Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 12 (564) z dnia 20.06.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Podatek od przychodów z budynków
Ustawodawca przez pewien okres zwolnił podatników PIT i CIT z podatku od przychodów z budynków. Zwolnienie obejmowało przychody podlegające opodatkowaniu, ustalone za okres: 1) od (...)
str. 4
1.1.
Zakres podatku
Budynki objęte podatkiem Podatnicy PIT i CIT płacą podatek od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który: 1) stanowi własność albo współwłasność podatnika, 2) został (...)
str. 4
1.2.
Ustalenie przychodów
Przychodem ze środka trwałego będącego budynkiem jest ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji, a w (...)
str. 6
1.3.
Podstawa opodatkowania i stawka podatku
Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10.000.000 zł. Podatek od przychodów z budynków wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. (...)
str. 9
1.4.
Termin płatności
Podatnicy są zobowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek od przychodów z budynków i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca (...)
str. 12
1.5.
Rozliczenie roczne
Kwotę zapłaconego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków odlicza się od podatku za rok podatkowy obliczonego zgodnie z: art. 27 lub (...)
str. 13
1.6.
Klauzula zapobiegająca unikaniu opodatkowania
Przepisy regulujące opodatkowanie przychodu z budynków stosuje się również w przypadku, gdy podatnik bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych przeniesie w całości lub w części własność albo (...)
str. 14
2.
30 czerwca 2022 r. upływa termin złożenia CIT-8, CIT-8AB, CIT-8E, CIT/KW za 2021 r.
Na podstawie art. 27 ust. 1 updop, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku (...)
str. 14
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Należność pobrana na poczet usługi a moment powstania przychodu
Spółka z o.o. posiada prywatny parking samochodowy. W sezonie letnim udostępnia miejsca parkingowe turystom. Często zdarza się, że klienci rezerwują je nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. (...)
str. 15
2.
Podatkowe rozliczenie kosztów remontu
Spółka z o.o. w 2021 r. wyremontowała obiekt socjalno-biurowy. Do celów bilansowych koszty prac remontowych zostały rozłożone w czasie poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne. Czy koszty (...)
str. 16
3.
Polisa ubezpieczeniowa na czas podróży w kosztach podatkowych
Pracownicy spółki z o.o. odbywają zagraniczne podróże służbowe. Na czas tych podróży spółka wykupuje im polisy ubezpieczeniowe, które obejmują: koszty leczenia, NNW, OC, ubezpieczenie bagażu, (...)
str. 18
4.
Zwolnienie odszkodowania od podatku nie zależy od woli podatnika
Odszkodowania za szkody w środku trwałym po spełnieniu wymaganych przez ustawodawcę warunków korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Czy spółka, która otrzymała (...)
str. 20
5.
Kwalifikacja podatkowa kosztów związanych z założeniem spółki kapitałowej
Dwie osoby fizyczne zamierzają założyć spółkę z o.o., do której wniosą wkłady pieniężne. Takie przedsięwzięcie wiąże się z poniesieniem określonych kosztów, takich jak opłata notarialna (...)
str. 21
6.
Moment zaliczania rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów
Podatnik (osoba fizyczna) na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej buduje myjnię samochodową. W lutym 2022 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego. Przedmiotem umowy są urządzenia do mycia (...)
str. 23
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Od 1 lipca 2022 r. zmiany w obliczaniu obciążeń podatkowo-składkowych od wynagrodzeń pracowniczych
1 lipca 2022 r. mają wejść w życie zmiany w zakresie ustalania obciążeń podatkowo-składkowych u pracowników. Ma je wprowadzić ustawa o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 25
2.
Stosowanie kosztów i kwoty zmniejszającej podatek przy kolejnej wypłacie wynagrodzenia osobie zatrudnionej w dwóch zakładach pracy
Na początku czerwca 2022 r. wypłaciliśmy pracownikowi wyrównanie wynagrodzenia za poprzednie miesiące tego roku. Przy obliczaniu obciążeń podatkowo-składkowych zastosowaliśmy koszty uzyskania przychodów oraz kwotę zmniejszającą (...)
str. 27
3.
Jak ustalić przychód pracowniczy?
Zakres pracowniczych przychodów Pojęcie przychodu ze stosunku pracy ma szerokie znaczenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obejmuje ono nie tylko (...)
str. 29
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Ujmowanie w kosztach wydatków poniesionych na remonty mieszkań
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W jej ramach wynajmuje trzy mieszkania. Wprowadził je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i amortyzuje metodą (...)
str. 32
2.
Jednorazowa amortyzacja drona
Firma reklamowa zakupiła drona z kamerą, który będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Kosztował on 6.500 zł. Czy jest możliwość zamortyzowania go w sposób (...)
str. 33
3.
Metody amortyzacji przyczepy kempingowej
Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zakupił przyczepę kempingową, którą będzie wynajmował w ramach tej działalności. W 2022 r. posiada status małego podatnika. Czy dla przyczepy (...)
str. 35
3.1.
Przyczepa jako środek trwały
Przyczepa kempingowa jest środkiem trwałym podlegającym amortyzacji, jeżeli spełnia warunki określone w art. 22a ust. 1 updof, tj.: stanowi własność lub współwłasność podatnika, została nabyta (...)
str. 35
3.2.
Wartość początkowa
W omawianym przypadku wartość początkową, od której podatnik będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych, powinien ustalić na podstawie art. 22g ust. 3 updof, czyli według ceny nabycia. (...)
str. 36
3.3.
Amortyzacja
Przyczepa kempingowa zaliczana jest do grupy 7 KŚT "Środki transportu", rodzaju 747 "Naczepy i przyczepy". Zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych przyczepy kempingowe podlegają amortyzacji (...)
str. 36
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Rozliczenie rocznej korekty VAT - skutki w podatku dochodowym
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Działalność ta w części podlega opodatkowaniu VAT, a w części jest zwolniona od tego (...)
str. 38
1.1.
Rozliczenie VAT przy wynajmie lokali
Co do zasady, świadczenie usług najmu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Od zasady tej istnieją jednak wyjątki. Jak wynika z art. 43 ust. (...)
str. 38
1.2.
Skutki korekty VAT na gruncie podatku dochodowego
Zasadniczo, VAT jest neutralny, jeśli chodzi o przychody i koszty uzyskania przychodów ustalane na potrzeby rozliczania podatku dochodowego. Od tej zasady są jednak wyjątki, a (...)
str. 39
2.
Wydatki na zakup części zamiennych w kosztach podatkowych i księdze
Koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnicy kwalifikują do kosztów uzyskania przychodów, stosując przepisy ustawy o PIT, natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z (...)
str. 40
2.1.
Części do środka trwałego
Korzystając z promocji, podatnik nabył po obniżonej cenie części zamienne do środka trwałego, który wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej. Zostaną one użyte w razie awarii (...)
str. 40
2.2.
Zakupy na potrzeby firmowego samochodu
Firmowy samochód osobowy (inny niż samochód elektryczny) o wartości początkowej nieprzekraczającej 150.000 zł jest używany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Czy jako koszt (...)
str. 41
2.3.
Prowadzenie działalności w zakresie napraw
Przedmiotem działalności prowadzonej przez podatnika jest naprawa sprzętu AGD. Czy podatnik prawidłowo ewidencjonuje w podatkowej księdze zakup części zamiennych w kolumnie 10, a koszty ich (...)
str. 41
3.
Koszty podwykonawców zatrudnianych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
Podatnik z tytułu prowadzonej działalności ustala dochód na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W ramach tej działalności prowadzi szkołę języków obcych. Zajęcia nauczania prowadzą (...)
str. 42
4.
Usługi niezakończone jako osobna kategoria towarów objętych sporządzanym spisem z natury
Podatnik prowadzi działalność budowlaną, a podatek dochodowy rozlicza na podstawie podatkowej księgi prowadzonej metodą kasową. Czy spisem z natury sporządzonym na koniec 2021 r. powinien (...)
str. 43
5.
Działalność taxi a koszty podatkowe - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1402885] Czy prowadząc działalność gospodarczą z PKD 49.32 (działalność taksówek osobowych), ale nie główną tylko dodatkową, można w kosztach działalności ująć 100% kosztów paliwa? Nadmieniam, (...)
str. 45
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Nowelizacja konwencji z Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
30 kwietnia 2022 r. wszedł w życie Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie (...)
str. 46
2.
Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego
Osoba fizyczna przez kilka lat przebywała w Jersey. Wyjeżdżając z Polski, przeniosła tam ośrodek interesów życiowych. W tym okresie nie uzyskała żadnych przychodów w Polsce (...)
str. 49
3.
Certyfikat rezydencji może być elektroniczny - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta przesłany przez kontrahenta za pomocą środków komunikacji elektronicznej (pocztą e-mail) jest dokumentem, o którym mowa w ustawie o CIT. Tak wynika (...)
str. 50
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Realizacja celów mieszkaniowych warunkiem nabycia prawa do zwolnienia podatkowego
Osoby fizyczne, które poza działalnością gospodarczą odpłatnie zbywają nieruchomości lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c updof (...)
str. 52
1.1.
Prowizje i opłaty ponoszone przy spłacie kredytu (pożyczki) - nieobjęte preferencją
W myśl art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a updof, za wydatki na własne cele mieszkaniowe, których realizacja uprawnia do zastosowania zwolnienia od podatku (...)
str. 52
1.2.
Budowa domu letniskowego służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych uzasadnia prawo do ulgi
Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi mieszkaniowej, decydując się na realizację określonej inwestycji mieszkaniowej, powinni mieć na uwadze obowiązujące w tym zakresie ograniczenia. Przykładowo na (...)
str. 52
1.3.
Zakup nieruchomości mieszkalnej położonej poza granicami Polski
Jedną z kategorii wydatków, których poniesienie uprawnia do skorzystania z omawianej ulgi mieszkaniowej, stanowią wydatki na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim (...)
str. 53
1.4.
Chronologia kupna-sprzedaży nieruchomości
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 maja 2022 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.214.2022.2.AK potwierdził, że fakt, iż podatnik dysponuje nieruchomością mieszkalną, nie sprzeciwia się (...)
str. 54
2.
Ulgi na debiut giełdowy i dla inwestorów indywidualnych
Polski Ład wprowadził przepisy, które określają zasady i warunki stosowania nowych preferencji podatkowych w przypadku: podatników CIT - związanych z wejściem na giełdę i pierwszą (...)
str. 54
2.1.
Ulga związana z wejściem na giełdę
Ulgę związaną z wejściem na giełdę określa art. 18ed updop. Możliwość stosowania tej preferencji jest ograniczona, gdyż dotyczy wydatków poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty (...)
str. 54
2.2.
Preferencje dla nabywców akcji
Z kolei na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105a updof objęto zwolnieniem od podatku, dochody uzyskane z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych przez (...)
str. 56
3.
Dochód z wynajmu pracownikom pokoju w gospodarstwie agroturystycznym - wyrok WSA
Dla objęcia zwolnieniem podatkowym dochodów z agroturystyki istotna jest przyczyna, dla której goście wynajmują pokój. Jeżeli jest ona związana z koniecznością wykonywania pracy, nauki czy (...)
str. 56
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Sprzedaż ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej
Wspólnik spółki komandytowej będący osobą fizyczną sprzedał w marcu 2022 r. swoje udziały w spółce innej osobie fizycznej. Spółka komandytowa powstała w marcu 2019 r., (...)
str. 58
2.
Warunki uzyskania statusu spółki nieruchomościowej
Spółka z o.o., której rok podatkowy jest tożsamy z kalendarzowym, najmuje od innego kontrahenta nieruchomość, której wartość rynkowa przekracza 10.000.000 zł. Nieruchomość tę wynajmuje na (...)
str. 59
3.
Otrzymanie udziałów za wkład pieniężny na dzień ich objęcia jest obojętne podatkowo
Spółka z o.o. w zamian za wkład pieniężny obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym innej spółki z o.o. Wniesiony wkład będzie równy wartości nominalnej objętych (...)
str. 61
4.
Korzystanie z estońskiego CIT przez podatników prowadzących działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Na podstawie uzyskanego zezwolenia jej dochody korzystały ze zwolnienia od podatku. W trakcie 2021 (...)
str. 61
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Przeliczenie przychodu wyrażonego w walucie na złote
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą udokumentował zrealizowaną usługę fakturą w euro. Wystawił ją trzy dni po wykonaniu tej usługi. Zapłaty za tę fakturę jeszcze nie otrzymał. (...)
str. 63
2.
Hipotetyczne odsetki od podwyższonego kapitału jako koszt podatkowy
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku z roku ubiegłego na wypłatę dywidendy i przekazaniu pozostałej jego części na kapitał zapasowy (...)
str. 63
3.
Danina solidarnościowa u wspólników spółki jawnej
Zakładam, że spółka jawna osób fizycznych osiągnie za 2022 r. dochód w wysokości 1.100.000 zł. Jej wspólnicy posiadają po 50% udziału. Zatem dochód spółki przekroczy (...)
str. 64
4.
Rozliczenie nadwyżki zaliczek na podatek po zlikwidowaniu obowiązku ich dwuetapowego obliczania
Od lipca 2022 r. ma zostać zniesiony obowiązek dwuetapowego obliczania zaliczek na podatek, tj. według zasad obowiązujących od 2022 r. i zasad obowiązujących na 31 (...)
str. 65
X.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LIPIEC 2022 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.07.2022 r. (czwartek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za czerwiec 2022 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.