Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 16 (568) z dnia 20.08.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak płacić ryczałt od dochodów spółek
Niektórzy podatnicy CIT mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 2021 r. mogą korzystać z opodatkowania dochodów ryczałtem od dochodów spółek, (...)
str. 4
1.1.
Możliwość stosowania estońskiego CIT
Rodzaj osiąganego przychodu a wykluczenie z ryczałtu Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, który spełnia łącznie warunki określone w art. 28j ust. 1 updop. W myśl (...)
str. 4
1.2.
Zdarzenia powodujące opodatkowanie ryczałtem
Stosownie do art. 28m updop, opodatkowaniu estońskim CIT podlega dochód z tytułu: podzielonego zysku lub z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat, ukrytych zysków, wydatków (...)
str. 7
1.3.
Dochód z tytułu tzw. korekty wstępnej
Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, jest obowiązany na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania tym podatkiem sporządzić informację m.in. o (...)
str. 10
1.4.
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w powołanym wcześniej piśmie z 2 kwietnia 2022 r., będącym odpowiedzią na interpelację poselską nr 30734, ustosunkował się m.in. do (...)
str. 11
2.
Przechodząc 1 lipca 2022 r. z ryczałtu na skalę, należy sporządzić remanent - stanowisko Ministerstwa Finansów
Przepis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (...)
str. 12
3.
Nadpłata podatku z tytułu podwyższenia limitu przychodów wolnych od PIT - informacja Ministerstwa Finansów
Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 38 updof, wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów, rencistów lub osoby pobierające nauczycielskie (...)
str. 13
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
"Drobne" zmiany w ustawach o PIT i CIT
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 1561 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania (...)
str. 14
2.
Przyjęcie przez Chińską Republikę Ludową Konwencji MLI
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 1600 opublikowano oświadczenie rządowe z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między (...)
str. 14
3.
Sprostowanie błędu w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Włochami
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 1572 opublikowano obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 lipca 2022 r. o sprostowaniu błędów . W (...)
str. 14
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Ulga na złe długi w dochodzie podatnika
Spółka z o.o., której rok podatkowy jest tożsamy z kalendarzowym, we wrześniu 2021 r. obniżyła dochód o wartość zaległej wierzytelności w ramach ulgi na złe (...)
str. 15
2.
Wierzytelność nieściągalna - moment zaliczenia do kosztów podatkowych
Spółka z o.o. otrzymała z opóźnieniem postanowienie o nieściągalności wierzytelności. Zostało ono wydane w 2021 r., a spółka otrzymała je w 2022 r. i na (...)
str. 16
3.
Nieodpłatne przekazanie przez spółkę jawną samochodu jej wspólnikowi
Spółka jawna zamierza przekazać nieodpłatnie jednemu ze wspólników samochód osobowy. Jakie skutki na gruncie ustawy o PIT wystąpią w związku z taką czynnością? Jeżeli w (...)
str. 18
3.1.
Status prawny spółki jawnej
Spółka jawna jest osobową spółką handlową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna nie posiada osobowości prawnej może (...)
str. 18
3.2.
Przekazanie składnika majątku na cele osobiste wspólnika
W pytaniu nie sprecyzowano, czy czynność nieodpłatnego przekazania przez spółkę jawną samochodu na cele osobiste wspólnika, będzie miała jakąś prawnie istotną przyczynę (np. uregulowanie zobowiązania (...)
str. 18
3.3.
Uregulowanie zobowiązania w formie niepieniężnej
Jeżeli jednak przyczyną przekazania samochodu jednemu ze wspólników jest wykonanie przez spółkę jawną swojego zobowiązania wobec tego wspólnika (np. z tytułu należnej wspólnikowi wypłaty zysku), (...)
str. 19
4.
Rozliczenie straty podatkowej przy przekształcaniu spółek
Spółka komandytowa od 1 stycznia 2021 r. jest podatnikiem CIT. Za 2021 r. poniosła stratę podatkową. W tym roku, dokładnie 1 czerwca 2022 r. przekształciła (...)
str. 20
5.
Wypłacanie wynagrodzeń a moment ich ujęcia w kosztach podatkowych
Pracodawca (podatnik PIT) wypłaca wynagrodzenia za pracę za dany miesiąc ostatniego dnia tego miesiąca. Przekazuje je pracownikom przelewem bankowym. Kiedy te wynagrodzenia może zaliczyć do (...)
str. 22
6.
Pojęcie jednorazowej wartości transakcji - interpretacja indywidualna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
W sytuacji zawarcia umowy o świadczenie usług na czas nieokreślony, gdy suma płatności od początku obowiązywania umowy przekroczy 15.000 zł, płatności muszą być dokonywane bezgotówkowo. (...)
str. 23
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Pobór zaliczki na podatek od nieodpłatnych świadczeń gdy pracownik nie otrzymał wypłaty pieniężnej
Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim. Zasiłek z tego tytułu wypłaca jej ZUS. W sierpniu 2022 r. zakład pracy ze środków obrotowych sfinansował pracownicy kartę multisport. (...)
str. 25
2.
Zmiana niektórych stawek dotyczących należności za czas krajowej podróży służbowej
Rozliczenie krajowej podróży służbowej pracownika, którą odbył w dniach 1-2 sierpnia 2022 r., nastąpi na podstawie znowelizowanych przepisów rozporządzenia w sprawie podróży służbowej. Czy oprócz (...)
str. 26
3.
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń z tytułu dofinansowania studiów zleceniobiorcy
Przedsiębiorca zatrudnił w firmie zleceniobiorcę, który od października 2022 r. rozpocznie studia. Przedsiębiorca zamierza współfinansować koszty tych studiów, tj. sfinansować w części koszty czesnego. Czy (...)
str. 27
4.
Podatek dochodowy od wartości udziałów wypłaconych po zmarłym członku spółdzielni
W 2021 r. zmarł członek spółdzielni. Po 1 lipca 2022 r. spółdzielnia będzie wypłacać osobie upoważnionej (córce) udziały po zmarłym. Według jakiej stawki PIT powinna (...)
str. 28
5.
Wartość otrzymanych gadżetów z firmowym logo nie zawsze jest przychodem - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przekazanie pracownikom, zleceniobiorcom i wykonawcom dzieła gadżetów z logo zatrudniającej ich spółki nie powoduje u tych osób powstania przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń. Tak (...)
str. 30
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Amortyzacja środków trwałych uzyskanych w spadku
Podatniczka odziedziczyła po zmarłym mężu przedsiębiorstwo prowadzone do tej pory przez niego w formie działalności indywidualnej. Składniki majątku wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa były nabyte (...)
str. 31
2.
Przeróbka mieszkania na gabinet
Podatnik kupił lokal mieszkalny w bloku wielorodzinnym. Ma być w nim prowadzona działalność gospodarcza - gabinet stomatologiczny. Sanepid zatwierdził projekt technologiczny, a władze miasta zaakceptowały (...)
str. 34
3.
Koszty pośrednictwa w wynajmie poza wartością początkową środka trwałego
Spółka z o.o. wybudowała budynek z lokalami użytkowymi na wynajem. Przed oddaniem budynku do używania poniosła koszt za pośrednictwo w zakresie pozyskania najemców lokali użytkowych. (...)
str. 37
4.
Ograniczenie amortyzacji w spółkach nieruchomościowych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Jeżeli spółka nieruchomościowa na podstawie przepisów o rachunkowości nie dokonuje amortyzacji nieruchomości stanowiących dla celów bilansowych aktywa inwestycyjne, to od 1 stycznia 2022 r. znowelizowany (...)
str. 37
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Odpłatne zbycie składników firmowego majątku będących środkami trwałymi (część II)
W Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 14 z 2022 r., w artykule pt. "Odpłatne zbycie składników firmowego majątku będących środkami trwałymi (część I)" omówiliśmy to zagadnienie (...)
str. 39
1.1.
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów
Podatnicy, którzy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacają podatek dochodowy na zasadach określonych w ustawie o PIT, wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie we własnym (...)
str. 39
1.2.
Zbycie samochodu osobowego niebędącego pojazdem elektrycznym ani napędzanym wodorem - szczególne zasady rozliczenia
W sytuacji gdy przedmiotem odpłatnego zbycia jest samochód osobowy będący środkiem trwałym, podatnicy muszą brać pod uwagę, że zasady podatkowego rozliczenia takiej transakcji są zróżnicowane, (...)
str. 40
1.3.
Zaewidencjonowanie kosztu
Dla celów rozliczenia podatku dochodowego niezamortyzowana wartość początkowa zbytego odpłatnie środka trwałego powinna być wykazana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Koszt ten, analogicznie jak (...)
str. 42
2.
Ujmowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT, muszą prowadzić księgi podatkowe m.in. w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dokonując (...)
str. 42
3.
Faktura sprzedaży wystawiona z opóźnieniem
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali użytkowych. W 2022 r. stosuje opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Umowy najmu wskazują, że okresem rozliczeniowym (...)
str. 45
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Kurs waluty właściwy dla przeliczania zagranicznego podatku pobranego przez płatnika
Spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje przychody z tytułu udzielania licencji kontrahentom w szczególności do zwielokrotniania oraz rozpowszechniania (dystrybucji) aplikacji w postaci (...)
str. 46
2.
Zakup programu komputerowego od kontrahenta zagranicznego
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nabyliśmy od kontrahenta z Niemiec program komputerowy. Umożliwia on zdalne łączenie się z komputerami/serwerami w celu rozwiązania istniejącego problemu (...)
str. 47
3.
Usługa przechowywania danych na serwerach bez podatku u źródła - wyrok NSA
Polska firma korzystająca z usługi hostingu, tj. udostępniania powierzchni dyskowej oraz zapewniania odpowiedniej ochrony plików zamieszczonych na serwerze, świadczonej przez zagranicznego kontrahenta nie ma obowiązku (...)
str. 49
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Ustalenie wysokości alimentów wolnych od PIT w przypadku ich jednorazowej wypłaty
Na podstawie wyroku sądu z grudnia 2020 r. podatniczce zostały przyznane alimenty od byłego męża w miesięcznej kwocie 1.300 zł. Należne świadczenie podlega ściągnięciu w (...)
str. 51
2.
Odsetki za zwłokę od należności niepodlegających opodatkowaniu są wolne od PIT
Umowa kredytu denominowanego walutą obcą (CHF) zawarta przez podatnika została na mocy wyroku sądu uznana za nieważną. Na rzecz podatnika został zasądzony zwrot nienależnego świadczenia (...)
str. 53
3.
Korzystanie z ulg podatkowych przez osoby fizyczne okiem fiskusa
Nabycie prawa do ulg podatkowych jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków, stąd ze względów ostrożnościowych podatnicy występują z wnioskami o interpretację przepisów podatkowych.
str. 53
3.1.
Limit dochodów osoby niepełnosprawnej dotyczy też dochodów wolnych od PIT
Podatnik nie nabywa prawa do ulgi z tytułu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne swojego niepełnosprawnego dziecka, gdy roczne dochody tego dziecka przekroczą roczny limit. Obejmuje (...)
str. 53
3.2.
Nota korygująca zmieniająca dane nabywcy a prawo do ulgi termomodernizacyjnej
Odliczeniu wydatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie stoi na przeszkodzie fakt jego udokumentowania notą korygującą, wystawioną zgodnie z odrębnymi przepisami w celu usunięcia zawartych w (...)
str. 54
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Niektóre rozwiązania łagodzące skutki korekty Polskiego Ładu
Celem nowelizacji dokonanej mocą ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. (...)
str. 56
1.1.
Hipotetyczny podatek - instrumentalne rozwiązanie dotyczące rozliczenia za 2022 r.
Na podstawie przepisów ustawy o PIT obowiązujących w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. pracownikom (w rozumieniu art. 12 ust. 4 updof) (...)
str. 56
1.2.
Większy odpis na OPP
Aktualnie obowiązująca skala podatkowa przewiduje: 12% stawkę podatku dla dochodów z pierwszego przedziału, kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3.600 zł oraz podstawę obliczenia podatku w (...)
str. 57
1.3.
Opodatkowanie prywatnego najmu
Z początkiem 2022 r. Polski Ład zmienił sytuację osób zarabiających na wynajmie prywatnych nieruchomości. Wprowadzono regulacje, w myśl których przychody z tego tytułu będą podlegały (...)
str. 57
2.
Wypłata dywidendy w rozbudowanej strukturze właścicielskiej
Spółka z o.o. ABC wypłaci dywidendę z zysku za 2021 r. dwóm osobom fizycznym oraz spółce jawnej MET (proporcjonalnie do ich udziałów w tej spółce), (...)
str. 58
2.1.
Ogólne zasady podatkowego rozliczenia dywidendy wypłaconej przez spółkę z o.o.
Dywidenda otrzymana przez osobę fizyczną z tytułu udziału w spółce z o.o. stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 (...)
str. 59
2.2.
Podatek od dywidendy wypłaconej spółce jawnej
W rozpatrywanej sytuacji spółka z o.o. ABC wypłaci dywidendę spółce jawnej MET, której wspólnikami są: spółka z o.o. X i spółka komandytowa Y. Przypominamy, że (...)
str. 59
3.
Koszty ze zbycia udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowej - interpretacja organu podatkowego
Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów należy wziąć pod uwagę "koszt historyczny", tzn. wartość wydatków poniesionych przez każdego ze wspólników na wkład (...)
str. 60
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Koszt paliwa do samochodu osobowego
Pracownicy spółki z o.o. podczas zagranicznych wyjazdów służbowych kupują paliwo do firmowych samochodów osobowych. Czy różnice kursowe związane z wydatkami w walucie obcej, które dotyczą (...)
str. 62
2.
Przesłanki stosowania 9% stawki CIT w przypadku spółki komandytowej
Czy do zastosowania opodatkowania stawką CIT 9% wystarczy, że spółka komandytowa jest małym podatnikiem? Posiadanie statusu małego podatnika to jeden z warunków skorzystania z możliwości (...)
str. 62
3.
Wykaz składników majątku sporządzony na dzień likwidacji
Na kilka dni przed likwidacją działalności gospodarczej podatnik podjął decyzję o wycofaniu z tej działalności do majątku prywatnego samochodu osobowego, który uprzednio był ujęty w (...)
str. 63
4.
Odliczenie w PIT-28 składek na ubezpieczenia społeczne wspólnika spółki komandytowej
W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2022 r. prowadziłem działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Następnie zawiesiłem prowadzenie tej działalności i zacząłem (...)
str. 64
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - WRZESIEŃ 2022 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.09.2022 r. (środa) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za sierpień 2022 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.