Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 3 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 2.02.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.635 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 8 (416) z dnia 20.04.2016
Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Dodatek nr 6
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8
z dnia 20.04.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
UPROSZCZENIA W SPRAWOZDAWCZOŚCI PRZEWIDZIANE DLA JEDNOSTEK MIKRO
1.
Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać status jednostki mikro
W przepisach ustawy o rachunkowości od niedawna funkcjonują nowe kategorie jednostek. Jedną z nich jest jednostka mikro. Warto dodać, iż uznanie jednostki za podmiot mikro (...)
str. 3
2.
Postać sprawozdania finansowego jednostki mikro według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości
Formalne możliwości doboru postaci rocznego sprawozdania finansowego przez jednostki mikro Uwzględniając obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości, organy zatwierdzające jednostek mikro mogą podjąć decyzję, że ich (...)
str. 5
3.
Wybrane zagadnienia dotyczące uproszczeń w sprawozdawczości jednostek mikro
3.1.
Możliwość sporządzenia sprawozdania dla jednostek mikro za pierwszy rok obrotowy dłuższy niż 12 m-cy
Czy spółka z o.o., której rok obrotowy rozpoczął się w drugiej połowie 2015 r., a zakończy 31 grudnia 2016 r. (wydłużony pierwszy rok obrotowy), może (...)
str. 9
3.2.
Czy spółka komandytowa może sporządzić sprawozdanie finansowe według wzoru dla jednostek mikro?
Jesteśmy spółką komandytową i prowadzimy działalność od kilku lat. Czy możemy skorzystać z uproszczeń do ustawy o rachunkowości i sporządzić sprawozdanie finansowe według wzoru dla (...)
str. 10
3.3.
Uchwała w sprawie przyjęcia uproszczeń przez jednostkę mikro
Jesteśmy spółką z o.o. spełniającą kryteria dla jednostek mikro. W jakiej formie powinniśmy podjąć decyzję o zastosowaniu uproszczeń w sprawozdawczości? W świetle przepisów ustawy o (...)
str. 10
3.4.
Czy spółka z o.o., będąca jednostką mikro, musi sporządzać sprawozdanie z działalności?
Jako spółka z o.o. co roku sporządzaliśmy sprawozdanie z działalności jednostki. Taki obowiązek nakładały na nas przepisy prawa. Spełniamy warunki określone w prawie bilansowym dla (...)
str. 11
II.
UPROSZCZENIA W SPRAWOZDAWCZOŚCI PRZEWIDZIANE DLA JEDNOSTEK MAŁYCH
1.
Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać status jednostki małej
Jednostkami małymi mogą być jednostki wymienione w art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości po spełnieniu określonych w tym przepisie warunków. Forma prawna jednostki Warunki (...)
str. 12
2.
Postać sprawozdania finansowego jednostki małej według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości
Formalne możliwości doboru postaci rocznego sprawozdania finansowego przez jednostki małe Uwzględniając obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości, organy zatwierdzające jednostek małych mogą podjąć decyzję, że ich (...)
str. 13
3.
Wybrane zagadnienia dotyczące uproszczeń w sprawozdawczości jednostek małych
3.1.
Elementy sprawozdania sporządzanego przez jednostki małe
Jednostki małe mogą m.in. nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Jednocześnie jednostki te mogą spełniać ustawowy obowiązek do poddania badaniu (...)
str. 18
3.2.
Kiedy organ zatwierdzający powinien podjąć decyzję o stosowaniu uproszczeń dla jednostek małych?
Jesteśmy spółką z o.o. Spełniamy wymogi odnośnie jednostek małych. W jakiej formie i w jakim terminie organ zatwierdzający powinien podjąć decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania (...)
str. 19
3.3.
Forma decyzji w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania
Jesteśmy spółką akcyjną. Spełniamy wymogi odnośnie jednostek małych. W jakiej formie organ zatwierdzający powinien podjąć decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego jako mała jednostka? W (...)
str. 20
3.4.
Czy spółka z o.o., będąca podmiotem leczniczym, może stosować uproszczenia dla jednostek małych?
Jesteśmy spółką z o.o. ze 100% kapitałem zakładowym, będącym w posiadaniu samorządu województwa, powstałą z przekształcenia SP ZOZ. Czy możemy skorzystać z uproszczeń dla jednostek (...)
str. 20
3.5.
Należności krótkoterminowe w bilansie dla jednostek małych
Na dzień bilansowy na koncie rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu VAT widnieje saldo Wn oznaczające nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym, która podlegać będzie zwrotowi (...)
str. 21
3.6.
Ujęcie rezerw na odprawy emerytalne w księgach i sprawozdaniu jednostki małej
Spółka z o.o., będąca jednostką małą, za 2015 r. zamierza sporządzać rachunek zysków i strat w wersji porównawczej według załącznika nr 5 do ustawy o (...)
str. 22
III.
UPROSZCZENIA W PROWADZENIU KSIĄG RACHUNKOWYCH JEDNOSTEK MAŁYCH I MIKRO
1.
Rodzaj uproszczenia i kryteria umożliwiające jego zastosowanie
Jednostki małe i mikro mogą stosować uproszczenia przy kwalifikacji umów leasingu oraz polegające na nieustalaniu aktywów i nietworzeniu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a (...)
str. 23
2.
Klasyfikacja umów leasingu według zasad podatkowych
Uzyskaliśmy status jednostki małej, mającej prawo do stosowania uproszczeń m.in. w zakresie klasyfikacji umów leasingu. Chcielibyśmy skorzystać z tej możliwości już w tym roku, ale (...)
str. 24
3.
Możliwość niestosowania przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych
Jesteśmy przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Księgi rachunkowe prowadzimy na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Nie korzystaliśmy z uproszczeń dla jednostek małych, (...)
str. 25
4.
Skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w związku z zastosowaniem uproszczeń
Jesteśmy spółką akcyjną ustalającą odroczony podatek dochodowy. W świetle ustawy o rachunkowości spełniamy warunki określone dla małych jednostek i chcemy skorzystać z uproszczenia dotyczącego możliwości (...)
str. 26
5.
Czy korzystając z uproszczeń zawsze należy uwzględniać zasadę istotności?
Nowo powstała spółka z o.o., która według ustawy o rachunkowości jest jednostką mikro, w 2016 r. skorzystała w całości, czyli w kwocie 209.000 zł, z (...)
str. 27
6.
Wycena aktywów i pasywów w jednostkach mikro
Czy jednostki mikro mogą wyceniać aktywa i pasywa w wartości godziwej? Jednostka mikro nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia (...)
str. 28
7.
Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego w stowarzyszeniu nieprowadzącym działalności, będącym jednostką mikro
Jak rozliczyć wynik finansowy w stowarzyszeniu nieprowadzącym działalności gospodarczej, będącym jednostką mikro? Wynik finansowy stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej, będących jednostkami mikro, prezentuje się w rachunku (...)
str. 29
8.
Pozostałe uproszczenia możliwe do zastosowania przez jednostki małe i mikro
8.1.
Ewidencja i amortyzacja środków trwałych
Kwalifikując poszczególne rzeczowe składniki majątku do środków trwałych, niezależnie od kryteriów określonych ustawą o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 15), należy również uwzględnić zasadę (...)
str. 31
8.2.
Wycena i ewidencja rzeczowych aktywów obrotowych
Do uproszczeń możliwych do zastosowania m.in. przez jednostki mikro i małe w zakresie ewidencji rzeczowych aktywów obrotowych można zaliczyć przede wszystkim odpisywanie w koszty wartości (...)
str. 33
8.3.
Niewycenianie przychodów i kosztów długoterminowych usług budowlanych
Niezakończone usługi budowlane o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, które zostały w istotny sposób wykonane na dzień bilansowy, jednostki zobowiązane są wycenić. Oznacza to (...)
str. 34
8.4.
Ewidencja kosztów podstawowej działalności tylko na kontach zespołu 4 lub tylko na kontach zespołu 5
Jednostki przy zastosowaniu tradycyjnego rachunku kosztów, opartego na pełnych kosztach rzeczywistych, mają do dyspozycji różne rozwiązania w zakresie ewidencji kosztów. Najwyższymi walorami informacyjnymi charakteryzuje się (...)
str. 34
8.5.
Jednorazowy odpis kosztów dotyczących przyszłych okresów
Generalnie koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych rozlicza się w czasie za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. (...)
str. 35
8.6.
Możliwość odstąpienia od tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Do świadczeń pracowniczych, na które najczęściej tworzone są rezerwy, należą niewykorzystane urlopy, odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe. Jednostka może zastosować uproszczenie i nie (...)
str. 36
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.