Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 3 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 2.02.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.635 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 3 (411) z dnia 01.02.2016
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 3 (411) z dnia 01.02.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Korekta kosztów z tytułu otrzymanych rabatów w świetle przepisów obowiązujących od 2016 r.
Jesteśmy firmą handlową. Praktycznie wszyscy nasi dostawcy udzielają nam rabatów potransakcyjnych. Od 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące m.in. korygowania kosztów uzyskania przychodów z tytułu (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2015 r.
1.
Ustalenie na dzień bilansowy sald konta ZFŚS oraz rachunku bankowego tego funduszu
W naszej jednostce występuje różnica pomiędzy kontem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) a rachunkiem bankowym tego funduszu. Czy przyczyną powstałej różnicy może być fakt, iż (...)
str. 7
2.
Rezerwy na świadczenia pracownicze uzależnione od stażu pracy – obowiązek tworzenia i ich aktualizacja
Czy każda jednostka zatrudniająca pracowników ma obowiązek tworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze uzależnione od stażu pracy, tj. odprawy emerytalne, rentowe oraz nagrody jubileuszowe? W myśl (...)
str. 10
1.
Wynikowe i bilansowe rozliczanie różnic kursowych z wyceny aktywów i pasywów w walucie obcej
Jednostki, które posiadają aktywa lub pasywa w walucie obcej (np. należności, zobowiązania, środki pieniężne zgromadzone na rachunku walutowym lub w kasie walutowej), są zobowiązane dokonać (...)
str. 15
2.
Praktyczne sposoby rozliczenia w księgach następnego roku różnic kursowych ujętych na dzień bilansowy
Sposób rozliczenia ujętych na dzień bilansowy różnic kursowych z wyceny bilansowej w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego nie jest uregulowany przepisami ustawy o rachunkowości. Można (...)
str. 16
3.
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej na przykładzie różnic powstałych na rozrachunkach
3.1. Storno różnic kursowych pod datą 1 stycznia, ustalonych na rozrachunkach na koniec roku obrotowego Stosując tę metodę rozliczania różnic kursowych jednostka na dzień 1 (...)
str. 18
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Aport do spółki osobowej w księgach spółki i wspólnika
We wrześniu 2015 r. została zawiązana spółka komandytowa w branży deweloperskiej. Wspólnikami spółki są dwie spółki z o.o. "X" i "Y" oraz trzy osoby fizyczne. (...)
str. 22
1.
Ujęcie w księgach składników majątku otrzymanych w formie aportu
Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie określają minimalnej wielkości kapitału spółki komandytowej, co oznacza, że jego wielkość dostosowuje się do potrzeb spółki, wynikających z rozmiarów prowadzonej (...)
str. 22
2.
Wyksięgowanie z ewidencji składnika wniesionego aportem i objęcie udziałów w zysku spółki osobowej
Udziały i akcje w polskich i zagranicznych spółkach kapitałowych, komandytowo-akcyjnych i spółdzielniach oraz wkłady w spółkach jawnych i komandytowych zalicza się zazwyczaj do aktywów finansowych (...)
str. 23
3.
Zasady rozliczania i ewidencji księgowej VAT od aportu
Ewidencja księgowa kwoty VAT u wnoszącego aport Dla celów VAT aport towarów (także nieruchomości) traktowany jest analogicznie jak odpłatna dostawa towarów (o ile wnoszący aport (...)
str. 23
IV.
Wydatki na odzież i obuwie robocze w księgach pracodawcy
Jak ująć w księgach rachunkowych przekazanie pracownikom odzieży i obuwia roboczego? Jak zaksięgować wypłatę pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego?
str. 26
1.
Obowiązek wyposażania pracowników w ubrania robocze
W myśl przepisów art. 2377 § 1 K.p., pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: jeżeli (...)
str. 26
2.
Podstawa prawna wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego
Pracodawca może ustalić wykaz stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników - za ich zgodą - własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa (...)
str. 26
3.
Opodatkowanie i oskładkowanie wartości świadczeń i ekwiwalentów przysługujących na podstawie przepisów bhp
Wartość wydanej odzieży i obuwia roboczego bądź też wypłata ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnych ubrań jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, który jednak nie (...)
str. 27
4.
Ewidencja przekazania pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego
Ze względu na fakt, iż obowiązek wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze wynika z przepisów Kodeksu pracy, wydatki ponoszone na ich zakup wskazane jest (...)
str. 27
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Różne stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej środka trwałego sfinansowanego dotacją
Jak w spółce z o.o. przebiegać powinno księgowanie amortyzacji środka trwałego częściowo sfinansowanego ze środków unijnych, w przypadku gdy stawka amortyzacji bilansowej wynosi 1%, a (...)
str. 30
2.
Ujęcie poniesionych nakładów jako ulepszeń w obcym środku trwałym
Na cele swojej działalności wynajmujemy parking. Niedawno zamontowaliśmy na nim na własny koszt próg zwalniający o wartości ok. 2.500 zł. Czy tego rodzaju zakup zalicza (...)
str. 32
3.
Amortyzacja środków trwałych, których wartość nie przekracza 3.500 zł
Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł, według polityki rachunkowości jednostki, są amortyzowane jednorazowo. Zapis ten nie był jednak przez poprzednią księgową przestrzegany i środki (...)
str. 33
4.
Przyjęcie do używania środków trwałych zakupionych na potrzeby parku technologicznego
W obcym budynku magazynowym prowadzone są prace mające na celu przystosowanie go na potrzeby parku technologicznego. Już teraz zostały zakupione maszyny i urządzenia, które będą (...)
str. 34
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Zasady zaliczania premii do kosztów bilansowych odpowiedniego okresu sprawozdawczego
W ostatnim kwartale 2015 r. spółka podjęła decyzję o wypłacie pracownikom premii uznaniowych zależnych od wyników ich pracy w 2015 r. Przydzielone premie zostały wypłacone (...)
str. 35
2.
Ewidencja premii za 2015 r., wypłaconej w 2016 r. oraz prezentacja w bilansie
Podstawą do zaksięgowania premii za 2015 r. w księgach rachunkowych tego właśnie roku będzie lista płac dotycząca tych premii. Ewidencja księgowa premii rocznej może przebiegać (...)
str. 36
3.
Tworzenie rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na premie kwartalne
Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w jednostce, premia za IV kwartał jest wypłacana po zakończeniu roku obrotowego, tj. w pierwszym kwartale kolejnego roku. Maksymalna wysokość (...)
str. 38
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone w 2015 r., obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.
W trakcie 2015 r. wprowadzono trzy ważne zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów (...)
str. 40
2.
Prezentacja w bilansie środków pieniężnych, które do końca roku nie zostały przekazane do budżetu
Jako jednostka budżetowa zobowiązani jesteśmy do odprowadzania środków pieniężnych z tytułu pobranych dochodów budżetowych na rachunek budżetu. W której pozycji bilansu wykazać środki, które do (...)
str. 42
3.
Książki nabywane przez gminne centrum kultury w celu ich sprzedaży
Książki zakupione przez gminne centrum kultury w celu odsprzedaży odnieśliśmy bezpośrednio w koszty zużycia materiałów (z pominięciem kont zapasów i odchyleń od cen ewidencyjnych). Sprzedaż (...)
str. 43
4.
Materiały promocyjne w postaci spotów reklamowych w ewidencji księgowej jednostki budżetowej
Prowadzimy działalność w formie państwowej jednostki budżetowej. Na potrzeby naszej jednostki są nagrywane spoty reklamowe, które następnie są emitowane w telewizji i radiu. Czy materiały (...)
str. 44
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
VI.
Różnice przejściowe między wartością bilansową i podatkową środków trwałych na przestrzeni lat
Jakie są zasady powstawania różnic przejściowych (ujemnych i dodatnich) w odniesieniu do środków trwałych na przestrzeni kilku lat? Na czym polega ich odwracanie się? Jaki (...)
str. 45
1.
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego przy wykorzystaniu podejścia bilansowego
Księgowe ujęcie odroczonego podatku dochodowego regulują przepisy art. 37 ustawy o rachunkowości. Co istotne, obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego dotyczy wyłącznie osób prawnych, będących podatnikami (...)
str. 45
2.
Ewidencja księgowa i wpływ odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wpływające na wynik finansowy jednostki, ustala się na koniec okresu sprawozdawczego. Nie zachodzi zatem potrzeba ich bieżącego (...)
str. 45
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy odpisy aktualizujące wartość należności wykazuje się w bilansie?
Nie możemy ściągnąć należności od spółki postawionej w stan upadłości. Dlatego też utworzyliśmy odpis aktualizujący tę należność. W jaki sposób ująć saldo konta "Odpisy aktualizujące (...)
str. 52
2.
Czy otrzymaną od banku najemcy gwarancję na pokrycie należności ująć w ewidencji bilansowej?
Nasza firma zażądała od najemcy pomieszczeń gwarancji bankowej na wypadek zwłoki w zapłacie czynszu i otrzymała taką gwarancję. Czy taka gwarancja bankowa podlega u nas (...)
str. 52
3.
Zwrot dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego w samorządowym zakładzie budżetowym
Jako samorządowy zakład budżetowy otrzymujemy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na finansowanie działalności podstawowej. Do końca stycznia zobowiązani byliśmy dokonać zwrotu do budżetu jednostki (...)
str. 53
4.
Kiedy wskazane jest stosowanie konta pozabilansowego "Środki trwałe w likwidacji"?
Spółka z o.o. podjęła decyzję o likwidacji części środków trwałych drogą utylizacji. Ich wartość jest w 100% zamortyzowana. Protokół o przeznaczeniu środków trwałych do likwidacji (...)
str. 54
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Rozliczenie nadwyżki towarów ujawnionej w toku spisu z natury
W wyniku spisu z natury towarów w magazynie ujawniono niedobory i nadwyżki. Dokonaliśmy kompensaty niektórych z nich. Po kompensacie pozostały jeszcze niewielkie (nieznaczące) według nas (...)
str. 54
2.
Kiedy organ zatwierdzający powinien podjąć decyzję o stosowaniu uproszczeń dla jednostek małych?
Jesteśmy spółką z o.o. Spełniamy wymogi odnośnie jednostek małych. W jakiej formie i w jakim terminie organ zatwierdzający powinien podjąć decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania (...)
str. 55
3.
Prezentacja należności krótkoterminowych od jednostek powiązanych w bilansie
Jesteśmy spółką z o.o. spełniającą wymogi dla jednostek małych. W których pozycjach należności krótkoterminowych zarówno w bilansie obowiązującym dotychczas, jak również w nowym bilansie według (...)
str. 56
4.
Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. przez jej wspólnika
Jak zaksięgować sprzedaż udziałów w spółce z o.o. przez jej wspólnika, a następnie nabycie udziałów za gotówkę przez nowego wspólnika? Samo zbycie udziałów przez dotychczasowego (...)
str. 57
5.
Rozliczenie transakcji uregulowanych kartą płatniczą w placówce handlu detalicznego
Prowadzimy sieć sklepów firmowych (detalicznych), w których zamierzamy wprowadzić możliwość regulowania należności kartą płatniczą. Jak wyglądać będzie ewidencja księgowa transakcji regulowanych taką kartą? Czy dla (...)
str. 58
6.
Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – ewidencja zasądzonych odsetek oraz zwrot kosztów sądowych
W grudniu 2015 r. otrzymaliśmy z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Do tej pory dłużnik nie wpłacił jednak należnej nam kwoty. Czy powinniśmy zaksięgować (...)
str. 60
7.
Nadwyżka wartości wniesionego aportu nad wartością nominalną objętych udziałów
Jak w księgach rachunkowych należy ująć nadwyżkę wartości wniesionego wkładu niepieniężnego ponad wartość nominalną udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych oraz w spółce komandytowej? Czy jest (...)
str. 61
8.
Pokrycie straty bilansowej z lat ubiegłych w spółdzielni
Nasza spółdzielnia za rok 2013 i 2014 poniosła stratę. Sprawozdania finansowe za te lata nie zostały zatwierdzone przez walne zgromadzenie. Natomiast za 2015 r. spółdzielnia (...)
str. 62
9.
Rozliczenie zysku ze sprzedaży przy umowie finansowego leasingu zwrotnego
Spółka akcyjna sprzedała budynek w ramach umowy leasingu. Zysk na sprzedaży leasingu stanowi kwotę istotną i został zaksięgowany na uznanie rozliczeń międzyokresowych przychodów. Budynek przyjęto (...)
str. 63
10.
Odzyskanie części wierzytelności na podstawie zawartej ugody
Od 3 lat na koncie rozrachunków spornych figuruje kwota wierzytelności z tytułu dostaw i usług dochodzona na drodze sądowej. W 2015 r. podpisana została z (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
(na podstawie: Wzorcowego wykazu kont wydanego w 2008 r. przez Rachunkowość Sp. z o.o. ) Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.