Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 15 (567) z dnia 01.08.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 15 (567) z dnia 01.08.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie sprzedaży - rozliczanie wydatków dla potrzeb podatku dochodowego
Przedsiębiorcy podejmują wiele działań, których celem jest wspieranie sprzedaży dóbr i usług przez oddziaływanie na nabywcę. Wydatki poniesione na ten cel można zaliczyć do kosztów, (...)
str. 4
1.1.
Wynagrodzenie za nawiązanie/przedłużenie współpracy
Wielu przedsiębiorców wobec szczególnie ważnych kontrahentów stosuje tzw. opłatę motywacyjną za nawiązanie/przedłużenie współpracy, którą wypłacają z góry, przed pierwszym zamówieniem lub w trakcie trwania współpracy. (...)
str. 4
1.2.
Sponsoring
W celu rozreklamowania firmy wielu przedsiębiorców decyduje się na zawarcie umowy sponsoringu. Taka umowa polega zasadniczo na tym, że strona występująca w charakterze sponsora zobowiązuje (...)
str. 6
1.3.
Dodatkowe opłaty pobierane przez sieci handlowe
W praktyce obrotu gospodarczego powszechne jest ponoszenie przez dostawców towarów różnego rodzaju opłat za usługi świadczone przez duże sieci handlowe. Większość dostawców godzi się na (...)
str. 7
1.4.
Konkursy
Jednym ze sposobów motywowania kontrahentów do efektywnej współpracy jest ogłaszanie konkursów i przyznawanie zwycięzcom nagród. Wydatki na zakup nagród przekazywanych uczestnikom konkursu mogą być zaliczane (...)
str. 8
1.5.
Z interpretacji organu podatkowego i orzecznictwa
Zakup konia wyścigowego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 maja 2022 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.120.2022.1.AN odniósł się do pytania spółki z o.o. (działającej (...)
str. 9
2.
Lista sankcyjna w związku z agresją Rosji na Ukrainę a koszty i ulga na złe długi - informacja Ministerstwa Finansów
Konsekwencją ataku Rosji na Ukrainę jest m.in. objęcie niektórych podmiotów sankcjami. Dlatego pojawiają się wątpliwości odnośnie skutków podatkowych transakcji zawieranych z takimi podmiotami. Do niektórych (...)
str. 11
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Informacje przekazywane przez spółki nieruchomościowe i jej wspólników
Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie (...)
str. 13
2.
Kolejne stypendia wolne od PIT
Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych (...)
str. 13
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
VAT od przekazanej darowizny
Spółka jest podatnikiem CIT i płatnikiem VAT. Dokonała darowizny towaru handlowego, od którego był odliczony VAT. Towar ten przekazała na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. W (...)
str. 14
2.
Zapłata na rachunek spoza białej listy na rzecz kontrahenta niezarejestrowanego na potrzeby VAT
Spółka z o.o. zapłaciła za fakturę za pośrednictwem rachunku płatniczego. Kontrahent nie jest zarejestrowany na potrzeby VAT, więc jego rachunek płatniczy nie widnieje na białej (...)
str. 15
3.
Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki komandytowej w kosztach tej spółki
Czy wynagrodzenie komplementariusza (osoby fizycznej) z tytułu prowadzenia spraw spółki komandytowej, jeśli komplementariusz otrzymuje je zgodnie z umową spółki, stanowi w spółce koszt uzyskania przychodów? (...)
str. 16
4.
Remont - skutki podatkowe
4.1.
Otrzymanie odszkodowania na poczet uszkodzenia środka trwałego
W wyniku pożaru w firmie, częściowemu uszkodzeniu uległ środek trwały (maszyna produkcyjna). Jest on ubezpieczony, ale nie ma pewności, czy firma otrzyma odszkodowanie oraz w (...)
str. 18
4.2.
Remont składnika wykorzystywanego w specjalnej strefie ekonomicznej
Jesteśmy spółką jawną (podatnikiem CIT) prowadzącą działalność poza specjalną strefą ekonomiczną. Planujemy jednak rozpoczęcie prowadzenia działalności również w specjalnej strefie ekonomicznej. Aktualnie jesteśmy w fazie (...)
str. 19
5.
Kwalifikacja na gruncie CIT odsetek od pożyczki na nabycie akcji (udziałów) - wyrok NSA
Odsetki od pożyczki zaciągniętej na nabycie akcji (udziałów) mogą być kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł przychodów. Należy je (...)
str. 21
6.
Interpretacje indywidualne organu podatkowego
6.1.
Koszty utrzymania infrastruktury udostępnionej współpracownikom są kosztami uzyskania przychodów
Kancelaria prawna będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów koszty związane z nabyciem i utrzymywaniem infrastruktury udostępnianej współpracownikom (radcom prawnym) niezależnie od tego, czy będzie (...)
str. 23
6.2.
Ujemna wartość firmy nie jest przychodem podatkowym
Ujemna wartość firmy odpisywana w przychody rachunkowe nie stanowi w spółce przychodów podatkowych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 maja (...)
str. 24
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Od 28 lipca 2022 r. wyższa dieta za czas krajowej podróży służbowej
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 1481 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 25
2.
Opieka medyczna finansowana przez pracodawcę
Pracodawca finansuje ze środków obrotowych opiekę medyczną pracownikom. Czy takie świadczenie u pracowników do 26 roku życia jest zwolnione od podatku dochodowego oraz ze składek (...)
str. 25
2.1.
Przychód w rozumieniu ustawy o PIT
W myśl art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź (...)
str. 25
2.2.
Zwolnienie przychodu od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, wolne od podatku dochodowego są przychody m.in. ze stosunku pracy otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 (...)
str. 26
2.3.
Składki ZUS
Generalnie podstawę wymiaru składek ZUS pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. (...)
str. 26
3.
Bilet okresowy wykorzystywany przez pracownika do celów służbowych i prywatnych
Spółka z o.o. finansuje pracownikowi bilet okresowy komunikacji miejskiej. Na jego podstawie pracownik korzysta z tej komunikacji zarówno w celu załatwiania spraw służbowych, jak i (...)
str. 27
3.1.
Dojazdy do pracy
Pracownicy obowiązani są dojeżdżać do zakładu pracy na własny koszt. Pracodawca nie musi finansować im takich wydatków. Jeśli jednak zdecyduje się je pokrywać, to u (...)
str. 28
3.2.
Przejazdy służbowe
Jeśli charakter pracy wymaga od pracownika załatwiania spraw służbowych poza siedzibą firmy i w tym celu pracownik porusza się środkami komunikacji miejscowej, dysponując opłaconym przez (...)
str. 28
3.3.
Jeden bilet - dwa cele
W analizowanym przypadku problem polega na tym, że bilet okresowy, jakim dysponuje pracownik, służy jednocześnie dwóm celom: przejazdom prywatnym i przejazdom służbowym. Jak już wyjaśniliśmy (...)
str. 29
3.4.
Oskładkowanie świadczenia
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu m.in. zatrudnienia w (...)
str. 29
4.
Zwrot zleceniobiorcy wydatków związanych z realizacją zadań - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Nie są przychodem kwoty otrzymywane tytułem zwrotu wydatków, które są ściśle związane z wykonaniem zleconych zadań. Wyjątek stanowią należności z tytułu zwrotu kosztów używania prywatnych (...)
str. 30
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Dotacja na termomodernizację środka trwałego
Spółka z o.o. otrzymała z dwóch źródeł dotację na termomodernizację budynku. Z jednej dotacji sfinansowano 60% wydatków poniesionych na docieplenie, a z drugiej 85% kosztów (...)
str. 32
2.
Koszty remontu i ulepszenia składnika majątku
Mamy środek trwały w postaci obiektu budowlanego, który jest w trakcie amortyzacji. W br. ponieśliśmy wydatki w kwocie 30.000 zł na jego remont (odtworzenie stanu (...)
str. 33
3.
Jak prawidłowo rozliczać wydatki dotyczące inwestycji w obcym środku trwałym?
3.1.
Amortyzacja inwestycji
Spółka wynajmowała lokal użytkowy. Umowa najmu była zawarta na okres 5 lat, gdyż spółka planowała kupić nieruchomość i przeznaczyć ją na działalność gospodarczą. Pod koniec (...)
str. 36
3.2.
Pozostawienie nakładów wynajmującemu
Nakłady na przystosowanie lokalu użytkowego na potrzeby prowadzonej działalności spółka uznała za inwestycję w obcym środku trwałym i amortyzowała. Przed zakończeniem umowy najmu kupiła jednak (...)
str. 37
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.1.
Koszty poniesione przed uzyskaniem zaświadczenia o dodatkowym badaniu technicznym pojazdu dla potrzeb VAT
Wziąłem w leasing nowy samochód typu van. Po kilku dniach uzyskałem dla celów VAT zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające jego konstrukcję. Czy takie (...)
str. 39
1.2.
Ewidencja sprzedaży jako podstawa zapisu przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Dokonuję zapisów w podatkowej księdze na podstawie ewidencji sprzedaży. Wpisując do księgi przychód jedną kwotą na koniec miesiąca, nie uzupełniam danych kontrahentów w kolumnie 4 (...)
str. 40
1.3.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dla działów specjalnych produkcji rolnej
Prowadzę sprzedaż drobiu. Chów drobiu jest działem specjalnym produkcji rolnej (normy szacunkowe). Z rejestru sprzedaży VAT wynika, że przychody ze sprzedaży drobiu mogą przekroczyć w (...)
str. 41
1.4.
Korekta kosztów przy zmianie formy opodatkowania
W maju 2022 r. otrzymałem fakturę korygującą koszty zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w 2021 r. Przyczyną korekty nie jest oczywista omyłka ani błąd rachunkowy. (...)
str. 41
2.
Wycofany i sprzedany samochód a zapłata PIT z działalności - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1407381] Podatnik wycofał z działalności gospodarczej pojazd z dniem 31.12.2021 r., który był wykupiony z leasingu w 2015 r. Od stycznia 2022 r. użytkuje pojazd (...)
str. 42
3.
Przesłanki wyłączające ryczałt u małżonków
Prowadzę działalność gospodarczą indywidualną oraz w formie spółki jawnej. Dla obu form prowadzenia działalności wybrałem na 2022 r. opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (w 2021 (...)
str. 44
4.
Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej bez wynagrodzenia - interpretacja organu podatkowego
W sytuacji gdy wspólnicy spółki cywilnej zostają zwolnieni z obowiązku wypłaty wspólnikowi występującemu z tej spółki równowartości jego udziału w majątku spółki, po ich stronie (...)
str. 45
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Odliczenie podatku zapłaconego za granicą
Spółka z o.o. oprócz dochodów osiąganych na terytorium Polski, osiąga również dochody (przychody) za granicą. W jaki sposób należy ustalić limit odliczenia dla podatku zapłaconego (...)
str. 46
2.
Ważność certyfikatu rezydencji w stanie zagrożenia epidemicznego
Zatrudniamy na umowę zlecenia cudzoziemca, który mieszka i studiuje w Niemczech. Otrzymaliśmy od niego certyfikat rezydencji wystawiony 18 grudnia 2020 r. Później nie dostarczył nowszego (...)
str. 48
2.1.
Certyfikat rezydencji niezawierający okresu ważności
W myśl art. 41 ust. 9a updof, jeżeli miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze (...)
str. 49
2.2.
Certyfikat rezydencji zawierający okres ważności
Stosownie do art. 31ya ust. 3 (zdanie pierwsze) ustawy o COVID-19, w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, (...)
str. 50
3.
Opodatkowanie dochodów zleceniobiorcy-nierezydenta
Zatrudniamy na umowę zlecenia osobę, która na stałe mieszka w Holandii i pracuje tam w ramach umowy o pracę. Umowa zlecenia jest realizowana w Polsce. (...)
str. 51
3.1.
Podatek w formie ryczałtu
Przychody osiągane przez nierezydenta nieprowadzącego działalności gospodarczej, z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej (...)
str. 51
3.2.
Rozliczenie podatku według skali podatkowej
Nierezydent, który osiągnął dochody tylko z tytułu umowy zlecenia opodatkowane zryczałtowanym podatkiem, nie składa zeznania podatkowego (art. 45 ust. 3 updof). Jednocześnie nierezydent, który uzyskał (...)
str. 52
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Remont zabytku nieruchomego bez ulgi w CIT
Osoba prawna jest właścicielem zabytkowego budynku, który jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Obecnie na ukończeniu są prace remontowo-odtworzeniowe w (...)
str. 53
2.
Preferencje dla rodziców uczącego się dziecka w świetle znowelizowanych przepisów
Katalog preferencji Ustawa o PIT przewiduje preferencje podatkowe dla podatników wychowujących dzieci: małoletnie, pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę (...)
str. 54
3.
Odliczenie darowizny na rzecz kościelnej osoby prawnej
W 2022 r. chcę przekazać darowiznę pieniężną na rzecz kościelnej osoby prawnej z przeznaczeniem na cele charytatywno-opiekuńcze. Kościół, który zamierzam wspierać, jest zarejestrowany w rejestrze (...)
str. 55
4.
Prawo do ulgi dla powracających z zagranicy zależne od okresu zamieszkania w innym państwie - interpretacja organu podatkowego
Ustalając możliwość skorzystania z ulgi dla powracających z zagranicy, należy brać pod uwagę czas zamieszkiwania w innym państwie w okresie bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym (...)
str. 56
5.
Odszkodowanie od byłego pracodawcy otrzymane na mocy ugody sądowej jest wolne od podatku dochodowego - wyrok WSA
Ustalenie w zawartej ugodzie sądowej odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy nie wyklucza prawa do zwolnienia tego świadczenia od podatku dochodowego. Tak wynika (...)
str. 57
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Obowiązek dokumentacyjny dla tzw. pośrednich transakcji rajowych
Czy spółki z o.o., jako osoby prawne, są zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych, a co za tym idzie (...)
str. 59
2.
Uznanie świadczenia za ukrytą dywidendę
Prezes zarządu spółki z o.o., poza zarządzaniem spółką, świadczy dla niej równocześnie usługi jako przedstawiciel handlowy. W umowie spółki zawarto postanowienie, że prowizja uzależniona jest (...)
str. 61
3.
Zaliczka na podatek od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za miesiące od lipca do grudnia 2022 r.
Czy w związku z nowelizacją ustawy o PIT w ramach Polskiego Ładu 2.0 podatnicy uzyskujący dochody z działów specjalnych produkcji rolnej opłacający zaliczki na podatek (...)
str. 62
4.
Sprzedaż odziedziczonych nieruchomości a koszty ich nabycia poniesione przez spadkodawcę - wyrok NSA
Podatnik, który w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej zbywa odziedziczone nieruchomości, może pomniejszyć przychód uzyskany z tego tytułu o koszty nabycia tych nieruchomości poniesione (...)
str. 63
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Limit kosztów z tytułu wstępnej opłaty leasingowej
Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego (spalinowego) o wartości ponad 150.000 zł. Aby doszło do jej realizacji, (...)
str. 65
2.
Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości
Spółka z o.o. opłaciła podatek od posiadanych nieruchomości za 2022 r. W lipcu dokonała sprzedaży jednego z budynków magazynowych i złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty (...)
str. 65
3.
CIT-8 wspólnika spółki komandytowej
Od 1 maja 2021 r. spółka komandytowa uzyskała status podatnika CIT. W maju 2021 r. spółka z o.o. wystąpiła ze spółki komandytowej. Czy powinna wykazać (...)
str. 66
4.
Odsetki od kredytu po sprzedaży środka trwałego
Podatnik zamierza sprzedać środek trwały, którego zakup sfinansował, zaciągając kredyt. Czy odsetki od tego kredytu płacone po sprzedaży składnika majątku może nadal zaliczać do kosztów (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.