Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 26 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2024 r., godz. 14:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.659 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 32 (1147) z dnia 10.11.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Informacje składane dla celów CIT/PIT w zakresie ulgi na złe długi - pismo Min. Fin. przesłane do naszego Wydawnictwa
Zgodnie z obecnymi przepisami, podatnicy dokonujący korekt podstawy opodatkowania/straty podatkowej - w ramach tzw. ulgi na złe długi dla celów CIT/PIT (przepisów o zatorach płatniczych) (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w CIT i przedłużenie tarczy antyinflacyjnej - opublikowane
1.1.
Polski Ład w CIT
W Dzienniku Ustaw z 25 października 2022 r., pod poz. 2180, opublikowano ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 4
1.2.
Tarcza antyinflacyjna
Ustawa nowelizująca z 25 października 2022 r. utrzymała stawki VAT na dotychczasowym poziomie oraz przedłużyła stosowanie tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 r. Na ten (...)
str. 5
2.
Planowane zwiększenie limitu przychodów dla działalności nierejestrowej
Osoba fizyczna wykonująca drobną działalność może prowadzić ją w ramach tzw. działalności nierejestrowej (nieewidencjonowanej). Zezwala na to art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 (...)
str. 6
3.
Zawieranie umowy o pracę przez system teleinformatyczny - projekt ułatwień dla mikroprzedsiębiorców
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 25 października 2022 r. przyjęła projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Celem projektowanego systemu jest zmniejszenie (...)
str. 6
4.
Ogłoszono minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2023 r.
W Dzienniku Urzędowym Monitor Polski z 21 października 2022 r., pod poz. 1001, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie (...)
str. 7
5.
Projektowane zmiany w podatku akcyzowym
W dniu 25 października 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu prac (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zakup prenumeraty czasopism/gazet na 2023 r. - wybrane zagadnienia
Pod koniec roku podmioty gospodarcze często nabywają prenumeratę specjalistycznych czasopism/gazet na następny rok (tu: na 2023 r.). Wydatki na zakup takiej prenumeraty należy właściwie rozliczyć (...)
str. 8
1.1.
Odliczanie VAT od wydatków na zakup prenumeraty
Prawo do odliczenia VAT Ustalając prawo do odliczenia VAT od zakupu prenumeraty (tu: na 2023 r.) należy kierować się zasadą ogólną, zgodnie z którą podatnicy (...)
str. 8
1.2.
Rozliczenie wydatków na zakup prenumeraty w kosztach podatkowych nabywcy
Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z (...)
str. 9
1.3.
Ujęcie wydatków na zakup prenumeraty w księgach rachunkowych nabywcy
Wydatki na zakup prenumeraty specjalistycznych czasopism/gazet ujmuje się w księgach rachunkowych na zasadach ogólnych, stosując m.in. zasadę memoriału oraz zasadę współmierności przychodów i kosztów. Zgodnie (...)
str. 12
2.
Kształcenie przedsiębiorcy - podatki i ewidencja księgowa
Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą ponoszą niekiedy wydatki na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, np. na studia, szkolenia czy kursy. W artykule przedstawiamy, jak takie (...)
str. 13
2.1.
Wydatki na kształcenie przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodów
Kwalifikacja do kosztów wydatków związanych z kształceniem przedsiębiorcy Zgodnie z zasadą ogólną, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo (...)
str. 13
2.2.
Prawo do odliczenia VAT
W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odniosłyby się do odliczania VAT od wydatków ponoszonych w związku z kształceniem przedsiębiorcy. Stosuje (...)
str. 19
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków na kształcenie przedsiębiorcy
Dla celów bilansowych wydatki ponoszone na kształcenie przedsiębiorcy obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki. Faktura dokumentująca przykładowo opłaty za studia przedsiębiorcy (przy założeniu, że opłaty te (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Grupa VAT - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów
Od 1 stycznia 2023 r. podatnikiem VAT będzie mogła być tzw. grupa VAT, czyli grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o (...)
str. 20
1.1.
Członkowie grupy VAT
W objaśnieniach podatkowych wskazano, że członkiem grupy VAT może potencjalnie zostać każdy podatnik. Stworzona konstrukcja nie ogranicza możliwości utworzenia grupy dla określonych form organizacyjnych, przyjmując (...)
str. 20
1.2.
Tworzenie grupy VAT - powiązania finansowe, ekonomiczne, organizacyjne
Grupą VAT będzie mogła być grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie , zarejestrowana jako podatnik VAT. 1) Podatników będzie się uważało za powiązanych finansowo (...)
str. 21
1.3.
Umowa o utworzeniu grupy VAT
Grupa podatników spełniających opisane powyżej kryteria będzie mogła podjąć decyzję o zawarciu umowy o utworzeniu grupy VAT. Umowa ta będzie musiała być sporządzana na piśmie. (...)
str. 23
1.4.
Rejestracja grupy VAT jako podatnika
Przedstawiciel grupy VAT będzie musiał wystąpić o nadanie NIP grupie VAT. MF wyjaśniło, że NIP będzie służył do identyfikacji grupy VAT w zakresie dotyczącym podatku (...)
str. 23
1.5.
Rozliczanie VAT przez grupę VAT
Grupa VAT wstąpi w prawa i obowiązki członków grupy VAT w zakresie podatku na okres, w jakim grupa ta będzie posiadała status podatnika. W objaśnieniach (...)
str. 24
2.
Prawo do odliczenia VAT od usług szkoleniowych zakupionych dla podwykonawców - interpretacja KIS
Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu szkoleń dla podwykonawców. Można bowiem uznać, że ich zakup ma pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi VAT. (...)
str. 27
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Korekta podstawy opodatkowania VAT w przypadku zwrotu zaliczki na niezrealizowaną dostawę
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zawarłem z kontrahentem umowę na dostawę koparki. Kontrahent wpłacił zaliczkę, a ja wystawiłem fakturę zaliczkową. Z przyczyn ode mnie niezależnych do (...)
str. 28
3.2.
Przekazanie wspólnikowi nieruchomości w zamian za umorzenie jego udziałów a VAT
Spółka z o.o. posiada grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym (środek trwały). Od zakupu ww. nieruchomości nie odliczono VAT. Nieruchomość ta jest wynajmowana lokatorom. Spółka nie ponosiła (...)
str. 30
3.3.
Czy myjnia samochodowa będzie musiała stosować kasę rejestrującą on-line?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi budowlane wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność. Nie ewidencjonuję sprzedaży w kasie rejestrującej. Od grudnia 2022 r. rozszerzę działalność (...)
str. 32
3.4.
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wystawienie faktury
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Planuję sprzedaż zorganizowanej części prowadzonego przeze mnie przedsiębiorstwa. Czy transakcję tę muszę udokumentować fakturą? Podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Informacja o cenach transferowych TPR - komunikat Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat z 21 października 2022 r., w sprawie publikacji zaktualizowanego zestawienia odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwrot zaliczki otrzymanej w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe
Spółka z o.o. otrzymała od kontrahenta zagranicznego z UE zaliczkę w walucie obcej na poczet sprzedaży towarów w przyszłych miesiącach; środki pieniężne wpłynęły na rachunek (...)
str. 35
2.2.
Skrócenie umowy leasingu operacyjnego a obowiązek korekty kosztów podatkowych o ujęte w nich opłaty leasingowe
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej spółka z o.o. użytkuje samochód ciężarowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. W związku z tym, spółka zalicza do kosztów uzyskania (...)
str. 38
2.3.
Pożyczka otrzymana od zagranicznego podmiotu powiązanego
Spółka z o.o. otrzymała pożyczkę długoterminową w walucie obcej od wspólnika (osoby prawnej) z Norwegii. Pożyczka jest oprocentowana, a odsetki mają być wypłacane pod koniec (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ustalając podstawę daniny solidarnościowej można uwzględnić straty z lat ubiegłych - wyrok NSA
Gdyby intencją racjonalnego ustawodawcy było uniemożliwienie odliczenia straty z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, to taka regulacja zostałaby wprost wskazana w przepisach (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Otrzymanie odszkodowania z tytułu uszkodzenia prywatnego samochodu wykorzystywanego w firmie a przychód podatnika
Prowadzę działalność gospodarczą, w której wykorzystuję swój prywatny samochód osobowy (nie jest on środkiem trwałym). Wydatki z tytułu eksploatacji tego samochodu (np. na paliwo, części (...)
str. 45
2.2.
Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga dla seniorów
Z dniem 31 października 2022 r. została rozwiązana umowa o pracę z pracownikiem odchodzącym na emeryturę. Pracownik ten spełniał warunki do korzystania z ulgi dla (...)
str. 46
2.3.
Jak opodatkować napiwek dla leasingowanego pracownika?
Spółka z o.o. prowadzi restaurację, nie zatrudnia jednak żadnych pracowników - personel jest wynajmowany od innej firmy w ramach leasingu pracowniczego. Dość często zdarzają się (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a prawo do amortyzacji nieruchomości mieszkalnych - interpretacja KIS
Prawo do amortyzacji podatkowej nieruchomości mieszkalnych wytworzonych lub nabytych przed 1 stycznia 2022 r. obowiązuje jedynie do 31 grudnia 2022 r. Jest to data graniczna, (...)
str. 51
2.
Amortyzacja poleasingowego środka trwałego częściowo opłaconego przez inny podmiot
Osoba fizyczna prowadząca firmę transportową wykupiła z leasingu operacyjnego na potrzeby tej działalności samochód ciężarowy, uznając go za środek trwały. Faktura za wykup została wystawiona (...)
str. 52
2.1.
Ograniczenia kosztów podatkowych ze względu na sposób zapłaty zobowiązań
W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, rozważając możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków opłaconych z innych rachunków bankowych, należy uwzględnić art. 22p ustawy o (...)
str. 53
2.2.
Płatności dokonane z obcego rachunku płatniczego
Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe nie uzależniają możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych od faktu jego opłacenia z rachunku firmowego (wskazują jedynie na (...)
str. 53
3.
Wydatki na studium wykonalności inwestycji a koszt wytworzenia środka trwałego
Spółka z o.o. realizuje od 2015 r. inwestycję współfinansowaną ze środków unijnych. Przed rozpoczęciem inwestycji na koncie środków trwałych w budowie został zaksięgowany koszt opracowania (...)
str. 55
3.1.
Koszty opracowania projektu - kwalifikacje wydatku
Odpowiedź na pytanie, czym jest Studium Wykonalności można odnaleźć m.in. na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Zamieszczono tam przykładową instrukcję sporządzania Studium Wykonalności Inwestycji (dalej: SW). Jak (...)
str. 55
3.2.
Korekta błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Mając na uwadze fakt, że w analizowanej sprawie błędnych zapisów dokonano w latach wcześniejszych oraz zakładając, że w ocenie jednostki koszty te i przychody nie (...)
str. 56
3.3.
Brak możliwości podatkowej korekty błędnego rozliczenia
Jak wynika z interpretacji indywidualnych organów podatkowych, wydatki na wykonanie SW kwalifikowane są do kosztów pośrednich i jako takie podlegają odniesieniu w koszty okresu, w (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ubezpieczenie zdrowotne powołanych biegłych oraz mediatorów - stanowisko Ministerstwa Zdrowia
Od 1 stycznia 2022 r. rozszerzono katalog osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od tego dnia do grona osób objętych obligatoryjnie tym ubezpieczeniem dołączyły osoby powołane (...)
str. 57
2.
Sprzedaż środka trwałego w okresie zawieszenia działalności gospodarczej a prawo do ulgi na start - interpretacja ZUS
Sprzedaż środka trwałego w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie przerywa biegu okresu 60 miesięcy, po upływie którego przedsiębiorca może skorzystać z ulg składkowych (tj. 6-miesięcznej (...)
str. 60
3.
Składka zdrowotna osoby fizycznej prowadzącej księgi rachunkowe
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym (księgi rachunkowe). Przy prowadzeniu pełnej księgowości dochód bilansowy nie jest równy dochodowi podatkowemu, co wynika z tego, (...)
str. 62
IX.
PRAWO PRACY
1.
Czas pracy pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w 2023 r.
Odrębne normy dla niepełnosprawnych Czas pracy niektórych grup pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy uregulowany jest w przepisach odrębnych. Do takich pracowników zaliczają się m.in. (...)
str. 63
2.
Normy czasu pracy i nadgodziny kadry zarządzającej zakładem pracy
1) Do kadry zarządzającej firmą należą m.in. zastępcy prezesa zarządu i główny księgowy. Czy ci pracownicy objęci są ogólnymi normami czasu pracy i czy w (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Przychody z tytułu otrzymanego odszkodowania z polisy OC sprawcy szkody komunikacyjnej
Spółka otrzymała fakturę za naprawę własnego samochodu osobowego wykorzystywanego do celów mieszanych, który został uszkodzony z winy sprawcy wypadku. Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku zostało (...)
str. 66
2.
Ewidencja materiałów otrzymanych bezpłatnie
W związku z kosztorysową pomyłką dostawcy spółka budowlana otrzymała pewną ilość materiału bezpłatnie oraz fakturą na 0,00 zł. Materiał ten zostanie wbudowany do budynku, który (...)
str. 68
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych kwot VAT wynikających z informacji VAT-23 oraz JPK_VAT
W ramach prowadzonej działalności polegającej na handlu samochodami, sprowadzamy pojazdy z zagranicy (samochody te podlegają zarejestrowaniu w kraju). W związku z tym jesteśmy zobowiązani składać (...)
str. 69
3.1.
Obowiązki w zakresie VAT - zapłata VAT i złożenie VAT-23 w ciągu 14 dni
W sytuacji gdy przedmiotem nabycia z terytorium UE jest nowy albo używany środek transportu (w tym m.in. samochód osobowy), który zostanie przez nabywcę zarejestrowany na (...)
str. 70
3.2.
Ewidencja księgowa kwoty VAT podlegającej wpłacie do US
Odnośnie ujęcia zapłaconej kwoty VAT w księgach rachunkowych należy wskazać, że podlega ona ewidencji na zasadach przyjętych w zakładowym planie kont danej jednostki. Przepisy ustawy (...)
str. 70
4.
Samochód osobowy wykupiony z leasingu z przeznaczeniem do natychmiastowej sprzedaży
Podatnik (firma usługowa) wykupił samochód osobowy z leasingu operacyjnego (podatkowo i bilansowo) z zamiarem jego natychmiastowej sprzedaży. Czy ma prawo odliczyć 100% VAT i wykazać (...)
str. 72
4.1.
Wykup samochodu z leasingu a VAT
Wykup samochodu (tu: osobowego) z leasingu jest odrębną czynnością od samego leasingu. Jest to dla nabywcy zakup towaru uprawniający - co do zasady - do (...)
str. 72
4.2.
Rozliczenie dla celów podatku dochodowego
Dla celów podatku dochodowego należy stwierdzić, że przy sprzedaży samochodu, który w momencie zakupu nie spełniał warunków do uznania go za środek trwały w rozumieniu (...)
str. 73
4.3.
Wykup samochodu z leasingu w ewidencji księgowej
Uwzględniając powyższe w ujęciu bilansowym samochód osobowy wykupiony z leasingu w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 (...)
str. 74
5.
Zapłata z rachunku bankowego spółki za prywatny wydatek wspólnika
Spółka z o.o. dokonała zapłaty z rachunku bankowego za prywatny wydatek wspólnika. Wspólnik nie zwrócił wydatku. Jak prawidłowo ująć takie zdarzenie w księgach rachunkowych spółki? (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.