Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 19 (571) z dnia 01.10.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 19 (571) z dnia 01.10.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową - skutki na gruncie podatku dochodowego
Korzyścią z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową jest brak odpowiedzialności udziałowców/akcjonariuszy za długi spółki majątkiem osobistym. Spółka kapitałowa odpowiada za swoje zobowiązania własnym (...)
str. 4
1.1.
Sukcesja praw i obowiązków
W myśl art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 (...)
str. 4
1.2.
Wykaz składników majątku
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który przekształca się w jednoosobową spółkę kapitałową, ma obowiązek sporządzić na dzień przekształcenia wykaz składników majątku. Tak wynika z art. 24 (...)
str. 5
1.3.
Czynność przekształcenia jest obojętna podatkowo
Uregulowany w K.s.h. tryb przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową jest w swej istocie przeniesieniem wyodrębnionego majątku przedsiębiorcy na inny podmiot będący bezpośrednim kontynuatorem prowadzonej (...)
str. 5
1.4.
Korzystanie ze stawki podatku w wysokości 9%
Stawka CIT w wysokości 19% jest podstawową stawką opodatkowania dochodów spółki kapitałowej. Dopiero po spełnieniu szeregu warunków jest możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów w (...)
str. 6
1.5.
Możliwość wyboru estońskiego CIT
Estoński CIT - czyli ryczałt od dochodów spółek - to sposób opodatkowania, który pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym i księgowość prowadzoną w spółce. Opodatkowaniu (...)
str. 7
1.6.
Ustalanie przychodów i potrącanie kosztów
Moment uzyskania przychodów Ustawy o podatku dochodowym nie regulują w sposób szczególny kwestii przypisywania przychodów do podmiotu przekształcanego (w omawianym przypadku: osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową (...)
str. 8
1.7.
Wypłata zysku po przekształceniu
Zdarzają się sytuacje, że w bilansie spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia wykazywane są środki, które w rzeczywistości stanowią niewypłacone zyski wypracowane przez przedsiębiorcę w (...)
str. 10
1.8.
Rozliczenie straty powstałej przed przekształceniem
Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną nie będzie miała możliwości, aby odliczać straty podatkowe, jakie poniósł ten przedsiębiorca, choć jest sukcesorem jednoosobowo prowadzonego (...)
str. 11
2.
Należności za użytkowanie urządzenia przemysłowego a mechanizm pay & refund - Ministerstwo Finansów udziela odpowiedzi
Ministerstwo Finansów w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu 16 sierpnia 2022 r. wyjaśniło, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia (...)
str. 12
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Opublikowano rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT i CIT
W Dz. U. z 2022 r. pod: poz. 1923 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych (...)
str. 13
2.
Kolejne wsparcie finansowe łagodzące skutki wzrostu kosztów ogrzewania wolne od podatku
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 1967 opublikowano ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (...)
str. 13
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.1.
Ukryte zyski
Pożyczka udzielona podmiotowi powiązanemu Ustawodawca nakazuje podatnikom na ryczałcie od dochodów spółek, zwanego dalej także estońskim CIT, ustalać i opodatkowywać m.in. dochody z ukrytych zysków (...)
str. 14
1.2.
Moment opodatkowania dochodów
Na podstawie art. 28t ust. 1 pkt 2 updop, podatnik jest obowiązany do zapłaty ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto do 20 dnia (...)
str. 14
1.3.
Posiadanie udziałów w banku spółdzielczym
Z ryczałtu od dochodów spółek ma prawo skorzystać podatnik o nieograniczonym obowiązku podatkowym, który spełnia łącznie warunki określone w art. 28j ust. 1 updop. Wśród (...)
str. 15
2.
Udzielona bonifikata obniża koszty uzyskania przychodów
Spółka akcyjna otrzymała od firmy energetycznej notę uznaniową na udzieloną jej bonifikatę z powodu przerwy w dostawie prądu. Czy wartość bonifikaty należy zaliczyć do przychodów (...)
str. 16
3.
Koszty postępowania odwoławczego
Spółka jawna osób fizycznych wniosła do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie dotyczące zamówienia publicznego, uiszczając wpis w wysokości 15.000 zł. Postawiła w nim zarzut zaniechania odrzucenia (...)
str. 17
4.
Wydatki poniesione na sponsoring
Spółka organizuje konferencje dla lekarzy, w ramach umów sponsoringu. Oprócz kosztów ściśle związanych z organizacją konferencji, ponosi również koszty dodatkowych atrakcji, takich jak gry zespołowe, (...)
str. 18
4.1.
Umowa sponsoringu
Umowa sponsoringu należy do kategorii umów nienazwanych. Możliwość zawarcia takiej umowy wynika jedynie z ogólnej zasady swobody umów, sformułowanej w art. 353 1 Kodeksu cywilnego. (...)
str. 18
4.2.
Kwalifikacja wydatków do kosztów podatkowych
Kwestie dotyczące wydatków na sponsoring nie zostały wprost unormowane w przepisach o podatku dochodowym. Oznacza to, że wydatki poniesione na sponsoring w konkretnym stanie faktycznym (...)
str. 18
4.3.
Sfinansowanie dodatkowych atrakcji
Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów (...)
str. 19
5.
Refaktura - przychody i koszty
Spółka z o.o. opłaca faktury wystawione przez dostawców mediów, a następnie refakturuje je na faktycznych użytkowników tych mediów (najemców lokali należących do spółki). Kwota refakturowana (...)
str. 21
6.
Ulga na złe długi - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1412711] Spółka ma: zysk kapitałowy 158,45 zł, stratę na pozostałych przychodach 7.456,79 zł. Dodatkowo ma nieopłacone zobowiązanie na kwotę 750 zł. To wówczas na etapie (...)
str. 23
7.
Kradzież towaru a przychód podatkowy - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Fakt, że podatnik padł ofiarą oszustwa, nie przesądza o nieuzyskaniu przez niego przychodu należnego, podlegającego opodatkowaniu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 25
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Obliczanie pracownikowi zaliczki na podatek w związku z utratą prawa do ulgi dla młodych
Suma przychodów ze stosunku pracy uzyskanych od początku roku przez pracownika, który nie ukończył 26 lat, przekroczyła w II połowie 2022 r. limit ulgi dla (...)
str. 27
2.
Wynagrodzenie, wynagrodzenie za czas chorobowy oraz zasiłek chorobowy w PIT-11
Pracownik w sierpniu 2022 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Za 4 dni przepracowane w sierpniu spółka naliczyła mu wynagrodzenie, a za pozostałe dni tego miesiąca (...)
str. 29
3.1.
Stan prawny obowiązujący w 2022 r.
Stosownie do rozwiązań przyjętych w ustawie o PIT wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)
str. 31
3.2.
Regulacje, które zaczną obowiązywać w 2023 r.
Począwszy od przyszłego roku katalog przychodów, od których płatnik na wniosek podatnika nie będzie pobierać zaliczki na podatek ulegnie znacznemu rozszerzeniu. Na podstawie obowiązującego od (...)
str. 32
4.
Należności z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do podopiecznych są opodatkowane - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Od kwot wypłacanych pracownikom ośrodka pomocy społecznej z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do podopiecznych płatnik powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy. Tak wynika z interpretacji (...)
str. 33
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Wartość początkowa środka trwałego
1.1.
Koszty odbioru od sprzedawcy
Spółka z o.o. kupiła samochód osobowy na potrzeby działalności gospodarczej. Po otrzymaniu faktury pojazd zarejestrowano i został on dopuszczony do użytku. Po rejestracji nastąpił odbiór (...)
str. 35
1.2.
Samochód osobowy wykupiony z leasingu
Wykupiliśmy z leasingu samochód osobowy. Kwota jego wykupu przekroczyła kwotę 10.000 zł. Dla celów bilansowych był to leasing finansowy, a dla podatkowych - operacyjny. Bilansowo (...)
str. 36
2.
Remont obcego środka trwałego
Na podstawie umowy dzierżawy spółka z o.o. wykorzystuje halę sportową do swojej działalności gospodarczej. W trakcie użytkowania tej hali zaczął przeciekać dach z powodu zużycia (...)
str. 37
3.
Amortyzacja środków trwałych czasowo niewykorzystywanych w działalności gospodarczej
Spółka z o.o. w swojej działalności wykorzystuje boisko sportowe. Użytkuje je na podstawie umowy dzierżawy. Ma na nim zamontowane środki trwałe (np. elektroniczną tablicę wyników, (...)
str. 39
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Praktyczne aspekty ujmowania składki zdrowotnej w podatku dochodowym - część I - rozliczenie u liniowca
Ważną zmianą wprowadzoną od 1 lipca 2022 r. jest przywrócenie możliwości rozliczania przez przedsiębiorców składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uprawnienie to przyznano podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą (...)
str. 40
1.1.
Sposób rozliczania
Liniowcy przy rozliczeniu tego podatku mogą uwzględnić wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne poniesione w 2022 r. w wysokości nieprzekraczającej 8.700 zł. W kwocie (...)
str. 40
1.2.
Zaliczka w formie podstawowej a zaległe składki
Składka zdrowotna jest rozliczana w podatku liniowym w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Podstawową metodą jest obliczanie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (...)
str. 41
1.3.
Opłacanie zaliczki w uproszczonej formie
Przedsiębiorcy stosujący opodatkowanie podatkiem liniowym mogą również obliczać zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie. W takim przypadku podstawę obliczenia zaliczki stanowi dochód z działalności (...)
str. 41
1.4.
Składki z różnych tytułów
Z przepisów ustawy o PIT regulujących rozliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym wynika, że zaliczać do kosztów uzyskania przychodów lub odliczać (...)
str. 42
1.5.
Wpływ na ulgę prorodzinną
Przedsiębiorcy opłacający z tytułu działalności gospodarczej podatek liniowy nie mogą stosować ulgi prorodzinnej. Jednak składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z tytułu (...)
str. 42
1.6.
Zmiana formy opodatkowania w PIT za 2022 r.
Ustawa nowelizująca zawiera przepis, na mocy którego przedsiębiorcy stosujący w 2022 r. opodatkowanie podatkiem liniowym będą mogli rozliczyć dochody z tej działalności w zeznaniu składanym (...)
str. 43
2.
Relacja z dyżuru telefonicznego
2.1.
Zakup paliwa za granicą
Podatnik odbył podróż zagraniczną (do kraju UE) firmowym samochodem osobowym wykorzystywanym wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Poniósł tam wydatki na zakup paliwa, w cenie (...)
str. 43
2.2.
Likwidacja zadłużonej firmy jednoosobowego przedsiębiorcy
Podatnik zamierza zlikwidować działalność gospodarczą. Na dzień likwidacji będą niespłacone zobowiązania wynikające z zawartych wcześniej transakcji. Czy wartość takich zobowiązań powinien wykazać jako przychód do (...)
str. 44
2.3.
Wycofanie nieruchomości z działalności
Na potrzeby prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej podatnik przez kilka lat wykorzystywał część domu mieszkalnego. Zamierza zaprzestać jej używania na cele firmowe i docelowo sprzedać dom. (...)
str. 44
3.
Ujmowanie przychodów w podatkowej księdze
Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów w zakresie kwalifikacji przychodów z działalności gospodarczej oraz ustalenia momentu ich powstania muszą stosować uregulowania z art. 14 (...)
str. 45
3.1.
Rodzaje dowodów księgowych będących podstawą zapisu
Do dowodów księgowych będących podstawą ujmowania przychodów w księdze odnoszą się przepisy § 18-22 rozporządzenia. Z ich uregulowań wynika, że w przypadku sprzedaży towarów i (...)
str. 46
3.2.
Zapisy dokonywane przez biuro rachunkowe
Stosownie do okoliczności i po spełnieniu określonych warunków, na podstawie omówionych dowodów księgowych, zapisu przychodów w podatkowej księdze dokonują podatnicy, którzy samodzielnie realizują ciążący na (...)
str. 48
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Program komputerowy na własny użytek bez podatku u źródła
Spółka z o.o. kupiła od kontrahenta z Irlandii oprogramowanie umożliwiające m.in. sporządzanie raportów i generowanie sprawozdań finansowych. Będzie z niego korzystać wyłącznie na użytek własny, (...)
str. 49
2.
Odstąpienie od poboru zaliczek od wynagrodzeń pracowników przebywających czasowo na terenie Niemiec
Spółka z o.o. planuje realizować usługi budowlane na terytorium Niemiec. Usługi będą świadczone przez pracowników spółki zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenia będą im (...)
str. 51
3.
Podatek u źródła zapłacony przez płatnika z własnych środków może być kosztem podatkowym - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Zapłata podatku u źródła po kontroli celno-skarbowej, który nie zostanie płatnikowi zwrócony, spełnia przesłanki zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)
str. 53
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Wydatki objęte ulgą mieszkaniową
Podatniczka zbyła lokal mieszkalny. Aby uniknąć zapłaty podatku, zamierza wydatkować uzyskane środki pieniężne na spłatę kredytu zaciągniętego na kupno zbywanego mieszkania, zakup komórki lokatorskiej w (...)
str. 55
1.1.
Ogólne warunki stosowania zwolnienia
W przypadku odpłatnego zbycia poza działalnością gospodarczą nieruchomości (tu: lokalu mieszkalnego) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została ona nabyta (...)
str. 55
1.2.
Wydatki na zakup i montaż mebli w zabudowie oraz sprzętu AGD
Na podstawie art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d updof, za wydatki na cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę (...)
str. 55
1.3.
Spłata kredytu
W myśl art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a updof, do wydatków na własne cele mieszkaniowe zalicza się wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) (...)
str. 56
1.4.
Zakup komórki lokatorskiej
Kwestia uznania wydatków na nabycie komórki lokatorskiej za poniesione w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych była przedmiotem sporów. W orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtował się pogląd, że (...)
str. 57
2.
Zasady i warunki stosowania nowych ulg podatkowych w wyjaśnieniach organów podatkowych
2.1.
Ulga na ekspansję nie dla dostawcy towarów
Podatnik, którego działalność polega na dystrybucji towarów dostarczanych przez producentów, i w związku z tą działalnością ponosi koszty opakowania tych towarów i ich sprzedaży na (...)
str. 57
2.2.
Bez świadczenia wzajemnego nie ma prawa do ulgi sponsoringowej
Przekazywanie środków pieniężnych na rzecz klubu sportowego z przeznaczeniem na finansowanie działalności sportowej, uprawnia świadczeniodawcę do skorzystania z ulgi na sponsoring, o ile na podstawie (...)
str. 58
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Dokumentacja cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych
Spółka jawna osób fizycznych w 2021 r. nie zawierała żadnych transakcji z podmiotami z nią powiązanymi. Aby dochować należytej staranności, przesłała niepowiązanym dostawcom (krajowym i (...)
str. 60
1.1.
Kwestia obowiązku dokumentacyjnego
Przede wszystkim trzeba zauważyć, że w świetle regulacji, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r., kwestia powstania obowiązku dokumentacyjnego dla tzw. pośrednich transakcji (...)
str. 60
1.2.
Lokalna dokumentacja cen transferowych i informacja TPR
Jeżeli w przedstawionej sytuacji spółka jawna zidentyfikowała u siebie obowiązek dokumentacyjny dla pośredniej transakcji rajowej, o której mowa w art. 23za ust. 1a updof, to (...)
str. 62
2.
Kwalifikacja do źródła przychodów działalności polegającej na udzielaniu korepetycji
Nauczyciel zamierza sporadycznie udzielać korepetycji, wykorzystując narzędzia on-line, nie chce jednak rejestrować działalności gospodarczej. Czy w takim przypadku może opodatkować przychody z tego tytułu jak (...)
str. 63
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Strata podatkowa a obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych
Spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje towary podmiotom z nią powiązanym. Każdy z nich posiada siedzibę na terytorium Polski i nie korzysta (...)
str. 65
2.
9% stawka CIT w przypadku połączenia spółek
Spółka z o.o. planuje połączyć się w tym roku z inną spółką kapitałową w trybie przejęcia (inkorporacji), przy czym to ona będzie spółką przejmującą. Na (...)
str. 66
3.
Wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków przez płatnika
Przedsiębiorca pobiera zaliczki na podatek od wynagrodzeń pracowników. Z tego tytułu ma prawo do wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków. Ile obecnie ono wynosi i czy (...)
str. 66
4.
Rozliczenie podatkowe wydatków na działalność gospodarczą poniesionych przed jej rozpoczęciem
Osoba fizyczna zamierza wyremontować część pomieszczeń w lokalu mieszkalnym stanowiącym jej własność, w których będzie prowadzić działalność gospodarczą. W tym celu poniesie wydatki na zakup (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.