Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 28 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 193.991 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 2 (578) Z DNIA 20.01.2023
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 16 (424) z dnia 20.08.2016
Należności z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 11
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16
z dnia 20.08.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
CHARAKTERYSTYKA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ ICH WYCENA NA DZIEŃ POWSTANIA
1.
Jakie wierzytelności zalicza się do należności z tytułu dostaw i usług?
Należności z tytułu dostaw i usług obejmują między innymi krajowe i zagraniczne należności związane ze sprzedażą produktów, usług, towarów, materiałów i opakowań. Do należności tych zalicza się również rozliczenia (...)
str. 3
2.
Wycena należności na dzień powstania oraz ich ewidencja w księgach
Należności - w momencie powstania - ujmuje się w księgach w wartości nominalnej, tj. w wartości faktycznie należnej od dłużnika. W przypadku należności z tytułu dostaw i usług wartość nominalna odzwierciedla wartość (...)
str. 4
3.
Wycena należności z tytułu dostaw i usług wyrażonych w walutach obcych
W przypadku należności z tytułu dostaw i usług wyrażonych w walutach obcych konieczne jest przeliczenie ich na złote polskie według zasad określonych w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości. W świetle art. 30 (...)
str. 6
4.
Ewidencja księgowa naliczonych i zapłaconych odsetek od należności z tytułu dostaw i usług
Odsetki za opóźnienie w zapłacie zalicza się w księgach wierzyciela - na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości - do przychodów finansowych i ujmuje zapisem:       - (...)
str. 8
5.
Kaucja gwarancyjna udzielona na dostawę usług, zatrzymana przez kontrahenta
Zgodnie z umową z nabywcą robót budowlanych, z każdej wartości netto wykazanej na fakturze 7% kwoty nie zostanie zapłacone od razu, a będzie zatrzymane jako kaucja gwarancyjna na określony (...)
str. 10
6.1.
Warunki uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w świetle przepisów o VAT
Definicję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) określono w art. 13 ust. 1 ustawy o VAT. W świetle tego przepisu, przez WDT rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności opodatkowanych na (...)
str. 11
6.2.
Zasady księgowania przychodu z tytułu WDT oraz rozliczenia należności w walucie obcej
Przychód z tytułu WDT powstaje na ogólnych zasadach, to znaczy po dostarczeniu towarów - czyli w dacie zrealizowania dostawy. Ujmuje się go w księgach rachunkowych na podstawie wystawionej (...)
str. 13
6.3.
Konsekwencje braku dokumentów potwierdzających WDT
Według art. 42 ust. 12 ustawy o VAT, podatnicy którzy nie posiadają dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy przed upływem terminu do złożenia deklaracji za okres miesięczny (kwartalny), (...)
str. 14
II.
ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
1.
Utrata wartości należności
Niemal każda jednostka zetknęła się w swojej praktyce gospodarczej z należnościami wątpliwymi, czyli takimi, co do których nie ma pewności, że zostaną zapłacone. W przypadku należności, których spłata (...)
str. 16
2.1.
Utworzenie odpisu aktualizującego
Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości ujmuje się na koncie 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności". Utworzone odpisy obciążają pozostałe koszty operacyjne w odniesieniu (...)
str. 17
2.2.
Rozwiązanie odpisu aktualizującego
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano wcześniej odpisu aktualizującego wartość należności, równowartość całości lub odpowiedniej części dokonanego odpisu aktualizującego zalicza się odpowiednio do pozostałych przychodów (...)
str. 18
3.
Analiza należności przeterminowanych w celu dokonania globalnych odpisów aktualizujących
Jesteśmy spółką z o.o. świadczącą usługi telekomunikacyjne, w której znaczną część odbiorców stanowią osoby fizyczne. Czy dokonując na dzień bilansowy aktualizacji należności możemy dokonać łącznego odpisu aktualizującego (...)
str. 20
4.
Odpisy aktualizujące a ustalenie odroczonego podatku dochodowego w jednostkach osób prawnych
Co kwartał w naszej spółce z o.o. weryfikujemy należności z tytułu dostaw i usług i oceniamy prawdopodobieństwo ich odzyskania. Na część należności głównej dokonujemy odpisów aktualizujących. Czy powinniśmy ustalać odroczony (...)
str. 21
III.
INWENTARYZACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
1.
W jakim terminie i w jaki sposób należy przeprowadzić inwentaryzację należności?
Inwentaryzację należności z tytułu dostaw i usług przeprowadza się - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości - na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Inwentaryzacji tej dokonuje się, co (...)
str. 23
2.
Wątpliwości dotyczące inwentaryzacji drogą uzgodnienia sald
Otrzymaliśmy od naszego kontrahenta prośbę o potwierdzenie sald. Po analizie wzajemnych rozrachunków stwierdziliśmy jednak, że salda nasze są niezgodne. Co napisać na potwierdzeniu salda w takim przypadku? (...)
str. 25
3.
Potwierdzenie salda należności z osobą nieprowadzącą ksiąg rachunkowych
Wysłaliśmy potwierdzenie salda należności do osoby, która najprawdopodobniej nie prowadzi ksiąg rachunkowych. Jednak nie otrzymaliśmy potwierdzenia wykazanych w nim sald. W jaki sposób uzgodnić saldo z tym kontrahentem? (...)
str. 27
4.
Weryfikacja należności spornych i wątpliwych
W księgach rachunkowych naszej jednostki widnieją należności z tytułu sprzedaży usług, co do których dłużnik złożył protest i prowadzone jest postępowanie w tej sprawie. Na czym polega weryfikacja takich (...)
str. 27
5.
Spisanie drobnych sald należności
Na rozrachunkach z kontrahentami od kilku lat pozostają drobne nierozliczone salda należności z tytułu dostaw i usług. Są one spowodowane niewielkimi różnicami w zapłacie. Czy można dokonać ich odpisania (...)
str. 28
IV.
WYCENA BILANSOWA I PREZENTACJA W BILANSIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
1.
Wycena należności na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty
Na dzień bilansowy należności z tytułu dostaw i usług wycenia się, stosując art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Kwotę wymaganej zapłaty należności (...)
str. 29
2.
Wycena bilansowa należności wyrażonych w walutach obcych
W przypadku należności wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się je po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (por. (...)
str. 29
3.
Ujęcie należności w bilansie w zależności od tego według jakich zasad jest on sporządzony
Za należności z tytułu dostaw i usług uważa się - jak już wcześniej wskazano - ogół należności wynikających z rozrachunków jednostki przede wszystkim z tytułu sprzedaży towarów, materiałów, wyrobów (...)
str. 30
4.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne
Czy na dzień bilansowy należy wyksięgować z ksiąg rachunkowych należności umorzone, przedawnione i nieściągalne? Przepisy art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości stanowią, iż nie rzadziej niż na dzień (...)
str. 31
5.
Nieuregulowane należności w walucie obcej - wycena bilansowa i spisanie należności przedawnionych
Jak wyksięgować z ksiąg rachunkowych należność z tytułu dostaw towarów wyrażoną w euro od kontrahenta zagranicznego, gdy jest już przedawniona? Należność wyceniliśmy na dzień bilansowy po średnim kursie (...)
str. 32
5.1.
Wycena należności w walucie obcej na dzień bilansowy oraz bilansowa zasada ostrożności
Należności z tytułu dostaw towarów wyrażone w walutach obcych wprowadza się do ksiąg rachunkowych po ich przeliczeniu według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z dnia (...)
str. 32
5.2.
Przedawniona należność wyrażona w walucie obcej, nieobjęta odpisem aktualizującym jej wartość
Na dzień bilansowy jednostka ocenia, czy należność widniejąca w jej księgach rachunkowych jest możliwa do odzyskania w wykazanej w księgach wartości. Zasadniczo przedawnienie należności sprawia, że należność nie (...)
str. 34
5.3.
Przedawniona należność wyrażona w walucie obcej, objęta odpisem aktualizującym jej wartość
Spisanie należności wyrażonej w walucie obcej, objętej odpisem aktualizującym, z powodu jej przedawnienia może przebiegać zapisem:       - Wn konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności",   (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.