Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 3 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 2.02.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.635 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 12 (420) z dnia 20.06.2016
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Obowiązki związane z zatwierdzeniem i udostępnieniem sprawozdania finansowego za 2015 r.
Jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, miały obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za 2015 r. do końca marca 2016 r. Przy czym, zatwierdzenie tego sprawozdania (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Faktura uproszczona i paragon jako dokumenty księgowe
Pracownik firmy poniósł wydatek mający związek z prowadzoną przez firmę działalnością. Sprzedawca udokumentował ten wydatek wyłącznie paragonem. Czy paragon ten może być podstawą wprowadzenia operacji gospodarczej (...)
str. 6
1.
Kiedy dowód księgowy spełnia wymóg kompletności?
Najistotniejszym dowodem księgowym, który pozwala na wprowadzenie do ksiąg rachunkowych i zaliczenie danego wydatku do kosztów, jest faktura (faktura zwykła i uproszczona). W niektórych przypadkach podobną rolę może (...)
str. 6
2.
Jakie dane powinna zawierać faktura uproszczona?
Dane jakie powinna zawierać faktura zostały określone w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Przy czym ustawodawca, w kwestii danych zawartych w fakturach, przewidział pewne uproszczenia. W przypadku gdy kwota należności (...)
str. 7
3.
Przykładowe wzory faktury uproszczonej i jej ewidencja księgowa
Wzory faktur uproszczonych oraz ujęcie w księgach rachunkowych operacji gospodarczych udokumentowanych tymi fakturami przedstawiono na przykładzie liczbowym. Przykład I. Założenia: Jednostka w maju 2016 r. dokonała następujących zakupów, (...)
str. 7
4.
Kiedy paragon fiskalny może być uznany za fakturę uproszczoną?
Jak wynika z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363), paragon fiskalny zawiera co najmniej: 1) imię i nazwisko (...)
str. 9
5.
Czy paragon bez NIP nabywcy może być dowodem księgowym?
Ustawa o rachunkowości nie wymaga, aby dowód księgowy zawierał NIP nabywcy. W przypadku zatem braku możliwości uzyskania faktury, za dowód księgowy można uznać również paragon fiskalny nieuzupełniony (...)
str. 10
II.
Dofinansowanie do letniego wypoczynku pracowników i ich rodzin
Pracodawca może częściowo lub całkowicie finansować pracownikom, a także członkom ich rodzin, wypoczynek letni. Takie dofinansowanie może być przyznawane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) (...)
str. 11
1.
Zasady ogólne wykorzystywania środków ZFŚS
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest przez pracodawców na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800), dalej zwanej (...)
str. 11
2.
Opodatkowanie i oskładkowanie dopłat do letniego wypoczynku
Pracownikowi przyznano dofinansowanie z ZFŚS do tzw. wczasów pod gruszą. Czy świadczenie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Otrzymane przez pracownika dofinansowanie jest dla niego przychodem ze (...)
str. 12
3.
Ewidencja księgowa dopłat do wypoczynku z ZFŚS
W sytuacji gdy dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich rodzin pochodzi ze środków ZFŚS, to jest ono księgowane na zmniejszenie stanu tego funduszu, czyli po stronie Wn (...)
str. 13
4.
Dofinansowanie do wypoczynku ze środków obrotowych pracodawcy
Właściciel firmy podjął decyzję o dofinansowaniu w 2016 r. wypoczynku pracowników i ich rodzin ze środków obrotowych. Dofinansowanie obejmuje także wypoczynek dzieci pracowników, które nie ukończyły 18 lat. Pracodawca (...)
str. 15
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Rozliczenie w księgach zwrotu VAT w systemie TAX FREE
Jestem sprzedawcą uprawnionym do zwrotu VAT w systemie TAX FREE. Jak zaksięgować zwrot VAT osobom fizycznym, które nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej?
str. 18
1.
Zasady zwrotu VAT podróżnym w świetle przepisów o VAT
System zwrotu podatku podróżnym został uregulowany w rozdziale 6 działu XII "Procedury szczególne" art. 126-130 ustawy o VAT. Prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na (...)
str. 18
2.
Stawka VAT przy sprzedaży dokonywanej na rzecz podróżnych
Na podstawie art. 129 ustawy o VAT, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0% w przypadku, gdy dokonuje dostawy towarów podróżnym spoza terytorium UE z zastosowaniem procedury zwrotu podatku i spełni warunki, (...)
str. 20
3.
Ewidencja księgowa zwrotu VAT podróżnym
Zwrot VAT podróżnym w formie wypłaty gotówkowej ujmuje się w księgach po stronie Wn konta 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego" w korespondencji ze stroną Ma konta (...)
str. 20
IV.
Zwrot wadliwych towarów do producenta i wymiana na towar pozbawiony wad
Prowadzimy działalność handlową. Sprzedawany przez nas towar okazał się wadliwy, w związku z czym zareklamowaliśmy go u producenta. Reklamację uznano za uzasadnioną i wymieniono wadliwy towar na towar pozbawiony (...)
str. 22
1.
Dokumentowanie operacji wymiany towaru wadliwego na wolny od wad
Reklamacje są nieodłączną częścią transakcji handlowych i wynikają najczęściej ze złej jakości produktów (towarów) bądź ukrytych wad, ale są także skutkiem niedopatrzenia sprzedającego. Mogą też odnosić (...)
str. 22
2.
Ujęcie w księgach zwrotu towarów wadliwych i otrzymania nowych
Wymiana reklamowanego towaru na wolny od wad wymaga ujęcia w księgach rachunkowych pytającej jednostki zarówno wydania (zwrotu) towaru wadliwego, jak i przyjęcia towaru wolnego od wad. Jeśli (...)
str. 23
V.
Spłata zaległości wobec ZUS w ramach układu ratalnego
Kontrola ZUS przeprowadzona w naszej jednostce w 2016 r. wykazała zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za lata 2012-2013. W maju 2016 r. zawarliśmy z ZUS układ ratalny, w którym zadłużenie (...)
str. 24
1.
Podstawa prawna rozłożenia zaległości wobec ZUS na raty
W świetle postanowień art. 29 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.), ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie, (...)
str. 24
2.
Ujęcie w księgach spłaty zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną
Zakładając, iż zaległe składki wobec ZUS za lata 2012-2013 ujęte są już w księgach rachunkowych pytającej jednostki i widnieją po stronie Ma konta 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: (...)
str. 25
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Udokumentowanie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego o nakłady na ulepszenie
Jaki dokument wystawić w związku z ulepszeniem środka trwałego? Czy fakt zwiększenia wartości początkowej środka trwałego na skutek jego ulepszenia można udokumentować dowodem OT? Fakt zwiększenia wartości (...)
str. 27
2.
Skutki bilansowe sprzedaży złomu z likwidacji środka trwałego
Planujemy zlikwidować nieprzydatny środek trwały. Odzyski z likwidacji sprzedamy na złom. Jak zaksięgować tę operację gospodarczą? W księgach rachunkowych jednostka powinna ująć zarówno koszty i przychody związane z likwidacją (...)
str. 27
3.
Przekazanie do użytkowania budynku obejmującego część biurową i produkcyjną
Jesteśmy w końcowej fazie budowy budynku. Jedna część tego budynku przeznaczona jest na biuro, część środkowa to hala produkcyjna, a trzecia część składa się z pomieszczeń dla pracowników (...)
str. 28
4.
Jak rozliczyć w księgach zakup telefonu na raty?
Zakupiliśmy na potrzeby prowadzonej działalności aparat telefoniczny na raty. Czy zakup taki należy rozliczyć przez okres spłaty rat za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów? Czy (...)
str. 30
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Zasady przyznawania i wypłaty nagród jubileuszowych u pracodawcy spoza sfery budżetowej
Nagrody jubileuszowe nie są obligatoryjnym składnikiem wynagrodzeń pracowniczych. Nie ma ogólnie obowiązującego przepisu nakazującego ich wypłatę oraz regulującego zasady przyznawania tego rodzaju świadczeń. W przypadku jednostek (...)
str. 33
2.
Opodatkowanie i oskładkowanie nagród jubileuszowych
Z uregulowań zawartych w art. 12 ust. 1 updof, stanowiącym katalog przychodów ze stosunku pracy, wynika, że oprócz wynagrodzeń zasadniczych, umieszczony został w nim przez ustawodawcę szereg innych świadczeń zaliczanych (...)
str. 33
3.
Ewidencja księgowa nagród jubileuszowych i rezerw tworzonych na takie nagrody
Obciążenie wartością wypłacanej nagrody jubileuszowej kosztów działalności operacyjnej Przyznane pracownikom nagrody jubileuszowe odnoszone są w księgach rachunkowych w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej. Ujmuje się je na (...)
str. 34
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Amortyzacja czasowo nieużywanego środka trwałego
Jednostka budżetowa nie będzie używała środka trwałego przez pewien czas. Czy powinna go nadal amortyzować? Jednostki budżetowe zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań (...)
str. 38
2.
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na okresowe przeglądy gaśnic
Jesteśmy domem pomocy społecznej (jednostką budżetową). Do jakiego paragrafu zaklasyfikować wydatki ponoszone na okresowe przeglądy gaśnic? Wydatki związane z okresowymi przeglądami gaśnic, które stanowią kontrolę sprawności (...)
str. 39
3.
Dotacje celowe i podmiotowe na sfinansowanie programów profilaktycznych w księgach rachunkowych SP ZOZ
Jako szpital prowadzimy działalność leczniczą w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W bieżącym roku nasz szpital otrzymał środki pieniężne w formie dotacji celowej i podmiotowej na sfinansowanie realizacji (...)
str. 40
4.
Odpisy aktualizujące wartość udziałów w księgach jednostki samorządu terytorialnego
Gmina posiada udziały (długoterminowe aktywa finansowe) w spółce z o.o. Gmina jest udziałowcem mniejszościowym, pozostałe udziały należą do innych jednostek samorządu terytorialnego. Spółka, w której gmina posiada udziały, (...)
str. 42
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
VII.
Koszty używania samochodów niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych
Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki jawnej osób fizycznych. Wykupiliśmy samochody osobowe używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Z uwagi na ich niską wartość (poniżej 3.500 zł) (...)
str. 43
1.
Małowartościowe przedmioty o cechach środków trwałych w ewidencji bilansowej
Generalnie dla celów bilansowych wszystkie składniki majątku spełniające warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości powinno się wprowadzać do ewidencji bilansowej jako środki trwałe. Zalicza (...)
str. 43
2.
Skutki podatkowe niewprowadzenia samochodu o niskiej wartości do ewidencji środków trwałych
Składnik majątku (w tym samochód osobowy), który spełnia warunki zaliczenia go do środków trwałych, jeżeli jego wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500 zł, może również (...)
str. 44
3.
Ewidencja faktury dokumentującej zakup paliwa do samochodu osobowego
Przykład I. Założenia: W maju 2016 r. spółka jawna wykupiła z leasingu samochód osobowy, którego wartość odniosła bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. W tym samym miesiącu pracownik użytkujący służbowy samochód (...)
str. 46
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Sprawozdanie finansowe jednostki małej nieobjęte obowiązkiem badania przez biegłego rewidenta
Czy roczne sprawozdanie finansowe jednostki małej - sporządzane zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, nieobjęte obowiązkiem badania przez biegłego rewidenta - musi zawierać także zestawienie (...)
str. 47
2.
Wpłata należności, której wartość była odpisana w koszty
Naszą należność z tytułu sprzedaży towarów spisaliśmy kilka lat temu w koszty. Obecnie należność ta została przez dłużnika uregulowana. Jak zaksięgować tę wpłatę? Wartość spłaconej przez dłużnika (...)
str. 48
3.
Rozliczenie zakupu wierzytelności od kredytodawcy
Nabyliśmy od banku wierzytelność po cenie niższej od jej wartości nominalnej. Jak zaksięgować tę operację gospodarczą? W której pozycji bilansu wykazać nabytą wierzytelność? Zakup wierzytelności ujmuje (...)
str. 48
4.
Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych otrzymana z urzędu pracy przez zakład budżetowy
Samorządowy zakład budżetowy otrzymuje z powiatowego urzędu pracy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych. Jak zaksięgować taką refundację? Środki (...)
str. 49
5.
Korekta VAT naliczonego z tytułu nieuregulowania należności
Nie uregulowaliśmy należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów. W związku z tym zobowiązani jesteśmy do korekty odliczonej kwoty VAT, wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął (...)
str. 49
6.
Koszty upomnienia i opłata za postój służbowego samochodu
Otrzymaliśmy z urzędu miasta upomnienie, na którym wyszczególniono opłatę za parking i koszty upomnienia. Są to koszty dotyczące parkowania samochodu służbowego. Jak zaksięgować takie koszty? ? Wszystkie (...)
str. 50
IX.
Z listów Czytelników
1.
Czy jest możliwe dobrowolne przejście na księgi rachunkowe w trakcie roku obrotowego?
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, rozliczająca się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ma możliwość otrzymania dofinansowania, ale tylko w przypadku kiedy zaprowadzi pełną księgowość. Czy (...)
str. 51
2.
Świadczenia urlopowe jako alternatywa dla ZFŚS
Nie tworzymy ZFŚS. Przyznaliśmy pracownikowi świadczenie urlopowe. W jaki sposób je rozliczyć i zaewidencjonować? Jeżeli jednostka nie jest zobowiązana do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), to (...)
str. 52
3.
Wpłaty na podwyższenie kapitału podstawowego, dokonane w walucie obcej
W spółce z o.o. podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału podstawowego. Wpłaty wkładu pieniężnego tytułem tego podwyższenia dokonano w walucie obcej (euro). Wkład wpłynął na rachunek walutowy. Jak zaksięgować taką (...)
str. 53
4.
Budowa drogi gminnej i jej nieodpłatne przekazanie gminie
Spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poniosła wydatki na budowę drogi gminnej w celu umożliwienia dojazdu do nowo wybudowanego budynku, w którym mieści się siedziba spółki. Po (...)
str. 55
5.
Częstotliwość inwentaryzacji w spółce jawnej
Założyliśmy spółkę jawną i prowadzimy księgi rachunkowe. Ile razy w ciągu roku powinniśmy przeprowadzać inwentaryzację? Generalnie inwentaryzację składników aktywów i pasywów przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku (...)
str. 55
6.
Opłata utrzymaniowa do licencji na oprogramowanie komputerowe
Spółka zakupiła licencje na oprogramowania komputerowe. Dodatkowo płaci opłatę utrzymaniową do zakupionych licencji - opłaty roczne. Opłata utrzymaniowa daje prawo do korzystania z usług serwisowych dotyczących (...)
str. 57
7.
Odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego przez jednostki mikro
Jesteśmy osobą prawną spełniającą warunki określone dla jednostek mikro. Czy jednostka mikro może zrezygnować z ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego? Ustawą z dnia 23 lipca (...)
str. 57
8.
Zawarcie umowy przedwstępnej na sprzedaż nieruchomości i wpłata zadatku
Zawarliśmy umowę przedwstępną na sprzedaż nieruchomości. Jak zaksięgować zawarcie takiej umowy oraz wpłatę zadatku? W naszym przypadku sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z VAT. Przedwstępna umowa sprzedaży nie (...)
str. 58
9.
Termin inwentaryzacji i sporządzenia sprawozdania finansowego w związku z likwidacją spółdzielni
Jesteśmy spółdzielnią pracy. Na jaki dzień należy przeprowadzić spis z natury oraz sporządzić bilans w przypadku likwidacji takiej spółdzielni? Spółdzielnia będąca w likwidacji zamyka księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie (...)
str. 60
10.
Ewidencja i rozliczenie kosztów w jednostce prowadzącej produkcję rolną na przykładzie fermy drobiu
Osoba fizyczna prowadzi działy specjalne produkcji rolnej (fermę drobiu). Pisklaki zakupiła w styczniu 2016 r. W tym samym miesiącu, na podstawie dowodów Rw, ujęła rzeczywiste koszty tuczu tych (...)
str. 62
11.
Pokrycie przez spółdzielnię straty bilansowej za lata ubiegłe
Spółdzielnia w latach 2013 i 2014 poniosła stratę. Uchwały o sposobie pokrycia tej straty nie podjęto. Czy w sytuacji, gdy spółdzielnia posiada fundusz zasobowy i rezerwowy, na zasilenie których były (...)
str. 65
12.
Rachunkowość jednostki będącej kościelną osobą prawną
Jesteśmy jednostką organizacyjną kościelnej osoby prawnej i prowadzimy dom opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Czy powinniśmy sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości? Czy dotyczy nas (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
(na podstawie: Wzorcowego wykazu kont wydanego w 2008 r. przez Rachunkowość Sp. z o.o. ) Zespół 0 - Aktywa trwałe 01  Środki trwałe 02  Wartości niematerialne i prawne 03  (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.