Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 28 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 193.991 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 2 (578) Z DNIA 20.01.2023
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 14 (422) z dnia 20.07.2016
Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Dodatek nr 10
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14
z dnia 20.07.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ROZRACHUNKI Z TYTUŁU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
1.1.
Jakie konta należy utworzyć do rozrachunków z tytułu VAT?
W celu prawidłowego rozliczania podatku naliczonego i należnego oraz sporządzania deklaracji podatkowych ewidencję rozrachunków z tytułu VAT w jednostkach będących czynnymi podatnikami tego podatku zaleca się prowadzić na kontach (...)
str. 3
1.2.
Ewidencja analityczna rozrachunków z tytułu VAT
Wybór kont analitycznych do ewidencji rozrachunków z tytułu VAT zależy od rodzaju i rozmiarów prowadzonej działalności w danej jednostce. Z reguły wystarczy utworzenie do kont syntetycznych 22-1 oraz 22-2 (...)
str. 4
2.
Ewidencja faktur zakupu i wynikającego z nich VAT przy częściowym odliczaniu tego podatku
Jak powinna wyglądać dekretacja faktur, z których VAT nie może być odliczony ze względu na zastosowanie prewspółczynnika oraz współczynnika z art. 90 ustawy o VAT (działalność opodatkowana i zwolniona)? Na (...)
str. 5
2.1.
Zasady proporcjonalnego odliczania VAT
Na podstawie art. 90 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom w odniesieniu do zakupów związanych z działalnością opodatkowaną VAT, natomiast zakupy towarów i usług związane z czynnościami (...)
str. 5
2.2.
Ujęcie w księgach VAT naliczonego niepodlegającego odliczeniu
Niepodlegający odliczeniu VAT jest jednym z elementów ceny nabycia zdefiniowanej w art. 28 ust. 2 i 8 ustawy o rachunkowości. Z przepisów tych wynika bowiem, że cena nabycia to cena zakupu obejmująca (...)
str. 5
3.1.
Definicja małego podatnika dla celów VAT
Pod pojęciem małego podatnika - na mocy art. 2 pkt 25 ustawy o VAT - rozumie się podatnika podatku od towarów i usług: a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą (...)
str. 6
3.2.
Moment powstania obowiązku podatkowego
Mali podatnicy rozliczający VAT metodą kasową wykazują obowiązek podatkowy w VAT według zasad szczególnych. Przy określaniu momentu powstania obowiązku podatkowego do czynności wykonywanych w okresie, w którym podatnik (...)
str. 7
3.3.
Ewidencja VAT należnego i sposób prezentacji w bilansie
Mały podatnik wystawia faktury sprzedaży według zasad ogólnych. Przy czym VAT należny staje się wymagalny dopiero po opłaceniu należności przez odbiorców towarów i usług. Mały podatnik, (...)
str. 7
3.4.
Termin odliczenia VAT naliczonego
Metoda kasowa obowiązuje małego podatnika także przy obniżaniu podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach dostawców. W odniesieniu do małych podatników rozliczających VAT metodą kasową zasady odliczania (...)
str. 10
3.5.
VAT naliczony i jego rozliczenie w księgach i bilansie
W księgach rachunkowych małego podatnika zakup towarów i usług ewidencjonuje się według zasad ogólnych. Otrzymane faktury można ująć zapisem: a) wartość brutto: Wn konto 30, Ma konto (...)
str. 10
4.
Ewidencja towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia
Na potrzeby prowadzonej działalności nabywamy materiały objęte procedurą odwrotnego obciążenia. W jaki sposób zaksięgować związany z tym VAT? Generalnie VAT od sprzedaży towarów lub usług rozlicza sprzedawca. (...)
str. 12
5.
Ulga na złe długi w księgach rachunkowych dłużnika
Nie zapłaciliśmy faktury (zobowiązanie), a minęło już 150 dni od terminu jej płatności. Jak powinniśmy zaksięgować korektę VAT naliczonego? W przypadku gdy dłużnik nie ureguluje należności wynikającej (...)
str. 14
6.
Korekta VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi w księgach rachunkowych wierzyciela
Skorzystaliśmy z tzw. ulgi na złe długi i skorygowaliśmy podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Jak ująć w księgach rachunkowych (...)
str. 14
II.
ROZRACHUNKI Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO
1.
Ewidencja zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w trakcie roku obrotowego
W którym miesiącu należy księgować zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych - w miesiącu, za który są ustalane, czy w miesiącu zapłaty?
str. 15
1.1.
Zasady ustalania i opłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
Co do zasady, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych w trakcie roku podatkowego obliczają i wpłacają na rachunek urzędu skarbowego miesięczne zaliczki na podatek dochodowy w wysokości różnicy (...)
str. 15
1.2.
Moment ujęcia w księgach zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
Mimo iż termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za dany miesiąc przypada w następnym miesiącu, w księgach rachunkowych podatek ten podlega ujęciu w miesiącu, za (...)
str. 16
1.3.
Alternatywny sposób rozliczania uproszczonych zaliczek na podatek
W przypadku zaliczek na podatek dochodowy uiszczanych w formie uproszczonej możliwe jest przyjęcie w polityce rachunkowości jednostki innego sposobu ich ewidencji, tzn. za pośrednictwem konta 65 "Pozostałe rozliczenia (...)
str. 17
2.
Skutki błędnie wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni miesiąc
Przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za maj okazało się, że zaliczka za miesiąc poprzedni została zaniżona. Jak zaksięgować korektę zaliczki? W księgach rachunkowych którego miesiąca (...)
str. 18
3.
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych
W związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego od osób fizycznych korzystamy jako płatnik z przysługującego nam wynagrodzenia ryczałtowego. Jak ująć podatek i wynagrodzenie w księgach rachunkowych? Zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego (...)
str. 19
4.
Na jakie konto odnieść zwrot z urzędu skarbowego niesłusznie zapłaconych odsetek?
W 2015 r. niepotrzebnie zapłaciliśmy odsetki od podatku dochodowego, gdyż nie przekraczały one kwoty 8,70 zł. W 2016 r. wraz ze zwrotem podatku otrzymaliśmy zwrot niesłusznie wpłaconych odsetek. Jak zaksięgować (...)
str. 20
5.
Zaliczki na podatek dochodowy właściciela płacone z firmowego rachunku bankowego
W firmie osoby fizycznej miesięczne zaliczki na podatek dochodowy właściciela opłacane są z rachunku bankowego jednostki. Jak w księgach rachunkowych rozliczyć tę operację? W księgach rachunkowych osób fizycznych nie (...)
str. 21
6.
Nadpłata odsetek od zaległości podatkowej zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Nadpłaciłam odsetki od zaległości podatkowej i złożyłam do urzędu skarbowego wniosek o zaliczenie tej nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Jak to zaksięgować? Podatnicy, u których wystąpiła nadpłata (...)
str. 21
7.
Podatek u źródła potrącany z wynagrodzenia należnego kontrahentowi zagranicznemu
W którym momencie zaewidencjonować w księgach spółki z o.o. potrącenie z kwoty należnej kontrahentowi zagranicznemu podatku u źródła - w momencie zaksięgowania faktury, czy w momencie dokonania zapłaty? Z przepisów art. 26 ust. 1 updop (...)
str. 23
III.
ROZRACHUNKI Z ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1.
Korekta rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorcy
W 2013 r. przy wypłacie wynagrodzenia zleceniodawcy niebędącemu naszym pracownikiem potrąciliśmy wyłącznie składkę zdrowotną. Oświadczył on bowiem, że osiąga minimalne wynagrodzenie z umowy o pracę. W maju 2016 r. otrzymaliśmy z ZUS (...)
str. 24
2.
Spłata zaległości wobec ZUS w ramach układu ratalnego
Kontrola ZUS przeprowadzona w naszej jednostce w 2016 r. wykazała zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za lata 2012-2013. W maju 2016 r. zawarliśmy z ZUS układ ratalny, w którym zadłużenie (...)
str. 25
2.1.
Podstawa prawna rozłożenia zaległości wobec ZUS na raty
W świetle postanowień art. 29 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963), ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie ZUS może (...)
str. 25
2.2.
Ujęcie w księgach spłaty zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną
Zakładając, iż zaległe składki wobec ZUS za lata 2012-2013 ujęte są już w księgach rachunkowych pytającej jednostki i widnieją po stronie Ma konta 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: (...)
str. 25
3.
Różnice groszowe między składką na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą z deklaracji ZUS a listą płac
Na początku maja 2016 r. wypłaciliśmy pracownikowi premię, a na koniec tego miesi1ca wynagrodzenie. Lista płac sporządzona została osobno dla premii i osobno dla wynagrodzenia. Po zsumowaniu składki (...)
str. 27
4.
Jak ująć w księgach zasiłek macierzyński?
Jedna z naszych pracownic urodziła dziecko i obecnie przebywa na zasiłku macierzyńskim. Jak zaksięgować z listy płac zasiłek macierzyński, który jesteśmy zobowiązani wypłacać? Według przepisów ustawy z dnia 25 (...)
str. 28
5.
Prezentacja w bilansie nadpłaty składek ZUS
Na koniec roku na koncie rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych widnieje nadpłata. Jak wykazać taką nadpłatę w bilansie? Nadpłata składek ZUS może powstać w jednostce, która przez pomyłkę (...)
str. 29
IV.
POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE
1.
Podatki i opłaty od zobowiązań budżetowych w ewidencji księgowej
Jakie podatki i opłaty odnosi się w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej? Wśród podatków zaliczanych w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki można wyróżnić podatek od nieruchomości (tj. od (...)
str. 30
2.
Ujęcie wpłat na PFRON w kosztach działalności operacyjnej
W ciężar jakich kosztów księgować wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)? Czy można odnosić je w ciężar kosztów zarządu? Kwoty do obliczenia wpłat na PFRON (...)
str. 32
3.
Przeniesienie na gminę własności rzeczy w zamian za podatki
Przenieśliśmy własność naszej nieruchomości na rzecz gminy za długi. Zaległość podatkowa była niższa od nieumorzonej wartości tej nieruchomości. Jak zaksięgować tę operację? Sposobem na wygaśnięcie (...)
str. 33
4.
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Jako użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej zobowiązany jestem do wnoszenia na rzecz gminy opłat rocznych z tego tytułu. Jak ująć w księgach rachunkowych opłatę za użytkowanie wieczyste wniesioną (...)
str. 34
5.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej
Czy wpływ na rachunek bankowy zwrotu części akcyzy od paliwa rolniczego należy księgować na zmniejszenie kosztów zużycia paliwa, czy na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych? Na (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.