Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 3 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 2.02.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.635 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 11 (419) z dnia 01.06.2016
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 11 (419) z dnia 01.06.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS
Termin przekazania sprawozdania do KRS Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z odpowiednimi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym wynika z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości i dotyczy jednostek gospodarczych (...)
str. 4
2.
Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG
Kierownik jednostki, o której mowa w art. 64 ustawy o rachunkowości (tj. zobowiązanej do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego), niepodlegającej wpisowi do KRS (np. właściciel (...)
str. 6
3.
Złożenie sprawozdania finansowego osoby prawnej w urzędzie skarbowym
Na podstawie art. 27 ust. 2 updop, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z (...)
str. 7
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Definicja środków pieniężnych dla potrzeb bilansu i rachunku przepływów pieniężnych
Lokaty w świetle prawa bilansowego stanowią aktywa finansowe zaliczane do inwestycji. W zależności od terminu ich wymagalności wykazuje się je w bilansie jako inne długoterminowe (...)
str. 8
2.
Ujęcie w bilansie środków pieniężnych na lokatach bankowych oraz odsetek od tych lokat
W celu wykazania lokat terminowych w bilansie można uwzględnić wyjaśnienia Ministerstwa Finansów zawarte w komunikacie nr 19/DR/2002 z 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad (...)
str. 9
3.
Lokaty terminowe i odsetki od tych lokat w rachunku przepływów pieniężnych
Zakładanie i likwidacja lokat w przepływach pieniężnych Lokaty dokonywane na okres nieprzekraczający 3 miesięcy mogą być dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych klasyfikowane do środków pieniężnych (...)
str. 10
4.
Ewidencja lokat i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym na przykładach liczbowych
Przykład Lokaty bankowe zakładane na okres krótszy niż 3 miesiące I. Założenia: Jednostka założyła 30 listopada lokatę miesięczną "X" w kwocie: 20.000 zł. Termin likwidacji (...)
str. 11
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
II.
Ujęcie w księgach i bilansie zaliczek na dostawy i usługi oraz usług rozliczanych w czasie
Od 2016 r. uległa zmianie formuła sprawozdania finansowego, a mianowicie w pozycji majątku obrotowego pojawiła się pozycja zaliczki na dostawy i usługi. Jak obecnie prezentować (...)
str. 19
1.
Różnice pomiędzy zaliczką a zapłatą z góry
Jak wynika z informacji zawartych w pytaniu, jednostka otrzymuje zarówno faktury dokumentujące wpłacone zaliczki, jak również faktury wystawione z góry za usługi trwające np. rok. (...)
str. 19
2.
Prezentacja w bilansie zaliczek na poczet przyszłych usług
Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1333) wprowadziła m.in. nowy załącznik nr (...)
str. 19
3.
Bilansowe skutki zapłaty z góry za usługę wykonaną w następnych okresach
Odnosząc się do kosztów przyszłych okresów, ustawa o rachunkowości wskazuje, że jednostki powinny rozliczać je za pomocą czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (konto 64-0). Następnie koszty (...)
str. 22
III.
Rozliczenie umowy faktoringu obejmującej należności w walucie obcej
Jednostka zawarła umowę faktoringu, zgodnie z którą po przekazaniu do faktora listy należności (faktur), faktor przeleje niezwłocznie na rachunek bankowy w euro 80% wartości należności. (...)
str. 24
1.
Cechy charakterystyczne faktoringu
Umowa faktoringu jest dopuszczalna na zasadzie swobody zawierania umów. Nie ma przepisów, które kompleksowo regulowałyby tę umowę, ani w Kodeksie cywilnym, ani w innych ustawach. (...)
str. 24
2.
Ujęcie opłat pobieranych przez faktora za świadczone usługi faktoringowe
Za świadczone usługi faktoringowe faktor pobiera opłaty, które przez podatników VAT dokumentowane są fakturami. Opłaty te zalicza się do kosztów finansowych i ujmuje w księgach (...)
str. 24
3.
Różnice pomiędzy faktoringiem pełnym a niepełnym
Faktoring pełny W przypadku gdy ryzyko niewypłacalności dłużnika przejmuje faktor, mamy do czynienia z faktoringiem pełnym. W faktoringu pełnym ryzyko, że nie uda się wyegzekwować (...)
str. 24
4.
Ustalenie różnic kursowych powstających przy rozliczeniu faktoringu
Zakładamy, że w opisanej w pytaniu sytuacji mamy do czynienia z faktoringiem niepełnym, z regresem. Pierwszą czynnością w łańcuchu transakcji faktoringowej jest cesja wierzytelności, tj. (...)
str. 26
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Wycena bilansowa całkowicie zamortyzowanego samochodu będącego środkiem trwałym jednostki
Spółka użytkuje samochód osobowy, którego wartość bilansowa wynosi zero (został całkowicie zamortyzowany). Jego wartość rynkowa na dzień bilansowy wynosi jednak 15.000 zł. Czy spółka powinna (...)
str. 29
2.
Ujęcie wydatków poniesionych na wycenę nieruchomości w celu uzyskania kredytu na jej zakup
Chcemy zakupić nieruchomość na potrzeby działalności operacyjnej. Nie posiadamy jednak wystarczających środków własnych i staramy się o kredyt. W celu uzyskania kredytu na zakup nieruchomości (...)
str. 30
3.
Czy wydatki na ekspertyzę stanu technicznego wpływają na wartość początkową środka trwałego?
Przed nabyciem składników majątkowych zleciliśmy wykonanie ekspertyzy ich stanu technicznego. Od wyników tej ekspertyzy uzależnialiśmy zakup. Czy wydatki poniesione na ekspertyzę techniczną nabytych środków trwałych (...)
str. 30
4.
Wynajęcie nieruchomości kolejnemu najemcy za zgodą właściciela
Spółka wynajmuje nieruchomość, w której została przeprowadzona adaptacja i po jej zakończeniu została przyjęta do ewidencji środków trwałych jako inwestycja w obcym środku trwałym. W (...)
str. 31
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Określenie zasad obrotu gotówkowego - instrukcja kasowa
Ustawa o rachunkowości nie określa zasad obrotu gotówkowego w przypadku prowadzenia kasy, ani też nie zawiera przepisów regulujących sposób dokumentowania operacji kasowych. Zasady te jednostki (...)
str. 33
2.
Ustalenie niezbędnego minimum gotówki w kasie - pogotowie kasowe
Dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego jednostka może ustalić wartość gotówki (niezbędne minimum) jaka powinna być przechowywana w kasie (tzw. pogotowie kasowe). Decyzję w sprawie ile (...)
str. 33
3.
Dokumentowanie operacji kasowych i zasady sporządzania dowodów KP i KW
W ustawie o rachunkowości brak jest regulacji, które wprost wskazywałyby, w jaki sposób jednostki powinny dokumentować operacje kasowe. Zasady te jednostka ustala więc samodzielnie, np. (...)
str. 33
4.
Ujęcie operacji gotówkowych w raporcie kasowym oraz częstotliwość jego sporządzania
Raport kasowy jest dowodem zbiorczym wtórnym, sporządzanym dla udokumentowania wpłat gotówki do kasy jednostki i wypłat gotówki z kasy, dokonanych w danym okresie. Zapisy w (...)
str. 34
5.
Ewidencja księgowa operacji gotówkowych w jednostce stosującej konto "Kasa"
Do ewidencji gotówki (środków pieniężnych) w walucie polskiej i w walutach obcych, znajdującej się w kasie jednostki, służy konto 10 "Kasa". Po stronie Wn tego (...)
str. 35
6.
Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie drogą spisu z natury na koniec każdego roku obrotowego
W zakresie inwentaryzacji środków pieniężnych znajdujących się w kasie ustawa o rachunkowości nie wprowadza żadnych specjalnych wymogów. W art. 26 ust. 1 pkt 1 tej (...)
str. 38
7.
Rozliczenie transakcji gotówkowych w przypadku rezygnacji z prowadzenia kasy
Prawo bilansowe nie nakłada na jednostki obowiązku prowadzenia kasy. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki. Kasy nie prowadzi się zazwyczaj w małych jednostkach, gdzie (...)
str. 39
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Klasyfikacja budżetowa wydatków na studia podyplomowe nauczycieli
Obecnie do paragrafu 470 zalicza się wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym również koszty dojazdu. Mamy jednak wątpliwości, w którym paragrafie wydatków należy ująć (...)
str. 40
2.
Amortyzacja otrzymanego nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego gruntu w instytucie badawczym
Jesteśmy instytutem badawczym. W latach 2002 i 2004 otrzymaliśmy nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntu, którego wartość zwiększyła fundusz podstawowy. Otrzymanego prawa nie amortyzowaliśmy. Jak zaksięgować (...)
str. 41
3.
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ponoszone przez komendę straży pożarnej
Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ponosi opłaty za wykonanie kopii map, wypisy z rejestru gruntów, rejestracje pojazdów, wymianę tablic rejestracyjnych i opłat ewidencyjnych. Czy prawidłowe (...)
str. 43
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
V.
Zasady rozliczania poniesionej straty w spółce z o.o.
W 2014 r. spółka z o.o. poniosła stratę podatkową. Natomiast w 2015 r. osiągnęła wysoki zysk. Jak ująć w księgach rachunkowych odliczenie części straty od (...)
str. 44
1.
Obniżenie dochodu do opodatkowania o wysokość poniesionej straty podatkowej
Rozliczenia straty podatkowej nie ujmuje się w ewidencji księgowej, ponieważ polega ono na zmniejszeniu wykazanego zysku podatkowego za dany rok w deklaracji podatkowej. Strata podatkowa (...)
str. 44
2.
Sposoby pokrycia straty bilansowej i jej rozliczenie w księgach rachunkowych
Wynik finansowy za zakończony rok obrotowy jest wynikiem z całokształtu działalności jednostki. Jest on ustalany na podstawie przychodów i kosztów ujętych w księgach rachunkowych według (...)
str. 45
3.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalane w związku ze stratą podatkową
Spółki z o.o. są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Zasadniczo więc mają do nich zastosowanie przepisy art. 37 ustawy o rachunkowości o ustalaniu aktywów (...)
str. 46
4.
Okres przechowywania dokumentacji a rozliczenie straty
Stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości, w tym w szczególności art. 74, w zależności od rodzaju dokumentu mogą być one przechowywane trwale lub przez ściśle (...)
str. 49
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak zaksięgować kradzież gotówki z kasy?
W naszej firmie miało miejsce włamanie, podczas którego skradziono gotówkę z kasy. Jak zaksięgować takie zdarzenie? W przypadku kradzieży środków pieniężnych z kasy jednostki, wartość (...)
str. 50
2.
Koszty sądowe związane z dochodzeniem należności
Otrzymaliśmy fakturę z kancelarii prawnej za usługę zastępstwa procesowego (dochodzenie należności). Na jakim koncie ująć koszty związane z dochodzeniem należności? W praktyce koszty związane z (...)
str. 50
3.
Ujęcie dopłat wniesionych do spółki z o.o. w księgach wspólnika
Nasza jednostka jest wspólnikiem spółki z o.o. Zgromadzenie wspólników tej spółki powzięło uchwałę o wniesieniu dopłat zwrotnych. Jak ująć w księgach rachunkowych wpłatę dopłat zwrotnych? (...)
str. 51
4.
Zwrot do NFZ niesłusznie otrzymanej refundacji
W wyniku kontroli NFZ nakazano naszej aptece zwrot części refundacji z tytułu błędów na receptach. W ciężar jakich kosztów zaksięgować kwotę zwrotu niesłusznie otrzymanej refundacji? (...)
str. 51
5.
Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych na badanie wody w basenie
Podpisaliśmy umowę na badanie wody w basenie (z próbek). W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmować wydatki ponoszone na takie badania? Wszelkie wydatki realizowane przez jednostki (...)
str. 52
6.
Czy należy zatwierdzić sprawozdanie spółki jawnej na dzień poprzedzający jej przekształcenie w spółkę z o.o.?
Spółka jawna sporządziła sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający jej przekształcenie w spółkę z o.o. Czy istnieje obowiązek zatwierdzenia tego sprawozdania? Przepisy art. 53 ustawy o (...)
str. 52
VII.
VII. Z listów Czytelników
1.
Księgowanie faktur dotyczących prognozowanej wielkości zużycia energii
W marcu 2016 r. otrzymaliśmy od dostawcy energii fakturę z datą wystawienia 4 marca 2016 r., która obejmuje planowaną sprzedaż za okres od 1 do (...)
str. 53
2.
Kiedy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zastosować uproszczenia dla jednostek małych?
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie przekroczyła w 2015 r. 17 mln zł sumy aktywów i 34 mln zł przychodów. Czy w takim przypadku może (...)
str. 54
3.
Na jakie konto odnieść zwrot z urzędu skarbowego niesłusznie zapłaconych odsetek?
W 2015 r. niepotrzebnie zapłaciliśmy odsetki od podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż nie przekraczały one kwoty 8,70 zł. W 2016 r. wraz ze zwrotem (...)
str. 56
3.1.
Zasady opłacania odsetek od zaległości podatkowej
Podatek niezapłacony w terminie płatności stanowi zaległość podatkową, od której nalicza się odsetki za zwłokę. Nalicza się je od dnia następującego po dniu, w którym (...)
str. 56
3.2.
Ujęcie w księgach zwrotu niesłusznie zapłaconych odsetek
Przypomnijmy, iż odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań podatkowych zalicza się do kosztów finansowych i ujmuje na koncie 75-1 "Koszty finansowe". Zapłatę takich odsetek można (...)
str. 57
4.
Kiedy można nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego?
Spółka kapitałowa "X" posiada udziały w kilku innych spółkach kapitałowych: w spółce "A" - 99% udziałów, w spółce "B" - 80% udziałów, w spółce "C" (...)
str. 58
5.
Oddalenie przez sąd roszczenia, na które wcześniej wydano nakaz zapłaty
Jak powinien być zaksięgowany nakaz zapłaty, gdy na należność główną utworzono odpis aktualizacyjny? Ponadto dłużnik, wobec którego prowadzone było postępowanie sądowe, sprawę wygrał i nakaz (...)
str. 59
6.
Kiedy należy poddać badaniu sprawozdanie finansowe spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej?
Przepisy o rachunkowości dotyczące obowiązku badania rocznych sprawozdań finansowych nie wymieniają wprost spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Czy w tym przypadku ma zastosowanie art. 64 ust. (...)
str. 60
7.
Ewidencja rabatu zmniejszającego przychody ze sprzedaży gastronomicznej
Ośrodek wypoczynkowy w sezonie letnim pobiera opłatę wstępu na plażę. Każdy z klientów otrzymuje paragon z 23% VAT (tzw. wejściówkę). Jeżeli dokona zakupu w restauracji, (...)
str. 61
8.
W ciężar jakich kosztów odnieść odpis na ZFŚS?
Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 32 stanowi, że przez pozostałe przychody i koszty operacyjne rozumie się koszty i przychody związane pośrednio (...)
str. 63
9.
Skutki rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego
Spółka z o.o. kupiła lokale mieszkalne jako towar handlowy. Jeden z nich wynajęła osobie fizycznej na cele mieszkalne. W miesiącu wynajęcia przeksięgowała wartość tego mieszkania (...)
str. 64
10.
Wydanie dokumentacji księgowej przez biuro rachunkowe w przypadku rezygnacji ze współpracy
Do tej pory księgi rachunkowe naszej spółki prowadzone były przez biuro rachunkowe. Obecnie zatrudniliśmy księgową, która będzie prowadzić nasze księgi. Jakie dokumenty musi przekazać biuro (...)
str. 65
11.
Korekta aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nasza sytuacja finansowa pogorszyła się. Przewidujemy, że dochód podatkowy w przyszłych okresach sprawozdawczych nie pozwoli nam na potrącenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Czy (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
(na podstawie: Wzorcowego wykazu kont wydanego w 2008 r. przez Rachunkowość Sp. z o.o. ) Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.