Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 3 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 2.02.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.635 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 7 (415) z dnia 01.04.2016
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 7 (415) z dnia 01.04.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ważne terminy w kwietniu 2016 r.
Do tego dnia należy ostatecznie zamknąć księgi rachunkowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2015 r. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostek budżetowych (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Rabat dotyczący towarów sprzedanych i pozostających w magazynie
Otrzymujemy dużo rabatów potransakcyjnych dotyczących towarów, które na dzień przyznania rabatu są jeszcze w magazynie. Dotychczas zmienialiśmy cenę w magazynie towarów niesprzedanych oraz korygowaliśmy koszt towarów sprzedanych (...)
str. 6
1.
Korekta kosztów podatkowych o wartość otrzymanego rabatu
Od 1 stycznia 2016 r. moment dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem faktury korygującej został określony w ustawach o podatku dochodowym. W świetle przepisów art. 15 ust. 4i updop i art. 22 (...)
str. 6
2.
Zmniejszenie wartości zapasów i korekta kosztów sprzedaży dla celów bilansowych
Zmiana przepisów ustaw o podatku dochodowym nie wpływa na moment ujęcia faktury korygującej w księgach rachunkowych. Rabat, o którym mowa w pytaniu, powoduje u nabywcy obniżenie ceny nabycia (zakupu) towarów. (...)
str. 7
3.
Rozliczenie rabatu na przełomie roku
Przepisy ustawy o rachunkowości nie regulują odrębnie kwestii rozliczania korekty kosztów dotyczącej poprzednich lat obrotowych. W świetle art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wynik na działalności operacyjnej obejmuje m.in. (...)
str. 7
II.
Skutki likwidacji spółki z o.o. w księgach udziałowca
W 2015 r. likwidacji uległa spółka z o.o., w której posiadaliśmy udziały (wykreślenie z rejestru w lipcu 2015 r.). W wyniku podziału majątku zlikwidowanej spółki otrzymaliśmy środki pieniężne, których wartość była niższa od (...)
str. 9
1.
Moment wyksięgowania udziałów likwidowanej spółki
Jeżeli likwidacja spółki z o.o., w której jednostka posiadała udziały, nastąpiła w 2015 r., to w tym też roku jednostka powinna wyksięgować z ewidencji bilansowej posiadane udziały. Nie powinna ich wartości (...)
str. 9
2.
Wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki
W przypadku likwidacji spółki z o.o., majątek spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów (art. 286 § 2 K.s.h.). Oznacza to, (...)
str. 10
3.
Prezentacja w rachunku zysków i strat wyniku z tytułu rozchodu aktywów finansowych
Zarówno zakończenie likwidacji spółki z o.o., w której jednostka posiadała udziały, jak i podział majątku oraz wpływ środków pieniężnych z tego tytułu na konto pytającej jednostki miały miejsce w 2015 r. (...)
str. 11
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Odpady poprodukcyjne powstające w jednostce handlowo-usługowej
Spółka prowadząca sprzedaż towarów z metali nieżelaznych oraz skup złomu planuje udostępnić nabywcom nową usługę, tj. cięcie laserowe towarów. Ewidencję kosztów spółka prowadzi na kontach zespołu (...)
str. 13
1.
Przyjęcie odpadów poprodukcyjnych do magazynu towarów
Odpady poprodukcyjne, jako rzeczowe składniki aktywów obrotowych, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, podlegają wycenie według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od (...)
str. 13
2.
Sprzedaż odpadów poprodukcyjnych jako złomu
Przychód ze sprzedaży złomu zaliczonego do towarów można ująć w księgach rachunkowych na koncie 73-0 "Sprzedaż towarów", zapisem:       - Wn konto 20 "Rozrachunki (...)
str. 14
1.
Zużycie towarów na własne potrzeby administracyjne
Prowadzimy działalność handlową. Jakich księgowań dokonać w przypadku zużycia towarów handlowych na własne potrzeby administracyjne (biurowe)? W przypadku zużycia towarów handlowych na własne potrzeby administracyjne (biurowe), wartością (...)
str. 16
2.
Materiały wydane na potrzeby związane z utrzymaniem obiektów socjalnych
Posiadamy ośrodek wczasowy będący zakładowym obiektem socjalnym. Jakich zapisów dokonać w przypadku wydania z magazynu materiałów potrzebnych do utrzymania tego obiektu? Ewidencję kosztów prowadzimy na kontach zespołu (...)
str. 18
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Korekta zapisów księgowych dotyczących lat ubiegłych w związku z błędnym ujęciem środka trwałego
W ubiegłym roku błędnie zaksięgowałam zakup środka trwałego. Jego wartość ujęłam w koszty, zamiast zaliczyć do środków trwałych. Jak skorygować takie zapisy? Według prawa bilansowego, przez środki (...)
str. 20
2.
Aktywa jednostki przekazane kontrahentowi w celu wykonania zamówienia
Jesteśmy firmą prywatną (osoba fizyczna). Zakupiliśmy na podstawie faktury formy służące do produkcji naszych wyrobów (niektóre zakupiono w latach ubiegłych). Wartością tych form, w momencie zakupu obciążyliśmy (...)
str. 21
3.
Okres amortyzacji ulepszenia w obcym środku trwałym
Dokonaliśmy remontu dzierżawionego przez nas obiektu sportowego. Poniesione na ten remont nakłady stanowią u nas ulepszenie w obcym środku trwałym. Przez jaki okres amortyzować ulepszenie w obcym środku (...)
str. 22
4.
Rezygnacja z zakupu środka trwałego i zwrot wpłaconej wcześniej zaliczki
W styczniu 2016 r. wpłaciliśmy na rzecz dostawcy zaliczkę na poczet zakupu środka trwałego i otrzymaliśmy fakturę potwierdzającą jej wpłatę. W marcu 2016 r. zrezygnowaliśmy z zakupu tego środka trwałego. Jak (...)
str. 23
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Termin rozliczenia wyniku finansowego w świetle ustawy o rachunkowości
W świetle ustawy o rachunkowości, podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ (...)
str. 24
2.
Zasady podziału lub pokrycia wyniku finansowego w spółkach kapitałowych
W spółkach kapitałowych (tzn. w spółkach z o.o. i akcyjnych) podziałowi lub pokryciu podlega wynik finansowy netto, czyli różnica pomiędzy wynikiem finansowym brutto a obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego. W tego typu (...)
str. 25
3.
Podział zysku i pokrycie straty w przedsiębiorstwach osób fizycznych oraz w spółkach osobowych i cywilnych
W przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz w spółkach osobowych i cywilnych dokonuje się podziału lub pokrycia wyniku finansowego brutto (z wyłączeniem spółki komandytowo-akcyjnej, która jest podatnikiem podatku dochodowego (...)
str. 26
4.
Ewidencja księgowa operacji związanych z rozliczeniem wyniku finansowego na przykładach
Sposób rozdysponowania (podziału) zysku Konto Wn Ma 1. Wypłata zysku (dywidendy) wspólnikom (akcjonariuszom) i właścicielom 82 24 2. Podwyższenie kapitału podstawowego (nie dotyczy spółek z o.o., akcyjnych (...)
str. 28
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Pomoce dydaktyczne otrzymane w formie darowizny
Przedszkole (jednostka budżetowa) otrzymało nieodpłatnie gry planszowe, które będą wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne. Jak zaksięgować taką darowiznę? Sposób ewidencji otrzymanych nieodpłatnie pomocy dydaktycznych zależeć będzie (...)
str. 32
2.
Ewidencja faktur za leki i usługi telekomunikacyjne w księgach samorządowej jednostki budżetowej
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (domem pomocy społecznej). Na jakich kontach księgowych powinniśmy ująć fakturę za leki? Na fakturze jest wykazana kwota do wysokości limitu i powyżej (...)
str. 33
3.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawozdawczości budżetowej
Co miesiąc do gminy (urzędu miasta) wpływają dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych pobierane przez urzędy skarbowe. Jak wykazywać te dochody w sprawozdaniach budżetowych (...)
str. 35
4.
Zakup i montaż szlabanu elektronicznego w jednostce budżetowej
Na parkingu należącym do jednostki budżetowej zamontowano szlaban elektroniczny. W skład tego urządzenia wchodzą też piloty. Piloty będą odpłatnie przekazane pracownikom jednostki. Szlaban będzie trwale związany (...)
str. 38
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Rozliczenie kwoty dotacji w świetle przepisów bilansowych
Spółka z o.o. sprzedała środek trwały, którego zakup był w 60% sfinansowany dotacją. Na dzień sprzedaży na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów pozostało nierozliczone saldo. Jak je rozliczyć (...)
str. 40
2.
Konsekwencje podatkowe sprzedaży środka trwałego, częściowo sfinansowanego dotacją
Czy w momencie sprzedaży środka trwałego nie w pełni zamortyzowanego, którego zakup częściowo został sfinansowany dotacją, kosztem uzyskania przychodu w spółce z o.o. będzie cała niezamortyzowana wartość środka trwałego, (...)
str. 42
3.
Wynik ze sprzedaży środka trwałego, którego zakup sfinansowano dotacją, na przykładzie liczbowym
Przykład I. Założenia: W marcu 2016 r. jednostka sprzedała środek trwały, na zakup którego otrzymała dotację. Faktura sprzedaży środka trwałego opiewała na kwotę brutto: 92.250 zł (w tym VAT: (...)
str. 43
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Przyjęcie przez księgowego odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Główna księgowa naszej spółki potwierdziła przyjęcie odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Czy w takiej sytuacji kierownik spółki jest zwolniony z odpowiedzialności za rachunkowość? Nie. Powierzenie odpowiedzialności (...)
str. 44
2.
Przeznaczenie kapitału zapasowego spółki jawnej na wypłatę dla wspólników
Spółka jawna posiada kapitał zapasowy utworzony z zysków za ubiegłe lata. Czy można przeznaczyć ten kapitału na wypłatę zysku dla wspólników? Jak udokumentować i zaksięgować taką operację? (...)
str. 44
3.
Sprzedaż majątku trwałego przed końcem okresu ubezpieczenia
Sprzedaliśmy budynek stanowiący nasz środek trwały. Sprzedaż nastąpiła przed końcem okresu ubezpieczenia tego budynku. Co zrobić z nierozliczonymi kosztami ubezpieczenia tego budynku znajdującymi się na koncie (...)
str. 45
4.
Prowizja za podwyższenie limitu kredytu w rachunku bieżącym
Posiadamy w banku kredyt w rachunku bieżącym. Za podwyższenie limitu, do wysokości którego możemy się zadłużać, bank pobrał z tego rachunku prowizję. Jak zaksięgować taką prowizję? Prowizję za (...)
str. 46
5.
Koszty przejazdu pracownika na okresowe badania lekarskie
Na okresowe badania lekarskie pracownicy muszą jechać do innej miejscowości. W ciężar jakiego konta zaksięgować zwrot kosztów takiego przejazdu? W świetle art. 229 § 3 Kodeksu pracy, okresowe i kontrolne (...)
str. 46
6.
Wynagrodzenie za pośrednictwo w ubieganiu się o zwrot podatku od wartości dodanej
Za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy (posiadającej siedzibę poza terytorium Polski) ubiegamy się o zwrot zagranicznego podatku z tytułu zakupu paliwa w kraju UE. Firma ta obciąża nas wynagrodzeniem z tytułu (...)
str. 47
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Od kiedy stosować zmiany w ustawie o rachunkowości, jeśli okres sprawozdawczy jest inny niż rok kalendarzowy?
Okresem sprawozdawczym jednostki jest okres od października do września. Czy w tej sytuacji zmienione przepisy ustawy o rachunkowości obligatoryjnie należy zastosować do sprawozdania finansowego sporządzanego na 30 (...)
str. 48
2.
Ujawnienie w informacji dodatkowej danych o zabezpieczeniach kredytu inwestycyjnego
Spółka posiada kredyt inwestycyjny, którego zabezpieczeniem są weksel in blanco, hipoteki i cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Czy tego typu zabezpieczenia wykazuje się w informacji dodatkowej jako zobowiązania (...)
str. 48
3.
Braki towarów powstałe na skutek błędów przy ewidencji rozchodu towarów
W trakcie inwentaryzacji magazynu przeprowadzanej na 31.12.2015 r. stwierdzono niedobór towarów. W styczniu okazało się, że brakujący towar znajduje się u klienta i został w (...)
str. 49
4.
Jak wyksięgować wpłaconą przedpłatę, której nie można odzyskać?
Spółka z o.o. nabywa surowiec do produkcji od kontrahenta zagranicznego (z Ukrainy). Podstawą otrzymania zamówionego towaru jest dokonanie przedpłaty na podstawie faktury proforma. Ostateczne rozliczenie następuje po (...)
str. 52
5.
Ewidencja faktur zakupu i wynikającego z nich VAT przy częściowym odliczaniu tego podatku
Jak powinna wyglądać dekretacja faktur, z których VAT nie może być odliczony ze względu na zastosowanie prewspółczynnika oraz współczynnika z art. 90 ustawy o VAT (działalność opodatkowana i zwolniona)? Na (...)
str. 53
6.
Przychód ustalony na dzień bilansowy z tytułu niezakończonej usługi budowlanej
Jesteśmy firmą budowlaną. W październiku 2015 r. podpisaliśmy długoterminową umowę na budowę obiektu. Na dzień bilansowy mamy problem z wyceną tej usługi budowlanej. Nie możemy ustalić stopnia jej (...)
str. 55
7.
Sprzedaż materiałów odniesionych w momencie nabycia bezpośrednio w ciężar kosztów
Wartość zakupionych materiałów odnosimy bezpośrednio po zakupie w ciężar kosztów zużycia materiałów i dalej na konta zespołu 5. Materiały te są czasami odprzedawane. Jak zaksięgować taką sprzedaż? (...)
str. 56
8.
Wycena i ewidencja wyrobów przy uproszczonej ewidencji kosztów
Zajmujemy się produkcją wędlin i sprzedażą swoich wyrobów oraz mięsa. Wartość wyrobów odnosimy bezpośrednio w koszty w momencie wytworzenia. Koszty ewidencjonujemy wyłącznie na kontach zespołu (...)
str. 57
9.
Jak rozliczyć środki pobrane przez właściciela z konta spółki z o.o.?
Właściciel spółki z o.o. w latach 2012-2013 przelał z konta bankowego spółki na swoje prywatne konto znaczną kwotę. Ta operacja została zaksięgowana na koncie "Rozrachunki z właścicielem". W bilansie do (...)
str. 60
10.
Niepotwierdzona nadpłata na koncie rozrachunkowym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
W naszej firmie wystąpiły salda nadpłat na kontach rozrachunków z ZUS, których nie możemy wyjaśnić. Uzyskaliśmy informację z ZUS, że konto wykazuje saldo zerowe. Czy możemy wobec tego (...)
str. 61
11.
Rozliczenie ZFŚS, gdy roszczenie o przekazanie środków na rachunek funduszu przedawniło się
Spółka zatrudniająca do 20 pracowników w latach 1994-1998 tworzyła ZFŚS. Potem zrezygnowała z jego tworzenia i zaczęła wypłacać świadczenia urlopowe. Rachunek bankowy funduszu został zlikwidowany ponad 15 lat (...)
str. 62
12.
Wydatki finansowane ze środków ZFRON na zasadzie pomocy de minimis
Zakład pracy chronionej zakupił fotele dla zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Zakup ma być pomocą de minimis. Nie posiadamy jednak rachunku bankowego takiej pomocy. Faktura zostanie zapłacona (...)
str. 63
13.
Jak ustalić kwotę rezerwy na świadczenia pracownicze?
Czy istnieje obowiązek ustalania wysokości rezerw na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników metodą aktuarialną? Czy można utworzyć rezerwę na kwotę faktycznie wyliczoną, w sytuacji gdy (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
(na podstawie: Wzorcowego wykazu kont wydanego w 2008 r. przez Rachunkowość Sp. z o.o. ) Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.