Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 2 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 189.102 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 22 (430) z dnia 20.11.2016
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2016 r.
1.
Bilans i rachunek zysków i strat jednostki powstałej z przekształcenia
Czy spółka jawna, która powstała w połowie 2016 r. z przekształcenia spółki z o.o., w sprawozdaniu finansowym za 2016 r. musi pokazać dane porównawcze spółki (...)
str. 4
2.1.
Ustalenie stanu aktywów, gdy inwentaryzację przeprowadzono na inny dzień niż ostatni dzień roku obrotowego
Inwentaryzację towarów przeprowadziliśmy na inny dzień niż ostatni dzień roku obrotowego (na początku listopada 2016 r.). Jak w takiej sytuacji ustalić stan tych aktywów na (...)
str. 6
2.2.
Przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury przez podmiot zewnętrzny
Czy zlecenie firmie zewnętrznej przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów w formie spisu z natury zwalnia kierownika jednostki z odpowiedzialności za ten spis? Zlecenie przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów w (...)
str. 7
II.
Leasing w księgach korzystającego - wybrane zagadnienia
1.
Rozliczenie z leasingodawcą w przypadku wygaśnięcia umowy leasingu na skutek szkody
Jak zaksięgować wykup samochodu z leasingu finansowego w przypadku szkody całkowitej? W ostatecznym rozrachunku finansujący uznał nas częścią otrzymanego odszkodowania. Jesteśmy zwolnieni z VAT. Przepisy (...)
str. 9
2.
Koszty ubezpieczenia pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego
Użytkujemy samochód na podstawie umowy leasingu operacyjnego. W 2016 r. wznowiliśmy ubezpieczenie tego pojazdu. Płatność miała nastąpić w dwóch ratach. Polisę zaksięgowaliśmy w koszty proporcjonalnie (...)
str. 11
III.
Rachunkowość stowarzyszenia zwykłego
Jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym. Według jakich zasad powinna być prowadzona rachunkowość takiego stowarzyszenia? Czy możemy stosować uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów?
str. 13
1.
Czy stowarzyszenie zwykłe może prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów?
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.) określa zasady funkcjonowania stowarzyszeń. Uproszczoną formą (...)
str. 13
2.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez stowarzyszenie
W przypadku niespełnienia wymogów określonych w art. 10a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stowarzyszenie zwykłe zobowiązane jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i (...)
str. 14
B.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
IV.
Nadwyżki i niedobory środków trwałych ujawnione w wyniku inwentaryzacji
Podczas spisu z natury w naszej jednostce ujawniono różnice w środkach trwałych (niedobory i nadwyżki). Jak ująć i następnie rozliczyć powstałe różnice?
str. 15
1.
Doprowadzenie stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych do stanu potwierdzonego spisem z natury
Podstawowym terminem przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury środków trwałych jest ostatni dzień każdego roku obrotowego (art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Jednak czynności (...)
str. 15
2.
Rozliczenie stwierdzonej nadwyżki środka trwałego w zależności od przyczyn jej powstania
Po uzyskaniu pewności (weryfikacji przez jednostkę przyczyn powstania nadwyżki), że jest to rzeczywiste ujawnienie, następuje zarachowanie wartości nadwyżki do odpowiednich przychodów lub na zmniejszenie kosztów (...)
str. 16
3.
Niedobór środka trwałego ujawniony podczas inwentaryzacji przeprowadzonej drogą spisu z natury
Niedobory środków trwałych mogą być zawinione i niezawinione. Niedobory uznane za zawinione i zakwalifikowane do dochodzenia od osób za nie odpowiedzialnych stają się roszczeniami i (...)
str. 19
V.
Ewidencja materiałów i półproduktów w przerobie obcym
Jesteśmy jednostką produkcyjną. Koszty ewidencjonujemy na kontach zespołu 4 i 5. Materiały i półprodukty poddawane są obróbce obcej. Jak ująć w księgach rachunkowych koszty przerobu (...)
str. 21
1.
Materiały w przerobie obcym
Materiały w przerobie to takie materiały, które wymagają odpowiedniego dostosowania do potrzeb produkcji. Wartość ewidencyjna materiałów poddanych przeróbce ulega zmianie, tj. z reguły następuje jej (...)
str. 21
2.
Przekazanie półproduktów do przerobu obcego
Półprodukty są produktami pracy, które przeszły określone etapy procesu technologicznego i są przeznaczone do dalszej obróbki w procesie produkcji wyrobów lub do montażu (rzadziej do (...)
str. 23
C.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Nabycie gruntu pod budowę hali produkcyjnej
Firma zakupiła grunt, na którym będzie budowała halę produkcyjną. Czy zakup gruntu odnosi się na środki trwałe, czy na środki trwałe w budowie? Nabyty grunt, przeznaczony (...)
str. 25
2.
Czy budynek, który jest w trakcie ulepszenia, należy wykazywać w ewidencji środków trwałych?
Modernizujemy nasz budynek biurowy. Przewidujemy, że prace potrwają kilka miesięcy. Czy środek trwały, który jest w trakcie ulepszenia, jest wykazywany w ewidencji środków trwałych i (...)
str. 25
3.
Ponowne wprowadzenie środka trwałego do ewidencji bilansowej
W czerwcu 2016 r. postawiliśmy środek trwały w stan likwidacji. Wyksięgowaliśmy go z ewidencji środków trwałych, a nieumorzoną wartość ujęliśmy w pozostałych kosztach operacyjnych. Nie (...)
str. 26
4.
Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby prowadzonej działalności
Na potrzeby prowadzonej działalności zakupiliśmy program komputerowy za kwotę 6.000 zł netto. Czy powinniśmy zakwalifikować to oprogramowanie do wartości niematerialnych i prawnych? Nabyte prawa autorskie (...)
str. 28
5.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
Nabyliśmy używany środek trwały wymagający naprawy. Jak ustalić wartość początkową tego środka trwałego? Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym (...)
str. 29
D.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów w świetle przepisów bilansowych
Podmioty gospodarcze zobligowane są do ujmowania wyników swojej działalności w odpowiednich okresach sprawozdawczych. Okres sprawozdawczy to - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 (...)
str. 30
2.
Kiedy powstają czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów?
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów powstają w przypadku ponoszenia przez jednostkę nakładów dotyczących przyszłych okresów. W świetle art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują (...)
str. 31
3.
Tworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów to te rozliczenia, które dotyczą kwot zaliczanych do bieżącego okresu, a których pokrycie nastąpi w przyszłości. Są to swego rodzaju rezerwy (...)
str. 32
4.
Różnice i podobieństwa pomiędzy rozliczeniami międzyokresowymi czynnymi i biernymi
Poniższa tabela przedstawia podstawowe różnice i podobieństwa pomiędzy rozliczeniami międzyokresowymi czynnymi i biernymi. Lp. Rozliczenia międzyokresowe czynne Rozliczenia międzyokresowe bierne 1. Poniesione koszty dotyczą przyszłych (...)
str. 34
E.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA Na stronie Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl opublikowano projekt z dnia 12 października 2016 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz (...)
str. 35
2.
Dopłaty do cen w księgach rachunkowych instytucji kultury
Prosimy o wskazanie zasad ewidencji wpływu i rozliczania dopłat do cen biletów nabywanych przez posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dopłaty wpływają na rachunek bankowy miejskiego domu (...)
str. 36
3.
Przebudowa stacji uzdatniania wody w zakładzie budżetowym
Zakład gospodarki komunalnej (zakład budżetowy) dokonał przebudowy stacji uzdatniania wody. Czy poniesione na tę przebudowę wydatki można zaliczyć do wydatków strukturalnych? Wydatki poniesione przez zakład (...)
str. 39
4.
Ewidencja wyposażenia w samorządowej jednostce budżetowej
Jesteśmy domem pomocy społecznej (samorządową jednostką budżetową). Czy do pozostałych środków trwałych objętych ewidencją należy zaliczyć wyposażenie, które jest przymocowane do ściany, np. zlewozmywaki, dozowniki (...)
str. 39
5.
Rozliczenie niedoborów ujawnionych podczas inwentaryzacji dzieł sztuki i eksponatów muzealnych
Jesteśmy instytucją kultury (muzeum). Jak rozliczyć niezawinione niedobory inwentaryzacyjne dotyczące dzieł sztuki i eksponatów muzealnych, jeśli w ewidencji księgowej ujęto je w momencie otrzymania w (...)
str. 40
F.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
VII.
Korekta kosztów z tytułu otrzymanych rabatów
Jesteśmy firmą handlową. Większość naszych dostawców udziela nam rabatów potransakcyjnych. Obecnie koszty podatkowe koryguje się w miesiącu otrzymania faktury korygującej, a nie w okresie, którego (...)
str. 42
1.
Moment uwzględnienia otrzymanego rabatu w rachunku podatkowym
Na podstawie art. 15 ust. 4i updop i art. 22 ust. 7c updof, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana (...)
str. 42
2.
Zmniejszenie wartości zapasów i korekta kosztów sprzedaży w księgach rachunkowych
Zasadniczo towary na dzień ich nabycia ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach nabycia lub zakupu, jeśli nie zniekształca to stanu tych aktywów oraz wyniku (...)
str. 43
3.
Korekta kosztów na przełomie roku w świetle prawa bilansowego
Zasadniczo, zgodnie z obowiązującą w prawie bilansowym zasadą memoriału, koszty powinny być przypisywane do okresu, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty. W związku z (...)
str. 45
G.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Obowiązek potwierdzenia salda przez jednostkę nieprowadzącą ksiąg rachunkowych
Czy osoba nieprowadząca ksiąg rachunkowych ma obowiązek odpowiadania na pismo wierzyciela z prośbą o potwierdzenie salda jego należności? Osoba nieprowadząca ksiąg rachunkowych nie ma obowiązku (...)
str. 48
2.
Koszt wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, osoby przyjmowane do pracy kierujemy na wstępne badania lekarskie. Jak powinniśmy ująć w księgach rachunkowych koszt takiego badania? Jak ponadto (...)
str. 48
3.
Know-how wypracowane przez jednostkę we własnym zakresie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza przyjąć do wartości niematerialnych wypracowane we własnym zakresie know-how. Czy zgodnie z zasadami rachunkowości jest taka możliwość? Jeżeli know-how (...)
str. 49
4.
Odsetki naliczone na dzień bilansowy od zobowiązań związanych z budową środka trwałego
Posiadamy środki trwałe w budowie. Chcemy wycenić je na dzień bilansowy. Czy do wartości początkowej tych środków należy doliczyć odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań kontrahentów? (...)
str. 50
5.
Kary za nieterminowe wykonanie robót budowlanych
Obciążyliśmy, zgodnie z umową, wykonawcę robót inwestycyjnych karami za nieterminowe wykonywanie prac. Na jakim koncie powinniśmy zaksięgować należność z tytułu tych kar? W myśl art. (...)
str. 50
IX.
Z listów Czytelników
1.
Ustalenie limitu przychodów zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Czy do limitu przychodów zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych wlicza się same dodatnie różnice kursowe, czy nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi? Czy przy jego (...)
str. 51
2.
Uproszczenia w spółce, której organ zatwierdzający nie podjął decyzji o uproszczeniach dla jednostek mikro
Czy spółka z o.o., będąca jednostką mikro, może stosować wszystkie uproszczenia przewidziane dla tych jednostek, oprócz sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego? Organ zatwierdzający nie podjął decyzji o sporządzaniu (...)
str. 53
3.
Data wprowadzenia dowodu do ksiąg rachunkowych
Faktury zakupu ujmujemy w księgach rachunkowych pod datą ich wpływu do firmy. Czy zapisu księgowego musimy bezwzględnie dokonywać w dacie operacji gospodarczej, czy możemy w (...)
str. 54
4.
Bezgotówkowe rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu
Nasz samochód dostawczy uległ wypadkowi. Ubezpieczyciel pokrył likwidację szkody wyłącznie w kwocie netto wykazanej na fakturze. Kwotę VAT jesteśmy zobowiązani pokryć z własnych środków. Jak (...)
str. 56
5.
Wniesienie dopłat do kapitału przez wspólników spółki z o.o.
W spółce z o.o. wniesiono dopłaty do kapitału na zakup działki przeznaczonej na budowę hali produkcyjnej. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa otrzymania tych dopłat? Wymogi (...)
str. 57
6.
Konwersja pożyczki na kapitał zakładowy w ramach umownego potrącenia
Dokonaliśmy konwersji pożyczki na kapitał zakładowy w ramach umownego potrącenia. Pod jaką datą zaksięgować przeniesienie zobowiązania z tytułu pożyczki na zobowiązanie z tytułu wkładu na (...)
str. 58
7.
Przychody ze sprzedaży odpadów poprodukcyjnych
W przedsiębiorstwie, w trakcie procesu produkcyjnego, powstaje produkt uboczny w postaci wiórów aluminiowych. Odpad ten jest sprzedawany. Wystawiana jest faktura z adnotacją "odwrotne obciążenie". Jednostka (...)
str. 59
8.
Rozliczenie odsprzedaży usług reklamy w księgach dystrybutora towarów
Jesteśmy dystrybutorem artykułów spożywczych. Nasi odbiorcy obciążają nas za usługi reklamowe, polegające na umieszczaniu produktów zakupionych w naszej firmie w swoich gazetkach reklamowych. Producenci refundują (...)
str. 60
9.
Podstawowe zasady ewidencji kosztów wytworzenia produktów gotowych
Spółka z o.o. uruchamia produkcję urządzeń medycznych KTG. W związku z tym zakupuje części do tych urządzeń oraz inne akcesoria, np. pojemniki na żel, których (...)
str. 61
10.
Obowiązek tworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe pracowników
Mała jednostka wprowadziła do regulaminu wynagradzania nagrody jubileuszowe, które będzie wypłacała swoim pracownikom cyklicznie, co 5 lat. Czy dokonywanie rezerw na takie nagrody jest obowiązkowe? (...)
str. 64
11.
Ujęcie w księgach rachunkowych faktury dokumentującej wpłaconą zaliczkę
Jak zaksięgować fakturę zaliczkową dokumentującą wpłaconą przez nas zaliczkę na poczet zakupu materiałów do produkcji, gdy nie stosuje się konta 30 "Rozliczenie zakupu"? W przypadku (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
(na podstawie: Wzorcowego wykazu kont wydanego w 2008 r. przez Rachunkowość Sp. z o.o. ) Zespół 0 - Aktywa trwałe 01  Środki trwałe 02  Wartości niematerialne i prawne 03  (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.