Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 23 (575) z dnia 01.12.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 23 (575) z dnia 01.12.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) w 2023 r.
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180), zwana (...)
str. 4
1.1.
Warunki opodatkowania ryczałtem
Opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek może podlegać podatnik, który ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli podlegający w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości (...)
str. 4
1.2.
Wstępna korekta przychodów i kosztów uzyskania przychodów
W zakresie przepisów regulujących wstępną korektę przychodów i kosztów uzyskania przychodów ustawodawca dostrzegł potrzebę doprecyzowania art. 7aa ust. 5 pkt 1 updop (w zakresie zwolnienia (...)
str. 5
1.3.
Ustalanie dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
W katalogu dochodów do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek ustawodawca wymienił m.in. dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (art. 28m ust. 1 pkt (...)
str. 7
1.4.
Zmiana terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu zysku wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem
Termin zapłaty podatku od dochodu z tytułu zysku wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem uzależniony został od terminu jego dystrybucji. Mocą ustawy nowelizującej termin zapłaty ryczałtu (...)
str. 8
2.1.
Sporządzenie CIT-15J przez spółkę jawną
Spółka jawna mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i jeśli jej rok obrotowy pokrywa się z (...)
str. 10
2.2.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej
Na podstawie art. 27c updop: 1) podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów, 2) podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość (...)
str. 10
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Stypendia fundowane przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego są wolne od PIT
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru Przeglądu Podatku Dochodowego, na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie (...)
str. 11
2.
Podwyższono diety i ryczałty za nocleg z tytułu podróży służbowej
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2302 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 11
3.
Ogłoszono jednolite teksty rozporządzeń dotyczących stosowania art. 26 ust. 2e updop i art. 41 ust. 12 updof
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2275 i 2314 opublikowano obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego (...)
str. 11
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Transakcje handlowe a koszty uzyskania przychodów
Jednego dnia podatnik nabył dwukrotnie od kontrahenta towary, na które wystawione zostały dwie faktury z tą samą datą sprzedaży. Płatność za obie faktury nastąpiła w (...)
str. 12
2.
Sprzedaż kart podarunkowych - przychód w dacie realizacji karty
Spółka z o.o. zajmująca się handlem detalicznym sprzedaje karty podarunkowe, uprawniające do zakupu towarów w jej sklepach. Mają one oznaczony okres ważności, po upływie którego (...)
str. 13
3.
W 2023 r. odpisy amortyzacyjne od budynków mieszkalnych poza kosztami podatkowymi
Spółka z o.o. kupiła i przyjęła do używania w listopadzie 2021 r. budynek mieszkalny, który w całości jest używany na cele niemieszkalne (na potrzeby biura). (...)
str. 14
4.
Firmowe koszty poniesione przed oddaniem lokalu do używania
Spółka z o.o. wynajęła lokal do prowadzenia działalności gospodarczej. Aktualnie przeprowadza w nim modernizację. Równolegle ponosi koszty pośrednie, tj. wydatki na zakup środków czystości, materiałów (...)
str. 15
5.
Estoński CIT - dochód z tytułu ukrytych zysków
Spółka z o.o. podlega opodatkowaniu estońskim CIT. Z pojawiających się interpretacji wynika, że wynajem przez wspólnika nieruchomości na rzecz spółki jest ukrytym zyskiem. Czy spółka (...)
str. 17
6.
Rezygnacja z ustalania przychodu w dacie otrzymania zaliczki na poczet dostaw towaru
W 2022 r. wspólnicy spółki cywilnej zaliczki otrzymane na poczet przyszłych dostaw towarów rozliczają podatkowo w miesiącu otrzymania tych zaliczek. W 2023 r. zamierzają zrezygnować (...)
str. 20
7.
Korekta odpisów na ZFŚS skutkuje korektą kosztów podatkowych
W spółce jawnej osób fizycznych na koniec 2022 r. zmniejszy się stan zatrudnienia. Dokonany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwany Funduszem) jest więc większy (...)
str. 21
8.
Upominki świąteczne dla kontrahentów
Spółka z o.o. z okazji świąt Bożego Narodzenia zamierza przekazać kontrahentom upominki w postaci słodyczy oraz alkoholu. Czy poniesione na ten cel wydatki ma prawo (...)
str. 22
9.
Moment powstania przychodu w handlu przez internet - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W przypadku otrzymania płatności za sprzedane towary gotówką, kartą płatniczą lub blikiem bądź w ramach systemu płatniczego online za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznej, momentem uzyskania (...)
str. 23
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Mikołajkowe świadczenia dla dzieci pracowników
1) U kogo powstanie przychód w związku z przekazaniem dzieciom pracowników paczek mikołajkowych? U pracownika czy u jego dziecka? Przekazanie dzieciom pracowników paczek mikołajkowych powoduje (...)
str. 25
2.
Kwota zmniejszająca podatek w 2023 r. - pytania i odpowiedzi
1) W 2021 r. pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2, na podstawie którego zakład pracy jako płatnik przy ustalaniu zaliczki na podatek od wynagrodzenia pracownika stosuje (...)
str. 28
3.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę a 50% koszty uzyskania przychodów
Firma zamierza zatrudnić pracownika w dziale badania i rozwój. Jakie warunki muszą być spełnione, aby do jego wynagrodzenia zastosować 50% koszty uzyskania przychodów? W przedstawionej (...)
str. 30
3.1.
Unormowania ustawowe
Generalnie koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy określa się według zasad wskazanych w art. 22 ust. 2 updof. Przepisem szczególnym w stosunku do zasad ogólnych (...)
str. 30
3.2.
Warunki zastosowania 50% kosztów
W praktyce kwestia możliwości zastosowania 50% kosztów autorskich do przychodów uzyskiwanych przez pracownika z tytułu stosunku pracy często budzi wątpliwości. Szereg z nich szczegółowo wyjaśnił (...)
str. 31
4.
Przychód pracownika zakwaterowanego za częściową odpłatnością - interpretacja organu podatkowego
Wartość świadczenia w postaci zapewnienia pracownikom zakwaterowania za częściową odpłatnością stanowi u tych pracowników przychód. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z (...)
str. 32
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Wartość początkowa środka trwałego będącego przedmiotem umowy leasingu finansowego
Spółka z o.o. nabyła samochód osobowy w ramach leasingu finansowego. W dniu podpisania umowy uregulowała opłatę wstępną oraz cały należny VAT. Czy ustalając wartość początkową (...)
str. 34
2.
Moment wprowadzenia budynku do ewidencji środków trwałych
Wybudowaliśmy budynek z lokalami użytkowymi na wynajem. Uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie całego budynku. Niektóre lokale zostały już wynajęte, ale wciąż trwają w nich prace adaptacyjne. (...)
str. 35
3.
Jednorazowa amortyzacja paneli fotowoltaicznych
Spółka z o.o. planuje zakup paneli fotowoltaicznych. Posiadając status małego podatnika, chce dokonać jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis. Czy jest taka możliwość? Czy (...)
str. 36
3.1.
Warunki stosowania jednorazowej amortyzacji w ramach limitu 50.000 euro
Podatnik może skorzystać z jednorazowej amortyzacji na zasadach określonych w art. 16k ust. 7-13 updop (jednorazowy odpis amortyzacyjny do wysokości 50.000 euro). Z przepisów tych (...)
str. 36
3.2.
Pomoc de minimis
Jednorazowy odpis amortyzacyjny, o którym mowa w art. 16k ust. 7 updop stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio (...)
str. 38
4.
PCC powiększa cenę nabycia środka trwałego
Podatnik PIT kupił lokal użytkowy. Przeniesienie własności odbyło się aktem notarialnym. Notariusz sporządzający ten akt pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Czy podatek ten należy (...)
str. 38
5.
Rozliczenie wydatków poniesionych na wykończenie lokalu mieszkalnego
Wynajmuję mieszkanie w ramach prywatnego najmu opodatkowanego według skali podatkowej. Mieszkanie kupiłem w 2021 r. i poniosłem koszty jego wykończenia (zakup drzwi, gipsowanie ścian, zamontowanie (...)
str. 39
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Zapłata podatku dochodowego za ostatni okres rozliczeniowy 2022 r.
Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, w trakcie roku podatkowego są obowiązani, bez wezwania, wpłacać z tego tytułu podatek dochodowy na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Wymóg (...)
str. 41
1.1.
Kartowicze
Podatnicy, którzy stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej (tzw. kartowicze), płacą ten podatek w kwocie wynikającej z decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego, pomniejszony o (...)
str. 41
1.2.
Ryczałtowcy
Podatnicy, którzy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczałtowcy), opłacają ten podatek za okresy miesięczne lub (...)
str. 41
1.3.
Podatnicy zmieniający formę opodatkowania za 2022 r. z ryczałtu ewidencjonowanego na skalę podatkową
Podatnikom stosującym w 2022 r. opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej umożliwiono rozliczenie uzyskanych za ten rok dochodów przy zastosowaniu skali (...)
str. 42
1.4.
Podatnicy PIT - liniowcy i stosujący skalę podatkową
Podatnicy stosujący opodatkowanie na zasadach określonych w ustawie o PIT (tj. według skali podatkowej lub podatkiem liniowym) w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek za (...)
str. 42
2.
Obowiązki związane z zamknięciem podatkowej księgi
U podatników PIT rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Wobec tego podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o (...)
str. 43
2.1.
Ujęcie operacji grudniowych i weryfikacja zapisów
31 grudnia 2022 r. to data, która wyznacza nie tylko koniec roku podatkowego, ale również koniec miesiąca/kwartału, za który trzeba uiścić zaliczkę na podatek. Podjęcie (...)
str. 43
2.2.
Roczne podsumowanie zapisów
Po zakończeniu roku podatkowego obowiązkiem przedsiębiorców jest dokonanie rocznego podsumowania zapisów w podatkowej księdze w kolumnach od 7 do 14. Termin na realizację tej czynności (...)
str. 43
2.3.
Sporządzenie spisu z natury
Przedsiębiorcy rozliczający podatek na podstawie podatkowej księgi, zgodnie z art. 24 ust. 2 updof, ustalają dochód za rok podatkowy z uwzględnieniem tzw. różnic remanentowych. Wobec (...)
str. 44
2.4.
Ustalenie rocznego dochodu (straty)
Czynnością kończącą proces związany z zamknięciem podatkowej księgi jest wyliczenie rocznego dochodu/straty z wykonywanej działalności gospodarczej. Wyliczenia rocznego dochodu/straty dokonuje się w sposób opisany w (...)
str. 45
3.
Przekształcenie w trakcie miesiąca spółki jawnej w spółkę komandytową
Wspólnicy spółki jawnej osób fizycznych planują przekształcenie tej spółki w spółkę komandytową. Przekształcenie to nastąpi w trakcie miesiąca. Jak prawidłowo przyporządkować do tych spółek przychody (...)
str. 46
3.1.
Regulacje kodeksowe
Zarówno spółka jawna, jak i komandytowa są zaliczane w Kodeksie spółek handlowych do kategorii spółek osobowych. Zasady przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową regulują (...)
str. 46
3.2.
Konsekwencje w podatku dochodowym
Z pytania wynika, że wspólnikami spółki jawnej są wyłącznie osoby fizyczne, a zatem na gruncie przepisów o podatku dochodowym nosi ona miano spółki niebędącej osobą (...)
str. 46
3.3.
Kwestia przyporządkowania przychodów i kosztów podatkowych
Przepisy o podatku dochodowym nie zawierają szczególnych regulacji, co do sposobu "przyporządkowania" przychodów i kosztów podatkowych w przypadku przekształcenia w trakcie miesiąca spółki jawnej w (...)
str. 47
4.
Metody rozliczania kosztów u prowadzących podatkową księgę
Prowadzę działalność gospodarczą, którą rozliczam na podstawie podatkowej księgi. Proszę o wyjaśnienie, jaka jest różnica między ujęciem kosztów w księdze metodą uproszczoną i memoriałową? Wyjaśnienie (...)
str. 47
4.1.
Uregulowania na gruncie ustawy o PIT
Ustawa o PIT określa dwie metody rozliczania (potrącalności) kosztów uzyskania przychodów, przyznając podatnikom prowadzącym podatkową księgę prawo wyboru jednej z nich. Metoda, która zakłada, że (...)
str. 48
4.2.
Ujęcie kosztów w księdze
Prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, poza przepisami ustawy o PIT, musi uwzględniać regulacje wynikające z rozporządzenia, m.in. w zakresie terminów ujmowania poszczególnych kategorii kosztów (...)
str. 49
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Odliczanie od CIT podatku zapłaconego za granicą
Spółka z o.o. spółka komandytowa posiadająca siedzibę na terytorium Polski podlega w Polsce opodatkowaniu CIT od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (...)
str. 50
2.1.
Rezydencja podatkowa - odpowiedź na interpelację poselską
Autor interpelacji poselskiej nr 36124 zainteresował się kwestią ustalania rezydencji podatkowej obywateli Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli się w wyniku działań wojennych w Ukrainie. Zauważył, (...)
str. 51
2.2.
Zasady opodatkowania - odpowiedź na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z 31 sierpnia 2022 r., nr V.511.874.2022.EG wystąpił do pani Minister Finansów o przekazanie informacji, czy resort finansów rozważa podjęcie (...)
str. 52
3.
Brak podatku u źródła w związku z nabyciem usług certyfikacji produktów
Zakupiliśmy usługi certyfikacji produktów od firmy mającej siedzibę w Szwecji. Czy w momencie zapłaty za te usługi trzeba pobrać podatek u źródła i odprowadzić go (...)
str. 54
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Kto zbył nieruchomość w 2019 r., ma czas na realizację celów mieszkaniowych do końca 2022 r.
Przypominamy, że podatnicy, którzy w 2019 r. dokonali odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. (...)
str. 55
2.
Stosowanie zwolnień podatkowych do przychodów młodego kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe
Firma zatrudnia pracownika, który nie ma ukończonych 26 lat. Wykonuje on zadania kierowcy, realizując przewozy drogowe w ruchu międzynarodowym. Czy w sytuacji gdy przychody tego (...)
str. 56
3.
Koszty leasingu instalacji fotowoltaicznej nie mogą być odliczane od dochodu - wyrok WSA
Opłaty za leasing instalacji fotowoltaicznej służącej do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w energię elektryczną nie mieszczą się w kategorii wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (...)
str. 59
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Kompensata podatku od przychodów z budynków z podatkiem od wydatków niestatutowych
Instytut badawczy korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop od kilku lat ponosi stratę podatkową. Z uwagi na to, że (...)
str. 60
1.1.
Zwolnienie z podatku dochodowego podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną
Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, dochody podatników, których celem statutowym jest wymieniona w tym przepisie działalność społecznie-użyteczna, w tym działalność (...)
str. 60
1.2.
Podatek od przychodów z budynków
Podatek od przychodów z budynków został wprowadzony do ustawy o CIT oraz ustawy o PIT od 2018 r. W okresie epidemii COVID-19 obowiązywało zwolnienie z (...)
str. 61
1.3.
Podatek płatny w związku z wydatkiem poniesionym na cele inne niż statutowe
Odnosząc omówione zasady uwzględniania w miesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy kwot podatku od przychodów z budynków, zauważyć trzeba, że podatek dochodowy płacony zgodnie z treścią (...)
str. 61
2.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w transakcjach między spółką gminną a gminą oraz innymi spółkami gminnymi
W spółce z o.o. A 100% udziałów należy do gminy. W skład rady nadzorczej spółki A wchodzi m.in. sekretarz gminy i prezes innej spółki gminnej (...)
str. 62
2.1.
Powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym, za powiązane uważa się m.in. takie podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny (...)
str. 63
2.2.
Kwestia zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego
Stosownie do art. 11l ust. 3 updop, przy określaniu wartości transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, która to wartość jest porównywana z progiem dokumentacyjnym wskazanym w (...)
str. 63
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Przeliczenie na złote kosztu wyrażonego w walucie obcej, gdy data sprzedaży jest inna niż data wystawienia faktury
Spółka z o.o. coraz częściej otrzymuje od kontrahentów krajowych faktury, na których kwota do zapłaty jest wyrażona w walucie obcej. Jaki kurs waluty powinna stosować (...)
str. 65
2.
Dzierżawa gruntów rolnych na cele rolnicze
Spółka z o.o. w latach 2021-2022 dzierżawiła grunty rolne na potrzeby działalności innej spółki rolniczej. Czy dzierżawa gruntów na cele rolnicze jest działalnością rolniczą? Czy (...)
str. 65
3.
Przekazanie majątku polikwidacyjnego na cele osobiste, a następnie jego sprzedaż
Z końcem 2022 r. podatnik PIT zamierza zlikwidować jednoosobową działalność gospodarczą. Na dzień likwidacji pozostaną dwa środki trwałe, które są w pełni zamortyzowane. Czy przekazanie (...)
str. 66
4.
Od 2023 r. przychody z prywatnego najmu opodatkowane wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym
Od kilku lat uzyskuję przychody z prywatnego najmu, z których dochody opodatkowuję według skali podatkowej. Czy w 2023 r. nadal będę mógł stosować tę formę (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.