Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2024 r., godz. 13:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia/komunikaty Ministerstwa Finansów
1.1.
Obniżona stawka VAT na artykuły spożywcze - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Zgodnie z art. 146da ust. 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r., dla towarów (...)
str. 4
1.2.
Opodatkowanie usług finansowych w 2022 r.
Generalnie usługi finansowe wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT są zwolnione z VAT (m.in. usługi udzielania kredytów (...)
str. 4
1.3.
Informacje Min. Fin. w zakresie ulgi na sponsoring oraz ulgi na Venture Capital
W ramach Polskiego Ładu podatnicy CIT i PIT mają możliwość skorzystania z szeregu "nowych" ulg. Ulgi te opisaliśmy w dodatku nr 1 do BI z (...)
str. 5
1.4.
Zmiany w zakresie cen transferowych wprowadzone w ramach Polskiego Ładu
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację z dnia 25 lutego 2022 r. dotyczącą zmian w zakresie cen transferowych, wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu (...)
str. 7
2.
Zgoda Komisji Europejskiej na przedłużenie stosowania MPP przez kolejne 3 lata
Zgodnie z decyzją wykonawczą Rady (UE) 2019/310 od 1 marca 2022 r. miało wygasnąć upoważnienie dla Polski do stosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Ustawa nowelizująca Polski Ład uchwalona
Sejm zakończył prace nad ustawą nowelizującą m.in. Polski Ład (tj. ustawą z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 9
2.
Od 1 lipca 2022 r. będzie można tworzyć grupy VAT
Od 1 lipca 2022 r. podatnicy będą mogli tworzyć tzw. grupy VAT. Podatnikiem VAT będzie bowiem mogła być grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, (...)
str. 9
3.
Podwyższono wartość posiłków zwolnionych ze składek ZUS i inne zmiany w rozporządzeniu składkowym
W Dzienniku Ustaw z 23 lutego 2022 r., pod poz. 449, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające (...)
str. 10
4.
Od lipca 2022 r. dostęp KAS do informacji bankowych tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa - komunikat Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący zmian w zakresie dostępu Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS) do informacji bankowych. Ministerstwo Finansów podkreśliło, że (...)
str. 11
5.
Nowe obowiązki producentów i importerów pozostałych wyrobów tytoniowych w 2022 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat odnoszący się do przekazywania informacji dotyczących umów o przechowywanie danych z niezależną stroną trzecią (tzw. dostawcą repozytorium (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Opłaty za autostrady - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze ponoszą wydatki związane z przejazdami autostradami. W artykule poruszamy wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem takich wydatków na gruncie VAT i podatku dochodowego oraz (...)
str. 12
1.1.
Rozliczenie dla celów VAT opłat za autostrady
Prawo do odliczenia VAT za autostrady Zasadą jest, że podatnicy mają prawo odliczyć VAT od nabytych usług w takim zakresie, w jakim te usługi są (...)
str. 12
1.2.
Wydatki na autostrady w kosztach uzyskania przychodów
W obu ustawach o podatku dochodowym nie odniesiono się w sposób szczególny do ujmowania w kosztach podatkowych wydatków na przejazdy autostradami, w tym zagranicznymi. Stosuje (...)
str. 13
1.3.
Ewidencja księgowa opłat za przejazdy autostradami
Dla celów bilansowych opłaty za przejazdy płatnymi autostradami (w tym zagranicznymi) obciążają generalnie koszty działalności operacyjnej jednostki. Ewidencję księgową takich opłat przedstawiamy na przykładzie liczbowym. (...)
str. 16
2.
Wynagrodzenia pracowników młodocianych - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze zatrudniają niekiedy, na podstawie umowy o pracę, pracowników młodocianych, np. uczniów szkół branżowych, odbywających praktyki zawodowe w danym przedsiębiorstwie. W artykule omawiamy wybrane (...)
str. 17
2.1.
Wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w (...)
str. 17
2.2.
Rozliczenie wynagrodzenia pracownika młodocianego na gruncie PIT
Dla celów PIT wynagrodzenie pracownika młodocianego (odbywającego praktyki zawodowe) rozliczane jest na podobnych zasadach, jak wynagrodzenie pracownika pełnoletniego. Wynagrodzenie to, uzyskane ze stosunku pracy, stanowi (...)
str. 19
2.3.
Ubezpieczenia i składki w ZUS pracownika młodocianego
Osoba młodociana w okresie nauki zawodu podlega ubezpieczeniom w ZUS na ogólnych zasadach przewidzianych dla pracowników. Obligatoryjne są więc dla niej ubezpieczenia społeczne wszystkich ryzyk (...)
str. 20
2.4.
Wynagrodzenie pracownika młodocianego w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
W obu ustawach o podatku dochodowym nie zawarto regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do ujmowania w kosztach podatkowych pracodawcy wynagrodzeń pracowników młodocianych. W (...)
str. 21
2.5.
Ewidencja księgowa wynagrodzeń pracowników młodocianych
Również dla celów bilansowych wynagrodzenia pracowników młodocianych ze stosunku pracy rozliczane są analogicznie, jak wynagrodzenia pracowników pełnoletnich. To samo dotyczy składek ZUS od tych wynagrodzeń, (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Faktura elektroniczna a obowiązek wydania paragonu fiskalnego - interpretacja KIS
Podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych ma prawo wystawiać i przekazywać nabywcom wyłącznie faktury elektroniczne, zachowując paragon fiskalny we własnej dokumentacji (o ile nabywcy (...)
str. 23
2.
Odmowa zwrotu VAT zapłaconego w innym kraju UE - wyrok TSUE
Jeżeli podatnik złoży wniosek o zwrot VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim, ale nie dostarczy we wskazanym terminie dokumentów wymaganych przez organy podatkowe tego państwa, (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Czasowe obniżenie stawek VAT - wybrane zagadnienia
Podstawowa stawka VAT wynosi obecnie 23%. W określonych przypadkach ustawodawca przewidział jednak wyjątki od tej zasady. W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie obniżonych stawek (...)
str. 27
3.2.
Duplikat faktury korygującej "in minus" - rozliczenie VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W 2018 r. zwróciłem kontrahentowi towar. Kontrahent wystawił w tym samym miesiącu fakturę korygującą, ale jej nigdy nie otrzymałem. W lutym (...)
str. 28
3.3.
Usługi naprawy samochodów a podmiotowe zwolnienie z VAT
Podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, mogą korzystać z tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT. Do wartości (...)
str. 30
3.4.
Zapewnienie współpracy kasy fiskalnej z terminalem płatniczym
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż ewidencjonuję w kasie rejestrującej. Czy od 1 lipca 2022 r. muszę zapewnić współpracę kasy z terminalem płatniczym? Czytelnik będzie zobowiązany (...)
str. 31
3.5.
Rozliczenie prowizji od zakupu towaru z importu
Dokonujemy importu samochodów osobowych przez przedstawiciela. Pojazdy dostarczane są do Niemiec, gdzie podlegają odprawie celnej, następnie są transportowane do Polski. Cło uiszczane jest w Niemczech, (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Dokumentacja cen transferowych w przypadku pożyczek - odpowiedź na interpelację poselską
Czego dotyczył problem? Dla celów CIT i PIT podmioty powiązane są generalnie zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy (za rok obrotowy (...)
str. 35
2.
Wycena dywidendy w walucie obcej na potrzeby CIT - interpretacja KIS
Przychód z tytułu otrzymania dywidendy w walucie obcej przelicza się na złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu dywidendy na (...)
str. 36
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Strata podatkowa za 2020 r. odliczana od dochodu za 2021 r.
Spółka z o.o. poniosła za 2020 r. stratę podatkową z tzw. innych źródeł (tj. z działalności gospodarczej; spółka nie uzyskuje przychodów z zysków kapitałowych), którą (...)
str. 38
3.2.
Odprawa dla pracownika przechodzącego na rentę - moment zaliczenia do kosztów podatkowych
Spółka z o.o. wypłaciła byłemu pracownikowi odprawę rentową, w związku z przejściem pracownika na rentę. W którym momencie odprawa ta może zostać zaliczona do kosztów (...)
str. 40
3.3.
Ulga na robotyzację - wybrane zagadnienia dla celów CIT
1) Spółka z o.o. chciałaby skorzystać z ulgi na robotyzację. Czy istnieje wykaz maszyn i urządzeń objętych tą ulgą? Tak. Istnieje ustawowy katalog kosztów uznawanych (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej prywatnym samochodem elektrycznym - interpretacja KIS
Zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej prywatnym samochodem osobowym pracownika o napędzie elektrycznym nie jest ograniczony limitem "kilometrówki". Zwrot taki w całości korzysta ze zwolnienia (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wybór odpowiedniej stawki ryczałtu
Stawki ryczałtu zostały określone w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez (...)
str. 47
2.2.
Czy koszty paliwa do samochodu na dojazdy do pracy można wykazać w rocznym PIT jako koszty faktycznie poniesione?
Dojeżdżam do zakładu pracy (znajdującego się w innej miejscowości niż miejsce mojego zamieszkania) swoim prywatnym samochodem osobowym. Czy koszty paliwa zakupionego do tego auta na (...)
str. 48
2.3.
Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem prowadzona przez emeryta a kwota wolna w PIT
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem. Otrzymuję emeryturę (nie zrezygnowałem z jej pobierania). Czy będzie mi przysługiwała cała kwota wolna od podatku w wysokości 30.000 (...)
str. 49
2.4.
Wycofanie części wkładu pieniężnego ze spółki osobowej - skutki w PIT w 2022 r.
Wspólnik spółki jawnej będący podatnikiem PIT zamierza zmniejszyć swój udział kapitałowy w tej spółce. W związku z tym wycofa ze spółki część wniesionego wkładu pieniężnego. (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych a prawa nabyte - interpretacja KIS
Podatnicy będą mogli dokonywać odpisów amortyzacyjnych związanych z lokalami mieszkalnymi oraz zaliczać te odpisy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej przez cały 2022 r., (...)
str. 51
2.
Podwyższona stawka amortyzacyjna dla środków trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu
Od początku roku podatkowego podatnicy mogą podwyższać stawki amortyzacyjne dla środków trwałych, które poddane są szybkiemu postępowi technicznemu. Czy podatnik sam może decydować, o jakie (...)
str. 53
3.
Kolejny rok amortyzacji środka trwałego objętego w 2021 r. jednorazowym odpisem amortyzacyjnym
Pod koniec 2021 r. spółka nabyła środek trwały, wprowadziła go do ewidencji i dokonała jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ograniczonego limitem 100.000 zł. Odpis nie objął całej (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka zdrowotna osób powołanych do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem - stanowisko Ministerstwa Zdrowia
Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. (...)
str. 55
2.
Preferencja w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
W marcu 2022 r. zatrudniłem na podstawie umowy o pracę (w niepełnym wymiarze czasu pracy) 40-letnią kobietę. Pracownica oświadczyła, że od listopada 2021 r. była (...)
str. 56
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie bezpłatnym
Pracownicy niekiedy korzystają w zatrudnieniu z urlopu bezpłatnego. Jeżeli taki urlop trwa co najmniej 1 miesiąc, ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego. W zależności od (...)
str. 58
2.
Prawo do odprawy w razie nieprzyjęcia warunków wypowiedzenia zmieniającego
Spółka zamyka jeden sklep i w związku z tym wypowiada pracownikom warunki pracy w zakresie miejsca jej wykonywania. Jedna z pracownic z uwagi na brak (...)
str. 60
3.
Zapewnienie wymogów bhp i potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy
1) Spółka zatrudnia osoby na podstawie umów zleceń. Od zleceniobiorców wymagane są badania lekarskie, na które kieruje spółka. Koszt tych badań potrącany jest z pierwszego (...)
str. 61
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Otrzymanie faktury wraz z towarem dotyczącej zakupu dokonanego w 2021 r. - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Na przełomie lat obrotowych w wielu jednostkach zdarzają się sytuacje otrzymania faktury przed dostawą towaru (stanowiące dostawy w drodze), czy otrzymania towaru przed uzyskaniem faktury (...)
str. 63
2.
Zakup udziałów w innej spółce, wycena bilansowa oraz ich późniejsza sprzedaż - ewidencja oraz prezentacja w bilansie
Spółka w 2021 r. zakupiła udziały w innej spółce z o.o. Obecnie dokonała ich zbycia. W jaki sposób należało zaewidencjonować nabycie udziałów, bieżącą ich sprzedaż (...)
str. 64
2.1.
Ujęcie udziałów w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 26 ustawy o rachunkowości, udziały zalicza się do instrumentów kapitałowych. Z kolei instrumenty kapitałowe kwalifikuje się do aktywów (...)
str. 64
2.2.
Wykazanie udziałów obcych w sprawozdaniu finansowym
Aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w (...)
str. 66
2.3.
Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu sprzedaży udziałów
Jak wynika z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, wynik operacji finansowych stanowi m.in. zysk ze zbycia lub strata ze zbycia inwestycji innych niż (...)
str. 68
2.4.
Rozliczenie nabycia oraz sprzedaży udziałów dla celów podatku dochodowego
Wydatki na nabycie udziałów Wydatki na nabycie udziałów (podobnie jak akcji) mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jedynie jako koszty z odpłatnego ich zbycia (...)
str. 69
3.
Zatrzymane kaucje gwarancyjne z tytułu wykonanych usług budowlanych
Jesteśmy sp. z o.o. świadczącą usługi budowlane. Współpracujemy z podwykonawcami, którym zatrzymujemy kaucje należytego wykonania umowy (krótkoterminowe) oraz kaucje z tytułu gwarancji i rękojmi (długoterminowe). (...)
str. 70
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Odsetki od kredytu należne na dzień bilansowy
Czy odsetki, które nie zostały naliczone przez bank (nienotyfikowane), a dotyczące kredytu bankowego, powinny zwiększyć koszty finansowe i jednocześnie zobowiązanie wobec banku? Zobowiązania finansowe, w (...)
str. 72
4.2.
Archiwizacja dokumentacji inwentaryzacyjnej
Przez jaki okres należy przechowywać dokumentację inwentaryzacyjną (m.in. arkusze spisowe)? Czy w takim przypadku obwiązuje okres 5 lat? Jeżeli tak, to od jakiej daty należy (...)
str. 72
4.3.
Wycena niepełnowartościowych zapasów towarów
Podczas prac inwentaryzacyjnych stwierdzono, że część zapasów jest niepełnowartościowa, a część z nich nadaje się jedynie do utylizacji. W jaki sposób zaksięgować odpis aktualizujący i (...)
str. 73
4.4.
Dofinansowanie do kosztów szkolenia otrzymane w kolejnym roku obrotowym
W styczniu 2022 r. jednostka otrzymała na rachunek bankowy dofinansowanie do kosztów szkolenia pracowników. Jak ująć w księgach rachunkowych takie dofinansowanie przyjmując, że szkolenie odbyło (...)
str. 73
4.5.
Odzyski z likwidacji środka trwałego
W wyniku wichury został uszkodzony środek trwały, który nie był w pełni zamortyzowany. Został on rozmontowany siłami własnymi i przekazany na złom. Niektóre elementy zostały (...)
str. 74
5.
Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju - stanowisko państw UE
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację dotyczącą przyjęcia w dniu 24 lutego 2022 r. przez Radę UE ds. Konkurencyjności tzw. ogólnego podejścia do (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.