Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 16 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024 r., godz. 13:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.399 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 16 (1131) z dnia 01.06.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Rozliczanie wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r. po zmianach Polskiego Ładu
W dniu 12 maja 2022 r. Sejm uchwalił ustawę "korygującą" Polski Ład (druk sejmowy nr 2186). Jedną ze zmian jest obniżenie najniższej stawki skali podatkowej (...)
str. 4
2.
Powrót obowiązków w związku z odwołaniem stanu epidemii
2.1.
Koniec niektórych preferencji w CIT/PIT
Zakończenie obowiązywania w Polsce stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wiąże się z zakończeniem niektórych preferencji w CIT/PIT. Niektóre z nich przestają obowiązywać od czerwca (...)
str. 6
2.2.
Obowiązki w zakresie akcyzy - komunikat Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący sprzedaży wyrobów węglowych i obowiązku uzyskania oświadczenia o przeznaczeniu tych wyrobów na cele zwolnione. Ministerstwo Finansów (...)
str. 7
3.
Na złożenie wniosku o świadczenie postojowe pozostały niecałe 3 miesiące - informacja ZUS
Od dnia 16 maja 2022 r. w Polsce został zniesiony stan epidemii. W ciągu 3 miesięcy od tego dnia przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (...)
str. 7
4.
Min. Fin. udostępniło aplikację do wystawiania faktur ustrukturyzowanych
W dniu 17 maja 2022 r. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) udostępniło wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF na stronie internetowej podatki.gov.pl. Z komunikatu MF dotyczącego tej (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Ustawa zmieniająca Polski Ład uchwalona przez Sejm
W dniu 12 maja 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr (...)
str. 8
2.
Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej oraz inne zmiany w akcyzie i VAT
W dniu 18 maja 2022 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i (...)
str. 9
3.
Zmiany w VAT dotyczące wyrobów medycznych
W Dzienniku Ustaw z 18 maja 2022 r., pod poz. 1059, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 11
4.
Nowe rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego na pomoc obywatelom Ukrainy
W Dzienniku Ustaw z 13 maja 2022 r., pod poz. 1020, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości (...)
str. 12
5.
Zmiany w CIT/PIT związane z realizacją zadań finansowanych ze środków europejskich na lata 2021-2027
W Dzienniku Ustaw z 20 maja 2022 r., pod poz. 1079, opublikowano ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze (...)
str. 13
6.
Nowe obowiązki dla przewoźników - od 21 maja 2022 r.
Od 21 maja 2022 r. przewoźnicy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy na terytorium UE pojazdami lub zespołami pojazdów o masie całkowitej powyżej 2,5 tony i (...)
str. 14
7.
Opublikowano jednolity tekst ustawy systemowej
W Dzienniku Ustaw z dnia 13 maja 2022 r., pod poz. 1009, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w celu pomocy obywatelom Ukrainy - wybrane zagadnienia
W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, wielu obywateli tego kraju przebywa na obszarze Polski. Podmioty gospodarcze, które udzielają tym osobom różnego rodzaju pomocy, (...)
str. 14
1.1.
VAT od nieodpłatnych świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy
Nieodpłatne świadczenia a obowiązek wykazania VAT należnego Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W niektórych przypadkach opodatkowaniu (...)
str. 15
1.2.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy
Darowizny/nieodpłatne świadczenia a koszty podatkowe Zasadą jest, że podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie świadczenia, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub (...)
str. 17
1.3.
Ewidencja księgowa nieodpłatnych świadczeń na rzecz uchodźców z Ukrainy
W ustawie o rachunkowości nie odniesiono się w sposób szczególny do ujmowania w księgach rachunkowych nieodpłatnych świadczeń na rzecz uchodźców z Ukrainy. W tym zakresie (...)
str. 19
2.
Paczki z okazji Dnia Dziecka w firmie - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Z okazji Dnia Dziecka firmy przekazują dzieciom swoich pracowników m.in. paczki, czy organizują imprezy (np. festyny, pikniki, itp.). W tym artykule odnosimy się do skutków (...)
str. 20
2.1.
Otrzymanie świadczeń z okazji Dnia Dziecka a PIT
W pierwszej kolejności należy wskazać, że mimo iż świadczenie z okazji Dnia Dziecka otrzymuje dziecko pracownika, to skutki uzyskania tego świadczenia ustalane są - na (...)
str. 20
2.2.
Oskładkowanie paczek dla dzieci pracowników otrzymanych z okazji Dnia Dziecka
Co do zasady, podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód pracownika uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W niektórych jednak przypadkach taki przychód może (...)
str. 21
2.3.
Zakup paczek z okazji Dnia Dziecka a VAT i koszty podatkowe pracodawcy
Paczki dla dzieci pracowników a VAT W sytuacji gdy pracodawca przekaże paczkę dziecku pracownika (z okazji Dnia Dziecka), sfinansowaną ze środków ZFŚS, to nie ma (...)
str. 22
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków na paczki z okazji Dnia Dziecka
Sposób ujęcia w księgach rachunkowych wydatków na zakup paczek dla dzieci pracowników (np. z okazji Dnia Dziecka) uzależniony jest od źródła sfinansowania tych paczek, tj. (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do odliczenia VAT z faktur przechowywanych w "chmurze" - interpretacja KIS
Jeżeli faktury zakupu są przechowywane w formie elektronicznej w "chmurze", to nabywca zachowuje prawo do odliczenia VAT, nawet jeżeli oryginały tych faktur w wersji papierowej (...)
str. 25
2.
Możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w VAT po upływie ustawowego terminu - wyrok WSA
Organ podatkowy nie może powołać się na upływ terminu do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT, w sytuacji gdy m.in. zachowanie tego organu (...)
str. 27
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Refakturowanie mediów a prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT
Zamierzam wynajmować mieszkanie. Czy mam prawo korzystać ze zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty, jeżeli będę refakturował na rzecz najemcy koszty gazu (zgodnie (...)
str. 29
3.2.
Faktura bez NIP nabywcy - prawo do odliczenia VAT
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) zakupiła usługę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Kontrahent wystawił fakturę na dane firmy, ale bez jej NIP. Czy spółka (...)
str. 30
3.3.
Termin rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej a prawo do skorzystania z ulgi na jej zakup
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Korzystałem ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej z uwagi na niskie obroty. W lutym 2022 r. przekroczyłem obrót 20.000 (...)
str. 33
3.4.
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej - stawka VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi montażu instalacji fotowoltaicznych wraz z ich dostawą, na budynkach jednorodzinnych o powierzchni do 300 m 2 . Jaką stawkę (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Umorzona należność w kosztach podatkowych wierzyciela - interpretacja KIS
Umorzona należność (zarachowana jako przychód należny) może być kosztem podatkowym, jeśli dłużnik przyjął zwolnienie z długu. Może być ona kosztem podatkowym w kwocie netto, gdyż (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Roczne opłaty za użytkowanie wieczyste dotyczące lat ubiegłych w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. przegrała w 2021 r. spór o wysokość opłat za wieczyste użytkowanie gruntu za wcześniejsze lata, w wyniku czego kwota ww. opłat została (...)
str. 38
2.2.
Czy w estońskim CIT występuje dwukrotne opodatkowanie?
Spółka z o.o. wybrała jako formę opodatkowania estoński CIT. Czy równowartość dochodu odpowiadającego "ukrytym zyskom" i wydatkom niezwiązanym z działalnością gospodarczą podlega dwukrotnemu opodatkowaniu? Z (...)
str. 40
2.3.
Wydatki związane z pozyskaniem dofinansowania a CIT
Rozpoczęliśmy projekt B+R z dofinansowaniem z UE. Koszty związane z projektem alokowane są na dedykowane do tego konta. W ramach tych kosztów ponosimy m.in. wydatki (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki na internet zużyty w działalności gospodarczej prowadzonej w miejscu zamieszkania - interpretacja KIS
Wydatki na internet poniesione w celach działalności gospodarczej prowadzonej w miejscu zamieszkania (np. w domu), mogą stanowić firmowe koszty podatkowe, zgodnie z proporcją ustaloną na (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Moment ujęcia składek ZUS od wynagrodzeń pracowników w kosztach uzyskania przychodów
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Wynagrodzenia pracowników wypłacam do 5 dnia następnego miesiąca (zgodnie z regulaminem wynagrodzeń). W którym miesiącu mogę zaliczyć (...)
str. 44
2.2.
Sprzedaż samochodu przez ryczałtowca po wykupie z leasingu na cele prywatne
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. W działalności tej wykorzystuje samochód osobowy będący w leasingu. Podatnik zamierza wykupić ten samochód z leasingu i przeznaczyć (...)
str. 46
2.3.
Wycofanie nieruchomości ze spółki cywilnej i wniesienie aportem do spółki z o.o.
Jakie konsekwencje w podatku dochodowym oraz w VAT będzie miało wycofanie nieruchomości ze spółki cywilnej na cele prywatne właścicieli i wniesienie jej aportem do spółki (...)
str. 47
2.4.
Sprzedaż udziałów pomiędzy wspólnikami spółki z o.o.
Jeden ze wspólników spółki z o.o. (osoba fizyczna) zamierza sprzedać część swoich udziałów innemu wspólnikowi tej spółki. Sprzedający i kupujący są podmiotami ze sobą powiązanymi. (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa - interpretacja KIS
W odniesieniu do środków trwałych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa otrzymanej w drodze aportu, należy kontynuować zasady amortyzacji przyjęte przez podmiot wnoszący taki wkład. (...)
str. 53
2.
Odpisy amortyzacyjne w przypadku opodatkowania estońskim CIT
Od 1 stycznia 2022 r. spółka wybrała opodatkowanie w formie estońskiego CIT. Ponieważ w latach wcześniejszych dla celów podatkowych do amortyzacji środków trwałych były stosowane (...)
str. 54
3.
Zaprzestanie naliczania amortyzacji na skutek czasowego zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
W związku z chorobą podatnik zamierza zawiesić na 6 miesięcy wykonywanie działalności gospodarczej. Czy powinien zatem zaprzestać naliczania odpisów amortyzacyjnych od posiadanych środków trwałych? Jeżeli (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy - w praktyce
1) Osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Poza przychodami z tej działalności osoba ta osiąga również przychody z najmu mieszkania, (...)
str. 59
2.
ZUS przedsiębiorcy pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i jednocześnie pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności. (interpretacja indywidualna ZUS Oddział w Lublinie z (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Stosowanie limitów zatrudnienia na czas określony
1) Zatrudnialiśmy pracownicę na podstawie dwóch umów na czas zastępstwa, bezpośrednio jedna po drugiej. W drugiej z tych umów przez przeoczenie nie zawarliśmy zapisu o (...)
str. 62
2.
Udzielenie zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym i ustalenie wynagrodzenia za czas tego zwolnienia
Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie trzygodzinnego zwolnienia z tytułu opieki nad małoletnim dzieckiem w celu udania się z nim do lekarza na badania. Czy (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Odwołanie stanu pandemii a przesunięte terminy sprawozdawcze za 2021 r.
Czy w związku z odwołaniem stanu pandemii nadal obowiązują przesunięte terminy dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych za 2021 r.? Do kiedy ostatecznie należy sporządzić sprawozdanie finansowe (...)
str. 66
2.
Przekazanie zysku za 2021 r. na podwyższenie kapitału zapasowego
Spółka z o.o. w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazała zysk. Sprawozdanie to zostanie zatwierdzone, a zysk w całości przekazany na (...)
str. 68
2.1.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.
Podstawowym warunkiem dokonania skutecznego podziału wyniku finansowego wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego jest jego zatwierdzenie. Jak wskazano bowiem w art. 53 ustawy o rachunkowości, w (...)
str. 68
2.2.
Przekazanie zysku na kapitał zapasowy - jako podział wyniku
Dokonując podziału zysku, wspólnicy spółki z o.o. powinni uwzględnić zapisy umowy spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.). Co do zasady wynikającej z art. (...)
str. 69
2.3.
Skutki podatkowe zatrzymania wypracowanych zysków w jednostce
Przekazanie zysku netto za dany rok obrotowy na utworzenie czy też podwyższenie kapitału zapasowego lub rezerwowego jest neutralne podatkowo, tj. nie skutkuje powstaniem przychodu w (...)
str. 70
3.
Wykorzystanie części środków Funduszu na cele inwestycyjne - ewidencja w księgach rachunkowych oraz prezentacja w bilansie
Spółka z o.o. w 2021 r. utworzyła fundusz na cele inwestycyjne. W tym samym roku wykorzystała większość środków dotyczących tego funduszu. Gdzie i w jakiej (...)
str. 71
4.
Metoda zysku zerowego przy rozliczaniu usług długoterminowych
Spółka świadcząca usługi budowlane z uwagi na małe rozmiary działalności, korzysta z podwykonawców. Została podpisana umowa na budowę budynków mieszkalnych na 18 miesięcy. W październiku (...)
str. 72
5.
Sprawozdania finansowe kas zapomogowo-pożyczkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Jak wynika z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. poz. 1666), rachunkowość kasy zapomogowo-pożyczkowej (KZP) (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.