Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 2 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 189.102 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 9 (417) z dnia 01.05.2016
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 9 (417) z dnia 01.05.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Kolejny projekt zmian ustawy o rachunkowości
PROJEKT USTAWY Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny opublikowano projekt z 7 kwietnia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (numer z wykazu prac (...)
str. 4
1.
Rozszerzenie zakresu informacji dla dużych jednostek oraz grup
Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku rozbudowanego raportowania informacji niefinansowych dla określonych jednostek i stanowi transpozycję zasadniczych przepisów art. 19a dyrektywy 2013/34/UE wdrożonego art. 1 dyrektywy 2014/95/UE. W tym celu planuje (...)
str. 4
2.
Dostosowanie przepisów do zmieniającego się otoczenia gospodarczego
Zmiany dotyczące uproszczeń Projekt przewiduje zmianę ust. 6 w art. 3 ustawy o rachunkowości, w wyniku której uproszczone zasady kwalifikacji umów leasingu (tzn. według zasad (...)
str. 5
1.
Termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, (...)
str. 7
2.
Błąd wykryty po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Definicja błędu i ocena jego istotności Powszechnie uznaje się, że przez błąd należy rozumieć niezgodność z obowiązującymi normami, pomyłkę czy niewłaściwy sposób postępowania. W rachunkowości pod pojęciem błędu (...)
str. 7
3.
Zdarzenia po dniu bilansowym, mające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe
Sporządzając roczne sprawozdanie finansowe należy także uwzględnić zdarzenia po dniu bilansowym, które mogą mieć wpływ na jego treść. Zdarzenia po dacie bilansu są to wszystkie (...)
str. 10
4.
Przykłady błędów najczęściej występujących w sprawozdaniach finansowych
Trzeba mieć na uwadze, że sprawozdanie finansowe to dokument o wysokim stopniu sformalizowania. Do podstawowych elementów sprawozdania finansowego zalicza się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje (...)
str. 11
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Kaucja gwarancyjna zatrzymana przez kontrahenta
Zgodnie z umową z nabywcą robót budowlanych, z każdej wartości netto wykazanej na fakturze 7% kwoty nie zostanie zapłacone od razu, a będzie zatrzymane jako kaucja gwarancyjna na określony (...)
str. 13
2.
Utworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne dokonywane przez producenta
Wytwarzamy i sprzedajemy produkty długotrwałego użytku z gwarancją naprawy usterek fabrycznych, które mogą się ujawnić podczas użytkowania w ciągu dwóch lat od daty zakupu. Zgodnie z umową gwarancyjną, produkty (...)
str. 15
3.
Koszt przedłużenia gwarancji środka trwałego
Wykupiliśmy przedłużenie gwarancji maszyny figurującej w ewidencji środków trwałych. Jak ująć taki koszt w księgach rachunkowych? Czy taką gwarancję należy zarachować na zwiększenie wartości początkowej tej maszyny? (...)
str. 17
4.
Wymiana środka trwałego w ramach gwarancji
Nabyliśmy środek trwały, w którym często dochodziło do uszkodzeń podzespołów. W ramach gwarancji producent wymienił ten środek trwały na nowy (taki sam). Jak zaksięgować to zdarzenie gospodarcze? (...)
str. 18
IV.
Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za aport
Spółka z o.o. "X" wraz z innymi udziałowcami założyła spółkę z o.o. "Y". W zamian za objęte udziały o wartości nominalnej 50.000 zł spółka "X" wniosła w postaci aportu know-how wycenione w umowie (...)
str. 20
1.
Ustalenie ceny nabycia udziałów objętych w zamian za aport
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, udziały objęte przez jednostkę w spółce z o.o. stanowią składnik majątku zaliczany generalnie do długoterminowych aktywów finansowych (konto 03 "Długoterminowe aktywa finansowe), które (...)
str. 20
2.
Skutki podatkowe objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny
W myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część jest czynnością skutkującą powstaniem przychodu (...)
str. 21
3.
Ewidencja księgowa wniesienia aportu i objęcia udziałów
Jak wynika z przepisów podatkowych, dochód z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny (rzeczowy) inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część ustala się pod datą ich (...)
str. 22
4.
Know-how jako przedmiot aportu w świetle przepisów o VAT
Wniesienie przez spółkę kapitałową aportu w postaci know-how jest czynnością opodatkowaną. Aport ten należy opodatkować tak jak odpłatną usługę. Czynność wniesienia aportu powinna być udokumentowana fakturą (...)
str. 24
5.
Ewidencja w spółce z o.o. otrzymującej aport
Dla celów bilansowych know-how zaliczane jest do wartości niematerialnych i prawnych, o ile zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości. Na podstawie tego przepisu, (...)
str. 25
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
V.
Różnice kursowe powstałe przy uregulowaniu kosztów w walucie obcej kartą płatniczą
Pracownik po odbyciu zagranicznej podróży służbowej przedstawił do rozliczenia fakturę za nocleg wystawioną w euro. Faktura ta została opłacona kartą służbową należącą do pracodawcy. Po przeliczeniu (...)
str. 27
1.
Kursy stosowane do przeliczania operacji wyrażonych w walutach obcych w księgach rachunkowych
Koszty dotyczące podróży służbowej pracownika ujmowane są w księgach rachunkowych pracodawcy po przedłożeniu przez pracownika dokumentów dotyczących poniesionych wydatków (np. faktur, rachunków). Jeśli pracownik odbył zagraniczną (...)
str. 27
2.
Ewidencja zapłaty zobowiązań pieniężnych za pomocą kart płatniczych i rozliczenie różnic kursowych
Operacje zapłaty zobowiązań pieniężnych za pomocą kart płatniczych, którymi dysponują pracownicy, można ujmować w księgach rachunkowych za pośrednictwem konta 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" (w analityce: Rozrachunki z tytułu (...)
str. 28
VI.
Zaliczki pobrane przez pracownika na zakupy firmowe
Wypłaciliśmy pracownikowi zaliczkę na poczet bieżących wydatków. Jak ująć w księgach rozliczenie takiej zaliczki? W jakim terminie pracownik powinien rozliczyć się z pobranej zaliczki?
str. 30
1.
Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wypłaconych im zaliczek
Do ewidencji rozrachunków z pracownikami z tytułu wypłaconych im zaliczek na pokrycie wydatków na potrzeby firmy może służyć konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami". Po stronie Wn tego (...)
str. 30
2.
Terminy rozliczania zaliczek pobieranych przez pracowników
Terminy rozliczania zaliczek pobieranych przez pracowników na pokrycie wydatków na rzecz firmy powinny zostać określone w regulaminie wewnętrznym jednostki. Jeżeli u danego pracodawcy nie obowiązują wewnętrzne przepisy (...)
str. 33
VII.
Refundacja kosztów na utworzenie stanowiska pracy oraz zwrot VAT do urzędu pracy
Z powiatowego urzędu pracy otrzymaliśmy refundację kosztów poniesionych na utworzenie nowego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (zakup maszyny). Część VAT wykazanego na fakturze musimy zwrócić do (...)
str. 33
1.
Zasady udzielania refundacji kosztów wyposażenia oraz doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego
Szczegółowe zasady udzielania refundacji kosztów wyposażenia oraz doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. (...)
str. 33
2.
Rozliczenie środków otrzymanych z urzędu pracy dla celów bilansowych
Otrzymaną z powiatowego urzędu pracy refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wskazane jest ujmować w księgach rachunkowych za pośrednictwem konta rozrachunkowego, na przykład konta 24 "Pozostałe (...)
str. 34
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Zakup nowych opon nie zwiększa wartości początkowej samochodu
Czy koszt zakupu nowych opon (letnich), których cena ogółem przekracza 3.500 zł, zwiększy wartość początkową samochodu firmowego ujętego w ewidencji środków trwałych? Poprzednie opony oddaliśmy do utylizacji. (...)
str. 36
2.
Montaż maszyny użytkowanej na podstawie umowy leasingu
Zawarliśmy umowę leasingu maszyny produkcyjnej, która dla celów podatkowych traktowana jest jako leasing operacyjny, natomiast rachunkowo stanowi leasing finansowy. Przed oddaniem przedmiotu leasingu do korzystania (...)
str. 36
3.
Środki trwałe wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa otrzymanej aportem
Dokonujemy aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną do spółki jawnej. W jej skład wchodzą m.in. środki trwałe. Wiemy, że w spółce jawnej należy dla celów (...)
str. 37
4.
Lokal mieszkalny wynajęty pracownikowi
Jednostka kupiła lokale mieszkalne jako towar handlowy. Jeden z nich został wynajęty pracownikowi na cele mieszkalne (odpłatnie). W kwietniu 2016 r. umowa najmu została rozwiązana (zakończył się okres (...)
str. 38
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
VIII.
Zasady stosowania zapisu technicznego
Przepisy prawa bilansowego nie określają sytuacji, w których dokonuje się zapisów technicznych. Co więcej, w ogóle nie posługują się tym pojęciem. Nie ma zatem obowiązku stosowania zapisów (...)
str. 40
1.
Zapis techniczny stosowany w celu zachowania czystości obrotów na kontach wynikowych
Stosowanie zapisu technicznego wskazane jest w szczególności w odniesieniu do kont wynikowych (kosztów i przychodów), czyli kont w zespole 4, 5 i 7, gdy korekta zapisów na tych kontach spowodowała, (...)
str. 40
2.
Stosowanie zapisu technicznego przy księgowaniu kosztów i przychodów niepodatkowych
W przypadku prowadzenia ewidencji szczegółowej, dzięki której możliwe jest ustalenie wysokości kosztów i przychodów nieuznawanych przez przepisy podatkowe, jednostka powinna w zakładowym planie kont przewidzieć konta analityczne, ujmujące: (...)
str. 41
3.
Przykład zastosowania zapisu technicznego w odniesieniu do kont rozrachunkowych
W stosunku do kont rozrachunkowych, czyli kont zespołu 2, a także w stosunku do kont przeznaczonych do ewidencji środków pieniężnych w ramach zespołu 1, zapis techniczny (ujemny) można stosować (...)
str. 42
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Umorzenie podatku od nieruchomości w księgach instytucji kultury
Na wniosek instytucji kultury gmina zgodziła się na umorzenie podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze 2016 r. Czy umorzenie tego podatku należy zaksięgować jako zmniejszenie (...)
str. 43
2.
Ujęcie zaległości czynszowej oraz jej odpracowania w księgach rachunkowych urzędu miasta
Nasze miasto wynajmuje lokale mieszkalne osobom fizycznym, które w zamian zobowiązane są do uiszczania czynszu. Często - z uwagi na trudną sytuację finansową najemców - (...)
str. 43
3.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sprawozdaniu Rb-28S
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Czy w sprawozdaniu Rb-28S za 2015 r. w kolumnie "zaangażowanie" powinniśmy wykazać naliczoną za ten rok trzynastkę? Zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania (...)
str. 44
4.
Kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska skarbnika gminy
Ukończyłam technikum rachunkowości, uzyskując zawód technik ekonomista. Następnie ukończyłam studia licencjackie na kierunku zarządzanie i marketing oraz studia magisterskie uzupełniające na Wydziale Ekonomii, uzyskując tytuł magistra (...)
str. 45
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
IX.
Rozliczenie otrzymanej zaliczki przy przejściu z księgi podatkowej na księgi rachunkowe
W ubiegłym roku jednostka osoby fizycznej prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów, a od początku 2016 r. prowadzi księgi rachunkowe. W grudniu 2015 r. osoba fizyczna wpłaciła do kasy zaliczkę, co (...)
str. 47
1.
Obowiązek ewidencjonowania w kasie rejestrującej zaliczek wpłacanych przez osoby fizyczne
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są - na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT - prowadzić ewidencję (...)
str. 47
2.
Wprowadzenie zaliczki otrzymanej na poczet przyszłych dostaw i usług do ksiąg rachunkowych
Zasady otwierania ksiąg rachunkowych przez jednostki, które dotychczas nie prowadziły takich ksiąg, reguluje art. 19 ustawy o rachunkowości. Według tego przepisu jednostki, które uprzednio nie prowadziły ksiąg (...)
str. 48
X.
Nakłady poniesione na zakup pojemników na odpady komunalne
Jako spółka z o.o. świadczymy usługi wywozu nieczystości. W kwietniu 2016 r. zakupiliśmy znaczną ilość pojemników na odpady komunalne. Koszt zakupu jednego pojemnika wynosił od 60 zł do 300 zł, (...)
str. 50
1.
Rozliczenie kosztów zakupu pojemników w świetle prawa bilansowego
Nabyte przez spółkę pojemniki na odpady stanowią kompletne i zdatne do używania aktywa rzeczowe, które będą wykorzystywane w związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą (...)
str. 50
2.
Pojemniki na odpady komunalne jako środki trwałe w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym
W sytuacji gdy dla celów podatkowych poszczególne pojemniki na odpady spełniają definicję środka trwałego, to każdy z tych pojemników podlega regulacjom art. 16a-16m updop. Z przepisów art. 16f ust. 3 updop (...)
str. 51
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
XI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Koszty odholowania i umieszczenia samochodu na parkingu strzeżonym
Pracownik naszej spółki pozostawił samochód służbowy w niedozwolonym miejscu i pojazd ten został odholowany na parking strzeżony. Jak zaksięgować koszty odholowania i umieszczenia samochodu na takim parkingu? Zaparkowanie (...)
str. 52
2.
Ewidencja opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
Jak zaksięgować opłatę za wpis do KRS? Opłatę za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej. W przypadku ewidencjonowania kosztów (...)
str. 52
3.
Opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny pobierane przez bank w związku z zaciągniętym kredytem
Zgodnie z umową kredytową zobowiązani jesteśmy do wnoszenia opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W jaki sposób ująć taką opłatę w księgach rachunkowych? Banki obciążają swoich klientów (kredytobiorców) opłatami (...)
str. 53
4.
Wycena i ewidencja odsetek od pożyczki w walucie obcej
W styczniu 2016 r. zaciągnęliśmy krótkoterminową pożyczkę w walucie obcej. Zgodnie z umową, spłata pożyczki nastąpi po trzech miesiącach wraz z odsetkami (płatnymi w walucie obcej). Jak ująć w księgach rachunkowych i jak (...)
str. 53
5.
Powiązania rodzinne w sprawozdaniu finansowym
Przez kilka ostatnich lat w sprawozdaniach finansowych (obejmujących bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową) wykazywano oddzielnie pozycje należności od jednostki powiązanej i należności krótkoterminowe od pozostałych (...)
str. 54
XII.
Z listów Czytelników
1.
Bilansowe rozliczenie bonusu na przełomie roku
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej w marcu 2016 r. otrzymało od dostawcy bonus za zrealizowanie określonego poziomu zakupu części do maszyn drukarskich i zakup usług serwisowych. Jak ująć w księgach rachunkowych (...)
str. 54
2.
Dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników
Spółka z o.o. podpisała z urzędem pracy umowę o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników (szkolenia). Kwota dofinansowania wynosi 80% całkowitych kosztów kształcenia (...)
str. 55
3.
Prezentacja w rachunku zysków i strat odpisów z tytułu aktualizacji wartości należności
W jakiej pozycji rachunku zysków i strat, sporządzanego metodą kalkulacyjną (według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości), ujmuje się odpisy aktualizujące wartość należności? Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza (...)
str. 57
4.
Darowizna całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej najbliższej rodzinie
Na podstawie aktu notarialnego matka przekazała córce w formie darowizny całe przedsiębiorstwo prowadzące księgi rachunkowe. Działalność przedsiębiorstwa będzie przez córkę kontynuowana i nadal będą prowadzone księgi rachunkowe. (...)
str. 58
5.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podział zysku spółki jawnej przekształconej w spółkę z o.o.
Z dniem 31 grudnia 2015 r. spółka jawna została przekształcona w spółkę z o.o. Czy zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki jawnej sporządzonego na dzień 30 grudnia 2015 r. i podział zysku powinien (...)
str. 59
6.
Wycena aktywów i pasywów w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień poprzedzający dzień przekształcenia
Czy w przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. sprawozdanie finansowe sporządzane na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej należy sporządzić przy założeniu kontynuacji działalności? Czy składniki aktywów (...)
str. 60
7.
Strata z lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia posiadającego status jednostki mikro
Jesteśmy stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej (posiadającym status jednostki mikro), które generalnie wykazuje stratę z racji kosztów administracyjnych pokrywanych ze środków zgromadzonych w latach wcześniejszych. Jak wykazać stratę (...)
str. 61
8.
Sprzedaż prasy w ramach umowy kolportażu - zapisy w księgach kolportera
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą sprzedaje prasę w ramach umowy kolportażu. Na jakim koncie księgować wydawnictwa przyjęte do sprzedaży i ich ewentualne zwroty do dostawcy prasy? Jak (...)
str. 62
9.
Księgowanie faktury dokumentującej zakup materiałów biurowych i koszt ich transportu
Zamawiamy materiały biurowe z dostawą kurierską do naszej firmy. Otrzymujemy fakturę, na której w oddzielnych pozycjach są wyszczególnione materiały biurowe i transport. Czy księgując taką fakturę należy dokonać (...)
str. 64
10.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez niezatrudnionego członka zarządu
Księgi rachunkowe spółki z o.o. prowadzone są w jej siedzibie. Ich prowadzenie powierzono niezatrudnionemu członkowi zarządu spółki. Czy kierownik jednostki jest obowiązany o tym fakcie powiadomić właściwy urząd (...)
str. 65
11.
Dofinansowanie termomodernizacji w księgach podmiotu leczniczego, działającego w formie spółki z o.o.
Jako szpital prowadzimy działalność leczniczą w formie spółki z o.o. ze 100% udziałem miasta. W 2014 r. podpisaliśmy z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie do projektu (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
(na podstawie: Wzorcowego wykazu kont wydanego w 2008 r. przez Rachunkowość Sp. z o.o. ) Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.