Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 16 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024 r., godz. 13:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.399 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 10 (114) z dnia 01.04.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Sporządzanie i wysyłka zeznań podatkowych w programie DRUKI Gofin
W programie DRUKI Gofin udostępniliśmy bezpłatny moduł PIT do sporządzenia rocznego rozliczenia dochodów za 2021 r. PIT GOFIN to nowa funkcjonalność programu DRUKI Gofin umożliwiająca (...)
str. 4
2.
Integracja kasy rejestrującej z terminalem płatniczym konieczna dopiero od 2025 r. - komunikat Min. Fin.
Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.1.
Dłuższy termin złożenia zeznania CIT oraz informacji i deklaracji dotyczących estońskiego CIT
W Dzienniku Ustaw z 18 marca 2022 r., pod poz. 639, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów (...)
str. 5
1.2.
Planowane przedłużenie terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych - CIT/PIT
Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i (...)
str. 6
2.
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy - opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 12 marca 2022 r., pod poz. 583, opublikowano ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku (...)
str. 7
3.
Kolejni podatnicy mogą stosować kasy rejestrujące mające postać oprogramowania
W Dzienniku Ustaw z 17 marca 2022 r., pod poz. 619, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 7
4.
Rejestracja do procedury OSS i IOSS - nowe zgłoszenia rejestracyjne
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono nowe wzory zgłoszenia rejestracyjnego do: szczególnej procedury nieunijnej OSS - VIN-R (4), szczególnej procedury importu IOSS - VII-R (...)
str. 8
5.
Świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego wolne od PIT
W Dzienniku Ustaw z 2 marca 2022 r., pod. poz. 501, opublikowano ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu (...)
str. 8
6.1.
Zaniechano poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym
W Dzienniku Ustaw z 14 marca 2022 r., pod. poz. 592, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 9
6.2.
Stypendia z programu "Erasmus" i wsparcie finansowe z programu "Europejski Korpus Solidarności" - bez PIT
W Dzienniku Ustaw z 18 marca 2022 r., pod. poz. 635, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Pomoc obywatelom Ukrainy - wybrane zagadnienia podatkowe
Na skutek trwającego konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, wielu obywateli tego kraju przebywa na terytorium Polski. W związku z tym, osoby te otrzymały pomoc od (...)
str. 12
1.1.
Środki pieniężne przekazane podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy
Podmioty, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą uzyskać wsparcie finansowe. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i (...)
str. 12
1.2.
Darowizny przekazane/otrzymane w celu pomocy obywatelom Ukrainy
Przekazanie darowizn a koszty uzyskania przychodów Zasadniczo darowizny nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca wyłączył bowiem z kosztów podatkowych darowizny i ofiary (...)
str. 13
1.3.
Otrzymanie pomocy humanitarnej przez obywateli Ukrainy
PIT obywatela Ukrainy Obywatele Ukrainy, którzy otrzymali pomoc humanitarną, nie zapłacą z tego tytułu PIT. Na mocy bowiem nowego art. 52zh ustawy o PDOF, zwolniono (...)
str. 16
1.4.
Zwolnienie z cła i VAT towarów przywożonych do Polski spoza UE
W komunikacie z 2 marca 2022 r. (zamieszczonym na stronie internetowej www.gov.pl) Ministerstwo Finansów (dalej: MF) poinformowało o możliwości stosowania zwolnienia z cła i VAT (...)
str. 17
2.
Rabat pośredni - rozliczenie podatkowe i bilansowe
Rabat pośredni polega generalnie na tym, że rabat jest udzielany innemu podmiotowi niż ten, który bezpośrednio nabył towary/usługi, tj. kolejnemu odbiorcy w łańcuchu dostaw. Rabat (...)
str. 18
2.1.
Rozliczenie rabatu pośredniego na gruncie VAT
Jak traktować rabat pośredni dla celów VAT? W ustawie o VAT brak jest regulacji, które odnosiłyby się w sposób szczególny do rabatów pośrednich. W praktyce (...)
str. 19
2.2.
Rabat pośredni w przychodach i kosztach podatkowych - w świetle nowego stanowiska organów podatkowych
Do niedawna organy podatkowe uznawały, że w podmiocie udzielającym rabatu pośredniego jego wartość stanowi koszt uzyskania przychodów. Podmiot ten nie koryguje natomiast przychodu podatkowego (zob. (...)
str. 21
2.3.
Ewidencja księgowa rabatu pośredniego
Ustawa o rachunkowości nie odnosi się w sposób szczególny do kwestii ujmowania w księgach rachunkowych rabatu pośredniego. Dotychczas przyjmowało się, podobnie jak dla celów podatku (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Odliczanie VAT od wydatków na samochód parkowany w miejscu zamieszkania podatnika - interpretacja KIS
Parkowanie samochodu pod domem podatnika wyklucza pełne odliczenie VAT od wydatków z nim związanych. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lutego 2022 r., (...)
str. 23
2.
Zapłata kartą płatniczą a kasa rejestrująca
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej: osób prywatnych) są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Czy termin rozliczenia faktury korygującej przez nabywcę uzależniony jest od przyczyny korekty?
W 2021 r. kupiliśmy materiał do wykonania usługi. W styczniu 2022 r. sprzedawca wystawił fakturę korygującą "in minus", a w lutym 2022 r. - kolejną (...)
str. 27
3.2.
Skutki zmiany stawki VAT w przypadku pobrania zaliczki
Czynny podatnik VAT (prowadzący hurtownię spożywczą) otrzymał w styczniu 2022 r. zaliczkę na artykuły spożywcze, które dostarczy w maju 2022 r. Wystawił on fakturę zaliczkową (...)
str. 29
3.3.
WDT a podmiotowe zwolnienie z VAT
Od kilku lat korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT (z uwagi na niskie obroty). Dotychczas dokonywałem wyłącznie sprzedaży krajowej. Z uwagi na zainteresowanie na moje (...)
str. 31
3.4.
Odroczenie terminu złożenia JPK_FA
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymałem wezwanie z urzędu skarbowego o przedłożenie JPK_FA z uwagi na prowadzone czynności sprawdzające za grudzień 2021 r. Wyznaczono termin 5 (...)
str. 32
3.5.
Dobrowolne stosowanie prewspółczynnika do odliczania VAT
Czynny podatnik VAT wykonuje zarówno czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowane VAT), jak i pozostające poza jej zakresem (statutowe). Ponosi on koszty rozmów telefonicznych. (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na ubezpieczenie pracowników/zleceniobiorców - interpretacja KIS
Pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na ubezpieczenie na życie pracowników. Natomiast wydatki na ubezpieczenie na życie zleceniobiorców nie stanowią kosztów podatkowych. (interpretacja (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ulga na złe długi dla celów CIT w przypadku zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego
Spółka z o.o. kupiła towary od kontrahenta zagranicznego z kraju spoza UE (nie posiada on oddziału w Polsce). Towar spółka otrzymała w listopadzie 2021 r., (...)
str. 36
2.2.
"Przesunięcie" waluty obcej pomiędzy rachunkami walutowymi a podatkowe różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
Spółka z o.o. posiada środki pieniężne na rachunku walutowym prowadzonym w euro. Spółka zamierza środki te "przesunąć" na rachunek walutowy, prowadzony także w euro, ale (...)
str. 38
2.3.
Wypłata wspólnikowi spółki komandytowej zysku wypracowanego przez tę spółkę przed uzyskaniem statusu podatnika CIT
Spółka komandytowa, która uzyskała status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r., wypłaci wspólnikom w 2022 r. zysk wypracowany w okresie od 1 stycznia (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Odliczanie wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wybrane interpretacje KIS
Prawo do ulgi rehabilitacyjnej przysługuje podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną lub podatnikowi, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, który w roku podatkowym poniósł wydatki na cele (...)
str. 41
1.1.
Wydatki poniesione na indywidualne sesje psychoterapeutyczne
Wydatki poniesione na indywidualne sesje psychoterapii, kwalifikujące się do zabiegów rehabilitacyjnych, można odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym w ramach ulgi rehabilitacyjnej. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 42
1.2.
Wydatki na masaże lecznicze
Wydatki poniesione na masaże lecznicze będą podlegały odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz specjalista zakwalifikuje je do zabiegów rehabilitacyjnych. (interpretacja indywidualna (...)
str. 43
1.3.
Zakup zegarka oraz laptopa
W sytuacji, gdy zakupiony sprzęt lub urządzenie (np. zegarek czy laptop) nie wyróżniają się indywidualnymi cechami związanymi z rodzajem niepełnosprawności podatnika, to wydatek poniesiony na (...)
str. 43
1.4.
Zakup telefonu komórkowego
Wydatek na zakup telefonu komórkowego związanego z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez osobę niepełnosprawną (niesłyszącą), który jest jej niezbędny do komunikacji ze światem zewnętrznym i (...)
str. 44
1.5.
Wydatki na zakup i montaż kotła CO
Wydatki na zakup i montaż kotła CO na pellet, w miejsce pieca węglowego, poniesione przez podatnika stosownie do potrzeb wynikających z jego niepełnosprawności, podlegają odliczeniu (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Odliczenie składki zdrowotnej opłaconej z działalności od podatku obliczonego z innych źródeł przychodów
Osoba fizyczna w 2021 r. uzyskała przychody ze stosunku pracy, umowy zlecenia oraz indywidualnej działalności gospodarczej. Czy zapłacone w 2021 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)
str. 45
2.2.
Duplikat faktury dotyczący roku ubiegłego - moment ujęcia w PKPiR
Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów (metodą uproszczoną) w lutym 2022 r. otrzymał duplikat faktury (wystawiony w tym samym miesiącu) dotyczącej wstępnej opłaty leasingowej. (...)
str. 46
2.3.
Wynagrodzenie i składki ZUS małżonka wspólnika spółki cywilnej w kosztach uzyskania przychodów
Dwaj bracia prowadzą spółkę cywilną. Planują zatrudnić na umowę o pracę żonę jednego z nich. Czy zaliczka na podatek od wynagrodzenia małżonki wspólnika powinna być (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Koszt opłaty przyłączeniowej a wartość początkowa budynku - interpretacja KIS
Wydatek na opłatę przyłączeniową nie zwiększa kosztu wytworzenia budynku, lecz podlega bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 (...)
str. 50
2.
Ustalenie stawki amortyzacyjnej dla budynków magazynowych sklasyfikowanych w rodzaju 104 KŚT
Nabyliśmy budynek magazynowy (związany z działalnością handlową), który został sklasyfikowany w grupie 1 rodzaju 104 KŚT. Czy zgodnie z Wykazem stawek amortyzacyjnych właściwa dla tego (...)
str. 51
3.
Rozliczenie nakładów ponoszonych na koszty prac rozwojowych
Jednostka poniosła jednorazowy koszt prac rozwojowych. Czy dla celów podatku dochodowego koszt taki można ująć w kosztach uzyskania przychodów w dacie poniesienia, nie uznając efektu (...)
str. 52
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Odpowiedzi resortowe w zakresie ZUS na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Pomniejszanie dochodu przedsiębiorcy o składki społeczne w celu ustalenia składki zdrowotnej
Polski Ład zmienił zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy według skali podatkowej, podatek liniowy lub IP (...)
str. 54
1.2.
Obniżanie składki zdrowotnej do 0 zł
Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 (...)
str. 56
2.
Składka zdrowotna osoby współpracującej z przedsiębiorcą opłacającym podatek liniowy - interpretacja ZUS
Składka zdrowotna osoby współpracującej z przedsiębiorcą opłacającym tę składkę na własne ubezpieczenie w wysokości 4,9% podstawy wymiaru (w oparciu o dochód z działalności opodatkowanej podatkiem (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Przesłanki zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia wstępnych badań profilaktycznych
Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy. Wypełnienie tego obowiązku następuje m.in. (...)
str. 58
2.
Przechowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem w aktach osobowych
1) Wypłacamy pracownikom wynagrodzenia przelewem na konto. Ostatnio jednak jeden z pracowników złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Czy należy ten wniosek przechowywać (...)
str. 60
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wydłużone terminy sprawozdawczości finansowej za 2021 r. - już obowiązują
Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze BI (z dnia 20 marca 2022 r.), od 10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z (...)
str. 62
2.
Wybrane zagadnienia dotyczące sprawozdań finansowych - w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono konsultacje z zakresu sprawozdawczości finansowej dotyczące formatów sprawozdań oraz nowych uproszczonych zasad ich podpisywania wynikających z ustawy o (...)
str. 64
2.1.
Elektroniczne formaty sprawozdań finansowych
"(...) Według jakiego formatu, w świetle wymogów ustawy o rachunkowości, sporządzają swoje sprawozdania finansowe jednostki niebędące emitentami stosujące ustawę o rachunkowości? Ustawą z dnia 14 (...)
str. 64
2.2.
Uproszczenia w podpisywaniu sprawozdań
"Jakie są możliwe uproszczenia przy podpisywaniu sprawozdań finansowych? Od 1 stycznia 2022 r. została wprowadzona możliwość zastosowania przez kierownika jednostki, w przypadku zarządów wieloosobowych, uproszczenia (...)
str. 67
3.
JPK księgi rachunkowe
Jednym z elementów pliku JPK_KR jest zestawienie obrotów i sald, wynikające z ksiąg rachunkowych za okres, którego dotyczy JPK. Zawiera ono m.in. pole obroty Wn (...)
str. 68
4.
Rezerwy na świadczenia pracownicze - utworzenie na dzień bilansowy i rozliczenie w kolejnym roku
Na dzień bilansowy przypadający na 31 grudnia 2021 r. zostały podwyższone rezerwy na świadczenia pracownicze. W jaki sposób należy ewidencjonować ich utworzenie, ewentualne podwyższenie oraz (...)
str. 70
4.1.
Utworzenie rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze
Jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających m.in. z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych (...)
str. 70
4.2.
Poniesienie kosztu wraz z rozwiązaniem rezerwy
Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze podlegają okresowej weryfikacji (co najmniej na dzień bilansowy) i rozwiązaniu w sytuacji ustania bądź wystąpienia zdarzenia, na które były one (...)
str. 71
5.
Premia motywacyjna w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym NZOZ
Jesteśmy małą spółką z o.o. prowadzącą niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ), który świadczy usługi podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W styczniu 2022 r. otrzymaliśmy informację z (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.