Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 3 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 2.02.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.635 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 20 (428) z dnia 20.10.2016
Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Dodatek nr 13
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20
z dnia 20.10.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.
Elementy sprawozdania finansowego
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych określa: dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji - załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości, (...)
str. 3
2.
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, są zobowiązane - w świetle art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości - do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień ich (...)
str. 4
3.
Kto podpisuje i sporządza sprawozdanie finansowe?
Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki Odpowiedzialność za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości ponosi kierownik jednostki. Również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone (...)
str. 4
4.
Czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego
W czwartym kwartale 2016 r., w jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wskazane jest rozpoczęcie prac przygotowujących do zamknięcia ksiąg rachunkowych (...)
str. 6
II.
OBOWIĄZEK PODDANIA BADANIU ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego
Jednostki zobowiązane do badania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego wymienione są w art. 64 ustawy o rachunkowości. Wśród jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego (...)
str. 7
2.
Organy uprawnione w danej jednostce do wyboru biegłego rewidenta
Jednostki gospodarcze, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu, powinny dokonać wyboru biegłego rewidenta. Należy podkreślić, że generalnie wybiera się podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, natomiast (...)
str. 8
3.
Termin podpisania umowy z biegłym rewidentem
Z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego jest podpisywana umowa. Realizuje to kierownik jednostki w oparciu o podjętą uchwałę (decyzję) o wyborze podmiotu uprawnionego do (...)
str. 9
4.
Konsekwencje niepoddania sprawozdania finansowego badaniu
Przepisy art. 79 pkt 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości stanowią, iż kto wbrew przepisom tej ustawy nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, (...)
str. 10
III.
INWENTARYZACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU
1.
Przygotowanie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów
Cel inwentaryzacji i podstawa prawna jej przeprowadzenia Stany ewidencyjne składników majątkowych na kontach księgowych mogą się różnić od rzeczywistego stanu tych składników. W celu zweryfikowania (...)
str. 11
2.
Wątpliwości związane z przebiegiem i dokumentowaniem spisu z natury
Jakie aktywa inwentaryzuje się drogą spisu z natury? Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów wynika z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz pośrednio (...)
str. 15
3.
Czy arkusze spisowe mogą być sporządzane w formie elektronicznej?
Informatyczne wspomaganie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury przyspiesza przebieg spisu i zmniejsza ryzyko błędów. Wspomaganie może polegać między innymi na elektronicznym wypełnianiu przez zespoły (...)
str. 17
4.
Konsekwencje przejścia na inwentaryzację ciągłą środków trwałych
Jesteśmy dużą jednostką prowadzącą działalność produkcyjną. W IV kwartale 2012 r. przeprowadziliśmy inwentaryzację środków trwałych. Następny termin przeprowadzenia inwentaryzacji przypada na 2016 r., tj. raz (...)
str. 18
5.
Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie drogą spisu z natury na koniec każdego roku obrotowego
W zakresie inwentaryzacji środków pieniężnych znajdujących się w kasie ustawa o rachunkowości nie wprowadza żadnych specjalnych wymogów. W art. 26 ust. 1 pkt 1 tej (...)
str. 19
6.
Składniki aktywów inwentaryzowane drogą uzyskania potwierdzenia salda i sposób dokonania takiej inwentaryzacji
Wymagana przepisami art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości inwentaryzacja w drodze potwierdzenia prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu składników majątku ma (...)
str. 20
7.
Wątpliwości związane z inwentaryzacją drogą uzgodnienia sald
Otrzymaliśmy od naszego kontrahenta prośbę o potwierdzenie sald. Po analizie wzajemnych rozrachunków stwierdziliśmy jednak, że salda nasze są niezgodne. Co napisać na potwierdzeniu salda w (...)
str. 22
8.
Składniki aktywów i pasywów podlegające inwentaryzacji w drodze weryfikacji
Inwentaryzacja w drodze weryfikacji dotyczy tych składników aktywów i pasywów, które z różnych przyczyn nie mogą być zinwentaryzowane drogą spisu z natury lub poprzez uzgodnienie (...)
str. 24
IV.
WYCENA BILANSOWA AKTYWÓW I PASYWÓW
1.
Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowych
Wycena aktywów i pasywów oraz kategorie cen stosowane do tej wyceny zostały określone w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości. Jest ona ściśle związana z ustaleniem (...)
str. 26
2.
Wycena środków trwałych na ostatni dzień roku obrotowego
Ustalanie wartości bilansowej środków trwałych Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych (...)
str. 27
3.
Wycena bilansowa kredytu według skorygowanej ceny nabycia
Obowiązek stosowania przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych Obowiązek stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod (...)
str. 29
4.
Wycena należności w kwocie wymaganej zapłaty na dzień bilansowy
Należności na dzień bilansowy wycenia się, stosując art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Kwotę (...)
str. 32
5.
Wycena bilansowa produkcji w toku
Na koniec roku obrotowego w jednostkach może wystąpić tzw. produkcja w toku, czyli część produkcji przedsiębiorstwa, która nie została ukończona na koniec okresu rozliczeniowego. Obejmuje (...)
str. 33
6.
Wycena rozrachunków w walutach obcych na dzień bilansowy
Każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą ma prawo wyrażania i rozliczania w walucie obcej rozrachunków wynikających z przeprowadzanych transakcji zarówno z kontrahentami zagranicznymi, jak i krajowymi. (...)
str. 34
7.
Zasady wyceny bilansowej wyrobów gotowych objętych bieżącą ewidencją w stałych cenach ewidencyjnych
Według art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości, składniki rzeczowych aktywów obrotowych mogą być ujmowane w księgach rachunkowych na dzień nabycia lub wytworzenia w cenach (...)
str. 35
8.
Udziały i akcje zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych - wycena na dzień bilansowy
Z punktu widzenia zasad rachunkowości udziały i akcje posiadane w innych jednostkach są zazwyczaj traktowane jako długoterminowe aktywa finansowe i zaliczane w ewidencji bilansowej do (...)
str. 36
V.
ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
1.
Termin zamknięcia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe to - w świetle art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości - zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, na które składają (...)
str. 37
2.
Prace związane ze wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych
W praktyce gospodarczej oraz literaturze przedmiotu zamknięcie ksiąg, które ma nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia zdarzenia wymienionego w art. 12 (...)
str. 37
3.
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Oznacza to, że (...)
str. 38
VI.
SPORZĄDZENIE ZESTAWIENIA OBROTÓW I SALD
1.
Sprawdzenie wewnętrznej zgodności ksiąg rachunkowych
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także (...)
str. 39
2.
Częstotliwość sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych
Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych jest elementem ksiąg rachunkowych (zob. art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Na (...)
str. 40
3.
Cel sporządzania zestawienie obrotów i sald
Zestawienie obrotów i sald sporządzone na dzień bilansowy służy za punkt wyjścia do sporządzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat. Salda debetowe kont bilansowych zestawienia (...)
str. 40
4.
Jak prawidłowo sporządzić zestawienie obrotów i sald?
W praktyce można spotkać zestawienia obrotów i sald skonstruowane w dwojaki sposób. Są bowiem programy finansowo-księgowe, które w kolumnie "obroty narastająco" uwzględniają bilans otwarcia (BO) (...)
str. 41
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.