)
str. 56
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
W zeznaniu za 2021 r. niektóre ulgi będą rozliczane z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Polski Ład
Polski Ład wprowadził szereg zmian w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych. Zasadniczo nowe rozwiązania będą kształtowały sytuację podatników począwszy od 1 stycznia 2022 r. (...)
str. 57
1.1.
Wspólne rozliczenie dla "młodych" małżeństw
Małżonkowie korzystający z preferencyjnego opodatkowania składają wspólne zeznanie podatkowe, w którym podatek ustalają w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów. Jednym z (...)
str. 57
1.2.
Preferencyjne opodatkowanie u liniowców i ryczałtowców
Przepisy obowiązujące do końca 2021 r. wykluczały możliwość skorzystania z preferencyjnego sposobu opodatkowania przez małżonków oraz osoby samotnie wychowujące dzieci, w sytuacji gdy choćby do (...)
str. 58
1.3.
Ulga rehabilitacyjna w rozszerzonym zakresie
Przepisy ustawy nowelizującej wdrażającej rozwiązania Polskiego Ładu, wprowadziły także zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej. W szczególności rozszerzony został katalog wydatków uważanych za wydatki na cele (...)
str. 58
1.4.
Zasady podziału ulgi na dzieci
Zasady korzystania i wysokość ulgi na dzieci reguluje art. 27f updof. Z jego brzmienia obowiązującego do końca 2021 r. wynikało, że odliczenie dotyczy łącznie obojga (...)
str. 60
2.
Opodatkowanie dochodów wydatkowanych na cele niestatutowe
Dochody samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w części przeznaczonej na cele statutowe korzystają ze zwolnienia od CIT. W 2022 r. jednostka wydatkowała na cele niestatutowe (...)
str. 61
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Faktura w złotych a zapłata w euro
Spółka z o.o. sprzedała towar krajowemu kontrahentowi i wystawiła fakturę w złotych. Kontrahent zapłacił za fakturę w euro na rachunek walutowy. Spółka wybrała podatkową metodę (...)
str. 62
2.
Koszty eksploatacyjne budynku przeznaczonego do wynajmu
Spółka kupiła budynek użytkowy, który zamierza wynajmować. Budynek jest kompletny i zdatny do użytku, jednak nie ma na razie najemcy. Dlatego nie jest jeszcze wprowadzony (...)
str. 62
3.
Przychód z tytułu przekazania klientom upominków z logo firmy
W ramach promocji i reklamy spółka zamierza kupić upominki z logo firmy i rozdać je wybranym losowo klientom. Będą to osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. (...)
str. 63
4.
Ujęcie w podatkowej księdze przychodów z najmu
Przedsiębiorca, oprócz przychodów z działalności handlowej, osiąga przychody z wynajmu pomieszczeń biurowych. Do której kolumny (7 czy 8) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów powinien (...)
str. 64
5.
Towary otrzymane w darowiźnie też podlegają ujęciu w spisie z natury
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. 1 stycznia 2022 r. otrzymałem od ojca darowiznę - towary handlowe. Czy ich wartość powinienem był ująć w spisie (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LUTY 2022 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.02.2022 r. (poniedziałek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za styczeń 2022 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.