Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 2 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 189.102 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 9 (417) z dnia 01.05.2016
Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Dodatek nr 7
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9
z dnia 01.05.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PODSTAWOWE OPERACJE NA RACHUNKU WALUTOWYM
1.
Wyciąg z przepisów ustawy o rachunkowości dotyczących transakcji w walutach obcych
Dla celów bilansowych kwestie związane ze sposobem ujęcia oraz rozliczenia transakcji wyrażonych w walutach obcych uregulowane zostały w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. (...)
str. 3
2.
Wpływ należności w walutach obcych
W przypadku wpływu należności na rachunek walutowy nie można mówić o faktycznym kursie, który miałby służyć do wyceny tej operacji, gdyż nie została dokonana wymiana środków pieniężnych (...)
str. 4
3.
Zakup waluty obcej w banku lub kantorze
Wpływ na rachunek walutowy środków pieniężnych pochodzących z zakupu wycenia się po kursie faktycznie zastosowanym (por. art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości), np. po kursie sprzedaży banku/kantoru, (...)
str. 5
4.
Odsetki doliczone przez bank do rachunku walutowego
Doliczone przez bank do rachunku walutowego odsetki zwiększają stan środków pieniężnych na tym rachunku i równocześnie drugostronnie zalicza się je do przychodów finansowych. Księguje się (...)
str. 5
5.
Spłata zobowiązań wyrażonych w walucie obcej
Wypływ środków z rachunku walutowego z tytułu zapłaty zobowiązania wycenia się po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wypływu. Ma tutaj zastosowanie (...)
str. 6
6.
Rozchód środków z rachunku walutowego z tytułu ich sprzedaży
Jeśli waluta obca rozchodowana z rachunku walutowego jest sprzedawana w kantorze (banku), to istnieje kurs faktycznie zastosowany, według którego należy wycenić rozchód takiej waluty. W tym przypadku ma (...)
str. 8
7.
Przekazanie waluty obcej z rachunku walutowego do kasy walutowej
Zarówno wpływ waluty obcej na rachunek walutowy, jak i jej wypływ zasadniczo przelicza się na złote, gdy podmiot gospodarczy uzyska walutę obcą "z zewnątrz" (m.in. gdy (...)
str. 8
II.
ROZLICZANIE TRANSAKCJI WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH
1.
Zakup środka trwałego od kontrahenta z Unii Europejskiej poprzedzony zaliczką
Spółka z o.o. podpisała umowę z kontrahentem z UE na dostawę maszyny produkcyjnej (bez usługi montażu). Według umowy spółka jest zobowiązana do wpłaty 40% zaliczki w walucie obcej. Pozostała (...)
str. 9
1.1.
Wycena zobowiązania w walucie obcej oraz rozchodu środków pieniężnych tytułem zapłaty zaliczki
Zasady przeliczania wartości wyrażonych w walucie obcej dla celów bilansowych zawiera art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Na podstawie tego przepisu, należności i zobowiązania w walutach obcych wprowadza się do (...)
str. 9
1.2.
Przyjęcie środka trwałego do używania i rozliczenie różnic kursowych
Przykład I. Założenia: Jednostka zamówiła u kontrahenta z UE (w ramach WNT) maszynę produkcyjną, niewymagającą montażu, o wartości: 120.000 EUR. Zgodnie z umową przed dostawą wpłaciła 40% zaliczki.   Według (...)
str. 10
2.
Zaliczka otrzymana w walucie obcej na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
Na nasz rachunek walutowy wpłynęła zaliczka na poczet WDT od kontrahenta unijnego. Czy mamy obowiązek wystawić do tej zaliczki fakturę? Czy w sytuacji, gdy nie będzie (...)
str. 12
3.
Zaliczka otrzymana w walucie obcej na dostawę krajową towarów
Odbiorca krajowy wpłacił na nasz rachunek walutowy zaliczkę na dostawę towarów w euro. Po dokonaniu dostawy wystawiliśmy fakturę na różnicę pomiędzy wartością sprzedaży a kwotą otrzymanej zaliczki. (...)
str. 13
4.
Faktura otrzymana od kontrahenta zagranicznego w złotówkach, a opłacona w walucie obcej
Spółka z o.o. zawarła umowę z kontrahentem zagranicznym na zakup usług. Sprzedawca - zgodnie z umową - wystawia spółce faktury w złotych polskich. Faktury te spółka reguluje w euro. Do (...)
str. 16
5.
Opłata za przelew zagraniczny potrącona z kwoty należności
Na nasze konto walutowe wpłynęła należność od kontrahenta pomniejszona o prowizję banku zagranicznego. Jak to zaksięgować? Generalnie koszty prowizji bankowych (wyjątek stanowią prowizje od kredytów), również (...)
str. 17
6.
Leasing w walucie obcej podatkowo - operacyjny, a bilansowo - finansowy
Zawarliśmy umowę leasingu podatkowo - operacyjnego, a bilansowo - finansowego w walucie obcej. W umowie określono wartość ofertową w polskich złotych i w tej wartości przyjęliśmy środek trwały do ewidencji. Faktury (...)
str. 19
6.1.
Różnice w ujęciu przedmiotu leasingu dla celów bilansowych i podatkowych
Z podatkowego punktu widzenia pytająca jednostka zawarła umowę tzw. leasingu operacyjnego, tj. umowę o cechach wskazanych w art. 17b-17e updop i odpowiednio w art. 23b-23e updof. W świetle przepisów podatkowych środek trwały będący (...)
str. 19
6.2.
Wycena leasingu finansowego w walucie obcej dla celów bilansowych
Początkowa wycena leasingu Szczegółowe zasady wyceny i ujęcia w księgach skutków zawarcia umów leasingu określa Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR nr 5). Jeżeli umowa leasingu (...)
str. 20
6.3.
Rozliczenie leasingu finansowego w walucie obcej na przykładzie liczbowym
Przykład I. Założenia: W lutym 2016 r. jednostka zawarła na 4 lata umowę leasingu finansowego - bilansowo, a operacyjnego - podatkowo. Umowa przewiduje, że rozrachunki i zapłata z jej tytułu (...)
str. 21
7.1.
Kurs do przeliczenia na złote kosztów zagranicznej podróży służbowej dla celów bilansowych i podatkowych
Pracownik odbył zagraniczną podróż służbową. W rozliczeniu tej podróży przedstawił rachunki wystawione w walucie obcej. Według jakiego kursu przeliczyć koszty tej podróży dla celów bilansowych i podatkowych? Koszty (...)
str. 23
7.2.
Ewidencja i rozliczenie wydatków służbowych uregulowanych przez pracownika firmową kartą płatniczą
Nasi pracownicy posiadają karty płatnicze, którymi regulują różne zobowiązania pieniężne podczas zagranicznych podróży służbowych. Na jakich kontach rozliczać przeprowadzone transakcje? Data obciążenia bankowego rachunku bieżącego (...)
str. 23
8.
Pożyczka zaciągnięta w walucie obcej
Spółka zaciągnęła pożyczkę w walucie obcej (w euro). Zgodnie z umową pożyczka została przelana na rachunek bankowy prowadzony w euro. Spłata pożyczki ma nastąpić w euro. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych (...)
str. 25
8.1.
Ujęcie oraz wycena w księgach rachunkowych kwoty otrzymanej pożyczki
W księgach rachunkowych, w ciągu roku, zobowiązania (tutaj: z tytułu pożyczki) wykazuje się w wartości nominalnej (art. 28 ust. 11 ustawy o rachunkowości), natomiast na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej (...)
str. 25
8.2.
Ewidencja odsetek od pożyczki w zależności od celu na jaki została wykorzystana
Sposób ewidencji odsetek od pożyczki uzależniony jest od celu, na jaki wykorzystano tę pożyczkę. W sytuacji gdy środki finansowe pozyskane w ramach pożyczki przeznaczone zostały na finansowanie (...)
str. 26
8.3.
Różnice kursowe powstałe w momencie spłaty pożyczki wraz z odsetkami
Z analizy treści art. 30 ust. 2 pkt 2 oraz art. 35 ust. 8 ustawy o rachunkowości wynika, że jeśli spłata pożyczki następuje z własnego rachunku walutowego, to dla celów bilansowych jednostka może (...)
str. 27
III.
WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH NA DZIEŃ BILANSOWY
1.
Zasady wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Zasady wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy określa art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Przepis ten stanowi, iż składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą (...)
str. 28
2.
Ujęcie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Jednostki, które posiadają aktywa lub pasywa w walucie obcej (np. należności, zobowiązania, środki pieniężne zgromadzone na rachunku walutowym lub w kasie walutowej), są zobowiązane dokonać ich wyceny (...)
str. 29
3.1.
Sposoby rozliczenia w księgach następnego roku różnic kursowych ujętych na dzień bilansowy
Sposób rozliczenia ujętych na dzień bilansowy różnic kursowych z wyceny bilansowej w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego nie jest uregulowany przepisami ustawy o rachunkowości. Można wymienić następujące sposoby (...)
str. 30
3.2.
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej na przykładzie różnic powstałych na rozrachunkach
Storno różnic kursowych pod datą 1 stycznia, ustalonych na rozrachunkach na koniec roku obrotowego Stosując tę metodę rozliczania różnic kursowych jednostka na dzień 1 stycznia (...)
str. 31
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.