Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 8 (560) z dnia 20.04.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Projekt nowelizacji ustaw podatkowych - uproszczenie przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu
PROJEKT USTAWY Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (rcl.gov.pl) ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych (...)
str. 4
1.1.
Obniżenie stawki PIT, próg podatkowy i kwota wolna od podatku bez zmian
W projekcie przewiduje się obniżenie najniższej stawki podatkowej z 17% do 12%. Obejmie ona każdego podatnika uzyskującego dochody opodatkowane według skali podatkowej bez względu na (...)
str. 4
1.2.
Likwidacja ulgi dla klasy średniej
Z dniem 1 lipca 2022 r. uchyleniu mają ulec przepisy o uldze dla klasy średniej, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, (...)
str. 5
1.3.
Odliczenie składki zdrowotnej
Od 1 stycznia 2022 r. zniesiono prawo do pomniejszania podatku o składki zdrowotne. Podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej projektodawca rekompensuje tę stratę obniżeniem stawki (...)
str. 5
1.4.
Zasady składania/wycofywania oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki
Projektodawca proponuje uporządkowanie i ujednolicenie przepisów dotyczących składania płatnikom wniosków i oświadczeń. Przede wszystkim zakłada wprowadzenie do ustawy o PIT regulacji, z których wprost będzie (...)
str. 6
1.5.
Kwota zmniejszająca podatek
Zaproponowano zasadnicze zmiany w zakresie uwzględniania przez płatników 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, która po zmianach wyniesie 300 zł (3.600 zł : 12). Oświadczenie (aktualnie PIT-2 (...)
str. 6
1.6.
Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek
Projekt zawiera regulacje, na mocy których podatnik będzie mógł upoważnić swojego płatnika, poprzez sporządzony na piśmie wniosek, do niepobierania w danym roku podatkowym zaliczek, o (...)
str. 7
1.7.
Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci
Projekt zakłada przywrócenie mechanizmu wspólnego rozliczania się z dzieckiem, który polega na opłacaniu podatku w podwójnej wysokości od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci. Takiego (...)
str. 7
1.8.
Podwyższenie zarobków dziecka
Podwyższeniu ma również ulec limit przychodów, jaki może uzyskać pełnoletnie uczące się dziecko, aby rodzice nie utracili prawa do: przywracanego w projekcie preferencyjnego opodatkowania dochodów (...)
str. 7
1.9.
Nowelizacja zwolnień przedmiotowych
W ustawie o PIT od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono nowe zwolnienia przedmiotowe, tzw. PIT-0 do kwoty przychodów wynoszącej 85.528 zł w skali roku podatkowego. (...)
str. 8
1.10.
Pozostałe zagadnienia
Rezygnacja z podwyższonych kosztów pracowniczych W obecnym stanie prawnym przepisy ustawy o PIT wprost odnoszą się jedynie do sytuacji, gdy pracownik chce zrezygnować ze stosowania (...)
str. 8
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Zwolnienia od PIT i CIT wprowadzone ustawą o obronie Ojczyzny
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 655 opublikowano ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny , która, z pewnymi wyjątkami (...)
str. 10
2.
Preferencje dla spółek opodatkowanych estońskim CIT przekazującym pomoc Ukrainie
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 641 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru ryczałtu od (...)
str. 10
3.
Zaniechanie poboru PIT dla stypendiów z programu "Erasmus+" oraz świadczeń z programu "Europejski Korpus Solidarności"
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 635 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)
str. 11
4.
Przedłużenie spółkom nieruchomościowym terminu złożenia wymaganych informacji
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 709 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji (...)
str. 12
5.
Umorzenie wierzytelności przejętych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 646 opublikowana została ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i (...)
str. 12
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Moment powstania przychodu z usług reklamowych
Spółka z o.o. zawarła umowę sponsoringu. Świadczenia realizowane w ramach tej umowy będą ekwiwalentne. Spółka będzie reklamować kontrahenta w trakcie organizowanych eventów, głównie konferencji, które (...)
str. 13
2.
Koszty z tytułu hipotetycznych odsetek nie mogą być dowolnie przypisywane do lat podatkowych
Zysk wypracowany w 2020 r. spółka na podstawie stosownej uchwały podjętej w 2021 r. przeznaczyła na kapitał zapasowy. Czy z tego tytułu może zaliczyć hipotetyczne (...)
str. 14
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego w zakresie CIT
3.1.
Monitoring - odrębny środek trwały zamortyzowany jednorazowo
Spółka z o.o. w budynku, w którym znajduje się jej siedziba, zamontowała system monitoringu. Jest on kompletnym zespołem urządzeń spełniających swoją rolę. Nie jest trwale (...)
str. 15
3.2.
Podatkowe różnice kursowe od VAT
Spółka z o.o. otrzymała od polskiego kontrahenta fakturę, w której wartość zobowiązania wyrażona została w euro, ale VAT został przeliczony na PLN. VAT podlega odliczeniu. (...)
str. 16
3.3.
Koszty remontu pokryte odszkodowaniem
Spółka z o.o. w wyniku pożaru hali produkcyjnej poniosła szkodę w składnikach majątku. W 2021 r. otrzymała z tego tytułu odszkodowanie. Część otrzymanych środków wydatkowała (...)
str. 17
3.4.
Naprawa nawierzchni drogi wewnętrznej
Spółka z o.o. dokonała naprawy drogi wewnętrznej, stanowiącej jej środek trwały. Prace polegały na zastąpieniu płyt betonowych asfaltem i ułożeniu betonowych krawężników. Czy poniesione z (...)
str. 17
3.5.
Premie dla największych dostawców
Spółdzielnia mleczarska postanowiła premiować rolników, którzy dostarczają do spółdzielni najwięcej litrów mleka. Chce w ten sposób zatrzymać najlepszych dostawców, gdyż zapewnia jej to stabilną sytuację, (...)
str. 18
3.6.
Kilometrówka dla zleceniobiorcy
Spółka z o.o. zatrudnia zleceniobiorcę nieprowadzącego działalności gospodarczej, któremu zwraca koszty używania prywatnego samochodu osobowego na potrzeby spółki. Czy wypłacona kwota będzie kosztem uzyskania przychodów (...)
str. 18
4.
Wynagrodzenie wspólnika spółki cywilnej wyłączone z kosztów podatkowych
Jeden ze wspólników spółki cywilnej jest zatrudniony w niej na umowę zlecenia. Uzyskuje z tego tytułu przychody z działalności wykonywanej osobiście. Od wynagrodzenia wypłacanego wspólnikowi (...)
str. 19
5.
Rozliczanie wydatków ponoszonych w okresie zawieszenia wykonywania działalności
Jestem przedsiębiorcą. Obecnie zawiesiłem wykonywanie działalności gospodarczej. W 2022 r. otrzymałem w spadku budynek mieszkalny (wielolokalowy). W jednym z lokali mieszkam. Pozostałe będę wynajmować w (...)
str. 21
6.
Zaliczkowy charakter należności wyłącza ją z przychodów - interpretacja organu podatkowego
Wpłaty dokonywane przez odbiorców usług przed zakończeniem danego projektu, nie stanowią u wykonawcy usług przychodu w dacie wystawienia odpowiadającej im faktury (potwierdzającej otrzymanie zaliczki) ani (...)
str. 23
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Obliczanie pracownikowi zaliczek na podatek według starych i nowych zasad przy dwóch wypłatach w miesiącu
Wynagrodzenie pracownika jest wypłacane w dwóch terminach (na początku i na końcu miesiąca). Łączna jego kwota nie przekracza 12.800 zł. Czy porównania zaliczki obliczonej według (...)
str. 25
1.1.
Ogólne zasady rozliczania dwóch wypłat w miesiącu
W sytuacji przedstawionej w pytaniu u pracownika w danym miesiącu przychód ze stosunku pracy powstanie dwukrotnie. Po raz pierwszy na początku miesiąca w momencie wypłaty (...)
str. 25
1.2.
Dwie wypłaty i przedłużenie terminu poboru zaliczki
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek (...)
str. 26
2.
Zwrot wynagrodzenia przez członków zarządu
W latach 2015-2020 członkowie zarządu otrzymywali wynagrodzenie, od którego pobierano zaliczki na podatek dochodowy. W związku z tym sporządzano za te lata deklaracje PIT-4R oraz (...)
str. 28
3.
Zapłata za byłego pracownika zaległej składki ZUS a informacja PIT-11
Po kontroli ZUS okazało się, że program płacowy nie naliczył składek ZUS od jednego ze składników wynagrodzenia pracownika. W rezultacie powstała niedopłata w składce emerytalnej, (...)
str. 30
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Kiedy wydatki na zakup części składowych powiększają podstawę amortyzacji środka trwałego?
Spółka z o.o. posiada w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zespoły komputerowe. W kilku z nich wymieniła płyty główne na nowe. Czy (...)
str. 32
2.
Amortyzacja sezonowa w roku nabycia środka trwałego
Prowadzimy działalność gospodarczą, która ma charakter sezonowy. Na potrzeby tej działalności w lipcu 2022 r. kupimy łódź motorową i w tym samym miesiącu oddamy ją (...)
str. 33
3.
Prawo do amortyzacji lokalu w czasie przerwy w najmie
Kilka lat temu nabyłam razem z mężem na zasadzie wspólności majątkowej lokal mieszkalny i od 2022 r. wynajmuję go w ramach prywatnego najmu. Od dochodu (...)
str. 35
4.
Czy zapasowy składnik majątku podlega amortyzacji? - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Jeżeli zapasowy składnik majątku nie jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, to nie ma możliwości wprowadzenia go do (...)
str. 37
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Obliczanie zaliczki PIT przez jednoosobowego przedsiębiorcę będącego wspólnikiem w spółce transparentnej podatkowo
Podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i jednocześnie jest wspólnikiem w spółce niebędącej osobą prawną. Dochody z obu działalności są opodatkowane według skali podatkowej. Jak obliczyć (...)
str. 39
2.
Rozliczenie składek ZUS przedsiębiorcy i osoby współpracującej
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT. Opłaca za siebie i za osobę z nim współpracującą składki na ubezpieczenia społeczne. (...)
str. 40
3.
Rozstanie z pracownikiem a koszty podatkowe
3.1.
Świadczenia pomocowe dla zwalnianych osób
Podatnik planuje restrukturyzację firmy, co będzie się wiązać z likwidacją niektórych stanowisk pracy. Aby jak najszybciej zakończyć zatrudnienie z pracownikami zatrudnionymi na tych stanowiskach, zamierza (...)
str. 42
3.2.
Odszkodowanie za niezasadne zwolnienie z pracy
Zostałem zobowiązany do wypłaty pracownikowi odszkodowania za niezasadne wypowiedzenie umowy o pracę. Czy wydatek z tego tytułu mogę uznać za koszt podatkowy? Chociaż tego rodzaju (...)
str. 42
3.3.
Umowa o zakazie konkurencji
Z przyczyn leżących po stronie pracodawcy rozwiązano za porozumieniem stron umowę o pracę z pracownikiem zatrudnionym na jednym z kluczowych stanowisk w firmie. Aby zabezpieczyć (...)
str. 43
4.
Wypłata zysku spółki jawnej w formie niepieniężnej
Wspólnicy spółki jawnej postanowili, że wypłata zysku spółki jednemu ze wspólników nastąpi w formie niepieniężnej - poprzez przekazanie mu samochodu osobowego należącego do spółki. Czy (...)
str. 44
5.
Sprzedaż majątku pozostałego po likwidacji działalności gospodarczej
Prowadziłem indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT. Po jej likwidacji przejąłem do majątku prywatnego składniki majątku firmowego, w tym m.in. (...)
str. 46
6.
Prowadzenie jednej księgi przedsiębiorstwa wielozakładowego przez biuro rachunkowe
Podatnik prowadzi samodzielnie działalność handlową, którą rozlicza na podstawie podatkowej księgi (prowadzi ją biuro rachunkowe). W trakcie roku podatkowego otworzył drugi sklep. Czy przychody i (...)
str. 47
7.
Wydatki ponoszone w okresie zawieszenia prowadzenia firmy - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Uznanie wydatków poniesionych w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej za koszty uzyskania przychodów zależy od tego, czy zobowiązanie do ich poniesienia powstało przed datą zawieszenia (...)
str. 48
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Opodatkowanie pracowników wykonujących pracę za granicą
Spółka jest agencją pracy tymczasowej. Zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Działając w tym charakterze, użycza pracowników tymczasowych na rzecz niemieckich użytkowników. Użyczeni pracownicy wykonują (...)
str. 49
2.
Ustalenie miejsca opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii
Podatnik posiada podwójne obywatelstwo polskie i angielskie. W 2021 r. przebywał w Anglii prawie cały rok, gdzie pracował u angielskiego pracodawcy i prowadził działalność gospodarczą (...)
str. 51
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Wydatki związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym poniesione za granicą
Podatnik nabył panele fotowoltaiczne od zagranicznego przedsiębiorcy, który na fakturze sprzedaży wykazał podatek od wartości dodanej. Czy można ten wydatek odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej? (...)
str. 54
1.1.
Ogólne warunki korzystania z ulgi
Z ulgi termomodernizacyjnej mogą korzystać podatnicy opodatkowani według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podstawę stosowania tej ulgi stanowi art. 26h updof (...)
str. 54
1.2.
Uwzględnienie wydatków zagranicznych
Zakresem ulgi termomodernizacyjnej objęte są m.in. wydatki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej udokumentowane fakturami wystawionymi przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze (...)
str. 55
2.
Rozliczenie limitowanych wydatków na cele rehabilitacyjne
Podatnik z tytułu dysfunkcji narządu ruchu ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Ponosi wydatki w związku z używaniem samochodu osobowego, którego jest właścicielem, oraz na opłacenie (...)
str. 56
2.1.
Rodzaj i zakres wydatków objętych ulgą
Nie każdy wydatek dotyczący osoby niepełnospraw­nej daje prawo do odliczeń. Wyliczenie wydatków uznawanych za poniesione na cele rehabilitacyjne zawiera art. 26 ust. 7a updof. W (...)
str. 56
2.2.
Limit odliczenia
Wydatki na opłacenie przewodników osoby niepełnosprawnej oraz z tytułu używania przez osobę niepełnosprawną samochodu osobowego należą do tych wydatków na cele rehabilitacyjne, które mogą być (...)
str. 57
2.3.
Dokumentowanie wydatków
Kwotę odliczenia z tytułu poniesienia wydatków na używanie samochodu osobowego oraz związanych z opłacaniem przewodników podatnik ustala we własnym zakresie. Nie ma przy tym obowiązku (...)
str. 58
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Polski Ład określił skutki zmniejszenia udziału kapitałowego wspólników w spółkach niebędących osobami prawnymi
W ramach Polskiego Ładu do ustawy o PIT wprowadzono przepisy określające skutki zmniejszenia udziału kapitałowego w spółkach niebędących osobami prawnymi. Regulacje te mają na celu (...)
str. 59
1.1.
Spory interpretacyjne przed 2022 r.
Do końca 2021 r. brak było przepisów, które określałyby skutki w podatku dochodowym wycofania przez wspólników części wkładu ze spółki niebędącej osobą prawną (np. spółki (...)
str. 59
1.2.
Uregulowania obowiązujące od 2022 r
Od 1 stycznia 2022 r. zasady opodatkowania zmniejszenia udziału kapitałowego zostały uregulowane. Środki pieniężne Na mocy pkt 16a dodanego do art. 14 ust. 2 updof, (...)
str. 59
2.
Ceny transferowe - podmioty powiązane i obowiązek dokumentacyjny
Członek zarządu spółki z o.o. X posiada w tej spółce 20% udziałów. Jednocześnie jest on prezesem zarządu spółki z o.o. Y. Spółki te zawierają pomiędzy (...)
str. 61
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Dotacja na środek trwały a zwolnienie od podatku
W 2021 r. podatnik CIT otrzymał z budżetu państwa dotację celową na zakup środka trwałego. Jaka jest podstawa prawna do zwolnienia od podatku tej dotacji (...)
str. 63
2.
Otrzymanie majątku w związku z likwidacją osoby prawnej
Nasza spółka z o.o. ma udziały w innej spółce z o.o. (zwanej dalej spółką zależną), która jest obecnie w trakcie likwidacji. Czy w związku z (...)
str. 64
3.
Podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych po skorzystaniu w ubiegłym roku z jednorazowej amortyzacji
W 2022 r. podatnik nabył fabrycznie nową maszynę o wartości 110.000 zł. Do kwoty 100.000 zł dokonał jednorazowej amortyzacji w bieżącym roku. Pozostałą część będzie (...)
str. 64
4.
Wspólne rozliczenie małżonków za 2021 r. możliwe także w przypadku małżonka na podatku liniowym
Małżonkowie generalnie spełniają przesłanki, by rozliczyć się wspólnie za 2021 r. Jedyna wątpliwość w tej kwestii dotyczy faktu, że małżonek prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem liniowym. (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - MAJ 2022 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 2.05.2022 r. (poniedziałek) złożenie urzędowi skarbowemu: - zeznania za 2021 r. (odpowiednio PIT-36 , PIT-36S , PIT-36L , (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.