Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 2 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 189.102 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 15 (423) z dnia 01.08.2016
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 15 (423) z dnia 01.08.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Jakie usługi biuro może świadczyć bez uprawnień?
Założyłam działalność gospodarczą w formie biura rachunkowego. Nie posiadam żadnych uprawnień, bo wiem, że nie są one obecnie niezbędne do wykonywania takiej działalności. Czy oprócz (...)
str. 4
2.
Ubezpieczenie OC biura rachunkowego
Otwieram biuro rachunkowe. Jaką kwotę ubezpieczenia OC powinienem wykupić na 2016 r.? Czy zależy ona od rzeczywiście wykonywanych przeze mnie czynności? Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia (...)
str. 5
3.
Czy biuro rachunkowe może być zwolnione z VAT?
Rozpoczynam prowadzenie działalności w formie biura rachunkowego. Będę prowadziła księgi rachunkowe oraz podatkowe księgi przychodów i rozchodów na podstawie stałych umów o kompleksową obsługę księgową. (...)
str. 6
4.
Opisywanie dowodów przekazywanych do biura rachunkowego
Każdy dowód księgowy powinien być skontrolowany i opisany, co wynika z ustawy o rachunkowości. Kto powinien sprawdzać i opisywać dowody w przypadku, gdy księgi rachunkowe (...)
str. 7
5.
Czy biuro rachunkowe opracowuje i aktualizuje politykę rachunkowości dla klientów?
Biuro rachunkowe prowadzi księgi rachunkowe jednostki. Czy zatem to w gestii biura leży opracowanie i aktualizacja dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości tej jednostki? Dokumentację opisującą w (...)
str. 8
6.
Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
Czy biuro rachunkowe podlega ustawie o ochronie danych osobowych? Jeśli tak, to jakie ma obowiązki z tym związane? Zasadniczo w zakresie dokumentów otrzymanych od swoich (...)
str. 8
7.
Biuro rachunkowe a przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Jakie obowiązki spoczywają na biurze rachunkowym w związku z przepisami ustawy o praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg (...)
str. 9
8.
Jak ująć fakturę za świadczone usługi w księgach biura rachunkowego?
Biuro rachunkowe rozlicza swoją działalność na podstawie ksiąg rachunkowych. Jak powinno ujmować w księgach comiesięczne faktury wystawiane klientom? Zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym, (...)
str. 12
B.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
I.
Leasing operacyjny rozliczany bilansowo jako finansowy po utracie prawa do uproszczeń
Nasza jednostka utraciła prawo do uproszczeń w sprawie klasyfikowania umów leasingu. Wszystkie leasingi operacyjne przenieśliśmy więc do bilansu, zamieniając je na finansowe. Posiadamy przygotowane zestawienie, (...)
str. 13
1.
Warunki jakie należy spełnić, aby skorzystać z uproszczenia w klasyfikacji umów leasingu
W myśl art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze (...)
str. 13
2.
Skutki utraty prawa do klasyfikacji umów leasingu według zasad podatkowych
Jeśli warunki, o których mowa w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości, nie są spełnione, to uprzednio zawarte umowy leasingu wymagają przekwalifikowania na umowy (...)
str. 13
3.
Zakwalifikowanie przedmiotu leasingu do środków trwałych
Środek trwały używany na podstawie umowy leasingu finansowego można wprowadzić do ewidencji bilansowej, zapisem: - Wn konto 01 "Środki trwałe", - Ma konto 24-9/2 "Rozrachunki (...)
str. 14
4.
Wysokość opłaty leasingowej uzależniona od kursu waluty
Zawarliśmy kolejną umowę leasingu operacyjnego (podatkowo), którego opłata uzależniona jest od kursu waluty. W związku z utratą prawa do uproszczeń zakwalifikowaliśmy ją do leasingu finansowego. (...)
str. 18
II.
Wycena rozchodu środków z rachunku walutowego
Założyliśmy rachunek bankowy w euro. Otrzymaliśmy wyciąg za pobraną prowizję oraz sprzedaliśmy walutę do banku. Po kursie z jakiego dnia przeliczyć te transakcje?
str. 20
1.
Wycena rozchodu według kursu faktycznie zastosowanego lub kursu średniego NBP
Dla celów bilansowych wyceny rozchodu waluty z rachunku bankowego (walutowego) dokonuje się w oparciu o regulacje zawarte w art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. (...)
str. 20
2.
Wycena rozchodu według kursu historycznego
Do wyceny rozchodu waluty z własnego rachunku walutowego z tytułu zapłaty zobowiązania (w tym z tytułu prowizji za prowadzenie rachunku walutowego) dla celów bilansowych możliwe (...)
str. 21
3.
Ujęcie w księgach prowizji bankowej pobranej z rachunku walutowego
Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego (w tym walutowego) stanowi koszt działalności operacyjnej jednostki. W księgach rachunkowych można ją więc ująć zapisem: - Wn konto 40-2 (...)
str. 21
4.
Przeniesienie waluty z rachunku prowadzonego w euro na konto złotówkowe
W momencie przelewu środków z walutowego rachunku bankowego na rachunek złotówkowy następuje odsprzedaż waluty bankowi. Zakupioną przez bank walutę przelicza się na złotówki za pomocą (...)
str. 23
III.
Wkłady wniesione przez wspólników do nowo utworzonej spółki jawnej
Do nowo utworzonej spółki jawnej jeden ze wspólników wniósł wkład pieniężny oraz dodatkowo wkład w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, a drugi wniósł wkład pieniężny oraz (...)
str. 24
1.
Zasady funkcjonowania spółki jawnej w świetle przepisów prawa handlowego
W myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), przez umowę spółki jawnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa (...)
str. 24
2.
Ewidencja księgowa wkładów wniesionych do spółki jawnej
2.1. Zadeklarowane wkłady pieniężne W księgach rachunkowych spółki jawnej rozrachunki ze wspólnikami - w tym z tytułu zadeklarowanych i wnoszonych wkładów - mogą być prowadzone (...)
str. 25
2.1.
Zadeklarowane wkłady pieniężne
W księgach rachunkowych spółki jawnej rozrachunki ze wspólnikami - w tym z tytułu zadeklarowanych i wnoszonych wkładów - mogą być prowadzone na koncie 24 "Pozostałe (...)
str. 25
2.2.
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej wniesione w formie aportu
Wniesienie do spółki jawnej wkładu rzeczowego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej ujmuje się w ewidencji księgowej tej spółki za pośrednictwem konta 24 "Pozostałe rozrachunki" (...)
str. 25
2.3.
Wkład niepieniężny w postaci świadczenia pracy własnej
W przypadku gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego wspólników jest świadczenie pracy własnej lub usług na rzecz spółki, nie księguje się wartości deklarowanego wkładu. Oznacza to, że (...)
str. 26
C.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Zwrot PCC uwzględnionego w wartości początkowej środka trwałego
W zeszłym roku nabyliśmy środek trwały (grunt), którego wartość początkową zwiększył pobrany przez notariusza podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). W lipcu 2016 r. otrzymaliśmy z (...)
str. 28
2.
Klasyfikacja środka trwałego do odpowiedniej grupy KŚT
Do jakiej grupy KŚT zaklasyfikować hydranty? Klasyfikacji środków trwałych do odpowiedniej grupy i rodzaju KŚT dokonuje się w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z (...)
str. 29
3.
Prowizja bankowa od kredytu na zakup gruntu oraz budowę hali magazynowej
Zaciągnęliśmy kredyt inwestycyjny na zakup gruntu oraz budowę hali magazynowej, które będą stanowić środki trwałe. Jak zaksięgować prowizję od tego kredytu? Generalnie prowizje od kredytów (...)
str. 29
4.
Montaż instalacji gazowej w samochodzie służbowym stanowiącym środek trwały
Czy montaż instalacji gazowej w samochodzie służbowym stanowiącym nasz środek trwały należy potraktować jako remont, czy jako ulepszenie środka trwałego? Co do zasady, ulepszenie środka (...)
str. 30
D.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Podstawy prawne i zasady ogólne obniżki cen
Posezonowe obniżki cen towarów zarówno w hurcie, jak i w detalu wyróżniają się tym, że obniżenie cen jest relatywnie duże. W prawie każdym przypadku takich (...)
str. 31
2.
Skutki obniżki cen towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową w cenach ewidencyjnych na poziomie cen zakupu
Skutki obniżenia ceny towaru kontrolowanego w księgach ilościowo-wartościowo w cenach zakupu (nabycia) Sposób ujęcia skutków obniżenia cen w księgach rachunkowych Nowa (obniżona) cena sprzedaży jest (...)
str. 32
3.
Obniżka cen towarów objętych ewidencją wartościową w cenach sprzedaży brutto
Metodę ewidencji wartościowej aktywów obrotowych stosuje się w punktach sprzedaży detalicznej dla towarów i opakowań. W przypadku ewidencji wartościowej przedmiotem zapisów w księgach rachunkowych są (...)
str. 34
E.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Przeznaczenie zysku netto instytucji kultury na fundusz rezerwowy
Instytucja kultury za 2015 r. osiągnęła zysk. Czy po zmianie przepisów cały zysk netto trzeba przekazać na fundusz rezerwowy? Kiedy dokonać przeksięgowania zysku na fundusz (...)
str. 38
2.
Opłata za postój pobierana przez gminę w strefie płatnego parkowania
Jako gmina pobieramy opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Do jakiego paragrafu zaklasyfikować wpływy z tego tytułu? Zasady ustalania i poboru opłaty parkingowej w (...)
str. 38
3.
Pobrana i nierozliczona przez pracownika zaliczka na zakup materiałów w sprawozdaniu Rb-N
Jesteśmy jednostką oświatową. W której pozycji sprawozdania Rb-N należy wykazać pobraną przez pracownika zaliczkę na zakup materiałów? Termin rozliczenia tej zaliczki minął. Sporządzając sprawozdanie Rb-N, (...)
str. 39
4.
Remont pomieszczeń ośrodka pomocy społecznej służących obsłudze programu "Rodzina 500+"
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Gmina zleciła nam obsługę programu "Rodzina 500+". Jak zaksięgować koszty remontu pomieszczeń naszego ośrodka służących obsłudze tego programu i otrzymane z (...)
str. 40
F.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Ujęcie odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych
W sytuacji gdy jednostka stwierdza, że wystąpiła utrata wartości danego składnika aktywów niematerialnych (jego wartość bilansowa jest niższa niż jego wartość odzyskiwalna), należy ująć zmniejszenie (...)
str. 42
2.
Zasady przypisania odpisu do grupy aktywów
Odpis ustalony na poziomie grupy aktywów powinien być przypisany do poszczególnych pozycji aktywów podlegających regulacjom MSR 36 na określonych zasadach: Odpis aktualizujący z tytułu utraty (...)
str. 42
3.
Aktywa niematerialne jako majątek wspólny
Niektóre składniki niematerialne mogą stanowić aktywa wspólne, czyli aktywa, które przyczyniają się do generowania korzyści ekonomicznych z różnych zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie ośrodków. Dobrym przykładem takiego (...)
str. 45
4.
Zasady odwracania odpisów aktualizujących
MSR 36 przewiduje konieczność odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, jeśli na jeden z kolejnych dni bilansowych występują przesłanki wskazujące, że ujęty wcześniej odpis (...)
str. 47
G.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Zakładanie i likwidacja lokaty overnight w trakcie roku obrotowego
Na bieżącym rachunku bankowym naszej firmy automatycznie zakładana jest lokata overnight. Czy codziennie trzeba księgować zakładanie i likwidację takiej lokaty? Czy można księgować tylko dopisane (...)
str. 49
2.
Opłaty celne ponoszone przy imporcie towarów
Przy imporcie towarów ponosimy opłaty celne. Czy opłaty te należy księgować w ciężar kosztów rodzajowych jako podatki i opłaty? Ewidencja magazynowa towarów z importu prowadzona (...)
str. 49
3.
Czy księgi rachunkowe jednostki mogą być prowadzone i przechowywane w jej oddziale?
Nasza spółka posiada oddział na terenie kraju. Chcemy, aby księgi rachunkowe spółki były prowadzone i przechowywane w tym oddziale. Czy w świetle prawa bilansowego jest (...)
str. 50
4.
Czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej należy złożyć do urzędu skarbowego?
Jesteśmy jednostką dominującą zobowiązaną do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Mamy wątpliwości czy takie sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy należy złożyć do urzędu skarbowego? (...)
str. 51
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Zwrot do kasy niewykorzystanej części zaliczki pobranej w walucie obcej
Pracownik pobrał z kasy walutowej zaliczkę w euro. Następnie zwrócił do kasy część niewykorzystanej zaliczki. Po jakim kursie wycenić taki zwrot? Zaliczkę wypłaconą pracownikowi z (...)
str. 52
2.
Odpisanie wartości towarów zniszczonych podczas rozładunku
Zakupiliśmy towar, który podczas rozładunku uległ zniszczeniu. Jak zaksięgować i udokumentować to zdarzenie? Towar nie nadaje się do dalszej odsprzedaży. W związku z tym, iż (...)
str. 53
3.
Umowa barterowa, której przedmiotem jest wzajemne świadczenie usług
Jednostka, która nie jest czynnym podatnikiem VAT, zawarła z czynnym podatnikiem VAT umowę na wzajemne świadczenie usług (umowa barterowa). Wartość świadczonych usług ma być równa (...)
str. 54
4.
Jak ustalić katalog jednostek powiązanych?
Spółka jest jednostką zależną, w której inna spółka kapitałowa "X" posiada 90% udziałów. Spółka "X" posiada również od 5 do 99% udziałów w innych podmiotach (...)
str. 55
5.
Konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał podstawowy w spółce z o.o.
Udziałowiec udzielił spółce z o.o. pożyczki. Obecnie zdecydował, że nie chce zwrotu ani pożyczki, ani odsetek. Wspólnicy spółki podjęli więc uchwałę o konwersji zobowiązania wobec (...)
str. 56
6.
Rozliczenie niezrealizowanych różnic kursowych oraz ich prezentacja w rachunku zysków i strat
Salda kont rozrachunkowych w walucie obcej na 31 grudnia przeliczyliśmy po kursie średnim NBP i różnice zaliczyliśmy odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Na 1 (...)
str. 58
7.
Korekta deklaracji CIT-8 zwiększająca kwotę zobowiązania podatkowego
Dokonaliśmy korekty deklaracji CIT-8 za 2014 r., w wyniku której zwiększyła się kwota zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Dopłaciliśmy podatek plus odsetki. Jak ująć to (...)
str. 60
8.
Rachunkowość działów specjalnych produkcji rolnej na przykładzie działalności drobiarskiej
Nasza spółka z o.o. prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, w ramach których zajmuje się produkcją jaj kurzych. Koszty ewidencjonujemy na kontach zespołu 4 i 5. (...)
str. 62
9.
Elementy kosztów zaliczane do kosztu wytworzenia wyrobów gotowych
Jesteśmy przedsiębiorstwem produkcyjnym. Czasami mamy wątpliwości jakie koszty zaliczyć do kosztu wytworzenia? Czy do takich kosztów powinny być zaliczane koszty magazynowania surowców, koszty przeprowadzenia inwentaryzacji (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
(na podstawie: Wzorcowego wykazu kont wydanego w 2008 r. przez Rachunkowość Sp. z o.o. ) Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.