Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 14 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024 r., godz. 13:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Kto zapłaci od lipca 2022 r. wyższe zaliczki na PIT? - Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Od 1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa zmieniająca Polski Ład ( Polski Ład 2.0 ). Zmiany wprowadzone tą ustawą to m.in.: obniżka najniższej (...)
str. 4
2.
Z ryczałtu na skalę podatkową od 1 lipca 2022 r. - czy wszyscy podatnicy mogą dokonać takiej zmiany?
Ustawa nowelizująca Polski Ład (z dnia 9 czerwca 2022 r., Dz. U. z 2022 r. poz. 1265) zawiera regulacje, na mocy których podatnicy, którzy opodatkowują (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Termin złożenia deklaracji CIT-8E ma zostać ponownie przedłużony
Jak już informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, do końca czerwca 2022 r. został przedłużony termin do złożenia - przez podatników CIT opodatkowanych tzw. estońskim CIT (...)
str. 7
2.
Przedłużenie terminu wykonania niektórych obowiązków przez podatników minimalnego podatku dochodowego
W Dzienniku Ustaw z 28 czerwca 2022 r., pod poz. 1356, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu (...)
str. 8
3.
Automatyzacja załatwiania spraw przez KAS oraz zmiany w VAT, CIT/PIT
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 czerwca 2022 r., pod poz. 1301, opublikowano ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w (...)
str. 8
3.1.
Zmiany w ustawie o VAT - grupa VAT i obowiązek połączenia kasy rejestrującej z terminalem
Grupa VAT Podatnikiem VAT ma być grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT. Początkowo podatnicy mieli mieć możliwość (...)
str. 9
3.2.
Zmiany w CIT/PIT dotyczące informacji/oświadczenia w zakresie cen transferowych
Mocą ustawy o automatyzacji wprowadzono także zmiany w zakresie CIT i PIT, dotyczące cen transferowych. Zmiany polegają m.in. na wydłużeniu terminu do złożenia informacji o (...)
str. 10
4.
Obowiązek stosowania kas rejestrujących w myjniach samochodowych odroczony do 1 października 2022 r.
Usługi myjni samochodowych - tj. usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), w tym świadczone przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w (...)
str. 11
5.
Nieodpłatne świadczenia związane z pomocą ofiarom konfliktu w Ukrainie - stawka 0% VAT do końca 2022 r.
W Dzienniku Ustaw z 29 czerwca 2022 r., pod poz. 1369, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 11
6.
Zmiana przepisów w zakresie przedłużenia świadczeń na pomoc obywatelom Ukrainy
W Dzienniku Ustaw z 24 czerwca 2022 r., pod poz. 1336, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 12
7.
14 emerytura bez PIT
W Dzienniku Ustaw z 29 czerwca 2022 r., pod poz. 1358, opublikowano ustawę z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Rozliczanie umów zlecenia w 2022 r. po nowelizacji Polskiego Ładu - wybrane zagadnienia
Zmiany wprowadzone Polskim Ładem opisujemy na naszej stronie www.gofin.pl w serwisie Polski Ład Jak informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 lipca 2022 r. znowelizowano (...)
str. 13
1.1.
Składki ZUS od umów zlecenia
Oskładkowanie umów zlecenia Więcej na ten temat pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 4 z 1.02.2022 r. na str. 15-22 Przepisy Polskiego Ładu 2.0 nie wprowadziły (...)
str. 13
1.2.
Opodatkowanie umów zlecenia dla celów PIT
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia stanowi dla zleceniobiorcy przychód z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o PDOF), podobnie jak dotychczas. (...)
str. 13
1.3.
Wynagrodzenie zleceniobiorców w kosztach podatkowych i ewidencji księgowej zleceniodawcy
Koszty podatkowe zleceniodawcy Polski Ład 2.0 nie wprowadził zmian w zakresie ujmowania w kosztach podatkowych zleceniodawcy wydatków na wynagrodzenia zleceniobiorców. Mogą one zatem nadal stanowić (...)
str. 19
2.
Otrzymanie rabatu potransakcyjnego - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które uzyskały od kontrahenta rabat potransakcyjny z tytuł nabytych towarów (np. w związku z zakupem towarów w określonej ilości lub o określonej wartości), (...)
str. 20
2.1.
Rozliczenie otrzymanego rabatu dla celów VAT
Zasady rozliczania faktur korygujących w związku z otrzymanym rabatem W przypadku gdy podatnik otrzyma od sprzedawcy towarów rabat, dokumentowany fakturą korygującą, to zmniejszeniu - w (...)
str. 20
2.2.
Korekta kosztu uzyskania przychodu z tytułu otrzymanego rabatu potransakcyjnego
Rozliczając - dla celów CIT/PIT - otrzymanie od sprzedawcy rabatu potransakcyjnego należy kierować się zasadami przewidzianymi dla korekty kosztów uzyskania przychodów, określonymi w art. 15 (...)
str. 23
2.3.
Rabat potransakcyjny w księgach rachunkowych nabywcy
W ustawie o rachunkowości brak jest regulacji, które odnosiłyby się w sposób szczególny do ujmowania w księgach rachunkowych faktur korygujących koszty, w tym dokumentujących otrzymane (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Podatnik bezgotówkowy a zwrot VAT w terminie 15 dni - wyjaśnienia Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl; dalej: MF) zamieszczono informacje dotyczące możliwości otrzymania zwrotu VAT w terminie przyspieszonym przez tzw. podatników bezgotówkowych. MF podkreśliło, że (...)
str. 26
2.
Faktura pro forma nie uprawnia do odliczenia VAT - interpretacja KIS
Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury pro forma, nawet jeżeli zawiera ona wszystkie wskazane w ustawie o VAT elementy właściwe dla faktury. (...)
str. 28
3.
Zwolnienie z VAT sprzedaży towarów wykorzystywanych w niewielkim zakresie do czynności opodatkowanych - wyrok WSA
Zakup towaru na cele działalności zwolnionej uprawnia podatnika do zastosowania zwolnienia z VAT przy jego sprzedaży, gdyż od zakupu nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT (...)
str. 30
4.
Czy zostanie wprowadzona zerowa stawka VAT na książki? - odpowiedź na interpelację poselską
Autora interpelacji poselskiej nr 33009 zainteresowała kwestia stawki VAT na książki. Podkreślił on, że dwuletni okres pandemii przyczynił się do poważnych kłopotów finansowych polskich wydawców (...)
str. 32
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
5.1.
Poprawienie błędnego numeru rachunku bankowego na fakturze
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wystawiłem fakturę sprzedaży towarów handlowych. Po jakimś czasie zorientowałem się, że podałem w niej błędny numer rachunku bankowego. Wystawiłem fakturę korygującą, (...)
str. 33
5.2.
Podmiotowe i przedmiotowe zwolnienie z VAT - jak ustalać limit 200.000 zł?
Prowadzę działalność ubezpieczeniową, zwolnioną przedmiotowo z VAT. Zamierzam rozszerzyć działalność o usługi marketingowe. Czy mam prawo korzystać ze zwolnienia z VAT do 200.000 zł obrotu? (...)
str. 34
5.3.
Usługa spedycji w świetle ustawy o VAT
Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT. Będę świadczył usługi spedycji. Jak ustalić moment wykonania tych usług? Jaką stawką VAT będą one opodatkowane? Usługę (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Sankcje w związku z agresją Rosji na Ukrainę, a koszty uzyskania przychodu i ulga na złe długi
W sytuacji gdy polski podmiot gospodarczy otrzyma fakturę od podmiotu objętego sankcjami w związku z agresją Rosji na Ukrainę, powstają wątpliwości, jak taką fakturę rozliczyć (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Hipotetyczne odsetki a koszty podatkowe w przypadku przekazania "starych" zysków na pokrycie straty bilansowej
Spółka z o.o. za 2019 r. poniosła stratę bilansową, która została pokryta (na mocy stosownej uchwały podjętej w 2020 r.) z kapitału zapasowego utworzonego w (...)
str. 40
2.2.
Składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców a estoński CIT
Spółka z o.o. wybrała na 2022 r. tzw. estoński CIT. Spółka opłaciła w tym roku składkę na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, która w (...)
str. 42
2.3.
Różnice kursowe w przypadku transakcji forward
Spółka zawiera transakcje forward, tj. ustala zakup waluty po określonym kursie na dany dzień. W momencie realizacji forwardu spółka wprowadza walutę do tzw. "magazynu walut (...)
str. 45
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Diety i zwrot wydatków otrzymywanych przez ryczałtowca a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Diety oraz zwrot wydatków poniesionych przez podatnika opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym w związku z wykonaniem umowy zawartej z zamawiającym (m.in. koszty dojazdów do klientów, koszty noclegów), (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zmiana formy opodatkowania a koszty podatkowe i odliczanie składki zdrowotnej - po zmianach w Polskim Ładzie
Prowadzę działalność gospodarczą, z której przychody opodatkowywałem ryczałtem ewidencjonowanym. W związku z Polskim Ładem 2.0 od 1 lipca br. zmieniłem formę opodatkowania na skalę podatkową. (...)
str. 47
2.2.
Zaliczki na PIT w uproszczonej formie po nowelizacji Polskiego Ładu - u podatnika opodatkowanego według skali podatkowej
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną według skali podatkowej, opłaca w 2022 r. zaliczki na PIT w uproszczonej formie, według stawki 17% (pierwszy próg (...)
str. 50
2.3.
Przypisywanie wspólnikom przychodów i kosztów spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego
W spółce komandytowej do 25 marca 2021 r. wspólnikami były 2 osoby fizyczne (Pan A 74,9%, Pan B 24,9%) oraz spółka z o.o. (0,2%). W (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie wykupionej na własność inwestycji w obcym środku trwałym - interpretacja KIS
W związku z zakupem nieruchomości, w której podatnik wcześniej dokonał inwestycji w obcym środku trwałym i następnie ją amortyzował, nie istnieje możliwość wykazania straty z (...)
str. 53
2.
Odsetki i różnice kursowe od pożyczki na zakup środków trwałych - kiedy zwiększają ich wartość początkową?
Spółka otrzymała od innej spółki pożyczkę na sfinansowanie zadania inwestycyjnego, którego największa część dotyczy zakupu środków trwałych, m.in. od zagranicznych podmiotów. Do operacji związanych z (...)
str. 55
2.1.
Odsetki od pożyczki a wartość początkowa środków trwałych
W razie odpłatnego nabycia środka trwałego za jego wartość początkową uważa się cenę nabycia - określoną w art. 16g ust. 3 ustawy o PDOP oraz (...)
str. 55
2.2.
Koszty finansowania dłużnego
W przypadku, gdy jednostka uzyskuje od innego podmiotu m.in. pożyczkę, może znaleźć zastosowanie art. 15c ustawy o PDOP. Zgodnie z tym przepisem (w brzmieniu obowiązującym (...)
str. 57
2.3.
Rozliczenie różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych
Dokonując ustalenia i rozliczenia różnic kursowych dotyczących zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zakupu lub wytworzenia środka trwałego należy przywołać art. 16g ust. 5 ustawy o (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Odliczanie składki zdrowotnej od przychodów opodatkowanych ryczałtem nie wpływa na podstawę tej składki - wyjaśnienie MF
Odliczanie od przychodów 50% składki zdrowotnej zapłaconej przez przedsiębiorcę opłacającego ryczałt ewidencjonowany nie wpływa na podstawę wymiaru tej składki. Powyższe wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów (...)
str. 59
2.1.
Otrzymanie odszkodowania za zniszczenie pojazdu a składka zdrowotna
W styczniu 2022 r. przedsiębiorstwo otrzymało od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie w związku ze zniszczeniem pojazdu na skutek wypadku. Samochód ten został w pełni zamortyzowany (amortyzację (...)
str. 60
2.2.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej, gdy przedsiębiorca korzysta z ulgi na złe długi
Przedsiębiorca nie otrzymał od kontrahenta zapłaty za fakturę. Po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze, przedsiębiorca skorzystał z ulgi na (...)
str. 62
2.3.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy prowadzącego działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
Czy przedsiębiorca będący wspólnikiem spółki cywilnej opodatkowany na zasadach ogólnych, prowadzący działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i uzyskujący z tej działalności wyłącznie dochód (...)
str. 63
IX.
PRAWO PRACY
1.
Organizacja pracy w czasie wykonywania pracy na urlopie rodzicielskim
1) Pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego złożył wniosek w sprawie łączenia go z pracą w wymiarze połowy etatu. Wiemy, że musimy uwzględnić ten wniosek, ale (...)
str. 64
2.
Odprawa z tytułu zwolnień grupowych po zmianie etatu oraz przy wielokrotnych zwolnieniach lekarskich
1) W czerwcu 2022 r. w firmie przeprowadzane zostały zwolnienia grupowe. Jak ustalić kwotę odprawy przysługującej z tego tytułu pracownikowi zwolnionemu na koniec czerwca br., (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Sprzedaż części gruntu użytkowanego na podstawie prawa użytkowania wieczystego gruntu
Spółka kilkanaście lat temu nabyła decyzją wojewody prawo wieczystego użytkowania gruntu na okres 99 lat. Grunt wprowadzono do ksiąg w korespondencji z kontem rozliczeń międzyokresowych (...)
str. 68
1.1.
Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego gruntu (dalej: pwug) zaliczane są do środków trwałych. (...)
str. 68
1.2.
Sprzedaż części gruntu objętego prawem użytkowania wieczystego
Ewidencja księgowa sprzedaży pwug przebiega według takich samych zasad jak sprzedaż innych środków trwałych. Koszty i przychody związane ze zbyciem prawa wieczystego użytkowania gruntu uznawane (...)
str. 69
2.
Moment wprowadzenia operacji pożyczki do ksiąg rachunkowych
Najczęściej spotykanym sposobem ewidencji pożyczek w księgach rachunkowych jest ich wykazywanie w momencie wpłaty środków na rachunek jednostki. Czy dopuszczalne jest ujęcie pożyczki jako należności (...)
str. 70
3.
Usługi obce opłacone przez kasjera - ujęcie księgowe
Listonosz przyniósł nieodebrany list polecony i pobrał z tego tytułu dodatkową opłatę, którą zapłaciła kasjerka. Na jakiej podstawie zaksięgować taki koszt? Opłata uiszczona przez kasjerkę (...)
str. 71
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Format sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego
Czy w przypadku sprawozdania finansowego niewielkiej sp. z o.o. dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na sporządzaniu bilansu przez główną księgową w wersji papierowej wraz z późniejszym (...)
str. 72
4.2.
Wydatki poniesione na nową wersję oprogramowania - ujęcie księgowe
Jednostka zakupiła nową wersję/aktualizację specjalistycznego oprogramowania. Jak rozliczyć takie wydatki, tj. czy jako odrębną wartość niematerialną i prawną, czy zwiększenie wartości starego programu? Sposób rozliczenia (...)
str. 73
4.3.
Przekazanie sprawozdania do KRS
Kiedy upływa termin przekazania sprawozdania finansowego do KRS w przypadku jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców? Czy termin ten jest nadal przesunięty pomimo odwołania stanu epidemii? (...)
str. 74
4.4.
Zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do wysokości limitu
Pracodawca zwraca pracownikom koszty zakupu okularów korekcyjnych do wysokości określonego limitu kwotowego. Na jakim koncie kosztowym należy ujmować taki zwrot? Ewidencja kosztów prowadzona jest wyłącznie (...)
str. 74
4.5.
Ustanie przyczyny utworzenia odpisów aktualizujących
Na koniec 2021 r. utworzyliśmy odpis aktualizujący należność wraz z odsetkami. Obecnie należność została nam zwrócona. Czy w związku z tym powinniśmy dokonać rozwiązania odpisu (...)
str. 75
5.
Przedłużono prekonsultacje dotyczące rozwoju zawodu księgowego
Od połowy lutego 2022 r. wraz z publikacją dokumentu "Zawód księgowego - kierunki rozwoju", rozpoczęły się prekonsultacje na temat kierunków rozwoju zawodu księgowego. Ich celem (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.