Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 30 września 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 49.309 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 1 (1044) z dnia 01.01.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
1.1.
Mikrorachunek podatkowy - zasady stosowania od 1 stycznia 2020 r.
Do 31 grudnia 2019 r. podatnicy regulowali swoje zobowiązania w VAT, PIT i CIT na odrębne dla każdego podatku rachunki bankowe właściwych dla nich urzędów (...)
str. 4
1.2.
Ujmowanie faktur w nowej strukturze JPK_FA
Wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej - przekazują w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub postępowania podatkowego (...)
str. 6
1.3.
Rozliczenie dochodów zagranicznych osób "młodych"
Ulga w PIT osób "młodych", wprowadzona do przepisów ustawy o PDOF z dniem 1 sierpnia 2019 r., polega na zwolnieniu z podatku dochodowego przychodów ze (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano wzory formularzy podatkowych w PIT
Wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych W Dzienniku Ustaw z 12 grudnia 2019 r., pod poz. 2397, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia (...)
str. 8
2.
Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 17 grudnia 2019 r., pod poz. 2420, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie norm szacunkowych (...)
str. 9
3.
Nowy wzór zeznania o wysokości dochodu osiągniętego z zagranicznej jednostki kontrolowanej (CIT-CFC)
W Dzienniku Ustaw z 12 grudnia 2019 r., pod poz. 2392, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zeznania (...)
str. 9
4.
Ogólna kwota odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w 2020 r.
W 2020 r. wysokość kwoty stanowiącej podstawę do zastosowania tzw. "ulgi odsetkowej" nie może przekroczyć 325.990 zł (tak jak w latach ubiegłych). Kwota odliczeń została (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Faktury na przełomie roku - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
W praktyce niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których faktura dokumentująca sprzedaż/zakupy dokonane w danym roku jest wystawiana w roku następnym. W artykule tym przedstawiamy, jak (...)
str. 10
1.1.
Faktura dotycząca roku poprzedniego a VAT
Ustawodawca nie zawarł w ustawie o VAT regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do rozliczania VAT z faktur na przełomie lat. Stosuje się tu (...)
str. 10
1.2.
Rozliczenie faktur na przełomie lat dla celów podatku dochodowego
Faktura a przychód u sprzedawcy W ustawach o podatku dochodowym brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do momentu powstania przychodu ze sprzedaży (...)
str. 12
1.3.
Ewidencja księgowa faktury dokumentującej sprzedaż/zakupy roku poprzedniego
Rozliczając dla celów bilansowych transakcje sprzedaży/zakupu towarów lub usług na przełomie lat, należy mieć na uwadze, że: w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, (...)
str. 15
2.
Bony przekazane nieodpłatnie kontrahentom - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze przekazują niekiedy swoim kontrahentom (innym podmiotom gospodarczym), nieodpłatnie bony/vouchery (dalej: bony) uprawniające do ich wymiany na własne usługi. Zdarza się także, że podatnicy (...)
str. 16
2.1.
Nieodpłatne przekazanie bonów kontrahentom - skutki w VAT
Bony w świetle przepisów ustawy o VAT Na potrzeby VAT bon to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia (...)
str. 17
2.2.
Rozliczenie nieodpłatnego przekazania bonów dla celów podatku dochodowego
W ustawach o podatku dochodowym nie odniesiono się w sposób szczególny do rozliczania bonów, w tym wydawanych klientom nieodpłatnie (lub za odpłatnością). Dla celów CIT/PIT (...)
str. 19
2.3.
Ewidencja księgowa operacji związanych z bonami przekazanymi nieodpłatnie kontrahentom
Ewidencja księgowa realizacji własnych bonów Również na gruncie ustawy o rachunkowości nieodpłatne przekazanie kontrahentom bonów nie stanowi przychodu. Operacje związane z wydaniem i realizacją ww. (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Stawka 0% VAT w eksporcie towarów - wyrok TSUE
Można niekiedy uznać, że doszło do eksportu towaru, pomimo że nabywca towaru jest nieznany. (wyrok TSUE z 17 października 2019 r. w sprawie C-653/18) Stan (...)
str. 22
2.
Zakup towaru ze wspólnego gospodarstwa rolnego małżonków a prawo do odliczenia VAT - interpretacja KIS
Zakup towarów (warzyw i kwiatów) z gospodarstwa rolnego współmałżonka (stanowiącego współwłasność podatnika) daje prawo do odliczenia VAT z wystawionej z tego tytułu faktury VAT RR. (...)
str. 24
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Mechanizm podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r. - wybrane zagadnienia
Mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) to sposób zapłaty za nabyte towary/usługi, który polega na jej rozdzieleniu i uiszczeniu kwoty netto z faktury na rachunek bankowy (...)
str. 25
3.2.
Wykreślenie sprzedawcy z rejestru podatników VAT a prawo nabywcy do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na początku listopada 2019 r. zakupiłem towar - otrzymałem go wraz z fakturą. W grudniu 2019 r., przed sporządzeniem deklaracji VAT (...)
str. 27
3.3.
Udokumentowanie WDT w 2020 r., gdy transport towarów organizuje nabywca lub podmiot działający na jego rzecz
Dokonujemy dostaw wewnątrzwspólnotowych. Transport towaru organizuje nabywca lub podmiot działający na jego rzecz. Od 2020 r. jednym z dowodów potwierdzających dokonanie WDT jest oświadczenie nabywcy (...)
str. 28
3.4.
Czy usługę trzeba ewidencjonować w kasie fiskalnej, gdy zapłatę podatnik otrzymuje od portalu internetowego?
Świadczymy usługi najmu krótkoterminowego dla osób prywatnych. Wpłaty dokonywane są przez klientów za pośrednictwem portalu internetowego. Na koniec każdego miesiąca od ww. portalu otrzymujemy zestawienie (...)
str. 30
3.5.
Opodatkowanie VAT nieodpłatnego użyczenia nieruchomości
Jestem rolnikiem, podatnikiem VAT czynnym. Wybudowałem budynki gospodarcze, w związku z czym dokonywałem odliczenia VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług. Budynki te przekazałem w (...)
str. 31
3.6.
Usługa transportowa dla kontrahenta zagranicznego a obowiązek wystawienia faktury
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi transportowe dla kontrahentów z UE. Transport odbywa się na terenie dwóch krajów UE (np. na trasie Niemcy - Francja, (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Przekroczenie limitu przychodów przewidzianego dla 9% stawki CIT - interpretacja KIS
Stawkę CIT w wysokości 9% podstawy opodatkowania mogą stosować wyłącznie podatnicy, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro. Po przekroczeniu (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Korzystanie ze sprzętu kontrahenta a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Spółka z o.o. zawarła z kontrahentem (podmiotem niepowiązanym) umowę, na podstawie której otrzymała od tego kontrahenta do nieodpłatnego używania maszynę, za pomocą której miała produkować (...)
str. 35
2.2.
Zapłata w gotówce za towar nabyty od kontrahenta zagranicznego a koszty podatkowe
Spółka z o.o. w lipcu 2019 r. kupiła towar od kontrahenta zagranicznego i tym samym miesiącu jego wartość zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Wartość transakcji (...)
str. 37
2.3.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na budowę drogi publicznej
Spółka z o.o. była zobowiązana do budowy drogi publicznej (na gruncie należącym do gminy), w związku z prowadzoną inwestycją budowlaną (niedrogową). Czy w przypadku przekazania (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu w jazdach lokalnych - wyrok NSA
W sytuacji, gdy pracownik otrzymuje tylko zwrot wydatków, które obowiązany jest ponosić pracodawca, to z tytułu uzyskania tego świadczenia nie osiąga on żadnego przysporzenia, a (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Prezenty świąteczne sfinansowane z ZFŚS dla osób "młodych"
W grudniu 2019 r. przekazaliśmy naszym pracownikom prezenty świąteczne, które zostały sfinansowane z ZFŚS. Wśród osób je otrzymujących byli pracownicy, którzy nie ukończyli 26 lat. (...)
str. 42
2.2.
Możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia grafików komputerowych
Zatrudniliśmy na umowę o pracę grafika komputerowego z wynagrodzeniem w stałej stawce miesięcznej. Wynagrodzenie z umowy dotyczy w całości przeniesienia praw autorskich do powstałych projektów (...)
str. 44
2.3.
Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w prywatnym domu pomocy a prawo do ulgi rehabilitacyjnej
Osoba niepełnosprawna w 2019 r. przebywała w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (działającym przy szpitalu) oraz w prywatnym Domu Pomocy. Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć opłaty (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie wydatków spółki cywilnej na nieruchomość będącą własnością wspólników - interpretacja KIS
Wydatki poniesione przez spółkę cywilną na przebudowanie, dobudowanie i nadbudowanie nieruchomości stanowiącej własność wspólników, a wykorzystywanej przez spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą zostać (...)
str. 49
2.
Amortyzacja i sprzedaż samochodu osobowego sfinansowanego z dotacji
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w 2018 r. zakupił samochód osobowy. Zakup ten został w 100% sfinansowany z uzyskanej dotacji. Obecnie samochód zostanie sprzedany. Jak w (...)
str. 51
3.
Rozliczenie ZFRON oraz dalsza amortyzacja środków trwałych nabytych ze środków tego funduszu
Z dniem 1 stycznia 2020 r. spółka z o.o., ze względu na niski stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych, utraciła prawo do zachowania ZFRON (w latach wcześniejszych (...)
str. 53
3.1.
Obowiązek zwrotu środków wydatkowanych z ZFRON do PFRON
Zgodnie z art. 33 ust. 7 ustawy o rehabilitacji, w razie likwidacji, upadłości albo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez pracodawcę zakładu pracy chronionej (...)
str. 54
3.2.
Ujęcie zwrotu środków do PFRON w księgach rachunkowych
Ustawa o rachunkowości nie reguluje w sposób odrębny kwestii związanych z rozliczeniem środków finansowych związanych z funkcjonowaniem Funduszy specjalnych, w tym ZFRON czy PFRON. W (...)
str. 54
3.3.
Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z ZFRON
Amortyzacja przed rozliczeniem z PFRON Rozpatrując możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych ze środków z ZFRON, należy zauważyć, że (...)
str. 55
3.4.
Sprzedaż środków trwałych pierwotnie sfinansowanych z ZFRON
Dokonując sprzedaży środków trwałych pierwotnie sfinansowanych z ZFRON, w stosunku do których dokonano opisywanego wyżej rozliczenia z PFRON, zastosowanie znajdą zasady ogólne (nie znajdzie tutaj (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
W styczniu 2020 r. "mały ZUS" na "starych" zasadach
Do 31 stycznia 2020 r. obowiązują jeszcze przepisy, które określają, że z małego ZUS mogą skorzystać przedsiębiorcy, których roczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim (...)
str. 57
2.
Składki na FP i FS od wynagrodzenia za grudzień wypłaconego w styczniu
Począwszy od grudnia 2019 r. wypłaty wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy pracownikom w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. W wyniku tej zmiany, wynagrodzenia należne (...)
str. 59
3.
Ubezpieczenia i składki w ZUS od umowy zlecenia zawartej z emerytem
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą mającą ustalone prawo do emerytury powszechnej. Umowa ta stanowi dla niej jedyne zatrudnienie. Czy musimy zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Niedziele handlowe w 2020 r.
Prowadzimy kilka sklepów z odzieżą. Zatrudniamy w nich pracowników etatowych, tj. na podstawie umowy o pracę. Czy w 2020 r., tak jak w ubiegłym roku, (...)
str. 61
2.
Ryczałt na jazdy lokalne po zatrzymaniu pracownikowi prawa jazdy
Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych pracownikowi pobierającemu ryczałt na jazdy lokalne, przyznany na samochód osobowy, zatrzymane zostało prawo jazdy na okres trzech (...)
str. 63
3.
Zatajenie faktu ukarania w poprzedniej firmie a możliwość zastosowania dyscyplinarki
Okazało się, że pracownik zatrudniony przy obsłudze kasy fiskalnej (ma podpisaną umowę o odpowiedzialności materialnej) w przeszłości był karany sądownie za przywłaszczenie mienia poprzedniego pracodawcy, (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Terminy inwentaryzacji składowanych materiałów
Na potrzeby składowania materiałów wykorzystywanych przy świadczeniu naszych usług posiadamy pomieszczenie gospodarcze. Czy w takim przypadku musimy przeprowadzać inwentaryzację ww. materiałów raz w roku, czy (...)
str. 66
2.
Utworzenie odpisów aktualizujących przeterminowane należności
Koniec roku to okres m.in. inwentaryzacji rozrachunków. Dokonuje się jej drogą potwierdzenia sald w dowolnie wybranym terminie mieszczącym się pomiędzy 1 października a 15 dniem (...)
str. 67
2.1.
Wycena należności
Jak wskazuje art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. (...)
str. 67
2.2.
Aktualizacja wartości należności
Przypadki, kiedy należy dokonywać aktualizacji należności, określa art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu, wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa (...)
str. 67
2.3.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Bilans Saldo konta 28 koryguje w bilansie wartość należności (por. art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości). W taki sposób skorygowane należności z (...)
str. 68
3.
Przekazanie składników majątku do zagranicznego oddziału spółki
Spółka z o.o. posiadająca swoją siedzibę w Polsce otworzyła oddział w państwie spoza terytorium Unii Europejskiej, który tam sporządza osobne sprawozdania finansowe. W Polsce dokonano (...)
str. 70
4.
Kiedy małe fundacje mogą nie sporządzać sprawozdań finansowych?
Zgodnie z nowelizacją art. 27 ust. 2 ustawy o PDOP, podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mają obowiązek przekazania do Szefa KAS sprawozdań finansowych sporządzonych (...)
str. 73
5.
Zaprzestanie stosowania MSR
Organ zatwierdzający jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej podjął decyzję (w 2015 r.) o sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, na podstawie art. 45 (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.