Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2024 r., godz. 12:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 41.202 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 29 (1144) z dnia 10.10.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zaświadczenie on-line o niezaleganiu w podatkach można otrzymać bezpłatnie - komunikat Min. Fin.
W e-Urzędzie Skarbowym (dalej: e-US) są załatwiane sprawy polegające na wydawaniu generowanych automatycznie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości (ZAS-W), o których (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Obowiązek stosowania kas rejestrujących w myjniach samochodowych - dopiero w 2023 r.
Usługi myjni samochodowych - tj. usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), w tym świadczone przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w (...)
str. 4
2.
Istotna nowelizacja K.s.h. - od 13 października 2022 r.
Kodeks spółek handlowych zostanie istotnie znowelizowany z dniem 13 października 2022 r. Zmiany wprowadzone zostaną na mocy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o (...)
str. 5
2.1.
Prawo holdingowe
Od dnia 13 października 2022 r. regulacje prawa grupy spółek zawarte będą w tytule I, dziale IV K.s.h. Zgodnie z zawartą w nich definicją, grupa (...)
str. 5
2.2.
Reforma nadzoru
Spora część zmian dotyczy zasad sprawowania nadzoru w spółkach kapitałowych. Muszą je uwzględnić te spółki, w których funkcjonują organy nadzoru (rada nadzorcza, komisja rewizyjna, a (...)
str. 7
2.3.
Regulacje, które mają rozwiewać wątpliwości
Omawiana nowelizacja porządkuje też regulacje, które wywoływały wątpliwości w praktyce, w tym w szczególności: zmiany w wymogu niekaralności - z dniem 13 października 2022 r. (...)
str. 8
3.
Będzie nowy wzór NIP-2
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń (...)
str. 9
4.
Planowane zmiany w CEIDG
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla (...)
str. 10
5.
Zmiany związane z przesyłaniem zgłoszeń, deklaracji i podań
W Dzienniku Ustaw z 22 września 2022 r., pod poz. 1984, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 11
6.
Projekt zmiany ustawy o rachunkowości w zakresie ujawniania informacji o zapłaconym podatku CIT
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszczono informację o projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Rabat w walucie obcej - wycena podatkowa i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze przekazują i otrzymują rabaty, które są dokumentowane fakturą korygującą, niekiedy wystawioną w walucie obcej (podobnie, jak faktura pierwotna). W artykule poruszamy wybrane kwestie (...)
str. 12
1.1.
Wycena rabatu w walucie obcej dla celów VAT
W przypadku udzielenia/otrzymania rabatu mamy do czynienia z korektą VAT "in minus", tj. u sprzedawcy korektą zmniejszającą podstawę opodatkowania i kwotę VAT należnego, a u (...)
str. 12
1.2.
Rabat w walucie obcej - wycena dla celów CIT/PIT
W ustawach o podatku dochodowym nie odniesiono się wprost do wyceny faktur korygujących przychody lub koszty wystawionych w walutach obcych. W zakresie wycen przychodów/kosztów podatkowych (...)
str. 14
1.3.
Wycena dla celów bilansowych faktury korygującej z tytułu udzielenia/otrzymania rabatu
Ustawa o rachunkowości nie wskazuje szczególnych zasad wyceny faktur korygujących wystawionych/otrzymanych w walucie obcej. W praktyce jednostki mogą stosować na podstawie uproszczenia podobne zasady, jak (...)
str. 17
2.
Usługa reklamowa w ramach umowy sponsoringu - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa u sponsora
Podmioty gospodarcze, w związku z działaniami mającymi na celu zareklamowanie własnej firmy, zawierają niekiedy umowy sponsoringu. W ramach tych umów zasadniczo jedna ze stron, występująca (...)
str. 19
2.1.
Odliczanie VAT od wydatków na usługę reklamową - u sponsora
Ustawodawca nie odniósł się w sposób szczególny do prawa do odliczenia VAT od wydatków ponoszonych przez sponsora na zakup usługi reklamowej w ramach umowy sponsoringu (...)
str. 20
2.2.
Zakup usługi reklamowej w ramach umowy sponsoringu a CIT/PIT
Wydatki na usługę reklamową w kosztach podatkowych Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie koszty, które zostały poniesione w celu (...)
str. 20
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków na usługę reklamową nabytą w ramach umowy sponsoringu
W ustawie o rachunkowości nie zawarto żadnych regulacji, które odnosiłyby się do rozliczania przez sponsora wydatków na usługę reklamową nabytą w ramach umowy sponsoringu (tu: (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Planowane zmiany w VAT dotyczące kas rejestrujących - Slim VAT 3
W poprzednich numerach Biuletynu Informacyjnego opisywaliśmy wybrane zmiany w VAT objęte tzw. pakietem Slim VAT 3, m.in. dotyczące proporcjonalnego odliczania VAT i zwrotu VAT w (...)
str. 24
1.1.
Faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie - zmiany w zakresie obowiązku dołączania paragonu
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon (...)
str. 24
1.2.
Brak obowiązku drukowania dokumentów przez kasy rejestrujące
Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obecnie obowiązani dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, z wyjątkiem paragonu fiskalnego lub faktury (...)
str. 25
1.3.
Zwrot ulgi na zakup kasy rejestrującej na wniosek podatnika zwolnionego z VAT
Jeżeli zwrot ulgi na zakup kasy przysługuje podatnikowi wykonującemu wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub którego sprzedaż jest zwolniona od podatku z uwagi na niskie (...)
str. 26
2.
Opłaty dodatkowe pobierane po zakończeniu umowy leasingu/najmu a VAT - interpretacja KIS
Określone w umowie leasingu/najmu opłaty pobierane za zwrot uszkodzonego pojazdu lub zwrot pojazdu z przekroczonym limitem kilometrów podlegają opodatkowaniu VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 26
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Czy zawsze można odliczyć VAT od zakupu usługi kateringowej?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Świadczę usługi księgowe w systemie home-office. W celu nieodrywania się od pracy zamawiam w trakcie pracy posiłki, (...)
str. 29
3.2.
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku przekazania towaru firmie przewozowej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedawane przeze mnie towary są dostarczane do nabywców (kontrahentów) za pośrednictwem firmy przewozowej. Towar odbierany jest przez przewoźnika w miejscu prowadzenia (...)
str. 31
3.3.
Korekta JPK_VAT, gdy podatnik nie odliczył VAT z faktury zakupu
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozliczam VAT miesięcznie. W kwietniu 2022 r. kupiłem od polskiego kontrahenta towar handlowy i otrzymałem fakturę. Zapomniałem odliczyć z niej VAT. (...)
str. 33
3.4.
Świadczenie usług przez podatnika zwolnionego z VAT na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego a rejestracja na potrzeby VAT i VAT UE
Zwolniony podmiotowo z VAT przedsiębiorca świadczy usługi naprawy urządzeń oraz usługi związane z poprawą kondycji fizycznej na rzecz podmiotu gospodarczego mającego siedzibę w Szwajcarii. Usługi (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Kolejne planowane zmiany w CIT
Przypomnijmy, że obecnie trwają prace legislacyjne w zakresie m.in. zmian w CIT, które mają zostać wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie (...)
str. 35
1.1.
Zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego
Limit kosztów finansowania dłużnego Przez koszty finansowania dłużnego rozumie się wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków (...)
str. 36
1.2.
Minimalny podatek dochodowy - przesunięty i znowelizowany
Z dniem 1 stycznia 2022 r., w związku z nowelizacją przepisów dokonaną w ramach Polskiego Ładu, do ustawy o PDOP został wprowadzony tzw. minimalny podatek (...)
str. 37
1.3.
Modyfikacja przepisów w zakresie zwrotu podatku od przychodów z budynków
Podatnicy CIT płacą podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (podatek od przychodów z budynków), który: stanowi własność albo współwłasność podatnika, został oddany (...)
str. 38
2.
Udziały w spółkach zagranicznych a możliwość wyboru estońskiego CIT - interpretacja KIS
Posiadanie udziałów w zagranicznych spółkach posiadających osobowość prawną uniemożliwia polskiej spółce wybranie estońskiego CIT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 września 2022 r., (...)
str. 39
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Przychód z tytułu odszkodowania w przypadku samochodu osobowego używanego do celów mieszanych
Samochód osobowy (środek trwały używany do celów mieszanych) spółki z o.o., objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC, uległ wypadkowi. Otrzymaliśmy odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Czy (...)
str. 41
3.2.
Zasady wypełniania informacji CIT-8S
Jakie są zasady wypełniania CIT-8S, głównie dział B tej informacji, w przypadku firmy działającej w specjalnej strefie ekonomicznej? Zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w specjalnej (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Rozliczanie wynagrodzeń obywateli Ukrainy po upływie 183 dni ich pobytu w Polsce
Przychody (dochody) uzyskane przez obywateli Ukrainy z pracy na terytorium Polski podlegają rozliczeniu w naszym kraju, zgodnie z przepisami ustawy o PDOF oraz postanowieniami polsko-ukraińskiej (...)
str. 44
2.
Zwrot kosztów dojazdów do podopiecznych MOPS-u a PIT - interpretacja KIS
Zwrot kosztów dojazdów prywatnymi samochodami do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, poniesionych przez opiekunki w jazdach lokalnych, które nie są pracownikami socjalnymi, stanowi dla nich (...)
str. 47
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a oświadczenie PIT-2
Z końcem września 2022 r. z pracownikiem została rozwiązana umowa o pracę. Wynagrodzenie za wrzesień br. zostanie mu wypłacone 10 października br. Czy rozliczając to (...)
str. 48
3.2.
Zakup towarów handlowych na dane osobowe przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodów
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której sprzedaję drewno (PKPiR, podatnik podmiotowo zwolniony z VAT). Towar handlowy kupuję bezpośrednio z nadleśnictwa. Ostatnie faktury zostały wystawione (...)
str. 50
3.3.
Zakup pułapek/trucizny na gryzonie - koszty podatkowe i VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy wydatki poniesione na zakup pułapek i trucizny na gryzonie mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy mam prawo odliczyć VAT (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Przebudowa starej sieci energetycznej w związku z budową nowej - interpretacja KIS
Wydatki na przebudowę istniejącej sieci (linii) kolidującej z siecią nowo powstającą, poniesione po oddaniu inwestycji do używania, nie mogą zostać uwzględnione w wartości początkowej tej (...)
str. 53
2.
Mural wykonany na ścianie firmowego budynku
Spółka z o.o. zleciła wykonanie muralu na ścianie firmowego budynku. Wykonawca w umowie oświadczył, że spółce przysługuje wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe) (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka zdrowotna od dniówek obrachunkowych wypłacanych przez spółdzielnię jej członkom - interpretacja ZUS
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną od przychodu uzyskanego przez członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej (tj. wypłacanych dniówek obrachunkowych), od którego nie oblicza się zaliczki na PDOF, (...)
str. 56
2.
Refundacja składek ZUS z PFRON a limit przychodów niepełnosprawnego przedsiębiorcy
Osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych (skala podatkowa). Posiada znaczny stopień niepełnosprawności. Zgodnie z przepisami może być zwolniona z opłacania składki zdrowotnej, (...)
str. 57
3.
Czy bieżącą składkę zdrowotną można pomniejszyć o "nadpłaconą" składkę we wcześniejszych miesiącach?
Osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowuje według skali podatkowej. Od stycznia do sierpnia 2022 r. uzyskiwała niewielkie dochody z tej działalności. W (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Prawo do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar po długoletniej nieobecności pracownika
Pracownica jest zatrudniona na czas nieokreślony od 1 stycznia 2015 r. Przysługuje jej 26 dni urlopu wypoczynkowego. W okresie kwiecień-sierpień 2016 r. korzystała z urlopu (...)
str. 61
2.
Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych przez pracownika w związku z przejazdami w podróży służbowej
Pracownik odbył kilkudniową, krajową podróż służbową swoim samochodem. Przy rozliczeniu tej podróży przedstawił rachunki za płatny parking. Czy jesteśmy zobowiązani zwrócić te koszty, jeżeli rozliczamy (...)
str. 62
3.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przy zatrudnieniu na zastępstwo
Z uwagi na wypadek jednego z pracowników, na okres jego nieobecności w pracy, która trwała ok. 5 miesięcy, zatrudniliśmy inną osobę na podstawie umowy o (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2022 r.
Jak co roku w październiku jednostki mogą rozpocząć prace inwentaryzacyjne (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze BI). Moment rozpoczęcia tych prac jest szczególnie istotny w (...)
str. 66
1.1.
Jakie podmioty mają obowiązek badania sprawozdań finansowych za 2022 r.?
W świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, badaniu za 2022 r. podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - (...)
str. 66
1.2.
Kto dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego?
Jeżeli jednostka ustali obowiązek badania sprawozdania, kolejnym etapem jest wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia takiego badania. Decyzje w tym zakresie podejmuje organ zatwierdzający jednostki. Kwestię (...)
str. 67
1.3.
Kto podpisuje umowę o badanie?
Gdy organ zatwierdzający dokonał wyboru audytora kolejną czynnością jest formalność w postaci podpisania umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską. Dokonuje tego kierownik jednostki. (...)
str. 68
1.4.
Podpisanie umowy wraz z wpłatą zaliczki na poczet usługi w ewidencji księgowej
Co do zasady, główne czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego dokonywane są w kolejnym roku obrotowym, tj. po zakończeniu badanego roku wraz ze sporządzeniem sprawozdania (...)
str. 69
2.
Koniec okresu odroczenia terminu zatwierdzenia sprawozdań finansowych w spółdzielniach mieszkaniowych
Odroczony termin zatwierdzenia sprawozdań sprzed 7 września 2022 r. W myśl regulacji zawartych w § 3b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. (...)
str. 70
3.
Obciążenie podwykonawcy kosztami naprawy gwarancyjnej
Jesteśmy spółką z o.o. świadczącą usługi budowlane jako generalny wykonawca. Współpracujemy z podwykonawcami, którym zatrzymujemy kaucje należytego wykonania umowy oraz z tytułu gwarancji i rękojmi. (...)
str. 72
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Inwentaryzacja należności drogą potwierdzenia sald a odsetki za zwłokę
Zamierzamy dokonywać potwierdzenia sald na dzień 31 października 2022 r. Do momentu potwierdzenia salda nie będą naliczane odsetki za zwłokę w zapłacie należności, lecz jedynie (...)
str. 74
4.2.
Obowiązek wobec KRS w przypadku niezatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2021 r.
Wspólnicy spółki z o.o. nie zatwierdzili sprawozdania finansowego za 2021 r. w wymaganym terminie, czyli do końca września 2022 r. Czy pomimo tego musimy złożyć (...)
str. 74
4.3.
Okres archiwizacji papierowych sprawozdań finansowych
Czy papierowe sprawozdania finansowe sprzed 2018 r. muszą być przechowywane trwale, czy może można je "zniszczyć" po 5 latach od ich zatwierdzenia? Do końca 2018 (...)
str. 75
4.4.
Ewidencja przekazania II raty odpisu na ZFŚS
W jaki sposób należy zaewidencjonować w księga rachunkowych II ratę odpisu na ZFŚS? Pracodawcy zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) mają obowiązek odprowadzenia (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.