Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych od 1 stycznia 2022 r.
Zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów (dalej: MF) z prośbą o udostępnienie wyjaśnienia dotyczącego kwestii związanych z kontynuacją w 2022 r. amortyzacji nieruchomości mieszkalnych w związku (...)
str. 4
1.2.
Prośbę o potwierdzenie sald należy wysłać najpóźniej do 15 stycznia 2022 r.
W związku z pytaniami Czytelników nadsyłanymi do naszego Wydawnictwa zwróciliśmy się z pytaniem do Ministerstwa Finansów (dalej: MF), czy dokonując inwentaryzacji drogą uzyskania od kontrahentów (...)
str. 4
2.
Do 15 stycznia 2022 r. MŚP mają czas na złożenie oświadczenia na potrzeby umorzenia subwencji z PFR z tarczy 2.0
Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wspólnie z bankami rozpoczął - od 18 listopada 2021 r. - proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla małych (...)
str. 6
3.
Czy wszyscy podatnicy muszą od 2022 r. posiadać terminale płatnicze?
Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca musi zapewnić możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, (...)
str. 6
4.
Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora - komunikat Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (dalej: COPI). Ministerstwo Finansów (dalej: MF) wskazało, że COPI zajmuje się obsługą (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano ustawę nowelizującą Polski Ład i tarczę antyinflacyjną
W Dzienniku Ustaw z 17 grudnia 2021 r., pod poz. 2349, opublikowano ustawę z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (...)
str. 8
1.1.
W 2022 r. limit transakcji bezgotówkowych bez zmian
Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 (...)
str. 8
1.2.
Przyjmowanie od konsumenta płatności przekraczających 20.000 zł
W ramach Polskiego Ładu wprowadzono regulacje, na mocy których konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, (...)
str. 8
1.3.
Zmiany w podatku akcyzowym i w podatku od sprzedaży detalicznej
Mocą ustawy nowelizującej m.in.: 1) wprowadzono zwolnienie z akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą tej energii w gospodarstwie domowym w okresie od (...)
str. 9
2.
Obniżono stawki VAT na niektóre towary/usługi
W Dzienniku Ustaw z 20 grudnia 2021 r., pod poz. 2350, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 10
3.
Elementy dokumentu elektronicznego TAX FREE i jego wydruku - od 1 stycznia 2022 r.
Zgodnie z ustawą o VAT, od 1 stycznia 2022 r. sprzedawca wystawia, z wykorzystaniem systemu TAX FREE, dokument elektroniczny TAX FREE. Wydaje on podróżnemu za (...)
str. 11
4.
Zmiany w Nomenklaturze Scalonej od 1 stycznia 2022 r.
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 385 z 29 października 2021 r. opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1832 z dnia 12 października 2021 r. (...)
str. 12
5.
Ważność znaków akcyzy na wyroby nowatorskie w 2022 r.
Zgodnie z art. 136 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. - znaki akcyzy naniesione na opakowania (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wynagrodzenie członka zarządu - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa w 2022 r.
Polski Ład wprowadził wiele zmian związanych z podatkowym oraz składkowym rozliczeniem wynagrodzeń pracowników czy zleceniobiorców, o czym pisaliśmy wielokrotnie na łamach naszego czasopisma. Zmiany dotyczą (...)
str. 12
1.1.
Rozliczanie wynagrodzeń członków zarządu dla celów PIT i ZUS
Przychód członka zarządu Niewątpliwie wynagrodzenie członka zarządu z tytułu pełnionej przez niego funkcji w zarządzie stanowi dla niego przychód podatkowy. Uzyskuje on bowiem przysporzenie majątkowe. (...)
str. 13
1.2.
Wynagrodzenie członka zarządu a koszty uzyskania przychodów
Wynagrodzenie członka zarządu w kosztach podatkowych spółki Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów (...)
str. 16
1.3.
Ewidencja księgowa wynagrodzenia członka zarządu z tytułu pełnionej funkcji
Wynagrodzenia członków zarządu z tytułu pełnienia funkcji na podstawie powołania kwalifikowane są do kosztów działalności operacyjnej spółki. Obciążają one koszty bilansowe miesiąca, którego dotyczą, zgodnie (...)
str. 18
2.
Eksport towarów w 2022 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Polskie podmioty gospodarcze, które dokonują sprzedaży towarów na rzecz kontrahentów spoza UE (eksport towarów), sprzedaż tę muszą odpowiednio rozliczyć dla celów VAT oraz podatku dochodowego. (...)
str. 18
2.1.
Eksport towarów w świetle przepisów ustawy o VAT
W 2022 r. nie zmieniły się zasady rozliczania eksportu towarów dla celów VAT. Stosuje się zatem te same zasady jak w 2021 r. Transakcje uznawane (...)
str. 18
2.2.
Rozliczenie sprzedaży towarów w ramach eksportu dla celów podatku dochodowego
Moment powstania przychodu Podobnie jak w poprzednim roku, również w 2022 r. na gruncie podatku dochodowego, brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się (...)
str. 22
2.3.
Sprzedaż towarów w ramach eksportu - ewidencja księgowa
Eksport towarów wykazywany jest w księgach rachunkowych jednostki na podobnych zasadach, jak w roku poprzednim. Jednostka dokonująca sprzedaży eksportowanych towarów wykazuje z tego tytułu przychód (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do odliczenia VAT, gdy wykonawca usługi nie został zidentyfikowany - wyrok TSUE
Organ podatkowy może odmówić prawa do odliczenia VAT, jeżeli kontrahent nie potwierdzi wykonania usługi, a nabywca nie udowodni, kto ją wykonał. Organ nie musi wykazywać, (...)
str. 24
2.
Rozliczanie transakcji krajowych przez podatnika zarejestrowanego do procedury OSS - interpretacja KIS
Krajowe dostawy towarów na rzecz konsumentów (gdy wysyłka lub transport towarów rozpoczyna się i kończy na terytorium kraju) powinny być wykazywane w krajowej deklaracji podatkowej. (...)
str. 26
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Nowy podatnik VAT a prawo do zwrotu VAT w terminie 40 dni
W grudniu 2021 r. rozpocząłem działalność gospodarczą. Zarejestrowałem się jako czynny podatnik VAT. Od 1 stycznia 2022 r. będę wystawiał wyłącznie e-faktury. Czy będę miał (...)
str. 28
3.2.
Korekta VAT przez nabywcę, gdy przyznany rabat wymaga akceptacji
Zgodnie z umową, sprzedawca udziela nam rabatu za zrealizowane dostawy. Otrzymanie rabatu zależy od wielu okoliczności - np. poziomu zakupów, rodzaju zakupionego towaru, itp. Otrzymujemy (...)
str. 29
3.3.
Podróż służbowa pracownika organizowana przez firmę zagraniczną a VAT
Czynny podatnik VAT podpisał umowę z firmą zagraniczną (z Anglii, zarejestrowaną do VAT w Holandii) na organizację służbowych podróży pracowników. W grudniu 2021 r. firma (...)
str. 30
3.4.
Rozliczenie VAT, gdy faktura została wystawiona przed wykonaniem usługi
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) świadczy usługi budowlane. Wykonanie jednej z usług zleciła podwykonawcy. Wystawił on fakturę, w której data wystawienia jest wcześniejsza niż (...)
str. 31
3.5.
Zmiana przeznaczenia towaru - skutki w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep z częściami i akcesoriami do samochodów. Od ich zakupu odliczam VAT w pełnej wysokości. Czy powinienem skorygować to odliczenie, (...)
str. 32
3.6.
Faktura za usługę pośrednictwa w sprzedaży samochodu - VAT i CIT
Spółka z o.o. kupiła samochód osobowy w 2009 r. W 2021 r. spółka odliczała 50% VAT od wydatków poniesionych na ten samochód, a do kosztów (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Objaśnienia podatkowe dotyczące funduszu na cele inwestycyjne - już dostępne
Fundusz na cele inwestycyjne stanowi nowy model podatkowego rozliczania wydatków na cele inwestycyjne, poprzez zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Skorzystanie (...)
str. 36
2.
Zwrot kontrahentowi części kosztów z tytułu nieterminowego wykonania usługi - interpretacja KIS
Kary zapłacone w związku z nieterminowym wykonaniem usługi transportowej, niezależnie od przyczyn opóźnienia, nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Kosztem podatkowym może być (...)
str. 37
3.
Wybrane zmiany dotyczące cen transferowych wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu
Jak informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2022 r., w ramach Polskiego Ładu, wprowadzono wiele zmian w zakresie cen transferowych, m.in. wydłużono terminy (...)
str. 39
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Umorzenie nieprzedawnionej wierzytelności a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. posiada niezapłaconą (nieprzedawnioną) przez dłużnika wierzytelność z tytułu sprzedaży na jego rzecz towarów, dokonanej w 2021 r. Wierzytelność ta była zaliczona uprzednio (...)
str. 40
4.2.
Brak faktury kosztowej w momencie zamknięcia miesiąca - skutki w CIT
Spółka z o.o. nabywa usługi, przy czym faktury dokumentujące ich zakup spółka uzyskuje z opóźnieniem, tj. w miesiącu następnym, po zamknięciu miesiąca, którego faktury te (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Jak przedsiębiorca liczy ulgę dla klasy średniej?
Kto może stosować ulgę dla klasy średniej? Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, mocą Polskiego Ładu wprowadzono wiele zmian w przepisach, w tym (...)
str. 44
2.
Wynagrodzenie pracowników sfinansowane z FGŚP w związku z COVID-19 a przychody i koszty podatkowe - interpretacja KIS
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP, otrzymane w związku z negatywnymi skutkami COVID-19, nie stanowi przychodu podatkowego. Wynagrodzenia te mogą być kosztem podatkowym na zasadach (...)
str. 45
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Rozliczanie PIT pracującego emeryta w 2022 r.
Zatrudniamy osobę na umowę o pracę, która pobiera emeryturę. Wynagrodzenie tej osoby mieści się w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł. Czy pracownikowi temu (...)
str. 47
3.2.
Umowa zlecenia, gdy w ramach działalności gospodarczej i zlecenia podatnik wykonuje podobne czynności
W ramach umowy zlecenia na rzecz spółki z o.o. wykonuję usługi rachunkowo-księgowe. W najbliższym czasie otworzę biuro rachunkowe, ale nadal będę wykonywał te same czynności (...)
str. 49
3.3.
Obowiązki płatnika w związku z podziałem majątku likwidowanej spółki kapitałowej
Jedynym majątkiem likwidowanej spółki akcyjnej są akcje innej spółki. Majątek ten zostanie podzielony pomiędzy akcjonariuszy likwidowanej spółki. Jak w takiej sytuacji spółka ma się wywiązać (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Moment obniżenia stawek amortyzacyjnych - interpretacja KIS
Obniżenia stawek amortyzacyjnych przy stosowaniu metody liniowej podatnicy mogą dokonać począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji lub (...)
str. 52
2..
Indywidualna stawka amortyzacyjna w przypadku nabycia środka trwałego od podmiotu powiązanego
Spółka z o.o. nabyła od podmiotu powiązanego (innej spółki z o.o.) używaną od kilku lat maszynę produkcyjną (sklasyfikowaną w grupie 5 KŚT). Czy w takim (...)
str. 54
3.
Wycena i amortyzacja środków trwałych nabytych w spadku oraz w drodze działu spadku
W 2019 r., na skutek śmierci ojca, syn nabył 1/3 przedsiębiorstwa. W takiej samej części firmę odziedziczyła żona oraz córka. Pozostała część przedsiębiorstwa została nabyta (...)
str. 55
3.1.
Ustalenie wartości początkowych środków trwałych
Środki trwałe nabyte w drodze spadku Sposób ustalenia wartości początkowych środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa nabytego w drodze spadku został określony w art. 22g (...)
str. 55
3.2.
Odpisy amortyzacyjne a koszty uzyskania przychodów
Odpisy amortyzacyjne podatnik powinien naliczać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji. Jednocześnie z uwagi na to, (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy rozliczającego się podatkiem liniowym
Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Podatek dochodowy z prowadzonej działalności opłacam na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PDOF (tj. podatek liniowy). (...)
str. 57
2.
Zasady sporządzania od 2022 r. druków rozliczeniowych do ZUS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
W 2021 r. przedsiębiorca, spełniający odpowiednie warunki, mógł korzystać ze zwolnienia z comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. nie jest (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2022 r.
Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie. Ustawodawca ograniczył więc możliwość dokonywania potrąceń, poprzez określenie wysokości i granic potrąceń. We wszystkich rodzajach potrąceń, z wyjątkiem należności (...)
str. 61
2.
Rozliczenie delegacji do Niemiec, jeśli pracownik zakwaterowany był w hotelu po stronie polskiej
Pracownik odbył kilkudniową podróż służbową do Niemiec, przy czym był on zakwaterowany w hotelu po stronie polskiej i dowożony codziennie na miejsce docelowe przez kontrahenta (...)
str. 63
3.
Na jakie badania skierować pracownicę wracającą na inne stanowisko po urlopie wychowawczym?
Po sześciomiesięcznym urlopie wychowawczym pracownica wróci do pracy, ale na inne stanowisko niż zajmowała poprzednio. Czy powinniśmy skierować ją na badania lekarskie, a jeśli tak, (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.1.
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych
Jakie jednostki są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych? Począwszy od 1 stycznia 2022 r. określone grupy jednostek powinny rozpocząć prowadzenie ksiąg rachunkowych. Przypomnijmy, iż zgodnie (...)
str. 67
1.2.
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Czy zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy dokonywać na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie PKPiR? Dotychczas prowadzona PKPiR podlega zamknięciu na podstawie rozporządzenia (...)
str. 68
1.3.
Otwarcie ksiąg rachunkowych
Jaki jest termin otwarcia ksiąg rachunkowych? Co stanowi podstawę ich otwarcia? Otwarcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić do 15 dnia miesiąca po rozpoczęciu roku obrotowego (tu: (...)
str. 68
1.4.
Ustalenie wartości kapitału jednostki
Jakie zasady należy stosować ustalając kapitał jednostki, w przypadku działalności prowadzonej osobiście oraz spółek osób fizycznych? Jak wskazano w art. 36 ust. 1-2 ustawy o (...)
str. 69
2.
Pierwszy rok obrotowy spółki komandytowej powstałej w drugiej połowie roku kalendarzowego
Spółka komandytowa powstała w listopadzie 2021 r. Przyjęto, że jej rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Mamy wątpliwość, czy możemy pierwszy rok obrotowy wydłużyć do końca (...)
str. 71
3.
Prace inwentaryzacyjne wykonane przez firmę zewnętrzną a odpowiedzialność kierownika jednostki
W związku z problemem w utworzeniu zespołów spisowych kierownik jednostki podjął decyzję o zleceniu prac firmie zewnętrznej. Czy w takim przypadku odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji (...)
str. 72
4.
Sprawozdania finansowe spółki z o.o. po zakończeniu likwidacji
Spółka z o.o. w likwidacji zakończyła czynności likwidacyjne. W dniu 10 października 2021 r. sporządzone zostało sprawozdanie likwidacyjne na dzień poprzedzający podział majątku pomiędzy wspólników (...)
str. 73
5.
Przekształcenie spółki i zamknięcie ksiąg w trakcie miesiąca, a podział przychodów i kosztów
Spółka komandytowa dokonała przekształcenia w spółkę z o.o. Wpis przekształcenia miał miejsce w trakcie miesiąca (w dniu 27 września 2021 r.). Czy w księgach rachunkowych (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.