Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 21 (573) z dnia 01.11.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 21 (573) z dnia 01.11.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Wyłączenie z kosztów płatności z pominięciem rachunku płatniczego
Przedsiębiorcy obowiązani są dokonywać płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest (...)
str. 4
1.2.
Wyjaśnienie pojęcia "jednorazowa wartość transakcji"
Ustawy o podatku dochodowym (PIT i CIT) nie definiują, jak należy rozumieć pojęcia "transakcja" i "jednorazowa wartość transakcji". Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej (...)
str. 6
1.3.
Wartość transakcji - kwota "brutto" czy "netto"
Przepisy art. 22p ust. 1 updof i art. 15d ust. 1 updop odnoszą się do wartości transakcji przekraczającej 15.000 zł, bez doprecyzowania, czy jest to (...)
str. 7
1.4.
Płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego i inne formy płatności
Rachunek płatniczy Ustawy o podatku dochodowym (PIT i CIT) nie definiują pojęcia rachunku płatniczego. Dlatego należy sięgnąć do art. 2 pkt 25 ustawy z dnia (...)
str. 7
1.5.
Skutki podatkowe płatności gotówkowych w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych
Limit płatności gotówkowych dotyczy tylko przedsiębiorców W przypadku każdej transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł, zawieranej między przedsiębiorcami istnieje obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku (...)
str. 8
2.
Odroczenie minimalnego podatku do 2024 r. i jego modyfikacja
Z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzony został minimalny podatek dochodowy, który jest unormowany w art. 24ca updop. Ma on zastosowanie do podatników, którzy w (...)
str. 10
2.1.
Zwolnienie z opodatkowania
Wprowadzono zwolnienie z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym na okres 2 lat (art. 38ec updop). Podatnicy obowiązani do zapłaty minimalnego podatku będą zwolnieni z tego obowiązku (...)
str. 11
2.2.
Zwiększenie wskaźnika rentowności decydującego o "wejściu" w zakres opodatkowania minimalnym podatkiem
Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych minimalnym podatkiem objęte są spółki oraz podatkowe grupy kapitałowe, które poniosły stratę ze źródła (...)
str. 11
2.3.
Nowelizacja metodologii obliczania progu rentowności
Na podstawie art. 24ca ust. 2 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r., dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach, poza (...)
str. 11
2.4.
Zmiany w zakresie kalkulacji podstawy opodatkowania
Stosownie do art. 24ca ust. 3 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r., podstawą opodatkowania - w uproszczeniu - będzie suma: 1,5% wartości (...)
str. 12
2.5.
Modyfikacja wyłączeń z podstawy opodatkowania
Na skutek zmiany w art. 24ca ust. 10 updop, wyłączeniu z podstawy opodatkowania podlegać będą przychody (zamiast dochody) podatników prowadzących działalność w SSE oraz w (...)
str. 13
2.6.
Nowe zwolnienia podmiotowe
Zawarty w art. 24ca ust. 14 updop katalog wyłączeń z minimalnego podatku zostanie rozszerzony m.in. o podatników: u których w roku podatkowym większość uzyskanych przychodów (...)
str. 13
3.
Resort finansów informuje o zasadach rozliczania przez podatników PIT dochodów za 2022 r.
Zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby fizyczne w 2022 r. zostały zmienione w trakcie roku podatkowego. W związku z tym pojawiały się zapowiedzi o możliwości (...)
str. 14
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Uchwalone zmiany w PIT i CIT czekają na podpis Prezydenta
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru czasopisma na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 15
2.
Dodatek elektryczny wolny od podatku dochodowego
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2127 opublikowano ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej (...)
str. 15
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej to nie zwrot wydatków poniesionych na naprawienie szkody
Firmowy pojazd (samochód osobowy o wartości poniżej 150.000 zł objęty OC i AC wykorzystywany do tzw. celów mieszanych) uczestniczył w kolizji drogowej. Firma (poszkodowany) zdecydowała (...)
str. 16
2.
Samochód osobowy wykorzystywany do celów mieszanych a estoński CIT
Spółka z o.o. od 1 stycznia 2022 r. opodatkowana jest ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT). Otrzymała fakturę za naprawę samochodu osobowego wykorzystywanego w (...)
str. 17
3.
Przychody i koszty z tytułu towaru otrzymanego nieodpłatnie
Spółka z o.o. sprzedaje kosmetyki. Kontrahent przekazał jej nieodpłatnie partię kremów, które zamierza sprzedać. Ich otrzymanie nie wiązało się z konkretnym zakupem kremów, którymi spółka (...)
str. 19
4.
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
Spółka z o.o. posiada środki na rachunku walutowym. Pokrywa nimi zobowiązania z tytułu transakcji z kontrahentami zagranicznymi (zakup towarów). Powstają podatkowe różnice kursowe na zobowiązaniach (...)
str. 20
5.
Remont prywatnego placu wykorzystywanego na firmowe cele
Podatnik PIT prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi transportowe. Dysponuje kilkoma samochodami ciężarowymi, które są w firmie środkami trwałymi. Siedziba firmy mieści się (...)
str. 22
6.1.
Skrócenie umowy leasingu nie skutkuje korektą kosztów
Jeśli umowa leasingu operacyjnego w chwili jej zawarcia spełniała warunki określone w art. 17b updop, to w przypadku wcześniejszego rozwiązania takiej umowy podatnik (leasingobiorca) nie (...)
str. 23
6.2.
Nieściągalność każdej wierzytelności przysługującej od jednego dłużnika powinna być udokumentowana
Postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności wierzytelności wydane wobec jednej wierzytelności nie wystarczy, aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów inne należności nieuregulowane (...)
str. 24
7.
Składki OC opłacone na rzecz kluczowych pracowników poza kosztami podatkowymi - wyrok WSA
Koszty składek z tytułu odpowiedzialności cywilnej księgowych oraz członków władz spółki, poniesione przez spółkę, nie są kosztami uzyskania przychodów. Tak wynika z wyroku WSA w (...)
str. 25
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Nowelizacja ustawy o PIT - obowiązki płatnika
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru Przeglądu Podatku Dochodowego na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 27
2.1.
Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może w danym roku kalendarzowym przekroczyć kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce (...)
str. 28
2.2.
Ustalenie obciążeń podatkowych i składkowych
Sposób obliczania przez płatnika zaliczek na podatek zawarty jest w art. 32 updof. Wynika z niego, że podstawę obliczenia zaliczki na podatek stanowi dochód, którym (...)
str. 29
3.
Wysokość stawki podatku stosowanej u zleceniobiorców
Dochód u zatrudnionego u nas zleceniobiorcy w listopadzie 2022 r. przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 120.000 zł. Czy w tej (...)
str. 31
4.
Przychód z udziału w konkursie organizowanym przez pracodawcę - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wartość nagrody wydanej pracownikowi w ramach konkursu dla pracowników jest u niego przychodem ze stosunku pracy bez względu na to, czy przedmiot rywalizacji konkursowej ma (...)
str. 32
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej
Kupiłem używany wózek widłowy. Sprzedawca przekazał mi dokumentację, z której wynika, że wózek był używany przez 7 lat. Czy w takim przypadku dopuszczalne jest przyjęcie (...)
str. 34
2.
Rozliczenie nakładów na obcy budynek mieszkalny
Przedsiębiorca (podatnik PIT) prowadzi działalność gospodarczą w domu mieszkalnym stanowiącym własność jego rodziców. Zamierza dobudować pomieszczenia do tego domu i tam prowadzić tę działalność. Poniesione (...)
str. 35
3.
Wydatki na zakup części zamiennych
Spółka z o.o. jest firmą medyczną. Na potrzeby związane z działalnością gospodarczą kupiła aparaty USG wyposażone w głowice. Po pewnym czasie głowice zużywają się i (...)
str. 37
3.1.
Zaliczanie wydatków do kosztów uzyskania przychodów
Specyfika działalności firmy medycznej wymaga stałej sprawności aparatów USG. Dysponowanie zapasem części zamiennych (głowic) pozwala na przywrócenie funkcjonalności niesprawnym urządzeniom w jak najkrótszym czasie. W (...)
str. 37
3.2.
Naprawa uszkodzonego składnika majątku
Wymiana części składowej lub peryferyjnej środka trwałego może być związana z jego remontem lub prowadzić do jego ulepszenia. Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a (...)
str. 38
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Rozliczenie przez przedsiębiorcę otrzymanego zwrotu składek społecznych i zdrowotnych
Podatnik prowadzi w Polsce działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Z tego tytułu do maja 2022 r. opłacał do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i na (...)
str. 39
1.1.
Składki ujęte w kosztach podatkowych
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT, mogą dla celów podatkowych stosować jeden z dwóch sposobów rozliczania składek na własne (...)
str. 39
1.2.
Składki odliczane od podatku
Do końca 2021 r. przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach określonych w ustawie o PIT pomniejszali podatek dochodowy (zaliczki na podatek) o składki na ubezpieczenie zdrowotne, o (...)
str. 40
2.
Przychód otrzymany w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
W 2021 r. podatnik prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W 2022 r. działalność zawiesił i podjął pracę na etacie. W okresie zawieszenia otrzymał odszkodowanie (...)
str. 41
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Koszty przejazdów do miejsca wykonywania działalności
Podatnik prowadzi kancelarię prawną. Zgłosił dwa miejsca prowadzenia tej działalności, przy czym jedno znajduje się w miejscowości jego zamieszkania, a drugie w innym mieście. Czy (...)
str. 42
3.2.
Wprowadzenie obowiązku używania ubioru służbowego
Przedsiębiorca rozważa wprowadzenie jednolitego stroju służbowego dla pracowników. Czy koszty związane z wdrożeniem tego obowiązku, w szczególności na zakup odzieży wydawanej pracownikom, będzie mógł zaliczyć (...)
str. 43
3.3.
Powiązania między spółkami planującymi współpracę
Planowane jest zawarcie umowy o współpracy między spółkami cywilnymi, w których wspólnikami są te same osoby fizyczne. W obu spółkach wspólnicy mają równe udziały w (...)
str. 43
3.4.
Zakup materiałów od stałych dostawców
Materiały konieczne do wytwarzania wyrobów kupuję u stałych dostawców, z którymi jednak nie podpisałem umowy o współpracy. Każdorazowo wybór dostawcy jest dokonywany po ustaleniu m.in. (...)
str. 44
4.
Refakturowane koszty mediów a przychód podatkowy
Podatnik osiąga przychody z tzw. prywatnego najmu nieruchomości użytkowych. Jest czynnym podatnikiem VAT w związku z działalnością, którą prowadzi jako rolnik. Refakturuje na najemców koszty (...)
str. 45
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Podatek od umów zlecenia lub umów o dzieło wykonywanych za granicą przez nierezydentów
Firma mająca siedzibę w Polsce zatrudniła na umowę zlecenia i umowę o dzieło obcokrajowców mieszkających w Gruzji. Umowy będą realizowane na terenie Gruzji. Łączna kwota (...)
str. 47
2.
Opodatkowanie dochodów pracownika oddelegowanego do pracy w innym kraju
Polska spółka z o.o. zatrudnia pracownika, którego na okres od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. delegowała do pracy w Niemczech. Nie (...)
str. 50
3.
Usługi szkoleniowe a podatek u źródła - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1416420] Mam fakturę od firmy z Wielkiej Brytanii za usługę szkoleniową. Firma ma rachunek bankowy w Polsce. Czy powinnam żądać certyfikatu rezydencji? Czy obowiązuje w (...)
str. 51
4.
Dochód osiągnięty w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Czy dochód osiągnięty w 2022 r. przez podatnika mającego miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu pracy u zagranicznego pracodawcy, wykonywanej w kraju, z którym Polska (...)
str. 53
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Formularze dla podatników PIT korzystających z ulg i zwolnień wprowadzonych przez Polski Ład
Podatnicy PIT w 2022 r. mają możliwość korzystania z ulg i zwolnień podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład. Ministerstwo Finansów na stronie internetowej (www.podatki.gov.pl) udostępniło wzory (...)
str. 54
1.1.
PIT-DZ
PIT-DZ (1) to informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin (4+). Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego (...)
str. 54
1.2.
PIT-RB/PIT-RBS
PIT-RB/PIT-RBS (1) to informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Obowiązek złożenia tego formularza dotyczy podatników korzystających z ulgi na robotyzację, której zasady stosowania (...)
str. 55
1.3.
PIT-CSR/PIT-CSRS
PIT-CSR/PIT-CSRS (1) to informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Formularz jest przeznaczony dla podatników: prowadzących (...)
str. 55
2.
Rozliczenie ulgi na robotyzację
W latach 2018-2021 spółka jawna osób fizycznych poniosła wydatki na zakup fabrycznie nowych robotów przemysłowych. Część z nich stanowi samodzielny obiekt inwentarzowy ujęty w ewidencji (...)
str. 56
3.
Brak obowiązku alimentacyjnego wyklucza ulgę prorodzinną na osobę pełnoletnią - wyrok NSA
Opiekun prawny nie ma prawa do ulgi prorodzinnej, jeżeli nie ciąży na nim obowiązek alimentacyjny wobec podopiecznego będącego osobą pełnoletnią pobierającą rentę socjalną. Tak wynika (...)
str. 59
4.
Nie każdy wydatek jest wydatkiem na cele rehabilitacyjne - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W ramach ulgi rehabilitacyjnej rodzic może odliczyć te wydatki dotyczące niepełnosprawnych małoletnich dzieci, które można przypisać do kategorii wydatków na cele rehabilitacyjne, o których mowa (...)
str. 60
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwana dalej ustawą nowelizującą, istotnie (...)
str. 61
1.1.
Uchylenie przepisów dotyczących tzw. pośrednich transakcji rajowych
Zmianą o fundamentalnym znaczeniu jest całkowite uchylenie obowiązków dokumentacyjnych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych, czyli transakcji z podmiotem powiązanym lub podmiotem niepowiązanym, jeżeli rzeczywisty właściciel (...)
str. 61
1.2.
Podniesienie progów dokumentacyjnych dla tzw. bezpośrednich transakcji rajowych
W przypadku tzw. bezpośrednich transakcji rajowych, czyli transakcji z podmiotem powiązanym lub podmiotem niepowiązanym mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju (...)
str. 62
1.3.
Inne zmiany
Doprecyzowano również treść art. 11b pkt 1 updop i art. 23n updof. Dotychczas przewidywały one wyłączenie przepisów o cenach transferowych jedynie w stosunku do transakcji (...)
str. 62
2.
Pożyczka od podmiotu zagranicznego posiadającego w Polsce zagraniczny zakład
Polska spółka akcyjna (spółka PL) uzyskała pożyczkę od czeskiej spółki akcyjnej (spółki CZ). Spółka CZ posiada 100% akcji spółki PL. Spółka CZ posiada w Polsce (...)
str. 63
3.
Wynagrodzenie za udostępnienie terenu na czas inwestycji
Spółka wodociągowa zamierza wybudować sieć wodociągową. Podczas tej inwestycji konieczne będzie rozkopanie jednej z działek należącej do osoby prywatnej. Za udostępnienie swojego terenu osoba ta (...)
str. 65
4.
Dochód fundacji uzyskany ze sprzedaży nieruchomości
Fundacja, której celem statutowym jest działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, sprzedała nieruchomość. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszystkie swoje dochody przeznacza (...)
str. 66
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Ubezpieczenie AC samochodu a koszty podatkowe
W ubiegłym roku spółka z o.o. zawarła umowę ubezpieczenia AC samochodu osobowego, dla którego wartość wynikająca z polisy przekraczała 150.000 zł. W polisie, którą ubezpieczyciel (...)
str. 67
2.
Podatkowe rozliczenie składki zdrowotnej zapłaconej przez przedsiębiorcę po ustawowym terminie
Z tytułu prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym opłacam składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składkę za sierpień 2022 r. zapłaciłem 26 września 2022 r., czyli (...)
str. 67
3.
Pobór opłaty miejscowej
Jesteśmy spółką z o.o. Posiadamy hotel na terenie gminy, gdzie należy pobierać opłatę miejscową. Czy opłata ta stanowi przychód spółki? W związku z pobieraniem opłaty (...)
str. 68
4.
Zmiana formy opodatkowania w nowo rozpoczętej działalności gospodarczej
Podatnik we wniosku CEIDG-1 wskazał, że rozpocznie działalność w listopadzie 2022 r., a jako formę opodatkowania wybiera ryczałt ewidencjonowany. Czy jeżeli po rozpoczęciu tej działalności (...)
str. 69
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LISTOPAD 2022 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób prawnych 7.11.2022 r. (poniedziałek) - wpłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b (...)
str. 70
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.