Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2024 r., godz. 14:59 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 8 (560) z dnia 20.04.2022
Opodatkowanie dochodów spółek i ich wspólników - wybrane problemy z CIT i PIT
Dodatek nr 8
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8
z dnia 20.04.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
SPÓŁKA CYWILNA
1.
Ogólne zasady opodatkowania wspólników spółki
Zasady funkcjonowania spółki cywilnej zostały unormowane w art. 860-875 Kodeksu cywilnego. Wynika z nich m.in., że spółka cywilna na gruncie prawa cywilnego nie posiada osobowości (...)
str. 3
2.
Obliczenie zaliczki na podatek u podatnika będącego wspólnikiem w spółce oraz prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą
W sytuacji gdy u podatnika dochody z udziału w spółce cywilnej oraz dochody z indywidualnej działalności gospodarczej opodatkowane są w ten sam sposób, np. według (...)
str. 4
3.
Ustalenie dochodu (straty) u podatnika PIT będącego wspólnikiem w dwóch spółkach
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej podatnikami podatku dochodowego są jej wspólnicy, a nie spółka. Każdy ze wspólników przychody i koszty uzyskania (...)
str. 5
4.
Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony od zawarcia umowy spółki
Zawarcie umowy spółki cywilnej, której siedziba znajduje się w Polsce, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy z (...)
str. 5
5.
Wniesienie składnika majątku do spółki
Przepis art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób (...)
str. 6
6.
Oprocentowana pożyczka otrzymana przez spółkę od jej wspólnika
Z uwagi na to, że na podstawie umowy pożyczki pożyczkobiorca m.in. otrzymuje określoną ilość pieniędzy oraz jest zobowiązany zwrócić tę samą ilość pieniędzy, przyjmuje się, (...)
str. 8
7.1.
Zaliczenie składki do kosztów uzyskania przychodów
Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 (...)
str. 8
7.2.
Ujęcie składki w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i w PIT/B
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą ustalają dochód (stratę), podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku za rok podatkowy, jak również podstawę obliczenia zaliczki na podatek za okresy (...)
str. 9
8.1.
Powstanie przychodu
Jak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 8 updof, przychodem z działalności gospodarczej jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych (...)
str. 10
8.2.
Rozliczenie kosztów używania
Gdy samochód osobowy stanowiący prywatną własność podatnika jest wykorzystywany do celów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, to możliwe jest ujęcie do kosztów uzyskania (...)
str. 11
9.
Wycofanie ze spółki wkładu wniesionego przez jej wspólnika i przekazanie go do jego majątku prywatnego
Spółka cywilna w odróżnieniu od spółek osobowych prawa handlowego, nie posiada własnego majątku. Wkłady wniesione przez wspólników do spółki cywilnej oraz rzeczy i prawa nabyte (...)
str. 11
10.
Wypłata środków pieniężnych dla wspólnika występującego ze spółki
Na warunkach określonych w art. 869 Kodeksu cywilnego każdy wspólnik spółki cywilnej może wystąpić z tej spółki. Jeżeli spółka nadal istnieje, to wspólnicy powinni rozliczyć (...)
str. 13
II.
SPÓŁKA JAWNA
1.
Opodatkowanie dochodów w spółce jawnej osób fizycznych
Spółka jawna należy do osobowych spółek prawa handlowego, które charakteryzuje to, że mimo braku osobowości prawnej, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność (...)
str. 14
2.
Spółka jawna jako podatnik CIT
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy, na mocy których niektóre spółki jawne uzyskały status podatnika CIT. Dotyczy to spółek jawnych (mających siedzibę lub zarząd (...)
str. 15
3.
Wypłata wspólnikowi będącemu osobą fizyczną wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki
Z unormowań art. 39 § 1 i art. 40 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynika, że każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. (...)
str. 16
4.
Zaliczki na poczet zysku pobrane przez wspólnika ponad jego udział w faktycznym zysku spółki jawnej osób fizycznych
Zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółek osobowych, np. spółki jawnej, mają prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczą w stratach, a także (...)
str. 17
5.1.
Świadczenia między wspólnikami oraz spółką
Z uwagi na to, że w sferze prawa cywilnego spółka jawna osób fizycznych i jej wspólnicy są odrębnymi pomiotami prawa, nie ma prawnych przeszkód do (...)
str. 17
5.2.
Przychody z nieodpłatnych świadczeń
W sytuacji gdy podatnik na potrzeby związane z działalnością gospodarczą spółki jawnej (niebędącej podatnikiem CIT), w której ma udziały, wykorzystuje samochód osobowy będący jego prywatną (...)
str. 18
5.3.
Koszty uzyskania przychodów
Gdy samochód osobowy należący do wspólnika jest używany na podstawie umowy użyczenia na potrzeby związane z działalnością spółki jawnej, to można wykazać związek między wydatkami (...)
str. 18
6.1.
Uregulowania kodeksowe
Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Wypłaty udziału w (...)
str. 19
6.2.
Skutki na gruncie PIT
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym podatnikami są wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną (tu: spółki jawnej niebędącej podatnikiem CIT), a nie sama spółka. Obowiązuje zatem (...)
str. 20
7.
Spłata udziału kapitałowego wspólnika występującego ze spółki dokonana w ratach
Jak wynika z postanowień art. 65 Kodeksu spółek handlowych, z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej wiąże się konieczność sporządzenia osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku (...)
str. 21
8.
Zbycie udziałów w spółce na rzecz osób trzecich
Spółka jawna należy do spółek niebędących osobą prawną, co ma ten skutek, że w zakresie podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w takiej spółce (niebędącej (...)
str. 22
9.
Świadczenie przez podatnika w ramach indywidualnej działalności gospodarczej usług na rzecz spółki, w której jest wspólnikiem
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 10 updof, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, (...)
str. 22
III.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1.
Ogólne zasady opodatkowania spółki komandytowej i jej wspólników
Obecnie spółka komandytowa mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to obowiązek opodatkowania uzyskiwanych przez nią dochodów (...)
str. 23
2.1.
Komandytariusz
Zryczałtowany podatek u komandytariusza - osoby fizycznej W przypadku komandytariusza będącego osobą fizyczną przychody z udziału w zyskach spółki komandytowej są kwalifikowane do przychodów z (...)
str. 24
2.2.
Komplementariusz
Omówione wcześniej zadania płatnika PIT/CIT w zakresie obowiązku naliczenia, poboru i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego 19% podatku od przychodów (dochodów) z udziału w (...)
str. 26
3.
Wypłata komandytariuszowi wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki
Z przepisów Kodeksu spółek handlowych regulującego funkcjonowanie spółek komandytowych wynika, że komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki stanowi (...)
str. 26
4.
Zaliczki na poczet zysku wypłacane w trakcie roku komplementariuszom
Od 2021 r. obowiązują regulacje, które nadały status podatnika CIT spółce komandytowej, wprowadziły opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez takie spółki oraz zmieniły zasady opodatkowania wspólników tych (...)
str. 27
5.
Usługi doradcze świadczone przez wspólnika w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 15 ust. 1 stanowią, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów (...)
str. 30
6.
Zasady wpłacania zaliczek na CIT
Zaliczki miesięczne mogą opłacać bez wyjątku wszyscy podatnicy CIT zobowiązani do rozliczania zaliczek na ten podatek. Zasady wpłacania tych zaliczek określa art. 25 ust. 1 (...)
str. 31
7.1.
Ogólne zasady rozliczania strat
Na podstawie art. 7 ust. 5 updop, podatnik o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, ma prawo: 1) obniżyć dochód uzyskany z (...)
str. 32
7.2.
Zmiana statusu podatkowego spółki
Spółka komandytowa przed zmianą jej statusu podatkowego (tj. przed 1 stycznia 2021 r., a najpóźniej przed 1 maja 2021 r.) była transparentna podatkowo. Dochód takiej (...)
str. 33
8.
Niewypłacone zyski ze spółki komandytowej zanim stała się podatnikiem CIT a przychody z nieodpłatnych świadczeń
Z analizy art. 12 i 13 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku (...)
str. 34
9.
Częściowe wycofanie ze spółki wkładów wniesionych przez komandytariuszy
Spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski od 1 stycznia 2021 r. (bądź od 1 maja 2021 r.) są podatnikami podatku dochodowego od (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.