Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 3 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 2.02.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.635 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 5 (413) z dnia 01.03.2016
Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku
Dodatek nr 4
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5
z dnia 01.03.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Niniejszy dodatek poświęcony jest w całości jednemu z elementów sprawozdania finansowego, jakim jest rachunek przepływów pieniężnych. Jest to sprawozdanie bardzo ważne, często niedoceniane ze względu (...)
str. 3
I.
CEL I ZASADY SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1.
Rola rachunku przepływów pieniężnych w zarządzaniu firmą
Kluczowym aspektem zarządzania środkami finansowymi jednostki jest posiadanie rzetelnej i wiarygodnej informacji o ich poziomie, źródłach pochodzenia czy głównych kierunkach wydatkowania - wysoka jakość takich (...)
str. 3
2.
Prawne aspekty rachunku przepływów pieniężnych
Swoistą trudność w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych może sprawiać fakt, że przez wiele lat, element ten nie był szczegółowo uregulowany. Główne źródło prawa bilansowego, czyli (...)
str. 3
3.1.
Zasada kasowa, zamiast zasady memoriału
Sporządzanie rachunku przepływów często przysparza wielu trudności ze względu na szczególne zasady z nim związane. Pierwszą, zauważalną różnicą jest odejście od zasady memoriału - obecnej (...)
str. 4
3.2.
Odmienny zakres definicji aktywów finansowych i pieniężnych
Inną istotną kwestią jest odmienny zakres definicji dotyczący poszczególnych pozycji w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych. Przede wszystkim istotna jest definicja aktywów finansowych określona w (...)
str. 5
4.
Sfery działalności w rachunku przepływów pieniężnych
Kolejną problematyczną kwestią przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych jest odmienne niż w rachunku zysków i strat zdefiniowanie sfer działalności przedsiębiorstwa. Rachunek ten nie dzieli się (...)
str. 6
5.
Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Wskazać należy, że rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony dwiema metodami - bezpośrednią bądź pośrednią. Obie metody różnią się jedynie metodologią ustalania przepływów z działalności (...)
str. 7
II.
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
1.
Co należy rozumieć przez działalność operacyjną jednostki?
Pojęcie działalności operacyjnej jednostki gospodarczej w rachunku przepływów pieniężnych nie różni się od analogicznej działalności prezentowanej w rachunku zysków i strat. Normatywnie została ona określona (...)
str. 7
2.
Zalety i wady stosowania metody bezpośredniej i pośredniej
Metoda bezpośrednia Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią, tzn. przez zestawienie przeciwstawnych strumieni pieniężnych, wydaje się metodą łatwiejszą, szczególnie dla osób nieposiadających doświadczenia w rozpoznawaniu (...)
str. 8
3.
Sprzedaż i inne wpływy z działalności operacyjnej w metodzie bezpośredniej
Jednym z najistotniejszych dla funkcjonowania jednostki aspektów jest fakt osiągania przez nią, gotówki z działalności operacyjnej. Generowanie nadwyżki pieniężnej z podstawowej działalności to jeden z (...)
str. 10
4.
Wydatki dotyczące działalności operacyjnej w metodzie bezpośredniej
Po drugiej stronie przepływów z działalności operacyjnej wykazuje się wydatki w podziale na: 1) dostawy i usługi - w tej pozycji grupuje się wydatki na (...)
str. 11
5.
Korekty wyniku finansowego o pozycje niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych w metodzie pośredniej
5.1.
Korekta wyniku finansowego o wartość amortyzacji
Powszechnie wiadomo, że główną różnicą pomiędzy zyskiem netto a przepływem pieniężnym są te kategorie kosztów, które nie generują wydatków. Spośród tych kosztów, najistotniejszym jest amortyzacja, (...)
str. 13
5.2.
Korekta zysków (strat) z tytułu różnic kursowych
W Polsce obowiązuje zasada swobody obrotu dewizowego. Oznacza to, że polskie jednostki mają prawo wyrażania i rozliczania w walucie obcej rozrachunków wynikających zarówno z transakcji (...)
str. 14
5.3.
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Odsetki i dywidendy otrzymane Generalnie posiadanie aktywów finansowych, np. w postaci papierów wartościowych czy udzielonych pożyczek, pozwala jednostce na uzyskanie przychodów z tytułu odsetek - (...)
str. 17
5.4.
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zakres korekty Korekta dotycząca działalności inwestycyjnej, obejmuje swoim zakresem nabywanie lub zbywanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych inwestycji (w tym w nieruchomości (...)
str. 18
5.5.
Zmiana stanu rezerw
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem i niepewnością, co niekiedy nie pozwala na jednoznaczne wskazanie okresu czy wartości aktywów koniecznych do wykorzystania przy regulowaniu (...)
str. 21
5.6.
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Istnienie rozliczeń międzyokresowych w sprawozdaniu finansowym wynika z zastosowania zasady współmierności przychodów i kosztów. Jest ona przywołana w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości. (...)
str. 23
5.7.
Korekty zmiany stanu należności i zobowiązań
Zmiana stanu należności Pojęcie należności nie zostało zdefiniowane w ustawie o rachunkowości. Powszechnie przyjmuje się jednak, że należności to powstałe wskutek przeszłych zdarzeń, przysługujące jednostce (...)
str. 27
5.8.
Zmiana stanu zapasów i inne korekty działalności operacyjnej
Zmiana stanu zapasów Prezentacja zapasów w bilansie oznacza, że jednostka na dzień bilansowy posiada pochodzące z zakupów materiały do przetworzenia lub gotowe do sprzedaży towary, (...)
str. 32
III.
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
1.
Co należy rozumieć przez działalność inwestycyjną jednostki?
Kolejną, po działalności operacyjnej, sferą działalności jednostki prezentowaną w rachunku przepływów pieniężnych jest działalność inwestycyjna, inaczej zwana działalnością lokacyjną. Swoim zakresem obejmuje ona nabywanie lub (...)
str. 36
2.
Wpływy z działalności inwestycyjnej
Wpływy z działalności inwestycyjnej to kwoty, które jednostka uzyskała ze spieniężenia określonych aktywów bądź korzyści, które inwestycyjny składnik majątku ze sobą niesie. Podział tych korzyści (...)
str. 38
3.
Wydatki z działalności inwestycyjnej
Wydatki na działalność inwestycyjną generalnie dotyczą kierunków lokowania środków pieniężnych na cele inwestycyjne. Zakres poszczególnych pozycji w porównaniu do ujawnień wpływów jest zbliżony, niemniej jednak (...)
str. 41
IV.
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
1.
Co należy rozumieć przez działalność finansową jednostki?
W bilansie jednostki, obok składników majątku przez nią wykorzystywanych w działalności gospodarczej wykazuje się źródła ich finansowania. Dzielą się one na wewnętrzne (wniesione przez właścicieli (...)
str. 43
2.
Wpływy z działalności finansowej
Wpływy z działalności finansowej oznaczają, że jednostka pozyskała dodatkowe źródła finansowania, które może przeznaczyć na pokrycie niedoborów pieniężnych związanych z działalnością operacyjną, na inwestycje lub (...)
str. 44
3.
Wydatki z działalności finansowej
Po stronie wydatków z działalności finansowej wykazuje się środki pieniężne poniesione na zwrot źródeł finansowania oraz wynagrodzenie jakie podmiot będący dawcą kapitału otrzymuje w zamian (...)
str. 46
V.
INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1.
Minimalny zakres dodatkowych informacji i objaśnień do rachunku przepływów pieniężnych
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych samo w sobie niesie dużą wartość poznawczą. Można z niego bowiem wyczytać informacje o źródłach pochodzenia i kierunkach wydatkowania środków pieniężnych (...)
str. 48
2.
Objaśnienie struktury środków pieniężnych
Już pierwszy zakres ujawnień jest w praktyce gospodarczej różnie interpretowany. Jest tak dlatego, że różnorodnie może być rozumiana prezentacja struktury (określenie ustawowe) czy zakresu (określenie (...)
str. 48
3.
Uzgodnienie przepływów z działalności operacyjnej ustalonych metodą bezpośrednią i pośrednią
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej mogą być sporządzane metodą pośrednią bądź metodą bezpośrednią. W przypadku gdy jednostka zdecydowała się na prezentację przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią, (...)
str. 51
4.
Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych
Przy sporządzeniu rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią, wykorzystuje się w pozycjach korekt wyniku finansowego zmiany określonych pozycji bilansowych. Niejednokrotnie pomiędzy wartościami wykazywanymi w rachunku przepływów (...)
str. 51
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.