Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 6 (558) z dnia 20.03.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Ogólne zasady odliczania strat od dochodu
Podatnicy CIT mają prawo w rozliczeniu za rok 2021 (lub inny rok podatkowy niepokrywający się rokiem kalendarzowym) odliczyć powstałe straty z 5 ubiegłych lat. Zwróć (...)
str. 4
1.2.
Rozliczanie straty z lat ubiegłych przez wspólników spółki komandytowej
Do 31 grudnia 2020 r. (lub 30 kwietnia 2021 r. w przypadku dobrowolnego odroczenia opodatkowania CIT) spółki komandytowe nie były podatnikami podatku dochodowego. Podatnikami (odpowiednio (...)
str. 9
1.3.
Zasady rozliczania straty poniesionej przed pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek
Opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (zwanym dalej ryczałtem) może podlegać podatnik, który prowadzi działalność w formie: spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki z o.o., spółki (...)
str. 10
2.
Ministerstwo Finansów rozwiewa wątpliwości w sprawie opodatkowania dochodów z prywatnego najmu w 2022 r.
Do końca 2021 r. podatnicy osiągający przychody z prywatnego najmu mogli wybrać formę opodatkowania. Z mocy prawa do dochodów z tego źródła zastosowanie miało opodatkowanie (...)
str. 11
3.
Obowiązek złożenia zeznania CIT-8 za 2021 r. ma być przedłużony do 30 czerwca 2022 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (rcl.gov.pl) ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów przedłużającego termin do złożenia zeznania CIT i wpłaty należnego podatku (nr 512 (...)
str. 12
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Nowelizacja ustawy o PIT w zakresie Polskiego Ładu
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru czasopisma na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 13
2.
Wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych zmuszonych do nabycia odbiornika cyfrowego wolne od PIT
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 501 opublikowano ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych (...)
str. 14
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Niektóre transakcje gotówkowe poza kosztami uzyskania przychodów
Spółka z o.o. opłaciła fakturę za usługę hotelową w Niemczech, z której skorzystali pracownicy spółki odbywający podróż służbową. Wartość tej usługi w przeliczeniu na PLN (...)
str. 15
2.
Koszty z tytułu odpisów na fundusz na cele inwestycyjne a estoński CIT
Spółka z o.o. w 2021 r. przeznaczyła część zysku wypracowanego w 2020 r. na cele inwestycyjne, wpłacając środki z zysku netto na utworzony fundusz na (...)
str. 16
2.1.
Odpisy na fundusz na cele inwestycyjne
Przypominamy, że przepisy o możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów przekazywanych na fundusz na cele inwestycyjne (zwany dalej funduszem) obowiązują w ustawie o CIT (...)
str. 17
2.2.
Wydatki na cele inwestycyjne
Jak już wyjaśniliśmy, preferencja podatkowa polega na tym, że podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na (...)
str. 17
2.3.
Fundusz na cele inwestycyjne i ryczałt od dochodów spółek
Czy możliwe jest funkcjonowanie w firmie funduszu na cele inwestycyjne, rozliczanie w kosztach podatkowych odpisów przekazywanych na ten fundusz i jednocześnie opodatkowanie estońskim CIT? Do (...)
str. 18
3.
Moment uzyskania firmowego przychodu
1) Podatnik PIT prowadzi szkołę tańca. Nie jest podatnikiem VAT, nie wystawia faktur. Cena za zajęcia ustalana jest za miesiąc. Uczestnicy dokonują wpłat w miesiącu, (...)
str. 19
4.
Wykorzystywanie w działalności gospodarczej lokalu należącego do majątku osobistego współmałżonka
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą w lokalu niemieszkalnym, który moja żona otrzymała w darowiźnie od rodziców. Mamy z żoną wspólność majątkową. Czy w takiej sytuacji powinienem (...)
str. 21
4.1.
Uregulowania kodeksowe
Jak wynika z art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przedmioty majątkowe nabyte w drodze darowizny należą do majątku osobistego obdarowanego małżonka, czyli do (...)
str. 22
4.2.
Powstanie przychodu z tytułu użyczenia lokalu
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, na skutek zawarcia umowy użyczenia u biorącego do używania generalnie powstaje przychód w postaci nieodpłatnych świadczeń. (...)
str. 22
4.3.
Wydatki poniesione na utrzymanie udostępnionego składnika majątku a koszty podatkowe przedsiębiorcy
Stosownie do art. 713 K.c., biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Przyjmuje się, że zwykłe koszty utrzymania rzeczy to wydatki pozwalające zachować (...)
str. 23
5.
Potrącenie kosztów bezpośrednio związanych z przychodem - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W dacie powstania przychodu z tytułu sprzedaży produktów spółka jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków bezpośrednio związanych z tym przychodem niezależnie od (...)
str. 23
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Zaliczka na podatek od należności pracownika obliczana według zasad Polskiego Ładu
Zatrudniamy pracownika z wynagrodzeniem 7.500 zł miesięcznie. Pracownik jest też przedsiębiorcą i kwotę zmniejszającą stosuje przy opodatkowaniu dochodów z tej działalności. Kwota wynagrodzenia do wypłaty (...)
str. 25
2.
Składka zdrowotna naliczana od wynagrodzenia wolnego od PIT
W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku (np. z tytułu korzystania z ulgi dla rodzin wielodzietnych) jest wyższa od (...)
str. 27
3.
Rezygnacja z kosztów pracowniczych
Czy w 2022 r. pracownik ma prawo złożyć pracodawcy (płatnikowi) wniosek o pobór zaliczek na podatek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów? Chodzi o koszty (...)
str. 29
4.
Rozliczenie pracownika pełniącego funkcję społecznego inspektora pracy
Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę pełni jednocześnie funkcję społecznego inspektora pracy. Czy wynagrodzenie, które ta osoba otrzymuje z tytułu pełnienia funkcji społecznego inspektora (...)
str. 30
4.1.
Regulacje ustawy o społecznej inspekcji pracy
Kwestie dotyczące społecznej inspekcji pracy reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 567 ze (...)
str. 30
4.2.
Kwalifikacja wynagrodzenia na gruncie ustawy o PIT
Z pytania wynika, że pracodawca na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy o SIP, przyznał pracownikowi pełniącemu funkcję społecznego inspektora pracy miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane. Wątpliwości (...)
str. 31
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Leasing operacyjny środków trwałych
1.1.
Ulepszenie samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu
Do używanego w ramach leasingu operacyjnego samochodu osobowego firma zakupiła dodatkowe wyposażenie na kwotę 12.000 zł. Poniesione nakłady zakwalifikowała do inwestycji w obcym środku trwałym. (...)
str. 32
1.2.
Amortyzacja środka trwałego wykupionego z leasingu
Spółka akcyjna dokonała ulepszenia maszyny używanej na podstawie umowy leasingu. Poniesione nakłady zakwalifikowała do inwestycji w obcym środku trwałym, która podlega amortyzacji. W momencie wykupu (...)
str. 33
2.
Indywidualna stawka amortyzacyjna dla budynku niemieszkalnego
Spółka zamierza kupić budynek niemieszkalny od osoby trzeciej. Budynek nie jest nowym budynkiem. W celu ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej trzeba określić pełną liczbę lat, które (...)
str. 36
3.
Z interpretacji organu podatkowego
3.1.
Stosowanie współczynnika podwyższającego
Podstawową stawkę amortyzacyjną określoną w Wykazie stawek amortyzacyjnych dla myjni samochodowej, która wynosi 10%, można podwyższyć, stosując współczynnik nie wyższy niż 1,4. Tak wynika z (...)
str. 37
3.2.
Ustalanie wartości początkowej środka trwałego, gdy na fakturze dostawca ujął kompleksową usługę
Urządzenia stanowiące środki trwałe mogą podlegać w całości amortyzacji, nawet w przypadku gdy faktura od dostawcy wskazuje, że podatnik nabył kompleksową usługę budowlaną, budowlano-montażową lub (...)
str. 37
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Ujęcie w kosztach podatkowych PCC poniesionego w związku z dokapitalizowaniem spółki
Wspólnicy (osoby fizyczne) zdecydowali o zasileniu kapitałowym spółki jawnej, aby sfinansować bieżącą działalność. Dokonanie wpłaty środków pieniężnych do spółki spowodowało powstanie obowiązku podatkowego w podatku (...)
str. 39
2.
Paragon jako podstawa zapisu kosztów w podatkowej księdze
Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (...)
str. 40
3.
Rozliczenie kosztów pośrednich przy zmianie ksiąg prowadzonych dla celów PIT
Podatnik był zmuszony zaprowadzić na 2022 r. księgi rachunkowe. Wcześniej prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. Otrzymał wystawione w 2022 r. faktury dokumentujące (...)
str. 42
4.
Posiadanie i przechowywanie dowodów zakupu towaru
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu. W 2022 r. opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przedmiotem sprzedaży są m.in. towary (...)
str. 44
5.
Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nauki jazdy i pilotażu (PKWiU 85.53). Czy przychody z tego rodzaju działalności są wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów (...)
str. 46
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Forma certyfikatu rezydencji
Prowadzimy transakcje z kontrahentami zagranicznymi. Na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stawka podatku może być znacznie niższa od stawki ustawowej lub podatek u źródła (...)
str. 47
2.
Płatność za usługi w zakresie działalności widowiskowej lub rozrywkowej a podatek u źródła
Jednostka posiadająca osobowość prawną prowadzi działalność kulturalną. Na organizowane przez nią wydarzenia zapraszani są goście, z którymi prowadzone są rozmowy na tematy filmów, muzyki czy (...)
str. 49
2.1.
Opodatkowanie należności wypłacanych nierezydentowi
W myśl art. 3 ust. 2a updof, osoby fizyczne, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. osoby, które nie posiadają na terytorium (...)
str. 49
2.2.
Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
W opisanym stanie faktycznym reżyser ma miejsce zamieszkania w USA, co potwierdza dostarczony przez niego certyfikat rezydencji. Wobec tego określenie zasad opodatkowania wymaga odwołania się (...)
str. 50
3.
Dochody osiągnięte w 2021 r. z pracy w Norwegii, Belgii, Kanadzie, Danii lub Portugalii trzeba wykazać w zeznaniu
W zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania występują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania, tj.: metoda wyłączenia z progresją, metoda proporcjonalnego odliczenia. Metoda wyłączenia (...)
str. 51
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Ulga dla przedsiębiorców wspierających sport, kulturę oraz szkolnictwo wyższe i naukę
Od 1 stycznia 2022 r. na mocy nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)
str. 53
1.1.
Zasady stosowania
Z ulgi na wsparcie sportu, kultury oraz szkolnictwa wyższego i nauki mogą korzystać: podatnicy PIT, którzy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacają podatek dochodowy według (...)
str. 53
1.2.
Koszty podlegające odliczeniu
Założeniem omawianej ulgi jest zwiększenie zainteresowania podatników finansowaniem działalności sportowej, kulturalnej oraz wsparcia szkolnictwa wyższego i nauki. Koszty ponoszone na te preferowane cele, które podatnicy (...)
str. 54
2.
Dochody zagraniczne zwolnione od podatku w Polsce a prawo do ulgi na dziecko - interpretacja organu podatkowego
Ustalając prawo do ulgi na jedno dziecko, w kwocie dochodu osiągniętego przez małżonków, a objętego limitem, należy uwzględniać dochody uzyskane z pracy najemnej za granicą, (...)
str. 56
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1..
Rozliczenie za 2021 r. wspólników spółki komandytowej
Od 2021 r. spółka komandytowa jest podatnikiem CIT. W spółce tej komplementariuszem jest spółka z o.o., a komandytariuszami są dwie osoby fizyczne. Proszę o wyjaśnienie, (...)
str. 58
1.1.
Opodatkowanie za okres sprzed utraty przez spółkę transparentności podatkowej
W stanie prawnym obowiązującym przed 2021 r. wspólnicy spółek komandytowych niezależnie od tego, czy podlegali reżimowi ustawy o PIT (osoby fizyczne) czy ustawy o CIT (...)
str. 58
1.2.
Przychody z udziału w spółce będącej podatnikiem CIT
Kwalifikacja podatkowa i pobór podatku z uwzględnieniem preferencji W stanie prawnym obowiązującym od 2021 r. wypłaty z zysku otrzymywane przez wspólników ze spółki komandytowej będącej (...)
str. 59
2.
Obowiązek dokumentacyjny dla tzw. pośrednich transakcji rajowych o wartości powyżej 500.000 zł
Czy powstaje obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2021 r., na podstawie art. 23za ust. 1a updof, jeżeli: 1) przedsiębiorca dokonuje zakupu towarów od (...)
str. 61
2.1.
Regulacje ustawowe
W myśl art. 23za ust. 1a updof i art. 11o ust. 1a updop, do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani podatnicy i spółki niebędące (...)
str. 61
2.2.
Stanowisko Ministerstwa Finansów
Obecnie Ministerstwo Finansów prezentuje stanowisko, że dla transakcji, o których mowa w art. 23za ust. 1a updof i art. 11o ust. 1a updop, co do (...)
str. 62
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Zaliczki uproszczone na CIT po przejęciu spółki
Spółka z o.o. planuje połączyć się w tym roku z inną spółką kapitałową w trybie przejęcia (inkorporacji), przy czym to ona będzie spółką przejmującą. Aktualnie (...)
str. 64
2.
Minimalny podatek dochodowy - zakres podmiotowy
Spółka z o.o. (zwana dalej spółką) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego. Równe udziały w tej spółce posiadają osoba fizyczna i spółka z o.o. (...)
str. 65
3.
Ujęcie w podatkowej księdze faktury wystawionej w styczniu za usługę wykonaną w grudniu
Kontrahent w styczniu 2022 r. wystawił mi fakturę za usługę wykonaną w grudniu 2021 r. (wykonanie firmowej strony internetowej). W którym miesiącu powinienem fakturę tę (...)
str. 66
4.
Opodatkowanie zapomogi przyznanej ukraińskim pracownikom
Zakład pracy zamierza wypłacić zapomogi pracownikom z Ukrainy, którzy sprowadzili do Polski swoje rodziny z uwagi na trwającą w Ukrainie wojnę. Pieniądze na ich wypłatę (...)
str. 66
5.
Koszty uzyskania przychodów u pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim przez cały miesiąc
Pracownik przez cały miesiąc jest na zwolnieniu lekarskim. Przy czym za część tego miesiąca przysługuje mu wynagrodzenie za czas choroby, a za część zasiłek chorobowy. (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.