Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 3 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 2.02.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.635 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 8 (416) z dnia 20.04.2016
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Rozrachunki z komornikiem w księgach wierzyciela
Spółka w lutym 2016 r. otrzymała i opłaciła wezwanie do uiszczenia zaliczki na wydatki i opłatę stałą od komornika, obejmującą koszty doręczenia środków pieniężnych, koszty uzyskiwania informacji, koszty doręczenia (...)
str. 4
1.
Wynagrodzenie za poszukiwanie majątku dłużnika
Co do zasady, rolą komornika nie jest poszukiwanie majątku dłużnika. To wierzyciel winien wskazać we wniosku o wszczęcie egzekucji składniki majątku dłużnika i sposoby egzekucji. Jeśli wierzyciel (...)
str. 4
2.
Zaliczka na pokrycie wydatków gotówkowych
Uiszczenie opłaty za poszukiwanie majątku dłużnika nie zwalnia wierzyciela z obowiązku pokrywania zaliczek na pokrycie wydatków gotówkowych, o których mowa w art. 39 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik obowiązany (...)
str. 5
II.
Lokaty pieniężne zakładane na okres dłuższy niż 3 miesiące
W przypadku posiadania wolnych środków pieniężnych zakładamy lokaty bankowe w celu pozyskania środków pieniężnych w postaci odsetek. Czy założenie lokaty pieniężnej na okres dłuższy niż (...)
str. 6
1.
Ewidencja księgowa lokat terminowych i odsetek otrzymywanych od tych lokat
Lokata terminowa jest umową między bankiem a klientem banku, dotyczącą lokowania środków pieniężnych, którą zawiera się na czas określony. Bank zobowiązuje się na koniec okresu (...)
str. 6
2.
Prezentacja lokat zakładanych na okres dłuższy niż 3 miesiące w rachunku przepływów pieniężnych
Zakładanie i rozwiązywanie lokat pieniężnych - jako przemieszczenie środków pieniężnych między rachunkami bankowymi (z rachunku bieżącego na rachunek lokaty) - nie stanowi przepływu pieniężnego (wpływu (...)
str. 7
B.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Wydanie wyrobów gotowych na rzecz budowy środka trwałego
Na potrzeby prowadzonej przez nas budowy środka trwałego przekazaliśmy część wyprodukowanych wyrobów gotowych. Jak zaksięgować taką operację? Ewidencję kosztów prowadzimy na kontach zespołu 4 i (...)
str. 10
2.
Wyroby gotowe zużyte podczas remontu środka trwałego
Czy w przypadku przekazania wyrobów gotowych do zużycia podczas remontu środka trwałego mamy do czynienia z wyjściem kosztów z kręgu? Jak ująć to zdarzenie w (...)
str. 13
IV.
Podatek u źródła potrącony za granicą od należności licencyjnych
W ramach prowadzonej działalności spółka z o.o. dokonuje m.in. sprzedaży należności licencyjnych na rzecz kontrahentów zagranicznych. W związku z tym spółka otrzymuje od nich należności w walutach obcych. Kontrahenci zagraniczni, (...)
str. 14
1.
Zarachowanie podatku pobranego przez zagranicznego kontrahenta
Pobrany przez zagranicznego kontrahenta podatek od należności licencyjnych można ująć w księgach rachunkowych, zapisem: - Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z tytułu (...)
str. 14
2.
Kurs do przeliczenia kwoty podatku potrąconego za granicą od należności w walucie obcej
W sytuacji gdy na rachunek walutowy wpływa należność od kontrahenta w walucie obcej, jej wartość przed wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych przelicza się na polskie złote. (...)
str. 15
3.
Ustalenie i ujęcie w księgach podatku zapłaconego za granicą, podlegającego odliczeniu w Polsce
W celu dokonania prawidłowego obliczenia limitu podatku zapłaconego za granicą, podlegającego odliczeniu od podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce, można kierować się wzorem przedstawionym (...)
str. 15
4.
Ujęcie w księgach kwoty podatku u źródła, której nie można odliczyć
Jednostka w roku, w którym zapłaciła podatek za granicą, poniosła stratę. Na jakie konto odnieść kwotę zapłaconego podatku? Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 17
C.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Okres przechowywania dokumentów dotyczących zakupu lub wytworzenia środka trwałego
Przez jaki okres należy przechowywać dokumenty dotyczące zakupu lub wytworzenia środków trwałych? Dokumenty dotyczące zakupu lub wytworzenia środków trwałych, na podstawie których ustalono wartość początkową (...)
str. 19
2.
Korekta błędu polegającego na zaniżeniu odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego środka trwałego
W 2012 r. dokonano ulepszenia środka trwałego. O kwotę poniesionych nakładów zwiększono wartość środka trwałego zaewidencjonowaną na koncie 01. Nie zwiększono jednak odpisów amortyzacyjnych dokonywanych po ulepszeniu środka (...)
str. 20
3.
Amortyzacja wartości firmy w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią
Czy sporządzając rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią, wynik finansowy netto koryguje się także o amortyzację wartości firmy zaliczaną do pozostałych kosztów operacyjnych? TAK. Korekta wykazywana (...)
str. 21
4.
Uruchomienie kredytu inwestycyjnego w drodze zapłaty zobowiązania wobec sprzedawcy
Mamy problem z zaksięgowaniem kredytu inwestycyjnego (na zakup nieruchomości). Jak zaksięgować uruchomienie takiego kredytu, jeśli nie wpłynął on na konto firmy? Środki pieniężne bank przekazał (...)
str. 22
5.
Umorzenie części pożyczki z WFOŚ przeznaczonej na ulepszenie lub remont środka trwałego
Jesteśmy międzyzakładową górniczą spółdzielnią mieszkaniową. Na wymianę wymienników ciepła w budynkach mieszkalnych otrzymaliśmy pożyczkę z WFOŚ. W 2015 r. część pożyczki została nam umorzona na wymianę kolejnych wymienników, które (...)
str. 23
D.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Zasady podziału zysku i forma wypłaty dywidendy
Prawo do dywidendy stanowi jedno z podstawowych praw majątkowych wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W świetle bowiem art. 191 § 1 K.s.h., wspólnik ma (...)
str. 25
2.
Moment rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Przepisy art. 53 ustawy o rachunkowości stanowią, iż podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1 tej ustawy, do (...)
str. 26
3.
Podatek dochodowy należny od dywidendy wypłacanej wspólnikom
Wypłata dywidendy udziałowcom, którymi są osoby fizyczne Dywidendy otrzymywane od polskich spółek z o.o. przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium naszego kraju są (...)
str. 26
4.
Wypłata dywidendy w walucie obcej z rachunku walutowego spółki
Przedmiotem podziału jest kwota zysku wyrażona w polskich złotych, wartość dywidendy do podziału pomiędzy wspólników ustala się również w polskich złotych. Nie ma jednak przeszkód (...)
str. 27
5.
Rozliczenie dywidendy wypłacanej w formie rzeczowej
Ujęcie w księgach rachunkowych skutków wypłaty dywidendy rzeczowej Przepisy prawa bilansowego nie zawierają regulacji odnoszących się do sposobu rozliczenia w księgach rachunkowych operacji związanych z (...)
str. 29
E.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Ewidencja zaangażowania wydatków w jednostce budżetowej w przypadku umów wieloletnich
Jakie są zasady ewidencji zaangażowania wydatków w jednostce budżetowej w przypadku umów wieloletnich? Czy takie umowy należy ujmować w zaangażowaniu lat przyszłych, czy tylko roku (...)
str. 33
2.
Wykazanie środków pieniężnych w drodze w sprawozdaniu Rb-N
Czy w sprawozdaniu Rb-N powinnam wykazać wartość środków pieniężnych w drodze zaewidencjonowanych w księgach na koncie 141? Są to środki pobrane z kasy jednostki, które (...)
str. 35
3.
Przychody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w księgach rachunkowych szkoły
Nasza szkoła (samorządowa jednostka budżetowa) wystawiła rachunek na wynajem sali lekcyjnej. Jak zaksięgować uzyskany z tego tytułu przychód? Uzyskiwane przez pytającą szkołę dochody z tytułu (...)
str. 36
4.
Prezentacja dotacji podmiotowej w rachunku zysków i strat instytucji kultury
W jaki sposób w rachunku zysków i strat instytucji kultury wykazać dotację podmiotową otrzymaną od organizatora na finansowanie działalności bieżącej? Czy może być ona prezentowana (...)
str. 37
F.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Ogólne zasady ustalania odpisów amortyzacyjnych
Amortyzacja wartości niematerialnych jest kluczowym obszarem rachunkowości aktywów niematerialnych, który może mieć znaczący wpływ na wynik finansowy oraz wartość pozycji wykazywanych w bilansie. Amortyzacja jest (...)
str. 38
2.
Czynniki wpływające na okres użytkowania składnika wartości niematerialnych
Podstawowym czynnikiem, który należy określić dla wartości niematerialnych w kontekście naliczania amortyzacji jest okres użytkowania. Składniki, dla których niemożliwe jest określenie okresu użytkowania nie podlegają (...)
str. 39
3.
Wybór metody amortyzacji odzwierciedlającej sposób czerpania korzyści ze składnika aktywów
Metoda amortyzacji to sposób, w jaki jednostka gospodarcza nalicza odpisy amortyzacyjne. Należy podkreślić, że MSR 38 nie narzuca amortyzacji liniowej dla wartości niematerialnych jak sugeruje (...)
str. 40
4.
Weryfikacja metody amortyzacji, okresu użytkowania i wartości końcowej
MSR 38 wymaga, aby jednostka gospodarcza weryfikowała okres użytkowania, przyjętą metodę amortyzacji oraz ewentualnie wartość końcową dla aktywów niematerialnych przynajmniej na koniec każdego okresu obrotowego. (...)
str. 43
G.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Blokada środków pieniężnych w związku z otrzymaniem gwarancji bankowej
W marcu 2016 r. zawarliśmy z bankiem umowę na gwarancję bankową. W związku z tą umową bank dokonał blokady środków pieniężnych w kwocie równej udzielonej (...)
str. 45
2.
Wycena prowizji za prowadzenie rachunku walutowego
Jak wyceniać pobierane przez bank prowizje (opłaty w walutach) za prowadzenie rachunku walutowego? Z uwagi na to, że prowizja została pobrana w walucie obcej, jednostka (...)
str. 45
3.
Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego w poprzednim roku obrotowym
W 2015 r. nasza spółka złożyła do sądu wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego i zapłaciła podatek od czynności cywilnoprawnych. Do podwyższenia kapitału jednak nie doszło (...)
str. 46
4.
Wpływ faktury dokumentującej zakup usług wykonanych w poprzednim miesiącu
W marcu 2016 r. otrzymaliśmy fakturę wystawioną w tym samym miesiącu, dotyczącą usług wykonanych dla nas w lutym 2016 r. W jakim miesiącu powinniśmy zaksięgować (...)
str. 47
5.
Podatek od nieruchomości dotyczący gruntu zaliczanego do inwestycji
W rozliczeniu naszej wierzytelności dłużnik przekazał nam działkę, którą zakwalifikowaliśmy do inwestycji. Jak zaksięgować podatek od nieruchomości opłacony od tej działki? Podatek od nieruchomości jest (...)
str. 47
6.
Składki członkowskie w księgach rachunkowych stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą
Stowarzyszenie rozpoczęło działalność 1 grudnia 2015 r. Obok działalności statutowej prowadzona jest również działalność gospodarcza. Jak należy ujmować składki wpłacane przez członków tego stowarzyszenia w (...)
str. 48
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Jak rozliczyć zobowiązanie jednostki wobec jej właściciela?
Właściciel przedsiębiorstwa osoby fizycznej często wypłaca z własnych środków m.in. diety dla pracowników. W skali roku jest to duża kwota, która nie będzie zwrócona właścicielowi, (...)
str. 49
2.
Faktura korygująca WNT otrzymana w marcu, dotycząca kosztów roku ubiegłego
Jak zaksięgować fakturę korygującą WNT (zwrot towaru), otrzymaną w marcu 2016 r., gdzie koszt pierwotny powstał w grudniu 2015 r.? Wartość zakupu odnieśliśmy w koszty (...)
str. 50
3.
Opakowania wytworzone we własnym zakresie - ewidencja i wycena
Jesteśmy firmą produkcyjną. We własnym zakresie produkujemy również opakowania z zakupionych wcześniej materiałów. Opakowania te przyjmowane są do magazynu. Na jakim koncie i w jaki (...)
str. 51
4.
Zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu kredytu wobec banku, w którym jednostka posiada udziały
Spółka z o.o. ma kredyt w banku, w którym posiada udziały. W której pozycji pasywów bilansu spółka powinna ująć wartość zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów (...)
str. 53
5.
Sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający dzień przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową
Spółka z o.o. została przekształcona w spółkę jawną. Na dzień poprzedzający przekształcenie sporządzono sprawozdanie finansowe. Kto powinien podpisać to sprawozdanie i czy podlega ono zatwierdzeniu? (...)
str. 54
6.
Rozliczenie kosztów po przejściu z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość
Od stycznia 2016 r. prowadzę księgi rachunkowe. W jaki sposób koszty dotyczące grudnia 2015 r., udokumentowane fakturą wystawioną w styczniu 2016 r., przypisać do 2015 (...)
str. 56
7.
Czy wartość robót w toku uwzględnia się ustalając przychody do badania sprawozdania finansowego?
Jesteśmy spółką z o.o. i przychody za rok obrotowy obliczamy według GAAP. W przychodach niepodatkowych wykazujemy wartość robót w toku (w korespondencji z kontem RMK) (...)
str. 57
8.
Skutki zawarcia umowy faktoringu niewłaściwego w bilansie
Spółka podpisała z bankiem umowę faktoringu niewłaściwego (niepełnego). W których pozycjach bilansu wykazuje się zobowiązanie wobec banku z tego tytułu oraz saldo należności od odbiorców (...)
str. 59
9.
Przychody uzyskane ze zbiórki publicznej w stowarzyszeniu nieprowadzącym działalności gospodarczej
Jesteśmy stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Zorganizowaliśmy zbiórkę publiczną dla chorego dziecka. Zebrane pieniądze wpłacono na konto bankowe stowarzyszenia, a następnie przelano w całości na konto (...)
str. 60
10.
Jak ująć koszty zużycia energii w jednostce prowadzącej działalność produkcyjną?
Czy energia elektryczna w hodowli drobiu jest kosztem zaliczanym do kosztów wytworzenia (konto 50-0), czy kosztem ogólnozakładowym (konto 55)? Jeżeli energię zużywa się do ogrzewania (...)
str. 61
11.
Udziały i akcje zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych - wycena i prezentacja w bilansie
Jak wycenić i w której pozycji bilansu wykazać udziały i akcje ujęte w księgach jako długoterminowe aktywa finansowe? Kwalifikacja do inwestycji długoterminowych Z punktu widzenia (...)
str. 62
12.
Jak ująć w księgach kwotę utraconych korzyści, zasądzoną przez sąd?
Spółka z o.o. wystąpiła na drogę sądową o zapłatę utraconych korzyści. W 2015 r. zapadł wyrok zasądzający kwotę utraconych korzyści wraz z odsetkami od 2012 (...)
str. 65
13.
Nieodpłatne otrzymanie środków chemicznych do produkcji w księgach członka grupy producentów rolnych
Członek grupy producentów owoców i warzyw otrzymał nieodpłatnie środki chemiczne do produkcji (na podstawie protokołu). Jak zaksięgować taką operację? Grupy producentów rolnych działają na podstawie (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
(na podstawie: Wzorcowego wykazu kont wydanego w 2008 r. przez Rachunkowość Sp. z o.o. ) Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.