Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 3 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 2.02.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.635 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 16 (424) z dnia 20.08.2016
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opublikowano stanowisko Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów
NOWE STANOWISKO KOMITETU W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 28 lipca 2016 r. pod poz. 55 opublikowano uchwałę nr 5/2016 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia stanowiska (...)
str. 4
2.
Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości "Środki trwałe"
Komitet Standardów Rachunkowości udostępnił do publicznej dyskusji projekt Krajowego Standardu Rachunkowości "Środki trwałe". Projekt ten dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl w zakładce Działalność/Rachunkowość/Komitet (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Uproszczenia w rachunkowości spółki z o.o.
Jesteśmy małą spółką z o.o. (suma aktywów: 14,8 mln zł, przychody: 2,5 mln zł, zatrudnienie: 18 osób). Nie mamy jednak zgody organu zatwierdzającego na sporządzanie (...)
str. 6
1.
Definicja jednostek małych
Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1333) wprowadziła nową kategorię jednostek - (...)
str. 6
2.
Uproszczenia stosowane przez jednostki o niewielkich rozmiarach
Jak wynika z informacji zawartych w pytaniu spółka (niebędąca bankiem) nie spełnia powyższych kryteriów (nie posiada pozytywnej decyzji organu zatwierdzającego). Dlatego też nie może stosować (...)
str. 7
3.
Rezerwy na urlopy wypoczynkowe i nagrody jubileuszowe w jednostkach o niewielkich rozmiarach
Jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, (...)
str. 7
4.
Stosowanie amortyzacji bilansowej dla celów podatkowych
Ustawa o rachunkowości w art. 32 stanowi, iż odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na (...)
str. 8
1.
Należności przysługujące pracownikom z tytułu podróży służbowych
Jakie należności przysługują pracownikowi, który na polecenie pracodawcy odbędzie podróż służbową? W świetle art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks (...)
str. 9
2.
Należności wypłacone pracownikowi w wysokości wyższej niż określa rozporządzenie w sprawie podróży służbowych
Czy należności z tytułu podróży służbowej, wypłacone pracownikowi ponad limit określony przepisami rozporządzenia w sprawie podróży służbowych, podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu? Diety i inne należności (...)
str. 11
3.
Zaliczka na pokrycie niezbędnych kosztów podróży służbowej
Czy pracodawca zobowiązany jest do wypłaty pracownikowi zaliczki na pokrycie niezbędnych kosztów krajowej podróży służbowej? Pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty pracownikowi zaliczki na pokrycie (...)
str. 12
4.
Dokumentowanie wydatków związanych z delegacją
Na podstawie jakich dokumentów można rozliczyć koszty podróży służbowej? Rozliczenia kosztów związanych z podróżą służbową pracownik dokonuje nie później niż w terminie 14 dni od (...)
str. 12
5.
Ewidencja księgowa kosztów poniesionych w ramach podróży służbowej
W którym momencie i w ciężar jakiego konta zaksięgować koszty związane z podróżą służbową pracownika? Dla celów bilansowych koszty poniesione w ramach podróży służbowej pracownika (...)
str. 13
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w księgach rachunkowych
Jesteśmy jednostką zarejestrowaną dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Nabyliśmy towar z Francji. Jak ująć ten zakup w księgach rachunkowych i jak wycenić zobowiązanie wyrażone w walucie (...)
str. 16
1.
Wycena i ewidencja księgowa transakcji WNT
Definicja WNT Jak wynika z definicji zawartej w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) rozumie się nabycie prawa do (...)
str. 16
2.
Rozliczenie i ujęcie VAT z tytułu WNT
Jak udokumentować transakcję WNT dla celów VAT? Czy możemy wystawić fakturę wewnętrzną? Udokumentowanie VAT należnego z tytułu WNT Podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów musi z (...)
str. 20
1.
Rozliczenie zakupu środka trwałego ze środków ZFRON
Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Jak zaksięgować zakup środka trwałego sfinansowany ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych? Podstawa prawna utworzenia ZFRON i wydatkowania jego środków (...)
str. 22
2.
Sprzedaż środka trwałego, którego zakup został sfinansowany ze środków ZFRON
W jaki sposób w zakładzie pracy chronionej zaksięgować sprzedaż środka trwałego, którego zakup został sfinansowany ze środków ZFRON? Ewidencja księgowa sprzedaży środka trwałego, którego zakup (...)
str. 25
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Ustalenie stawki amortyzacyjnej dla programu komputerowego
Jaka stawka amortyzacyjna jest odpowiednia do amortyzacji programu komputerowego zaliczonego do wartości niematerialnych i prawnych? W myśl art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o (...)
str. 28
2.
Koszty wewnątrzzakładowego przesunięcia środka trwałego
Jak rozliczyć wydatki poniesione na przeniesienie używanej przez nas maszyny (stanowiącej nasz środek trwały) do naszego drugiego zakładu (oddziału)? Na wydatki te składają się koszty (...)
str. 29
3.
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie ulepszenia środka trwałego
Spółka zaciągnęła kredyt bankowy na sfinansowanie ulepszenia (rozbudowy) środka trwałego. Czy do momentu zakończenia tej rozbudowy odsetki od zaciągniętego kredytu zwiększą wartość początkową ulepszanego środka (...)
str. 30
4.
Zatrzymanie przedmiotu umowy na poczet wynagrodzenia za wykonane na nim prace
Klient zlecił nam naprawę i modernizację swojego środka trwałego. Po pewnym czasie wycofał się z zamówienia i przedmiot usługi zostawił nam na poczet pokrycia kosztów (...)
str. 31
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Ogólne zasady przyporządkowania dokumentów księgowych do właściwych okresów sprawozdawczych
Każdy dowód księgowy jest wprowadzany do ksiąg rachunkowych pod konkretną datą. Data ta wyznacza jednocześnie okres, w którym zdarzenie, udokumentowane tym dowodem, wpływa na koszty, (...)
str. 32
2.
Problemy pojawiające się przy wyznaczaniu daty zapisu księgowego
2.1. Opóźnienia w dostarczeniu dowodów do jednostki Zasadniczo data otrzymania dowodu księgowego nie powinna mieć znaczenia dla ustalenia daty zapisu księgowego. Jednak zdarza się, że (...)
str. 34
2.1.
Opóźnienia w dostarczeniu dowodów do jednostki
Zasadniczo data otrzymania dowodu księgowego nie powinna mieć znaczenia dla ustalenia daty zapisu księgowego. Jednak zdarza się, że jednostka otrzyma obce dowody księgowe (najczęściej dotyczy (...)
str. 34
2.2.
Data technicznego wprowadzenia dokumentów do ksiąg
Dokumenty dotyczące danego miesiąca mogą być wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod koniec tego miesiąca lub w następnym miesiącu - do momentu zamknięcia ksiąg tego miesiąca, (...)
str. 36
2.3.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
Czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się w odniesieniu do kosztów, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych (art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Będą to przykładowo (...)
str. 36
2.4.
Dowody księgowe służące rozliczeniom
Istnieją także inne - oprócz rozliczeń międzyokresowych - operacje rozliczeniowe przeprowadzane w jednostce. Mowa tu głównie o sporządzanych przez jednostkę dowodach rozliczeniowych PK dokumentujących np.: (...)
str. 38
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Objęcie udziałów w zamian za wkład rzeczowy w księgach urzędu gminy
W zamian za wkład rzeczowy w postaci środków trwałych jednostka samorządu terytorialnego (gmina) objęła udziały w spółce z o.o. Jak zaksięgować taką operację w księgach (...)
str. 39
2.
Dochód z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS i podatków w księgach jednostki budżetowej
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Jak rozliczyć w księgach dochód z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek na ubezpieczenia społeczne i płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych (...)
str. 40
2.1.
Wynagrodzenie należne płatnikowi składek ZUS i podatków
Na podstawie art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), płatnikom (...)
str. 40
2.2.
Ewidencja księgowa wynagrodzenia należnego płatnikowi
W księgach rachunkowych zarówno wynagrodzenie należne z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, jak i wynagrodzenie za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem (...)
str. 41
2.3.
Kasowa realizacja dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika
W przypadku prowadzenia przez jednostkę budżetową odrębnych rachunków bankowych do realizacji dochodów i wydatków budżetowych, kasowa realizacja dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika - potrąconego z (...)
str. 42
3.
Zakup publikacji na potrzeby jednego z wydziałów jednostki sektora finansów publicznych
Do jakiego paragrafu wydatków budżetowych zakwalifikować zakup publikacji, w tym różnego rodzaju komentarzy, na potrzeby jednego z wydziałów jednostki sektora finansów publicznych? Wydatki związane z (...)
str. 44
4.
Klasyfikacja budżetowa wkładu własnego
Jesteśmy jednostką budżetową. Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu. Wkładem własnym jest wynagrodzenie kadry kierowniczej. Czy realizacja całości projektu (...)
str. 44
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
VI.
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne dla celów podatkowych a księgi rachunkowe
Jesteśmy małym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (spółką z o.o.). W związku z zakupem środka trwałego skorzystaliśmy z możliwości jednorazowej amortyzacji dla celów podatkowych. (...)
str. 45
1.
Regulacje dotyczące jednorazowej amortyzacji zawarte w przepisach podatkowych
Regulacje dotyczące jednorazowej amortyzacji zawarte są w art. 16k ust. 7-13 updop i art. 22k ust. 7-13 updof. Z przepisów tych wynika, że możliwość stosowania (...)
str. 45
2.
Uproszczona amortyzacja w świetle ustawy o rachunkowości
Przepisy bilansowe nie przewidują przyspieszonych (jednorazowych) odpisów amortyzacyjnych, o jakich mowa w przepisach podatkowych. Zgodnie z art. 32 ustawy o rachunkowości, odpisów amortyzacyjnych od środka (...)
str. 46
3.
Utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy w związku z dokonaniem jednorazowej amortyzacji
Na skutek dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, o którym mowa w przepisach podatkowych, koszty amortyzacji podatkowej będą wyższe od odpisów amortyzacyjnych dokonywanych dla celów bilansowych. Na (...)
str. 47
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Części zamienne w ewidencji księgowej warsztatu samochodowego
Prowadzimy działalność w zakresie napraw pojazdów samochodowych (warsztat samochodowy). Na potrzeby wykonania danej naprawy kupujemy części zamienne i po przywiezieniu ich od dostawcy od razu (...)
str. 49
2.
Kopie dowodów obrotu kasowego
Czy w prowadzonej przez jednostkę kasie powinno się zostawiać kopie dowodów KP i KW? Ustawa o rachunkowości nie zawiera regulacji, które wprost wskazywałyby, w jaki (...)
str. 50
3.
Zakup nieruchomości sfinansowany kapitałem własnym
Wygospodarowany przez spółkę z o.o. zysk przeznaczany był w całości na kapitał zapasowy w celu nabycia środka trwałego. Teraz postanowiliśmy zakupić z tych środków nieruchomość. (...)
str. 50
4.
Udzielanie pożyczek poza systemem bankowym a rezerwy na ryzyko związane z działalnością
Nasza spółka z o.o. zajmuje się m.in. udzielaniem pożyczek poza systemem bankowym. Jedynym udziałowcem jest bank spółdzielczy. Czy jesteśmy zobowiązani, w przypadku tworzenia rezerw, stosować (...)
str. 51
5.
Koszty i przychody związane z montażem sprzedanego wyrobu gotowego
Prowadzimy działalność produkcyjną. Czasami zdarza się, że nabywca wraz z wyrobem gotowym zamawia usługę jego montażu. Świadczy ją wówczas nasz podwykonawca, od którego otrzymujemy fakturę. (...)
str. 51
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Kto powinien sporządzić i zatwierdzić politykę rachunkowości w firmie osoby fizycznej?
Biuro rachunkowe rozpoczęło prowadzenie ksiąg firmy osoby fizycznej, która podlega ustawie o rachunkowości z uwagi na przekroczenie limitu. W przekazanej dokumentacji nie było polityki rachunkowości. (...)
str. 52
2.
Ewidencja księgowa odstępnego płaconego w przypadku cesji leasingu
W przypadku cesji leasingu jednostka przejmująca umowy wypłaca dotychczasowemu korzystającemu tzw. odstępne. Jak ująć takie odstępne w księgach rachunkowych nowego korzystającego? Według definicji zawartej w (...)
str. 53
2.1.
Odstępne przy umowie leasingu uznanego za leasing finansowy
Kwota odstępnego zapłacona w związku z cesją umowy leasingu uznanego za leasing finansowy zwiększy wartość początkową przedmiotu (środka trwałego) przejętego na skutek tej cesji. W (...)
str. 54
2.2.
Odstępne przy umowie leasingu uznanego za leasing operacyjny
Odstępne opłacone przez nowego korzystającego w przypadku cesji umowy leasingu uznanego dla celów bilansowych za leasing operacyjny, wskazane jest rozliczać w czasie do zakończenia umowy, (...)
str. 54
3.
Zamiana walut gromadzonych na rachunkach bankowych
Muszę zapłacić kontrahentowi za fakturę w dolarach. W związku z tym przewalutowałam euro na dolary. Z rachunku walutowego prowadzonego dla euro wypłynęło 10.000 EUR, a (...)
str. 55
4.
Zwrot z urzędu skarbowego nadpłaty podatku dochodowego właściciela
W firmie osoby fizycznej przez cały rok płaciliśmy z rachunku bankowego jednostki miesięczne zaliczki na podatek dochodowy właściciela. W bilansie zmniejszyły one kapitał właściciela. Jak (...)
str. 56
5.
Zaliczki na przyszłe dostawy towarów
Otrzymujemy zaliczki na przyszłe dostawy towarów. Kiedy powinniśmy stosować konto "Zaliczki otrzymane na dostawy", a kiedy "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"? W świetle art. 41 ust. 1 (...)
str. 57
6.
Otrzymana z banku wycena kontraktu terminowego forward
Zawarliśmy kontrakt forward o charakterze rzeczywistym, w oparciu o który, już w kolejnym roku obrotowym, nabędziemy określoną ilość waluty euro. Z banku, z którym mamy (...)
str. 59
7.
Umorzenie podatku od nieruchomości za rok poprzedni wraz z odsetkami
W 2016 r. otrzymaliśmy od gminy decyzję o umorzeniu niezapłaconego w 2015 r. podatku od nieruchomości, który w całości obciążył koszty 2015 r. Jak zaksięgować (...)
str. 60
8.
Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. dokonane po wpisie spółki w KRS
Wspólnicy spółki z o.o. wnieśli wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego tej spółki po wpisie spółki w KRS. Na jakim koncie zaksięgować wniesione wkłady? Wniesienie (...)
str. 61
9.
Wymiana udziałów pomiędzy wspólnikami spółek z o.o.
Trzy osoby fizyczne mają udziały w spółce z o.o. "A" oraz w spółce z o.o. "B". Każdy wspólnik posiada po 1/3 udziałów w spółce "A". (...)
str. 62
10.
Rozwiązanie umowy dzierżawy i korekta zapłaconego z góry czynszu
W 2013 r. zawarliśmy umowę dzierżawy, płacąc z góry czynsz za 5 lat. W czerwcu 2016 r. rozwiązano tę umowę, w związku z czym wystawiona (...)
str. 64
WZORCOWY WYKAZ KONT
(na podstawie: Wzorcowego wykazu kont wydanego w 2008 r. przez Rachunkowość Sp. z o.o. ) Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.